华严经诵经网

《大方广佛华严经注音》59

编辑:语海 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》59

lí shì jiün pǐn dì sün shí bü zh? q?

离世间品第三十八之七

f? zǐ pú sà m? hy sà shì xiàn chǔ tüi yǒu shí zhǒng shì h? dtng w?i shí f? zǐ pú sà m?

佛子!菩萨摩诃萨示现处胎,有十种事。何等为十?佛子!菩萨摩

hy sà w?i yù ch?ng jiù xiǎo x?n lia jit zhū zh?ngshyng gù bù yù lìng bǐ qǐ rú shì niàn j?n cǐ pú sà zì rán huà

诃萨为欲成就小心劣解诸众 生故,不欲令彼起如是念:今此菩萨自然化

shyng zhì huì shàn gyn bù c?ng xiū d? shì gù pú sà shì xiàn chǔ tüi shì w?i dì y? shì pú sà m? hy sà

生,智慧善根不从修得。是故菩萨示现处胎,是为第一事。菩萨摩诃萨

w?i ch?ng shú fù mǔ jí zhū juàn shǔ sù shì t?ngxíngzh?ngshyngshàn gyn shì xiàn chǔ tüi h? yǐ gù bǐ jiy

为成熟父母、及诸眷属、宿世同行众 生善根,示现处胎,何以故?彼皆

yìng yǐ jiàn yú chǔ tüi ch?ng shú suǒ yǒu zhū shàn gyn gù shì w?i dì ar shì pú sà m? hy sà rù mǔ tüi shí

应以见于处胎,成熟所有诸善根故,是为第二事。菩萨摩诃萨入母胎时,

zhangniànzhang zh? wú yǒu mí hu? zhù mǔ tüi yǐ x?n h?ngzhangniàn yì wú cu? luàn shì w?i dì sün shì

正念正知,无有迷惑;住母胎已,心恒正念,亦无错乱,是为第三事。

pú sà m? hy sà zài mǔ tüi zhōng cháng yǎn shuō fǎ shí füng shì jia zhū dà pú sà shì fàn sì wáng jiy lái

菩萨摩诃萨在母胎中,常演说法,十方世界诸大菩萨、释、梵四王皆来

jí huì x? lìng hu? d? wú liàngsh?n lì wú biün zhì huì pú sà chǔ tüi ch?ng jiù rú shì biàn cái shangy?ng shì

集会,悉令获得无量神力、无边智慧,菩萨处胎成就如是辩才胜用,是

w?i dì sì shì pú sà m? hy sà zài mǔ tüi zhōng jí dà zh?ng huì yǐ btn yuàn lì jiào huà yí qia zhū pú sà

为第四事。菩萨摩诃萨在母胎中,集大众会,以本愿力教化一切诸菩萨

zh?ng shì w?i dì wǔ shì pú sà m? hy sà yú r?n zhōngch?ng f? yìng jù r?n jiün zuì shangsh?ushyng yǐ cǐ

众,是为第五事。菩萨摩诃萨于人中 成佛,应具人间最胜受生,以此

shì xiàn chǔ yú mǔ tüi shì w?i dì liù shì pú sà m? hy sà zài mǔ tüi zhōng sün qiün dà qiün shì jia zh?ngshyng

示现处于母胎,是为第六事。菩萨摩诃萨在母胎中,三千大千世界众 生

x? jiàn pú sà rú míngjìngzhōngjiàn qí miànxiàng tr shí dà x?n tiün l?ng ya chü qián tà p?

悉见菩萨,如明镜中见其面像;尔时,大心、天、龙、夜叉、乾闼婆、

ü xiū lu? jiü l?u lu? jǐn nà lu? m? h?u lu? qi? r?n fyi r?n dtng jiy yì pú sà gōngjìngg?ngyǎng

阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人、非人等,皆诣菩萨,恭敬供养,

shì w?i dì q? shì pú sà m? hy sà zài mǔ tüi zhōng tü füng shì jia yí qia zuì h?u shyng pú sà zài mǔ tüi zht

是为第七事。菩萨摩诃萨在母胎中他方世界一切最后生菩萨在母胎者,

jiy lái g?ng huì shuō dà jí fǎ m?n míng guǎng dà zhì huì zàng shì w?i dì bü shì pú sà m? hy sà zài

皆来共会,说大集法门,名:广大智慧藏,是为第八事。菩萨摩诃萨在

mǔ tüi shí rù lí g?u zàng sün mai yǐ sün mai lì yú mǔ tüi zhōngxiàn dà gōngdiàn zhǒngzhǒng yán shì x? jiy

母胎时,入离垢藏三昧,以三昧力,于母胎中现大宫殿,种 种严饰悉皆

miào hǎo dōu shuàitiüngōng bù kt w?i bǐ ?r lìng mǔ shyn ün yǐn wú huàn shì w?i dì jiǔ shì pú sà m? hy

妙好,兜率天宫不可为比,而令母身安隐无患,是为第九事。菩萨摩诃

sà zhù mǔ tüi shí yǐ dà wyi lì x?ngg?ngyǎng jù míng küi dà fú d? lí g?u zàng pǔ biàn shí füng yí qia shì

萨住母胎时,以大威力兴供养具,名:开大福德离垢藏,普遍十方一切世

jia g?ngyǎng yí qia zhū f? rú lái bǐ zhū rú lái xián w?i yǎn shuō wú biün pú sà zhù chù fǎ jia zàng shì w?i

界,供养一切诸佛如来,彼诸如来咸为演说无边菩萨,住处法界藏,是为

dì shí shì f? zǐ shì w?i pú sà m? hy sà shì xiàn chǔ tüi shí zhǒng shì ru? zhū pú sà liǎo dá cǐ fǎ

第十事。佛子!是为菩萨摩诃萨示现处胎十种事。若诸菩萨了达此法,

z? n?ng shì xiànshan wyi xì qù

则能示现甚微细趣。

f? zǐ pú sà m? hy sà yǒu shí zhǒngshan wyi xì qù h? dtng w?i shí suǒ wai zài mǔ tüi zhōng shì

佛子!菩萨摩诃萨有十种甚微细趣。何等为十?所谓:在母胎中示

xiàn chū fü pú tí x?n nǎi zhì guàndǐng dì zài mǔ tüi zhōng shì xiàn zhù dōu shuàitiün zài mǔ tüi zhōng shì xiàn chǔ

现初发菩提心,乃至灌顶地;在母胎中示现住兜率天;在母胎中示现初

shyng zài mǔ tüi zhōng shì xiànt?ng zǐ dì zài mǔ tüi zhōng shì xiàn chǔ wánggōng zài mǔ tüi zhōng shì xiàn chū jiü

生;在母胎中示现童子地;在母胎中示现处王宫;在母胎中示现出家;

zài mǔ tüi zhōng shì xiàn kǔ hang wǎng yì dào chǎng ch?ngdtngzhang ju? zài mǔ tüi zhōng shì xiànzhuǎn fǎ lún zài

在母胎中示现苦行;往诣道场,成等正觉;在母胎中示现转法轮;在

mǔ tüi zhōng shì xiàn bō nia pán zài mǔ tüi zhōng shì xiàn dà wyi xì wai yí qia pú sà hang yí qia rú lái zì

母胎中示现般涅槃;在母胎中示现大微细,谓:一切菩萨行一切如来自

zài sh?n lì wú liàng chà bi? m?n f? zǐ shì w?i pú sà m? hy sà zài mǔ tüi zhōng shí zhǒng wyi xì qù ru? zhū

在神力无量差别门。佛子!是为菩萨摩诃萨在母胎中十种微细趣。若诸

pú sà ün zhù cǐ fǎ z? d? rú lái wú shàng dà zhì huì wyi xì qù f? zǐ pú sà m? hy sà yǒu shí zhǒng

菩萨安住此法,则得如来无上大智慧微细趣。佛子!菩萨摩诃萨有十种

shyng h? dtng w?i shí suǒ wai yuǎn lí yú ch? zhangniànzhang zh? shyng fàng dà guüngmíngwǎng pǔ zhào sün qiün

生。何等为十?所谓:远离愚痴正念正知生;放大光明网,普照三千

dà qiün shì jia shyng zhù zuì h?u yǒu gang bù sh?u h?u shynshyng bù shyng bù qǐ shyng zh? sün jia rú huànshyng

大千世界生;住最后有更不受后身生;不生不起生;知三界如幻生;

yú shí füng shì jia pǔ xiànshynshyng zhang yí qia zhì zhì shynshyng fàng yí qia f? guüngmíng pǔ ju? wù yí qia zh?ng

于十方世界普现身生;证一切智智身生;放一切佛光明,普觉悟一切众

shyngshynshyng rù dà zhì guün chá sün mai shynshyng f? zǐ pú sà shyng shí zhand?ng yí qia f? chà xia tuō

生身生;入大智观察三昧身生。佛子!菩萨生时,震动一切佛刹,解脱

yí qia zh?ngshyng chú mia yí qia a dào yìng bì y? qiy zhū m? wú liàng pú sà jiy lái jí huì f? zǐ

一切众 生,除灭一切恶道,映蔽一切诸魔,无量菩萨皆来集会。佛子!

shì w?i pú sà m? hy sà shí zhǒngshyng w?i tiáo fú zh?ngshyng gù rú shì shì xiàn

是为菩萨摩诃萨十种 生,为调伏众 生故,如是示现。

f? zǐ pú sà m? hy sà yǐ shí shì gù shì xiàn wyi xiào x?n zì shì h? dtng w?i shí suǒ wai pú

佛子!菩萨摩诃萨以十事故,示现微笑心自誓。何等为十?所谓:菩

sà m? hy sà niàn yán yí qia shì jiün m?i zài yù ní chú wǒ y? r?n wú n?ngmiǎn jì rú shì zh? yǐ x? yí

萨摩诃萨念言:一切世间没在欲泥,除我一人无能免济。如是知已,熙怡

wyi xiào x?n zì shì fù niàn yán yí qia shì jiün fán nǎo suǒ máng w?i wǒ j?n zht jù zú zhì huì rú shì zhī yǐ

微笑心自誓。复念言:一切世间烦恼所盲,唯我今者具足智慧。如是知已,

xī yí wēi xiào xīn zì shì y?u niàn yán wǒ jīn yīn cǐ jiǎ míngshēn gù düng d? rú lái chōng mǎn sün shì wú shàng

熙怡微笑心自誓。又念言:我今因此假名身故,当得如来充满三世无上

fǎ shyn rú shì zh? yǐ x? yí wyi xiào x?n zì shì pú sà tr shí yǐ wú zhàng ài yǎn biànguün shí füng

法身。如是知已,熙怡微笑心自誓。菩萨尔时,以无障碍眼,遍观十方

suǒ yǒu fàn tiün nǎi zhì yí qia dà zì zài tiün zu? shì niàn yán cǐ dtngzh?ngshyng jiy zì wai w?i yǒ dà zhì

所有梵天,乃至一切大自在天,作是念言:此等众 生,皆自谓为有大智

lì rú shì zh? yǐ x? yí wyi xiào x?n zì shì pú sà tr shí guün zhū zh?ngshyng jiǔ zh?ngshàn gyn j?n jiy

力。如是知已,熙怡微笑心自誓。菩萨尔时,观诸众 生久种善根,今皆

tuì m? rú shì zh? yǐ x? yí wyi xiào x?n zì shì pú sà guünjiàn shì jiünzhǒng zǐ suǒ zh?ng su? shǎo hu?

退没。如是知已,熙怡微笑心自誓。菩萨观见世间种子,所种虽少,获

guǒ shan duō rú shì zh? yǐ x? yí wyi xiào x?n zì shì pú sà guünjiàn yí qia zh?ngshyngmtng f? suǒ jiào bì

果甚多;如是知已,熙怡微笑心自誓。菩萨观见一切众 生蒙佛所教,必

d? lì yì rú shì zh? yǐ x? yí wyi xiào x?n zì shì pú sà guünjiàn gu? qù shì zhōngt?ngxíng pú sà rǎn

得利益;如是知已,熙怡微笑心自誓。菩萨观见过去世中同行菩萨,染

zhu? yú shì bù d? f? fǎ guǎng dà gōng d? rú shì zh? yǐ x? yí wyi xiào x?n zì shì pú sà guünjiàn gu?

著余事,不得佛法广大功德;如是知已,熙怡微笑心自誓。菩萨观见过

qù shì zhōngt?ngg?ng jí huì zhū tiün r?n dtng zhì j?n y?u zài fán fū zh? dì bù n?ng sht lí yì bù pí yàn

去世中同共集会诸天人等,至今犹在凡夫之地,不能舍离,亦不疲厌;

rú shì zh? yǐ x? yí wyi xiào x?n zì shì pú sà tr shí w?i yí qia rú lái guüngmíng suǒ chù bai jiü x?n

如是知已,熙怡微笑心自誓。菩萨尔时,为一切如来光明所触,倍加欣

wai x? yí wyi xiào x?n zì shì shì w?i shí f? zǐ pú sà w?i tiáo fú zh?ngshyng gù rú shì shì xiàn

慰,熙怡微笑心自誓。是为十。佛子!菩萨为调伏众 生故,如是示现。

f? zǐ pú sà m? hy sà yǐ shí shì gù shì xíng q? bù h? dtng w?i shí suǒ wai xiàn pú sà lì

佛子!菩萨摩诃萨以十事故,示行七步。何等为十?所谓:现菩萨力

gù shì xíng q? bù xiàn sh? q? cái gù shì xíng q? bù mǎn dì sh?nyuàn gù shì xíng q? bù xiànchüo sün

故,示行七步;现施七财故,示行七步;满地神愿故,示行七步;现超三

jia xiàng gù shì xíng q? bù xiàn pú sà zuì shangxíngchüo gu? xiàngwáng niú wáng sh? zǐ wángxíng gù shì xíng

界相故,示行七步;现菩萨最胜行超过象王、牛王、师子王行故,示行

q? bù xiàn j?n güng dì xiàng gù shì xíng q? bù xiàn yù yǔ zh?ngshyngyǒngmtng lì gù shì xíng q? bù xiàn

七步;现金刚地相故,示行七步;现欲与众 生勇猛力故,示行七步;现

xiū xíng q? ju? bǎo gù shì xíng q? bù xiàn suǒ d? fǎ bù y?u tü jiào gù shì xíng q? bù xiàn yú shì jiün zuì

修行七觉宝故,示行七步;现所得法不由他教故,示行七步;现于世间最

shang wú bǐ gù shì xíng q? bù shì w?i shí f? zǐ pú sà w?i tiáo fú zh?ngshyng gù rú shì shì xiàn

胜无比故,示行七步;是为十。佛子!菩萨为调伏众 生故,如是示现。

f? zǐ pú sà m? hy sà yǐ shí shì gù xiàn chǔ t?ng zǐ dì h? dtng w?i shí suǒ wai w?i xiàntōng dá yí

佛子!菩萨摩诃萨以十事故。现处童子地。何等为十?所谓:为现通达一

qia shì jiün w?n zì suàn jì tú shū yìn xǐ zhǒngzhǒng ya gù chǔ t?ng zǐ dì w?i xiàntōng dá yí qia

切世间文字、算计、图书、印玺、种 种业故,处童子地;为现通达一切

shì jiünxiàng mǎ chy chang hú shǐ jiàn jǐ zhǒngzhǒng ya gù chǔ t?ng zǐ dì w?i xiàntōng dá yí qia shì jiün

世间象马、车乘、弧矢、剑戟种 种业故,处童子地;为现通达一切世间

w?n bǐ tán lùn b? yì x? xì zhǒngzhǒng shì gù chǔ t?ng zǐ dì w?i xiànyuǎn lí shyn yǔ yì

文笔、谈论、博弈、嬉戏、种 种事故,处童子地;为现远离身、语、意、

ya zhū gu? sh? gù chǔ t?ng zǐ dì w?i xiàn rù dìng zhù nia pán m?n zhōubiàn shí füng wú liàng shì jia gù

业、诸过失故,处童子地;为现入定住涅槃门,周遍十方无量世界故,

chǔ t?ng zǐ dì w?i xiàn qí lì chüo gu? yí qia tiün l?ng ya chü qián tà p? ü xiū lu? jiü l?u lu?

处童子地;为现其力超过一切天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、

jǐn nà lu? m? h?u lu? qi? shì fàn hù shì r?n fyi r?n dtng gù chǔ t?ng zǐ dì w?i xiàn pú sà

紧那罗、摩睺罗伽、释、梵、护世、人、非人等故,处童子地;为现菩萨

sa xiàng wyi guüngchüo gu? yí qia shì fàn hù shì gù chǔ t?ng zǐ dì w?i lìng dün zhu? yù la zh?ngshynghuün xǐ

色相威光超过一切释、梵、护世故,处童子地;为令耽著欲乐众 生欢喜

la fǎ gù chǔ t?ng zǐ dì w?i zūn zh?ngzhang fǎ qín g?ngyǎng f? zhōubiàn shí füng yí qia shì jia gù chǔ

乐法故,处童子地;为尊重 正法,勤供养佛,周遍十方一切世界故,处

t?ng zǐ dì w?i xiàn d? f? jiü p? mtng fǎ guüngmíng gù chǔ t?ng zǐ dì shì w?i shí

童子地;为现得佛加被蒙法光明故,处童子地;是为十。

f? zǐ pú sà m? hy sà xiànt?ng zǐ dì yǐ yǐ shí shì gù xiàn chǔ wánggōng h? dtng w?i shí suǒ wai

佛子!菩萨摩诃萨现童子地已,以十事故现处王宫。何等为十?所谓:

w?i lìng xiǔ shì t?ngxíngzh?ngshyngshàn gyn ch?ng shú gù xiàn chǔ wánggōng w?i xiǎn shì pú sà shàn gyn lì gù xiàn chǔ

为令宿世同行众 生善根成熟故,现处王宫;为显示菩萨善根力故,现处

wánggōng w?i zhū r?n tiün dün zhu? yua jù shì xiàn pú sà dà wyi d? yua jù gù xiàn chǔ wánggōng shùn wǔ zhu? shì

王宫;为诸人天耽著乐具,示现菩萨大威德乐具故,现处王宫;顺五浊世

zh?ngshyng x?n gù xiàn chǔ wánggōng w?i xiàn pú sà dà wyi d? lì n?ng yú shyngōng rù sün mai gù xiàn chǔ wánggōng

众 生心故,现处王宫;为现菩萨大威德力能于深宫入三昧故,现处王宫;

w?i lìng sù shì t?ngyuànzh?ngshyng mǎn qí yì gù xiàn chù wánggōng yù lìng fù mǔ q?n qi juàn shǔ mǎn suǒ yuàn

为令宿世同愿众 生满其意故,现处王宫;欲令父母、亲戚、眷属满所愿

gù xiàn chù wánggōng yù yǐ jì yua chū miào fǎ y?n g?ngyǎng yí qia zhū rú lái gù xiàn chù wánggōng yù yú

故,现处王宫;欲以妓乐出妙法音,供养一切诸如来故,现处王宫;欲于

gōng nai zhù wyi miào sün mai shǐ c?ngch?ng f? nǎi zhì nia pán jiy shì xiàn gù xiàn chù wánggōng w?i suí shùnshǒu hù

宫内住微妙三昧,始从成佛乃至涅槃皆示现故,现处王宫;为随顺守护

zhū f? fǎ gù xiàn chǔ wánggōng shì w?i shí zuì h?u shyn pú sà rú shì shì xiàn chǔ wánggōng yǐ rán h?u chū

诸佛法故,现处王宫。是为十。最后身菩萨,如是示现处王宫已,然后出

jiü

家。

f? zǐ pú sà m? hy sà yǐ shí shì gù shì xiàn chū jie h? dtng w?i shí suǒ wai w?i yàn jū jiü

佛子!菩萨摩诃萨以十事故,示现出家。何等为十?所谓:为厌居家

gù shì xiàn chū jiü w?i zhu? jiü zh?ngshynglìng sht lí gù shì xiàn chū jiü w?i suí shùn xìn la shang r?n dào gù

故,示现出家;为著家众 生令舍离故,示现出家;为随顺信乐圣人道故,

shì xiàn chū jiü w?i xuünyáng zàn tàn chū jiü gōng d? gù shì xiàn chū jiü w?i xiǎnyǒng lí ar biünjiàn gù shì xiàn

示现出家;为宣扬赞叹出家功德故,示现出家;为显永离二边见故,示现

chū jiü w?i lìngzh?ngshyng lí yù la wǒ la gù shì xiàn chū jiü w?i xiünxiàn chū sün jia xiàng gù shì xiàn

出家;为令众 生离欲乐、我乐故,示现出家;为先现出三界相故,示现

chū jiü w?i xiàn zì zài bù shǔ tü gù shì xiàn chū jiü w?i xiǎndüng d? rú lái shí lì wú wai fǎ gù shì xiàn

出家;为现自在不属他故,示现出家;为显当得如来十力无畏法故,示现

chū jiü zuì h?u pú sà fǎ yìng tr gù shì xiàn chū jiü shì w?i shí pú sà yǐ cǐ tiáo fú zh?ngshyng

出家;最后菩萨法应尔故,示现出家。是为十。菩萨以此调伏众 生。

f? zǐ pú sà m? hy sà w?i shí zhǒng shì gù shì xíng kǔ xíng h? dtng w?i shí suǒ wai w?i ch?ng

佛子!菩萨摩诃萨为十种事故,示行苦行。何等为十?所谓:为成

jiù lia jit zh?ngshyng gù shì xíng kǔ xíng w?i bá xi? jiànzh?ngshyng gù shì xíng kǔ xíng w?i bù xìn ya bào zh?ng

就劣解众 生故,示行苦行;为拔邪见众 生故,示行苦行;为不信业报众

shyng lìngjiàn ya bào gù shì xíng kǔ xíng w?i suí shùn zá rǎn shì jia fǎ yìng tr gù shì xíng kǔ xíng shì

生,令见业报故,示行苦行;为随顺杂染世界法应尔故,示行苦行;示

n?ng rtn qú láo qín xiū dào gù shì xíng kǔ xíng w?i lìngzh?ngshyng la qiú fǎ gù shì xíng kǔ xíng wai zhu? yù

能忍劬劳勤修道故,示行苦行;为令众 生乐求法故,示行苦行;为著欲

la wǒ la zh?ngshyng gù shì xíng kǔ xíng w?i xiǎn pú sà qǐ xíng shū shang nǎi zhì zuì h?u shyng y?u bù sht qín

乐、我乐众 生故,示行苦行;为显菩萨起行殊胜,乃至最后生犹不舍勤

j?ng jìn gù shì xíng kǔ xíng w?i lìngzh?ngshyng la jì jìng fǎ zyngchǎngshàn gyn gù shì xíng kǔ xíng w?i zhū tiün

精进故,示行苦行;为令众 生乐寂静法增长善根故,示行苦行;为诸天

shì r?n zhū gyn wai shú dài shí ch?ng shú gù shì xíng kǔ xíng shì w?i shí pú sà yǐ cǐ füngbiàn tiáo fú

世人诸根未熟,待时成熟故,示行苦行;是为十。菩萨以此方便,调伏

yí qia zh?ngshyng

一切众 生。

f? zǐ pú sà m? hy sà wǎng yì dào chǎng yǒu shí zhǎng shì h? dtng w?i shí suǒ wai yì dào chǎng

佛子!菩萨摩诃萨往诣道场,有十种事。何等为十?所谓:诣道场

shí zhào yào yí qia shì jia yì dào chǎng shí zhand?ng yí qia shì jia yì dào chǎng shí yú yí qia shì jia

时,照耀一切世界;诣道场时,震动一切世界;诣道场时,于一切世界

pǔ xiàn qí shyn yì dào chǎng shí ju? wù yí qia pú sà jí yí qia sù shì t?ngxíngzh?ngshyng yì dào chǎng shí

普现其身;诣道场时,觉悟一切菩萨,及一切宿世同行众 生;诣道场时,

shì xiàn dào chǎng yí qia zhuüng yán yì dào chǎng shí suí zhū zh?ngshyng x?n zh? suǒ yù ?r w?i xiànshynzhǒngzhǒng wyi

示现道场一切 庄 严;诣道场时,随诸众 生心之所欲,而为现身种 种威

yí jí pú tí shù yí qia zhuüng yán yì dào chǎng shí xiànjiàn shí füng yí qia rú lái yì dào chǎng shí jǔ

仪,及菩提树一切 庄 严;诣道场时,现见十方一切如来;诣道场时,举

zú xià zú cháng rù sün mai niànniànch?ng f? wú yǒu chüo g? yì dào chǎng shí yí qia tiün l?ng ya

足下足,常入三昧,念念成佛,无有超隔;诣道场时,一切天、龙、夜

chü qián tà p? ü xiū lu? jiü l?u lu? jǐn nà lu? m? h?u lu? qi? shì fàn hù shì yí qia zhū

叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、释、梵、护世一切诸

wáng ga bù xiüng zh? ?r x?ngzhǒngzhǒngshàngmiàog?ngyǎng yì dào chǎng shí yǐ wú ài zhì pǔ guün yí qia zhū

王各不相知,而兴种 种 上妙供养;诣道场时,以无碍智,普观一切诸

f? rú lái yú yí qia shì jia xiū pú sà h?ng ?r ch?ngzhang ju? shì w?i shí pú sà yǐ cǐ jiào huà zh?ngshyng

佛如来,于一切世界修菩萨行而成 正觉;是为十。菩萨以此教化众 生。

f? zǐ pú sà m? hy sà zu? dào chǎng yǒu shí zhǒng shì h? dtng w?i shí suǒ wai zu? dào chǎng shí

佛子!菩萨摩诃萨坐道场有十种事。何等为十?所谓:坐道场时,

zhǒngzhǒngzhand?ng yí qia shì jia zu? dào chǎng shí píngdtngzhào yào yí qia shì jia zu? dào chǎng shí chú mia yí

种 种震动一切世界;坐道场时,平等照耀一切世界;坐道场时,除灭一

qia zhū a qù kǔ zu? dào chǎng shí lìng yí qia shì jia j?n güng suǒ ch?ng zu? dào chǎng shí pǔ guün yí qia zhū

切诸恶趣苦;坐道场时,令一切世界金刚所成;坐道场时,普观一切诸

f? rú lái sh? zǐ zh? zu? zu? dào chǎng shí x?n rú xū kōng wú suǒ fyn bi? zu? dào chǎng shí suí qí suǒ

佛如来师子之座;坐道场时,心如虚空,无所分别,坐道场时,随其所

yìng xiànshyn wyi yí zu? dào chǎng shí suí shùn ün zhù j?n güng sün mai zu? dào chǎng shí sh?u yí qia rú lái

应,现身威仪;坐道场时,随顺安住金刚三昧;坐道场时,受一切如来

sh?n lì suǒ chí q?ngjìngmiào chù zu? dào chǎng shí zì shàn gyn lì x? n?ng jiü p? yí qia zh?ngshyng shì w?i shí

神力所持,清净妙处;坐道场时,自善根力悉能加被一切众 生;是为十。

f? zǐ pú sà m? hy sà zu? dào chǎng shí yǒu shí zhǒng qí ta wai c?ng yǒu shì h? dtng w?i shí f? zǐ

佛子!菩萨摩诃萨坐道场时,有十种奇特未曾有事。何等为十?佛子!

pú sà m? hy sà zu? dào chǎng shí shí füng shì jia yí qia rú lái jiy xiàn qí qián xián jǔ y?u shǒu ?r chyng zàn yán

菩萨摩诃萨坐道场时,十方世界一切如来皆现其前,咸举右手而称赞言:

shàn züi shàn züi wú shàng dǎo sh? shì w?i dì y? wai c?ng yǒu shì pú sà m? hy sà zu? dào chǎng shí yí

善哉!善哉!无上导师!是为第一未曾有事。菩萨摩诃萨坐道场时,一

qia rú lái jiy x? hù niàn yǔ qí wyi lì shì w?i dì ar wai c?ng yǒu shì pú sà m? hy sà zu? dào chǎng shí

切如来皆悉护念,与其威力,是为第二未曾有事。菩萨摩诃萨坐道场时,

sù shì t?ngxíng zhū pú sà zh?ng x? lái w?i rào yǐ zhǒngzhǒngzhuüng yán jù gōngjìngg?ngyǎng shì w?i dì sün wai c?ng

宿世同行诸菩萨众悉来围绕,以种 种 庄 严具恭敬供养,是为第三未曾

yǒu shì pú sà m? hy sà zu? dào chǎng shí yí qia shì jia cǎo mù c?ng lín zhū wú qíng wù jiy qǔ shyn d?

有事。菩萨摩诃萨坐道场时,一切世界草木、丛林诸无情物,皆曲身低

yǐng gu? xiàng dào chǎng shì w?i dì sì wai c?ng yǒu shì pú sà m? hy sà zu? dào chǎng shí rù sün mai míng

影,归向道场,是为第四未曾有事。菩萨摩诃萨坐道场时,入三昧,名:

guün chá fǎ jia cǐ sün mai lì n?nglìng pú sà yí qia zhū h?ng x? d? yuán mǎn shì w?i dì wǔ wai c?ng yǒu shì pú

观察法界,此三昧力能令菩萨一切诸行悉得圆满,是为第五未曾有事。菩

sà m? hy sà zu? dào chǎng shí d? tu? lu? ní míng zuì shàng lí g?u miàoguüng hǎi zàng n?ngsh?u yí qia zhū f?

萨摩诃萨坐道场时,得陀罗尼,名:最上离垢妙光海藏,能受一切诸佛

rú lái dà yún fǎ yǔ shì w?i dì liù wai c?ng yǒu shì pú sà m? hy sà zu? dào chǎng shí yǐ wyi d? lì x?ng

如来大云法雨,是为第六未曾有事。菩萨摩诃萨坐道场时,以威德力兴

shàngmiàog?ng jù biàn yí qia shì jia g?ngyǎng zhū f? shì w?i dì q? wai c?ng yǒu shì pú sà m? hy sà zu?

上妙供具,遍一切世界,供养诸佛,是为第七未曾有事。菩萨摩诃萨坐

dào chǎng shí zhù zuì shang zhì x? xiànliǎo zh? yí qia zh?ngshyng zhū gyn yì xíng shì w?i dì bü wai c?ng yǒu shì

道场时,住最胜智,悉现了知一切众 生诸根意行,是为第八未曾有事。

pú sà m? hy sà zu? dào chǎng shí rù sün mai míng shàn ju? cǐ sün mai lì n?nglìng qí shynchōng mǎn sün shì

菩萨摩诃萨坐道场时,入三昧,名:善觉,此三昧力能令其身充满三世

jìn xū kōng jia yí qia shì jia shì w?i dì jiǔ wai c?ng yǒu shì pú sà m? hy sà zu? dào chǎng shí d? lí g?u

尽虚空界一切世界,是为第九未曾有事。菩萨摩诃萨坐道场时,得离垢

guüngmíng wú ài dà zhì lìng qí shyn ya pǔ rù sün shì shì w?i dì shí wai c?ng yǒu shì

光明无碍大智,令其身业普入三世,是为第十未曾有事。

f? zǐ shì w?i pú sà m? hy sà zu? dào chǎng shí shí zhǒng qí ta wai c?ng yǒu shì f? zǐ pú sà

佛子!是为菩萨摩诃萨坐道场时,十种奇特未曾有事。佛子!菩萨

m? hy sà zu? dào chǎng shí guün shí zhǒng yì gù shì xiànxiáng m? h? dtng w?i shí suǒ wai w?i zhu? shì zh?ng

摩诃萨坐道场时,观十种义故,示现降魔。何等为十?所谓:为浊世众

shyng la yú d?u zhàn yù xiǎn pú sà wyi d? lì gù shì xiànxiáng m? w?i zhū tiün shì r?n yǒu huái yí zht duàn

生乐于斗战,欲显菩萨威德力故,示现降魔;为诸天世人有怀疑者,断

bǐ yí gù shì xiànxiáng m? w?i jiào huà tiáo fú zhū m? jūn gù shì xiànxiáng m? w?i yù lìng zhū tiün shì r?n

彼疑故,示现降魔;为教化调伏诸魔军故,示现降魔;为欲令诸天世人

yua jūn zhan zht xián lái jù guün x?n tiáo fú gù shì xiànxiáng m? w?i xiǎn shì pú sà suǒ yǒu wyi lì shì wú

乐军阵者,咸来聚观,心调伏故,示现降魔;为显示菩萨所有威力世无

n?ng dí gù shì xiànxiáng m? w?i yù fü qǐ yí qia zh?ngshyngyǒngmtng lì gù shì xiànxiáng m? w?i üi mǐn m?

能敌故,示现降魔;为欲发起一切众 生勇猛力故,示现降魔;为哀愍末

shì zhū zh?ngshyng gù shì xiànxiáng m? w?i yù xiǎn shì nǎi zhì dào chǎng y?u yǒu m? jūn ?r lái chù nǎo cǐ h?u nǎi

世诸众 生故,示现降魔;为欲显示乃至道场犹有魔军而来触恼,此后乃

d? chüo m? jìng jia gù shì xiànxiáng m? w?i xiǎn fán nǎo ya y?ng l?i lia dà cí shàn gyn shì lì qiángshang gù

得超魔境界故,示现降魔;为显烦恼业用羸劣,大慈善根势力强 盛故,

shì xiànxiáng m? w?i yù suí shùnzhu? a shì jia suǒ xíng fǎ gù shì xiànxiáng m? shì w?i shí

示现降魔;为欲随顺浊恶世界所行法故,示现降魔;是为十。

f? zǐ pú sà m? hy sà yǒu shí zhǒngch?ng rú lái lì h? dtng w?i shí suǒ wai chüo gu? yí qia zh?ng

佛子!菩萨摩诃萨有十种 成如来力。何等为十?所谓:超过一切众

m? fán nǎo ya gù ch?ng rú lái lì jù zú yí qia pú sà h?ng y?u xì yí qia pú sà sün mai m?n gù ch?ng

魔烦恼业故,成如来力;具足一切菩萨行,游戏一切菩萨三昧门故,成

rú lái lì jù zú yí qia pú sà guǎng dà chándìng gù ch?ng rú lái lì yuán mǎn yí qia bái jìng zhù dào fǎ gù

如来力;具足一切菩萨广大禅定故,成如来力;圆满一切白净助道法故,

ch?ng rú lái lì d? yí qia fǎ zhì huì guüngmíng shàn s? w?i fyn bi? gù ch?ng rú lái lì qí shynzhōubiàn yí

成如来力;得一切法智慧光明,善思惟分别故,成如来力;其身周遍一

qia shì jia gù ch?ng rú lái lì suǒ chū yán y?n x? yǔ yí qia zh?ngshyng x?n dtng gù ch?ng rú lái lì n?ng yǐ

切世界故,成如来力;所出言音悉与一切众 生心等故,成如来力;能以

sh?n lì jiü chí yí qia gù ch?ng rú lái lì yǔ sün shì zhū f? shyn yǔ yì ya dtng wú yǒu yì yú y? niànzhōng

神力加持一切故,成如来力;与三世诸佛身语意业等无有异,于一念中

liáo sün shì fǎ gù ch?ng rú lái lì d? shàn ju? zhì sün mai jù rú lái shí lì suǒ wai shì chǔ fyi chǔ

了三世法故,成如来力;得善觉智三昧,具如来十力,所谓:是处非处

zhì lì nǎi zhì l?u jìn zhì lì gù ch?ng rú lái lì shì w?i shí ru? zhū pú sà jù cǐ shí lì z? míng

智力,乃至漏尽智力故,成如来力;是为十。若诸菩萨具此十力,则名:

rú lái yìngzhangdtng ju?

如来应正等觉。

f? zǐ rú lái yìngzhangdtngjiàozhuǎn dà fǎ lún yǒu shí zh?ng shì h? dtng w?i shí y? zht jù zú q?ng

佛子!如来应正等觉转大法轮有十种事。何等为十?一者,具足清

jìng sì wú wai zhì ar zht chū shyng sì biàn suí shùn y?n shyng sün zht shànn?ng küi chǎn sì zhyn dì xiàng sì

净四无畏智;二者,出生四辩随顺音声;三者,善能开阐四真谛相;四

zht suí shùn zhū f? wú ài xia tuō wǔ zht n?nglìngzh?ngshyng x?n jiy jìng xìn liù zht suǒ yǒu yán shuō jiy

者,随顺诸佛无碍解脱;五者,能令众 生心皆净信;六者,所有言说皆

bù tángyuán n?ng bá zh?ngshyng zhū kǔ dú jiàn q? zht dà byi yuàn lì zh? suǒ jiü chí bü zht suí chū y?n

不唐捐,能拔众 生诸苦毒箭;七者,大悲愿力之所加持;八者,随出音

shyng pǔ biàn shí füng yí qia shì jia jiǔ zht yú ü syng qí ji? shuō fǎ bù duàn shí zht suí suǒ shuō fǎ jiy

声普遍十方一切世界;九者,于阿僧祇劫说法不断;十者,随所说法皆

n?ngshyng qǐ gyn lì ju? dào chándìng xia tuō sün mai dtng fǎ f? zǐ zhū f? rú lái zhuǎn yú fǎ lún yǒu rú shì

能生起根力觉道禅定解脱三昧等法。佛子!诸佛如来转于法轮,有如是

dtng wú liàngzhǒng shì f? zǐ rú lái yìngzhangdtng ju? zhuàn fǎ lún shí yǐ shí shì gù yú zh?ngshyng x?n zhōng

等无量 种事。佛子!如来应正等觉转法轮时,以十事故,于众 生心中

zhǒng bái jìng fǎ wú kōng gu? zht h? dtng w?i shí suǒ wai gu? qù yuàn lì gù dà byi suǒ chí gù bù

种白净法。无空过者。何等为十?所谓:过去愿力故,大悲所持故,不

sht zh?ngshyng gù zhì huì zì zài suí qí suǒ la w?i shuō fǎ gù bì yìng qí shí wai c?ng sh? gù suí qí suǒ

舍众 生故,智慧自在、随其所乐为说法故,必应其时未曾失故,随其所

yí wú wàngshuō gù zh? sün shì zhì shànliǎo zh? gù qí shyn zuì shang wú yǔ dtng gù yán cí zì zài wú n?ng ca

宜无妄说故,知三世智善了知故,其身最胜无与等故,言辞自在无能测

gù zhì huì zì zài suí suǒ fü yán x? küi wù gù shì w?i shí

故,智慧自在随所发言悉开悟故,是为十。

f? zǐ rú lái yìngzhangdtng ju? zu? f? shì yǐ guün shí zh?ng yì gù shì bō nia pán h? dtng w?i shí

佛子!如来应正等觉作佛事已,观十种义故,示般涅槃。何等为十?

suǒ wai shì yí qia xíng shí wú cháng gù shì yí qia yǒu w?i fyi ün yǐn gù shì dà nia pán shì ün yǐn chù wú

所谓:示一切行实无常故,示一切有为非安隐故,示大涅槃是安隐处无

bù wai gù yǐ zhū r?n tiün la zhu? sa shyn w?i xiàn sa shyn shì wú cháng fǎ lìng qí yuàn zhù jìng fǎ shyn gù shì

怖畏故,以诸人天乐著色身为现色身是无常法,令其愿住净法身故;示

wú cháng lì bù kt zhuǎn gù shì yí qia yǒu w?i bù suí x?n zhù bú zì zài gù shì yí qia sün yǒu jiy rú huàn

无常力不可转故,示一切有为不随心住,不自在故;示一切三有皆如幻

huà bù jiün láo gù shì nia pán xìng jiū jìngjiün láo bù kt huài gù shì yí qia fǎ wú shyng wú qǐ ?r

化,不坚牢故;示涅槃性究竟坚牢,不可坏故;示一切法无生、无起而

yǒu jù jí sàn huàixiàng gù f? zǐ zhū f? shì zūn zu? f? shì yǐ suǒ yuàn mǎn yǐ zhuǎn fǎ lún yǐ yìng

有聚集散坏相故。佛子!诸佛世尊作佛事已,所愿满已,转法轮已,应

huà dù zht jiy huà dù yǐ yǒu zhū pú sà yìngsh?u zūn hào ch?ng jì bi? yǐ fǎ yìng rú shì rù yú bù biàn dà bō

化度者皆化度已,有诸菩萨应受尊号成记别已,法应如是入于不变大般

nia pán f? zǐ shì w?i rú lái yìngzhangdtng ju? guün shí yì gù shì bō nia pán

涅槃。佛子!是为如来应正等觉观十义故,示般涅槃。

f? zǐ cǐ fǎ m?n míng pú sà guǎng dà q?ngjìnghyng wú liàng zhū f? suǒ g?ngxuünshuō n?nglìng zhì zht

佛子!此法门名:菩萨广大清净行。无量诸佛所共宣说,能令智者

liǎo wú liàng yì jiy shynghuün xǐ lìng yí qia pú sà dà yuàn dà xíng jiy d? xiüng xù f? zǐ ru? yǒu zh?ng

了无量义,皆生欢喜,令一切菩萨大愿、大行皆得相续。佛子!若有众

shyng d? w?n cǐ fǎ w?n yǐ xìn jit jit yǐ xiū xíng bì d? jí ch?ng ü n?u duō lu? sün miǎo sün pú tí h?

生得闻此法,闻已信解,解已修行,必得疾成阿耨多罗三藐三菩提。何

yǐ gù yǐ rú shuō xiū xíng gù f? zǐ ru? zhū pú sà bù rú shuōh?ng düng zh? shì r?n yú f? pú tí z? w?i

以故?以如说修行故。佛子!若诸菩萨不如说行,当知是人于佛菩提则为

yǒng lí shì gù pú sà yìng rú shuōh?ng f? zǐ cǐ yí qia pú sà gōng d? híng chǔ ju? dìng yì huü pǔ rù yí

永离,是故菩萨应如说行。佛子!此一切菩萨功德行处决定义华,普入一

qia fǎ pǔ shyng yí qia zhì chüo zhū shì jiün lí ar chang dào bù yǔ yí qia zhū zh?ngshyngg?ng x? n?ngzhào

切法,普生一切智,超诸世间,离二乘道,不与一切诸众 生共,悉能照

liǎo yí qia fǎ m?n zyngchǎngzh?ngshyng chū shì shàn gyn lí shì jiün fǎ m?n pǐn yìng zūn zh?ng yìngt?ngsh?u yìngs?ng

了一切法门,增长 众 生出世善根。离世间法门品应尊重,应听受,应诵

chí yìng s? w?i yìngyuàn la yìng xiū xíng ru? n?ng rú shì düng zh? shì r?n jí d? ü n?u duō lu? sün miǎo sün

持,应思惟,应愿乐,应修行,若能如是,当知是人疾得阿耨多罗三藐三

pú tí

菩提。

shuō cǐ pǐn shí f? sh?n lì gù jí cǐ fǎ m?n fǎ rú shì gù shí füng wú liàng wú biün ü syng qí shì

说此品时,佛神力故,及此法门法如是故,十方无量无边阿僧祇世

jia jiy dà zhand?ng dà guüng pǔ zhào tr shí shí füng zhū f? jiy xiàn pǔ xián pú sà qián zàn yán shàn züi

界皆大震动,大光普照。尔时,十方诸佛皆现普贤菩萨前,赞言:善哉!

shàn züi f? zǐ nǎi n?ngshuō cǐ zhū pú sà m? hy sà gōng d? xíng chù ju? dìng yì huü pǔ rù yí qia f? fǎ chū

善哉!佛子!乃能说此诸菩萨摩诃萨功德行处决定义华,普入一切佛法出

shì jiün fǎ m?n pǐn f? zǐ rǔ yǐ shàn xu? cǐ fǎ shànshuō cǐ fǎ rǔ yǐ wyi lì hù chí cǐ fǎ wǒ dtng

世间法门品。佛子!汝已善学此法,善说此法,汝以威力护持此法,我等

zhū f? x? jiy suí xǐ rú wǒ dtng zhū f? suí xǐ yú rǔ yí qia zhū f? x? yì rú shì f? zǐ wǒ dtng zhū

诸佛悉皆随喜,如我等诸佛随喜于汝,一切诸佛悉亦如是。佛子!我等诸

f? x? g?ngt?ng x?n hù chí cǐ j?ng lìngxiàn zài wai lái zhū pú sà zh?ng wai c?ng w?n zht jiy düng d? w?n

佛悉共同心护持此经,令现在未来诸菩萨众未曾闻者,皆当得闻。

tr shípǔ xián pú sà m? hy sà ch?ng f? sh?n lìguün chá shí füng yí qia dà zh?ngjì yú fǎ jia ?r

尔时,普贤菩萨摩诃萨承佛神力,观察十方一切大众,洎于法界而

shuōs?ng yán

说颂言:

yú wú liàng ji? xiū kǔ xíngc?ng wú liàng f? zhang fǎ shyng

于无量劫修苦行,从无量佛正法生,

lìng wú liàng zh?ng zhù pú tíbǐ wú dtng xíng t?ng wǒ shuō

令无量 众住菩提,彼无等行听我说。

g?ng wú liàng f? ?r sht zhu?guǎng dù qún shyng bù zu? xiǎng

供无量佛而舍著,广度群生不作想,

qiú f? gōng d? x?n wú y?bǐ shang miào xíng wǒ j?n shuō

求佛功德心无依,彼胜妙行我今说。

lí sün jia m? fán nǎo ya jù shang gōng d? zuì shang xíng

离三界魔烦恼业,具圣功德最胜行,

mia zhū ch? hu? x?n jì rán wǒ j?n shuō bǐ suǒ xíng dào

灭诸痴惑心寂然,我今说彼所行道。

yǒng lí shì jiün zhū kuánghuàn zhǒngzhǒngbiàn huà shì zh?ngshyng

永离世间诸诳幻,种 种变化示众 生,

x?n shyng zhù mia xiànzh?ng shì shuō bǐ suǒ n?nglìngzh?ng xǐ

心生住灭现众事,说彼所能令众喜。

jiàn zhū zh?ngshyngshyng lǎo sǐ fán nǎo yōu hang suǒ chan p?

见诸众 生 生老死,烦恼忧横所缠迫,

yù lìng xia tuō jiào fü x?n bǐ gōng d? xíng yìng t?ng sh?u

欲令解脱教发心,彼功德行应听受。

sh? jia rtn jìn chán zhì huì füng biàn cí byi xǐ sht dtng

施戒忍进禅智慧,方便慈悲喜舍等,

bǎi qiün wàn ji? cháng xiū xíng bǐ r?n gōng d? r?n yìng t?ng

百千万劫常修行,彼人功德仁应听。

qiün wàn yì ji? qiú pú tí suǒ yǒu shyn mìng jiy wú lìn

千万亿劫求菩提,所有身命皆无吝,

yuàn yì qún shyng bù w?i jǐ bǐ cí mǐn xíng wǒ j?n shuō

愿益群生不为己,彼慈愍行我今说。

wú liàng yì ji? yǎn qí d? rú hǎi y? d? wai w?i shǎo

无量亿劫演其德,如海一滴未为少,

gōng d? wú bǐ bù kt yù yǐ f? wyi sh?n j?n l?a shuō

功德无比不可喻,以佛威神今略说。

qí x?n wú güo xià qiú dào wú yàn juàn

其心无高下,求道无厌倦,

pǔ shǐ zhū zh?ng shyng zhù shàn zyng jìng fǎ

普使诸 众 生 ,住善增净法。

zhì huì pǔ ráo yì rú shù rú h? quán

智慧普饶益,如树如河泉,

yì rú yú dà dì yí qia suǒ y? chù

亦如于大地,一切所依处。

pú sà rú lián huü cí gyn ün yǐn h?ng

菩萨如莲华,慈根安隐茎,

zhì huì w?i zh?ng ruǐ jia pǐn w?i xiüng ji?

智慧为 众 蕊,戒品为 香 洁。

f? fàng fǎ guüng míng lìng bǐ d? küi fū

佛放法 光 明,令彼得开敷,

bù zhu? yǒu w?i shuǐ jiàn zht jiy x?n la

不著有为水,见者皆欣乐。

pú sà miào fǎ shù shyng yú zhí x?n dì

菩萨妙法树, 生 于直心地,

xìn zh?ng cí byi gyn zhì huì yǐ w?i shyn

信 种 慈悲根,智慧以为身。

füng biàn w?i zh? gàn wǔ dù w?i fán mì

方便为枝干,五度为繁密,

dìng ya sh?n tōng huü yí qia zhì w?i guǒ

定叶神通华,一切智为果。

zuì shàng lì w?i niǎo chuí y?n fù sün jia

最 上 力为茑,垂阴覆三界,

pú sà sh? zǐ wáng bái jìng fǎ w?i shyn

菩萨师子王,白净法为身。

sì dì w?i qí zú zhang niàn yǐ w?i jǐng

四谛为其足, 正 念以为颈,

cí yǎn zhì huì shǒu dǐng jì xia tuō zyng

慈眼智慧首,顶系解脱缯。

shang yì kōng yù zhōng hǒu fǎ bù zh?ng m?

胜 义空谷中,吼法怖众魔,

pú sà w?i shüng zhǔ pǔ jiàn zhū qún shyng

菩萨为 商 主,普见诸群 生 。

zài shyng sǐ kuàng yt fán nǎo xiǎn a chù

在 生 死 旷 野,烦恼险恶处,

m? z?i zh? suǒ sha ch? máng sh? zhang dào

魔贼之所摄,痴盲失 正 道。

shì qí zhang zhí lù lìng rù wú wai ch?ng

示其 正 直路,令入无畏 城 ,

pú sà jiàn zh?ng shyng sün dú fán nǎo bìng

菩萨见 众 生 ,三毒烦恼病。

zhǒng zhǒng zhū kǔ nǎo cháng ya suǒ jiün p?

种 种 诸苦恼,长 夜所煎迫,

w?i fü dà byi x?n guǎng shuō duì zhì m?n

为发大悲心, 广 说对治门。

bü wàn sì qiün zhǒng mia chú zh?ng kǔ huàn

八万四千 种 ,灭除 众 苦患,

pú sà w?i fǎ wáng zhang dào huà zh?ng shyng

菩萨为法王,正 道化众 生 。

lìng yuǎn a xiū shàn zhuün qiú f? gōng d?

令远恶修善, 专 求佛功德,

yí qia zhū f? suǒ guàn dǐng sh?u zūn jì

一切诸佛所,灌顶授尊记。

guǎng sh? zh?ng shang cái pú tí fyn zhyn bǎo

广 施众 圣 财,菩提分珍宝,

pú sà zhuǎn fǎ lún rú f? zh? suǒ zhuǎn

菩萨 转 法轮,如佛之所 转 。

jia gǔ sün mai wǎng zhì zhuüng huì w?i jiàn

戒毂三昧辋,智 庄 慧为剑,

jì p? fán nǎo z?i yì tiǎn zh?ng m? yuàn

既破烦恼贼,亦殄 众 魔怨。

yí qia zhū wài dào jiàn zh? wú bù sàn

一切诸外道,见之无不散,

pú sà zhì huì hǎi shyn guǎng wú yá jì

菩萨智慧海,深 广 无涯际。

zhang fǎ wai yíng qià ju? fyn bǎo chōng mǎn

正 法味盈洽,觉分宝 充 满,

dà x?n wú biün àn yí qia zhì w?i cháo

大心无边岸,一切智为潮。

zh?ng shyng m? n?ng ca shuō zh? bù kt jìn

众 生 莫能测,说之不可尽,

pú sà xū mí shün chüo chū yú shì jiün

菩萨须弥山,超出于世间。

sh?n tōng sün mai fyng dà x?n ün bù d?ng

神通三昧峰,大心安不动,

ru? yǒu q?n jìn zht t?ng qí zhì huì sa

若有亲近者,同其智慧色。

jiǒng ju? zh?ng jìng jia yí qia wú bù dǔ

迥 绝 众 境界,一切无不睹,

pú sà rú j?n güng zhì qiú yí qia zhì

菩萨如金刚,志求一切智。

xìn x?n jí kǔ xíng jiün gù bù kt d?ng

信心及苦行,坚固不可动,

qí x?n wú suǒ wai ráo yì zhū qún shyng

其心无所畏,饶益诸群 生 。

zh?ng m? yǔ fán nǎo yí qia x? cu? mia

众 魔与烦恼,一切悉摧灭,

pú sà dà cí byi pì rú zh?ng mì yún

菩萨大慈悲,譬如 重 密云。

sün míng fü diàn guüng sh?n zú zhan l?i y?n

三明发电 光 ,神足震雷音,

pǔ yǐ sì biàn cái yǔ bü gōng d? shuǐ

普以四辩才,雨八功德水。

rùn qià yú yí qia lìng chú fán nǎo ra

润洽于一切,令除烦恼热,

pú sà zhang fǎ ch?ng bō rt yǐ w?i qiáng

菩萨正法城,般若以为墙 。

cán kuì w?i shyn qiàn zhì huì w?i qua dí

惭愧为深堑,智慧为却敌,

guǎng küi xit tuō m?n zhang niàn h?ng fáng shǒu

广 开解脱门, 正 念恒防守。

sì dì tǎn wáng dào liù tōng jí b?ng zhàng

四谛坦王道,六通集兵 仗 ,

fù jiàn dà fǎ zhuáng zhōu huí biàn qí xià

复建大法 幢 ,周回遍其下。

sün yǒu zhū m? zh?ng yí qia wú n?ng rù

三有诸魔 众 ,一切无能入,

pú sà jiü l?u lu? rú yì w?i jiün zú

菩萨迦楼罗,如意为坚足。

füng biàn yǒng mtng chì cí byi míng jìng yǎn

方便勇猛翅,慈悲明净眼,

zhù yí qia zhì shù guün sün yǒu dà hǎi

住一切智树,观三有大海。

b? cuō tiün r?n l?ng ün zhì nia pán àn

搏撮天人龙,安置涅槃岸,

pú sà zhang fǎ rì chū xiàn yú shì jiün

菩萨 正 法日,出现于世间。

jia pǐn yuán mǎn lún sh?n zú sù jí xíng

戒品圆满轮,神足速疾行,

zhào yǐ zhì huì guüng chǎng zhū gyn lì yào

照以智慧 光 , 长 诸根力药。

mia chú fán nǎo àn xiüo ji? ài yù hǎi

灭除烦恼暗,消竭爱欲海,

pú sà zhì guüng yua fǎ jia yǐ w?i lún

菩萨智 光 月,法界以为轮。

y?u yú bì jìng kōng shì jiün wú bù jiàn

游于毕竟空,世间无不见,

sün jia shí x?n nai suí shí yǒu zyng jiǎn

三界识心内,随时有增减。

ar chang x?ng xiù zhōng yí qia wú ch?u pǐ

二 乘 星宿 中 ,一切无俦匹,

pú sà dà fǎ wáng gōng d? zhuüng yán shyn

菩萨大法王,功德 庄 严身。

xiàng hǎo jiy jù zú r?n tiün x? zhün yǎng

相 好皆具足,人天悉瞻仰,

füng biàn q?ng jìng mù zhì huì j?n güng chǔ

方便清净目,智慧金刚杵。

yú fǎ d? zì zài yǐ dào huà qún shyng

于法得自在,以道化群 生 ,

pú sà dà fàn wáng zì zài chüo sün yǒu

菩萨大梵王,自在超三有。

ya hu? x? jiy duàn cí sht mǐ bù jù

业惑悉皆断,慈舍靡不具,

chù chù shì xiàn shyn küi wù yǐ fǎ y?n

处处示现身,开悟以法音。

yú bǐ sün jia zhōng bá zhū xi? jiàn gyn

于彼三界 中 ,拔诸邪见根,

pú sà zì zài tiün chüo gu? shyng sǐ dì

菩萨自在天,超过 生 死地。

jìng jia cháng q?ng jìng zhì huì wú tuì zhuǎn

境界 常 清净,智慧无退 转 ,

ju? bǐ xià chang dào sh?u zhū guàn dǐng fǎ

绝彼下 乘 道,受诸灌顶法。

gōng d? zhì huì jù míng chyng mǐ bù w?n

功德智慧具,名 称 靡不闻,

pú sà zhì huì x?n q?ng jìng rú xū kōng

菩萨智慧心,清净如虚空。

wú xìng wú y? chù y? qia bù kt d?

无性无依处,一切不可得,

yǒu dà zì zài lì n?ng ch?ng shì jiün shì

有大自在力,能 成 世间事。

zì jù q?ng jìng xíng lìng zh?ng shyng yì rán

自具清净行,令 众 生 亦然,

pú sà füng biàn dì ráo yì zhū zh?ng shyng

菩萨方便地,饶益诸 众 生 。

pú sà cí byi shuǐ huàn dí zhū fán nǎo

菩萨慈悲水,浣涤诸烦恼;

pú sà zhì huì huǒ shüo zhū hu? xí x?n

菩萨智慧火,烧诸惑习薪;

pú sà wú zhù fyng y?u xíng sün yǒu kōng

菩萨无住风,游行三有空;

pú sà rú zhyn bǎo n?ng jì pín qi?ng a

菩萨如珍宝,能济贫 穷 厄;

pú sà rú j?n güng n?ng cu? diün dǎo jiàn

菩萨如金刚,能摧颠倒见;

pú sà rú y?ng lu? zhuüng yán sün yǒu shyn

菩萨如璎珞, 庄 严三有身;

pú sà rú m? ní zyng zhǎng yí qia h?ng

菩萨如摩尼,增 长 一切行;

pú sà d? rú huü cháng fü pú tí fyn

菩萨德如华, 常 发菩提分;

pú sà yuàn rú mán h?ng xì zh?ng shyng shǒu

菩萨愿如鬘,恒系 众 生 首;

pú sà jìng jia xiüng jiün chí wú quy fàn

菩萨净戒 香 ,坚持无缺犯;

pú sà zhì tú xiüng pǔ xūn yú sün jia

菩萨智涂 香 ,普熏于三界;

pú sà lì rú zhàng n?ng zhy fán nǎo ch?n

菩萨力如 帐 ,能遮烦恼尘;

pú sà zhì rú chuáng n?ng cu? wǒ màn dí

菩萨智如 幢 ,能摧我慢敌。

miào xíng w?i zyng cǎi zhuüng yán yú zhì huì

妙行为缯彩, 庄 严于智慧,

cán kuì zu? y? fu pǔ fù zhū qún shyng

惭愧作衣服,普覆诸群 生 。

pú sà wú ài chang j?n zh? chū sün jia

菩萨无碍 乘 ,巾之出三界;

pú sà dà lì xiàng qí x?n shàn diáo fú

菩萨大力 象 ,其心善调伏;

pú sà sh?n zú mǎ t?ng bù chüo zhū yǒu

菩萨神足马,腾步超诸有;

pú sà shuō fǎ l?ng pǔ yǔ zh?ng shyng x?n

菩萨说法龙,普雨 众 生 心;

pú sà yōu tán huü shì jiün nán zhí yù

菩萨优昙华,世间难值遇;

pú sà dà yǒng jiüng zh?ng m? x? xiáng fú

菩萨大勇将,众 魔悉降伏;

pú sà zhuǎn fǎ lún rú f? zh? suǒ zhuǎn

菩萨 转 法轮,如佛之所 转 ;

pú sà dyng p? àn zh?ng shyng jiàn zhang dào

菩萨灯破暗,众 生见正道;

pú sà gōng d? h? h?ng shùn zhang dào liú

菩萨功德河,恒顺 正 道流;

pú sà j?ng jìn qiáo guǎng dù zhū qún pǐn

菩萨精进桥, 广 度诸群品;

dà zhì yǔ h?ng shì g?ng zu? jiün láo chuán

大智与弘誓,共作坚牢 船 ,

yǐn jiy zhū zh?ng shyng ün zhì pú tí àn

引接诸 众 生 ,安置菩提岸。

pú sà y?u xì yuán zhyn shí la zh?ng shyng

菩萨游戏园,真实乐 众 生 ;

pú sà xia tuō huü zhuüng yán zhì gōng diàn

菩萨解脱华, 庄 严智宫殿;

pú sà rú miào yào mia chú fán nǎo bìng

菩萨如妙药,灭除烦恼病;

pú sà rú xut shün chū shyng zhì huì yào

菩萨如雪山,出 生 智慧药;

pú sà dtng yú f? ju? wù zhū qún shyng

菩萨等于佛,觉悟诸群 生 ,

f? x?n qǐ yǒu tü zhang ju? ju? shì jiün

佛心岂有他, 正 觉觉世间。

rú f? zh? suǒ lái pú sà rú shì lái

如佛之所来,菩萨如是来,

yì rú yí qia zhì yǐ zhì rù pǔ m?n

亦如一切智,以智入普门。

pú sà shàn küi dǎo yí qia zhū qún shyng

菩萨善开导,一切诸群 生 ,

pú sà zì rán ju? yí qia zhì jìng jia

菩萨自然觉,一切智境界。

pú sà wú liàng lì shì jiün m? n?ng huài

菩萨无 量 力,世间莫能坏;

pú sà wú wai zhì zh? zh?ng shyng jí fǎ

菩萨无畏智,知 众 生 及法。

yí qia zhū shì jiün sa xiàng ga chü bi?

一切诸世间,色 相 各差别,

y?n shyng jí míng zì x? n?ng fyn bi? zh?

音 声 及名字,悉能分别知。

su? lí yú míng sa ?r xiàn zhǒng zhǒng xiàng

虽离于名色,而现种 种 相 ,

yí qia zhū zh?ng shyng m? n?ng ca qí dào

一切诸 众 生 ,莫能测其道。

rú shì dtng gōng d? pú sà x? ch?ng jiù

如是等功德,菩萨悉 成 就,

liǎo xìng jiy wú xìng yǒu wú wú suǒ zhu?

了性皆无性,有无无所著。

rú shì yí qia zhì wú jìn wú suǒ y?

如是一切智,无尽无所依,

wǒ j?n düng yǎn shuō lìng zh?ng shyng huün xǐ

我今当演说,令 众 生 欢喜。

su? zh? zhū fǎ xiàng rú huàn x? kōng jì

虽知诸法 相 ,如幻悉空寂,

?r yǐ byi yuàn x?n jí f? wyi sh?n lì

而以悲愿心,及佛威神力。

xiàn sh?n tōng biàn huà zhǒng zhǒng wú liàng shì

现神通变化,种 种无量事,

rú shì zhū gōng d? rǔ dtng yìng t?ng sh?u

如是诸功德,汝等应听受。

yì shyn n?ng shì xiàn wú liàng chü bi? shyn

一身能示现,无 量 差别身,

wú x?n wú jìng jia pǔ yìng yí qia zh?ng

无心无境界,普应一切 众 。

y? y?n zhōng jù yǎn yí qia zhū yán y?n

一音 中 具演,一切诸言音,

zh?ng shyng yǔ yán fǎ suí lai jiy n?ng zu?

众 生 语言法,随类皆能作。

yǒng lí fán nǎo shyn ?r xiàn zì zài shyn

永离烦恼身,而现自在身,

zh? fǎ bù kt shuō ?r zu? zhǒng zhǒng shuō

知法不可说,而作 种 种 说。

qí x?n cháng jì mia q?ng jìng rú xū kōng

其心 常 寂灭,清净如虚空,

?r pǔ zhuüng yán chà shì xiàn yí qia zh?ng

而普 庄 严刹,示现一切众 。

yú shyn wú suǒ zhu? ?r n?ng shì xiàn shyn

于身无所著,而能示现身,

yí qia shì jiün zhōng suí yìng ?r sh?u shyng

一切世间 中 ,随应而受 生 。

su? shyng yí qia chù yì bù zhù sh?u shyng

虽 生 一切处,亦不住受 生 ,

zh? shyn rú xū kōng zhǒng zhǒng suí x?n xiàn

知身如虚空, 种 种 随心现。

pú sà shyn wú biün pǔ xiàn yí qia chù

菩萨身无边,普现一切处,

cháng gōng jìng g?ng yǎng zuì shang liǎng zú zūn

常 恭敬供养,最胜 两 足尊。

xiüng huü zh?ng jì yua zhuáng fün jí bǎo gài

香华众妓乐, 幢 幡及宝盖,

h?ng yǐ shyn jìng x?n g?ng yǎng yú zhū f?

恒以深净心,供养于诸佛。

bù lí y? f? huì pǔ zài zhū f? suǒ

不离一佛会,普在诸佛所,

yú bǐ dà zh?ng zhōng wan nán t?ng sh?u fǎ

于彼大 众 中 ,问难听受法。

w?n fǎ rù sün mai y? y? wú liàng m?n

闻法入三昧,一一无 量 门,

qǐ dìng yì fù rán shì xiàn wú qi?ng jìn

起定亦复然,示现无 穷 尽。

zhì huì qiǎo füng biàn liǎn shì jiy rú huàn

智慧巧方便,了世皆如幻,

?r n?ng xiàn shì jiün wú biün zhū huàn fǎ

而能现世间,无边诸幻法。

shì xiàn zhǒng zhǒng sa yì xiàn x?n jí yǔ

示现 种 种 色,亦现心及语,

rù zhū xiǎng wǎng zhōng ?r h?ng wú suǒ zhu?

入诸 想 网 中 ,而恒无所著。

hu? xiàn chū fü x?n lì yì yú shì jiün

或现初发心,利益于世间,

hu? xiàn jiǔ xiū xíng guǎng dà wú biün jì

或现久修行, 广 大无边际。

sh? jia rtn j?ng jìn chán dìng jí zhì huì

施戒忍精进,禅定及智慧,

sì fàn sì sha dtng yí qia zuì shang fǎ

四梵四摄等,一切最 胜 法。

hu? xiàn h?ng ch?ng mǎn d? rtn wú fyn bi?

或现行 成 满,得忍无分别;

hu? xiàn yì shyng xì zhū f? yǔ guàn dǐng

或现一 生 系,诸佛与灌顶;

hu? xiàn shyng w?n xiàng hu? fù xiàn yuán ju?

或现 声 闻 相 ,或复现缘觉,

chù chù bō nia pán bù sht pú tí h?ng

处处般涅槃,不舍菩提行。

hu? xiàn w?i dì shì hu? xiàn w?i fàn wáng

或现为帝释,或现为梵王,

hu? tiün nǚ w?i rǎo hu? shí dú yàn m?

或天女围绕,或时独宴默,

hu? xiàn w?i bǐ qiū jì jìng tiáo qí x?n

或现为比丘,寂静调其心;

hu? xiàn zì zài wáng tǒng lǐ shì jiün fǎ

或现自在王,统理世间法;

hu? xiàn qiǎo shù nǚ hu? xiàn xiū kǔ xíng

或现巧术女,或现修苦行,

hu? xiàn sh?u wǔ yù hu? xiàn rù zhū chán

或现受五欲,或现入诸禅,

hu? xiàn chū shǐ shyng hu? shào hu? lǎo sǐ

或现初始 生 ,或少或老死,

ru? yǒu s? yì zht x?n yí fü kuáng luàn

若有思议者,心疑发 狂 乱;

hu? xiàn zài tiün gōng hu? xiàn shǐ jiàng sh?n

或现在天宫,或现始 降 神,

hu? rù hu? zhù tüi ch?ng f? zhuǎn fǎ lún

或入或住胎, 成 佛 转 法轮,

hu? shyng hu? nia pán hu? xiàn rù xu? táng

或 生 或涅槃,或现入学堂,

hu? zài cǎi nǚ zhōng hu? lí sú xiū chán

或在采女 中 ,或离俗修禅,

hu? zu? pú tí shù zì rán ch?ng zhang ju?

或坐菩提树,自然 成 正 觉;

hu? xiàn zhuǎn fǎ lún hu? xiàn shǐ qiú dào

或现 转 法轮,或现始求道,

hu? xiàn w?i f? shyn yàn zu? wú liàng chà

或现为佛身,宴坐无 量 刹;

hu? xiū bù tuì dào j? jí pú tí jù

或修不退道,积集菩提具;

shyn rù wú shù ji? jiy x? dào bǐ àn

深入无数劫,皆悉到彼岸。

wú liàng ji? y? niàn y? niàn wú liàng ji?

无 量 劫一念,一念无 量 劫,

yí qia ji? fyi ji? w?i shì shì xiàn ji?

一切劫非劫,为世示现劫。

wú lái wú j? jí ch?ng jiù zhū ji? shì

无来无积集, 成 就诸劫事,

yú y? wyi ch?n zhōng pǔ jiàn yí qia f?

于一微尘 中 ,普见一切佛。

shí füng yí qia chù wú chù ?r bù yǒu

十方一切处,无处而不有,

gu? tǔ zh?ng shyng fǎ cì dì x? jiy jiàn

国土 众 生 法,次第悉皆见。

j?ng wú liàng ji? shù jiū jìng bù kt jìn

经无 量 劫数,究竟不可尽,

pú sà zh? zh?ng shyng guǎng dà wú yǒu biün

菩萨知众 生,广 大无有边。

bǐ y? zh?ng shyng shyn wú liàng y?n yuán qǐ

彼一众 生 身,无量因缘起,

rú zh? y? wú liàng yí qia x? yì rán

如知一无 量 ,一切悉亦然。

suí qí suǒ tōng dá jiào zhū wai xu? zht

随其所通达,教诸未学者,

x? zh? zh?ng shyng gyn shàng zhōng xià bù t?ng

悉知众 生根,上 中下不同。

yì zh? gyn zhuǎn yí yìng huà bù yìng huà

亦知根 转 移,应化不应化,

y? gyn yí qia gyn zhǎn zhuǎn y?n yuán lì

一根一切根,展 转 因缘力,

wyi xì ga chà bi? cì dì wú cu? luàn

微细各差别,次第无错乱。

y?u zh? qí yù jit yí qia fán nǎo xí

又知其欲解,一切烦恼习,

yì zh? qù lái j?n suǒ yǒu zhū x?n xíng

亦知去来今,所有诸心行,

liǎo dá yí qia xíng wú lái yì wú qù

了达一切行,无来亦无去,

jì zh? qí xíng yǐ w?i shuō wú shàng fǎ

既知其行已,为说无 上 法。

zá rǎn q?ng jìng xíng zhǒng zhǒng x? liǎo zh?

杂染清净行, 种 种 悉了知,

y? niàn d? pú tí ch?ng jiù yí qia zhì

一念得菩提, 成 就一切智。

zhù f? bù s? yì jiū jìng zhì huì x?n

住佛不思议,究竟智慧心,

y? niàn x? n?ng zh? yí qia zh?ng shyng xíng

一念悉能知,一切 众 生 行。

pú sà sh?n tōng zhì gōng lì yǐ zì zài

菩萨神通智,功力已自在,

n?ng yú y? niàn zhōng wǎng yì wú biün chà

能于一念 中 ,往诣无边刹。

rú shì sù jí wǎng jìn yú wú shù ji?

如是速疾往,尽于无数劫,

wú chù ?r bù zhōu m? d?ng háo duün fyn

无处而不周,莫动毫端分。

pì rú gōng huàn sh? shì xiàn zhǒng zhǒng sa

譬如工幻师,示现 种 种 色,

yú bǐ huàn zhōng qiú wú sa wú fyi sa

于彼幻 中 求,无色无非色。

pú sà yì rú shì yǐ füng biàn zhì huàn

菩萨亦如是,以方便智幻,

zhǒng zhǒng jiy shì xiàn chōng mǎn yú shì jiün

种 种 皆示现,充 满于世间。

pì rú jìng rì yua jiǎo jìng zài xū kōng

譬如净日月,皎镜在虚空,

yǐng xiàn yú zh?ng shuǐ bù w?i shuǐ suǒ zá

影现于 众 水,不为水所杂。

pú sà jìng fǎ lún düng zh? yì rú shì

菩萨净法轮,当知亦如是,

xiàn shì jiün x?n shuǐ bù w?i shì suǒ zá

现世间心水,不为世所杂。

rú r?n shuì mang zhōng zào zu? zhǒng zhǒng shì

如人睡梦中,造作种 种事,

su? j?ng yì qiün suì y? ya wai zhōng jìn

虽经亿千岁,一夜未 终 尽。

pú sà zhù fǎ xìng shì xiàn yí qia shì

菩萨住法性,示现一切事,

wú liàng ji? kt jí y? niàn zhì wú jìn

无 量 劫可极,一念智无尽。

pì rú shün gǔ zhōng jí yǐ gōng diàn jiün

譬如山谷 中 ,及以宫殿间,

zhǒng zhǒng jiy xiǎng yìng ?r shí wú fyn bi?

种 种 皆响 应,而实无分别。

pú sà zhù fǎ xìng n?ng yǐ zì zài zhì

菩萨住法性,能以自在智,

guǎng chū suí lai y?n yì fù wú fyn bi?

广 出随类音,亦复无分别。

rú yǒu jiàn yáng yàn xiǎng zh? yǐ w?i shuǐ

如有见阳焰, 想 之以为水,

chí zhú bù d? yǐn zhǎn zhuǎn gang zyng kt

驰逐不得饮,展 转 更增渴。

zh?ng shyng fán nǎo x?n yìng zh? yì rú shì

众 生 烦恼心,应知亦如是,

pú sà qǐ cí mǐn jiù zh? lìng chū lí

菩萨起慈愍,救之令出离。

guün sa rú jù m? sh?u rú shuǐ shàng pào

观色如聚沫,受如水 上 泡,

xiǎng rú ra shí yàn zhū h?ng rú bü jiüo

想 如热时焰,诸行如芭蕉。

x?n shí y?u rú huàn shì xiàn zhǒng zhǒng shì

心识犹如幻,示现 种 种 事,

rú shì zh? zhū yùn zhì zht wú suǒ zhu?

如是知诸蕴,智者无所著。

zhū chù x? kōng jì rú j? guün d?ng zhuǎn

诸处悉空寂,如机关动 转 ,

zhū jia xìng yǒng lí wàng xiàn yú shì jiün

诸界性永离,妄现于世间。

pú sà zhù zhyn shí jì mia dì y? yì

菩萨住真实,寂灭第一义,

zhǒng zhǒng guǎng xuün chàng ?r x?n wú suǒ y?

种 种 广宣畅,而心无所依。

wú lái yì wú qù yì fù wú yǒu zhù

无来亦无去,亦复无有住,

fán nǎo ya kǔ y?n sün zhǒng h?ng liú zhuǎn

烦恼业苦因,三 种 恒流 转 。

yuán qǐ fyi yǒu wú fyi shí yì fyi xū

缘起非有无,非实亦非虚,

rú shì rù zhōng dào shuō zh? wú suǒ zhu?

如是入 中 道,说之无所著。

n?ng yú y? niàn zhōng pǔ xiàn sün shì x?n

能于一念 中 ,普现三世心,

yù sa wú sa jia yí qia zhǒng zhǒng shì

欲色无色界,一切 种 种 事。

suí shùn sün lǜ yí yǎn shuō sün xia tuō

随顺三律仪,演说三解脱,

jiàn lì sün chang dào ch?ng jiù yí qia zhì

建立三 乘 道, 成 就一切智。

liǎo dá chǔ fyi chǔ zhū ya jí zhū gyn

了达处非处,诸业及诸根,

jia jit yǔ chán dìng yí qia zhì chǔ dào

界解与禅定,一切至处道。

sù mìng niàn tiün yǎn mia chú yí qia hu?

宿命念天眼,灭除一切惑,

zh? f? shí zhǒng lì ?r wai n?ng ch?ng jiù

知佛十 种 力,而未能 成 就。

liǎo dá zhū fǎ kōng ?r cháng qiú miào fǎ

了达诸法空,而 常 求妙法,

bù yǔ fán nǎo h? ?r yì bù jìn l?u

不与烦恼合,而亦不尽漏。

guǎng zh? chū lí dào ?r yǐ dù zh?ng shyng

广 知出离道,而以度众 生 ,

yú cǐ d? wú wai bù sht xiū zhū h?ng

于此得无畏,不舍修诸行。

wú miù wú w?i dào yì bù sh? zhang niàn

无谬无违道,亦不失 正 念,

j?ng jìn yù sün mai guün huì wú sǔn jiǎn

精进欲三昧,观慧无损减。

sün jù jiy q?ng jìng sün shì x? míng dá

三聚皆清净,三世悉明达,

dà cí mǐn zh?ng shyng yí qia wú zhàng ài

大慈愍众 生,一切无障碍。

y?u rù cǐ fǎ m?n d? ch?ng rú shì xíng

由入此法门,得 成 如是行,

wǒ shuō qí shǎo fyn gōng d? zhuüng yán yì

我说其少分,功德 庄 严义。

qi?ng yú wú shù ji? shuō bǐ xíng wú jìn

穷 于无数劫,说彼行无尽,

wǒ j?n shuō shǎo fyn rú dà dì y? ch?n

我今说少分,如大地一尘。

y? yú f? zhì zhù qǐ yú qí ta xiǎng

依于佛智住,起于奇特 想 ,

xiū xíng zuì shang h?ng jù zú dà cí byi

修行最 胜 行,具足大慈悲。

j?ng qín zì ün yǐn jiào huà zhū hán shí

精勤自安隐,教化诸含识,

ün zhù jìng jia zhōng jù zhū sh?u jì xíng

安住净戒 中 ,具诸授记行。

n?ng rù f? gōng d? zh?ng shyng xíng jí chà

能入佛功德, 众 生 行及刹,

ji? shì x? yì zh? wú yǒu pí yàn xiǎng

劫世悉亦知,无有疲厌 想 。

chà bi? zhì zǒng chí tōng dá zhyn shí yì

差别智总持,通达真实义,

s? w?i shuō wú bǐ jì jìng dtng zhang ju?

思惟说无比,寂静等 正 觉。

fü yú pǔ xián x?n jí xiū qí xíng yuàn

发于普贤心,及修其行愿,

cí byi y?n yuán lì qù dào yì q?ng jìng

慈悲因缘力,趣道意清净。

xiū xíng bō lu? mì jiū jìng suí ju? zhì

修行波罗蜜,究竟随觉智,

zhang zh? lì zì zài ch?ng wú shàng pú tí

证 知力自在,成 无上 菩提。

ch?ng jiù píng dtng zhì yǎn shuō zuì shang fǎ

成 就平等智,演说最 胜 法,

n?ng chí jù miào biàn dǎi d? fǎ wáng chù

能持具妙辩,逮得法王处。

yuǎn lí yú zhū zhu? yǎn shuō x?n píng dtng

远离于诸著,演说心平等,

chū shyng yú zhì huì biàn huà d? pú tí

出 生 于智慧,变化得菩提。

zhù chí yí qia ji? zhì zht dà x?n wai

住持一切劫,智者大欣慰,

shyn rù jí y? zhǐ wú wai wú yí hu?

深入及依止,无畏无疑惑。

liǎo dá bù s? yì qiǎo mì shàn fyn bi?

了达不思议,巧密善分别,

shàn rù zhū sün mai pǔ jiàn zhì jìng jia

善入诸三昧,普见智境界。

jiū jìng zhū xia tuō y?u xì zhū tōng míng

究竟诸解脱,游戏诸通明,

chán fù x? yǒng lí yuán lín zì y?u chù

缠缚悉永离,园林恣游处。

bái fǎ w?i gōng diàn zhū h?ng kt x?n la

白法为宫殿,诸行可欣乐,

xiàn wú liàng zhuüng yán yú shì x?n wú d?ng

现无量 庄 严,于世心无动。

shyn x?n shàn guün chá miào biàn n?ng küi yǎn

深心善观察,妙辩能开演,

q?ng jìng pú tí yìn zhì guüng zhào yí qia

清净菩提印,智 光 照一切。

suǒ zhù wú dtng bǐ qí x?n bù xià lia

所住无等比,其心不下劣,

lì zhì rú dà shün zh?ng d? ru? shyn hǎi

立志如大山, 种 德若深海。

rú bǎo ün zhù fǎ p? jiǎ shì yuàn x?n

如宝安住法,被甲誓愿心,

fü qǐ yú dà shì jiū jìng wú n?ng huài

发起于大事,究竟无能坏。

d? sh?u pú tí jì ün zhù guǎng dà x?n

得授菩提记,安住 广 大心,

bì zàng wú qi?ng jìn ju? wù yí qia fǎ

秘藏无 穷 尽,觉悟一切法。

shì zhì jiy zì zài miào y?ng wú zhàng ài

世智皆自在,妙用无 障 碍,

zh?ng shyng yí qia chà jí yǐ zhǒng zhǒng fǎ

众 生一切刹,及以种 种法。

shyn yuàn yǔ jìng jia zhì huì sh?n tōng dtng

身愿与境界,智慧神通等,

shì xiàn yú shì jiün wú liàng bǎi qiün yì

示现于世间,无 量 百千亿。

y?u xì jí jìng jia zì zài wú n?ng zhì

游戏及境界,自在无能制,

lì wú wai bù g?ng yí qia ya zhuüng yán

力无畏不共,一切业 庄 严。

zhū shyn jí shyn ya yǔ jí jìng xiū yǔ

诸身及身业,语及净修语,

yǐ d? shǒu hù gù ch?ng bàn shí zhǒng shì

以得守护故, 成 办十 种 事。

pú sà x?n fü x?n jí yǐ x?n zhōu biàn

菩萨心发心,及以心周遍,

zhū gyn wú sàn d?ng hu? d? zuì shang gyn

诸根无散动,获得最 胜 根。

shyn x?n zyng shang x?n yuǎn lí yú chǎn kuáng

深心增 胜 心,远离于谄 诳 ,

zhǒng zhǒng ju? dìng jit pǔ rù yú shì jiün

种 种 决定解,普入于世间。

sht bǐ fán nǎo xí qǔ z? zuì shang dào

舍彼烦恼习,取兹最 胜 道,

qiǎo xiū shǐ yuán mǎn dǎi ch?ng yí qia zhì

巧修使圆满,逮 成 一切智。

lí tuì rù zhang wai ju? dìng zhang jì mia

离退入 正 位,决定 证 寂灭,

chū shyng f? fǎ dào ch?ng jiù gōng d? hào

出 生 佛法道, 成 就功德号。

dào jí wú liàng dào nǎi zhì zhuüng yán dào

道及无量道,乃至 庄 严道,

cì dì shàn ün zhù x? jiy wú suǒ zhu?

次第善安住,悉皆无所著。

shǒu zú jí fù zàng j?n güng yǐ w?i x?n

手足及腹藏,金刚以为心,

p? yǐ cí üi jiǎ jù zú zh?ng qì zhàng

被以慈哀甲,具足 众 器 仗 ,

zhì shǒu míng dá yǎn pú tí h?ng w?i tr

智首明达眼,菩提行为耳。

q?ng jìng jia w?i bí mia àn wú zhàng ài

清净戒为鼻,灭暗无 障 碍,

biàn cái yǐ w?i sh? wú chù bù zhì shyn

辩才以为舌,无处不至身。

zuì shang zhì w?i x?n xíng zhù xiū zhū ya

最 胜 智为心,行住修诸业,

dào chǎng sh? zǐ zu? fàn w? kōng w?i zhù

道 场 师子坐,梵卧空为住。

suǒ xíng jí guün chá pǔ zhào rú lái jìng

所行及观察,普照如来境,

biàn guün zh?ng shyng xíng fan xùn jí xiào hǒu

遍观 众 生 行,奋迅及哮吼。

lí tün xíng jìng sh? sht màn chí jìng jia

离贪行净施,舍慢持净戒,

bù chyn cháng rtn rǔ bú xia h?ng j?ng jìn

不嗔 常 忍辱,不懈恒精进。

chán dìng d? zì zài zhì huì wú suǒ xíng

禅定得自在,智慧无所行,

cí jì byi wú juàn xǐ fǎ sht fán nǎo

慈济悲无倦,喜法舍烦恼。

yú zhū jìng jia zhōng zh? yì yì zh? fǎ

于诸境界 中 ,知义亦知法,

fú d? x? ch?ng mǎn zhì huì rú lì jiàn

福德悉 成 满,智慧如利剑。

pǔ zhào la duō w?n míng le qù xiàng fǎ

普照乐多闻,明了趣 向 法,

zh? m? jí m? dào shì yuàn xián sht lí

知魔及魔道,誓愿咸舍离。

jiàn f? yǔ f? ya fü x?n jiy sha qǔ

见佛与佛业,发心皆摄取,

lí màn xiū zhì huì bù w?i m? lì chí

离慢修智慧,不为魔力持。

w?i f? suǒ sha chí yì w?i fǎ suǒ chí

为佛所摄持,亦为法所持,

xiàn zhù dōu shuài tiün y?u xiàn bǐ mìng zhōng

现住兜 率 天,又现彼命 终 。

shì xiàn zhù mǔ tüi yì xiàn wyi xì qù

示现住母胎,亦现微细趣,

xiàn shyng jí wyi xiào yì xiàn xíng q? bù

现 生 及微笑,亦现行七步。

shì xiū zh?ng jì shù yì shì chǔ shyn gōng

示修 众 技术,亦示处深宫,

chū jiü xiū kǔ xíng wǎng yì yú dào chǎng

出家修苦行,往诣于道 场 。

duün zu? fàng guüng míng ju? wù zhū qún shyng

端坐放 光 明,觉悟诸群 生 ,

xiáng m? ch?ng zhang ju? zhuǎn wú shàng fǎ lún

降魔成 正觉,转无上法轮,

suǒ xiàn x? yǐ zhōng rù yú dà nia pán

所现悉已 终 ,入于大涅槃。

bǐ zhū pú sà h?ng wú liàng ji? xiū xí

彼诸菩萨行,无 量 劫修习,

guǎng dà wú yǒu biün wǒ j?n shuō shǎo fyn

广 大无有边,我今说少分。

su? lìng wú liàng zh?ng ün zhù f? gōng d?

虽令无 量 众 ,安住佛功德,

zh?ng shyng jí fǎ zhōng bì jìng wú suǒ qǔ

众 生 及法中,毕竟无所取。

jù zú rú shì xíng y?u xì zhū sh?n tōng

具足如是行,游戏诸神通,

máo duün zhì zh?ng chà j?ng yú yì qiün ji?

毛端置 众 刹,经于亿千劫。

zhǎng chí wú liàng chà biàn wǎng shyn wú juàn

掌 持无 量 刹,遍往身无倦,

hái lái zhì btn chù zh?ng shyng bù zh? ju?

还来置本处, 众 生 不知觉。

pú sà yǐ yí qia zhǒng zhǒng zhuüng yán chà

菩萨以一切,种 种 庄 严刹,

zhì yú y? máo kǒng zhyn shí x? lìng jiàn

置于一毛孔,真实悉令见。

fù yǐ y? máo kǒng pǔ nà yí qia hǎi

复以一毛孔,普纳一切海,

dà hǎi wú zyng jiǎn zh?ng shyng bù ráo hài

大海无增减, 众 生 不娆害。

wú liàng tit w?i shün shǒu zhí suì w?i ch?n

无 量 铁围山,手执碎为尘,

y? ch?n xià y? chà jìn cǐ zhū ch?n shù

一尘下一刹,尽此诸尘数。

yǐ cǐ zhū ch?n chà fù gyng m? w?i ch?n

以此诸尘刹,复更末为尘,

rú shì ch?n kt zh? pú sà zhì nán liàng

如是尘可知,菩萨智难 量 。

yú y? máo kǒng zhōng fàng wú liàng guüng míng

于一毛孔中,放无量 光明,

rì yua x?ng xiù guüng m? ní zhū huǒ guüng

日月星宿 光 ,摩尼珠火 光 。

jí yǐ zhū tiün guüng yí qia jiy yìng bì

及以诸天 光 ,一切皆映蔽。

mia zhū a dào kǔ w?i shuō wú shàng fǎ

灭诸恶道苦,为说无 上 法,

yí qia zhū shì jiün zhǒng zhǒng chà bi? y?n

一切诸世间, 种 种 差别音,

pú sà yǐ y? y?n yí qia jiy n?ng yǎn

菩萨以一音,一切皆能演。

ju? dìng fyn bi? shuō yí qia zhū f? fǎ

决定分别说,一切诸佛法,

pǔ shǐ zhū qún shyng w?n zh? dà huün xǐ

普使诸群 生 ,闻之大欢喜。

gu? qù yí qia ji? ün zhì wai lái j?n

过去一切劫,安置未来今,

wai lái xiàn zài ji? huí zhì gu? qù shì

未来现在劫,回置过去世。

shì xiàn wú liàng chà shüo rán jí ch?ng zhù

示现无 量 刹,烧然及 成 住,

yí qia zhū shì jiün x? zài y? máo kǒng

一切诸世间,悉在一毛孔。

wai lái jí xiàn zài yí qia shí füng f?

未来及现在,一切十方佛,

mí bù yú shyn zhōng fyn míng ?r xiǎn xiàn

靡不于身 中 ,分明而显现。

shyn zh? biàn huà fǎ shàn yìng zh?ng shyng x?n

深知变化法,善应 众 生 心,

shì xiàn zhǒng zhǒng shyn ?r jiy wú suǒ zhu?

示现 种 种 身,而皆无所著。

hu? xiàn yú liù qù yí qia zh?ng shyng shyn

或现于六趣,一切 众 生 身,

fàn shì hù shì shyn zhū tiün r?n zh?ng shyn

梵释护世身,诸天人 众 身,

shyng w?n yuán ju? shyn zhū f? rú lái shyn

声 闻缘觉身,诸佛如来身,

hu? xiàn pú sà shyn xiū xíng yí qia zhì

或现菩萨身,修行一切智,

shàn rù ruǎn zhōng shàng zh?ng shyng zhū xiǎng wǎng

善入软中 上,众 生诸想网。

shì xiàn ch?ng pú tí jí yǐ zhū f? chà

示现 成 菩提,及以诸佛刹,

le zh? zhū xiǎng wǎng yú xiǎng d? zì zài

了知诸 想 网,于 想 得自在。

shì xiū pú sà h?ng yí qia füng biàn shì

示修菩萨行,一切方便事,

shì xiàn rú shì dtng guǎng dà zhū sh?n biàn

示现如是等, 广 大诸神变。

rú shì zhū jìng jia jǔ shì m? n?ng zh?

如是诸境界,举世莫能知,

su? xiàn wú suǒ xiàn jiū jìng zhuǎn zyng shàng

虽现无所现,究竟 转 增 上 。

suí shùn zh?ng shyng x?n lìng xíng zhyn shí dào

随顺 众 生 心,令行真实道,

shyn yǔ jí yǔ x?n píng dtng rú xū kōng

身语及与心,平等如虚空。

jìng jia w?i tú xiüng zh?ng háng w?i y? fú

净戒为涂 香 , 众 行为衣服,

fǎ zyng yán jìng jì yí qia zhì m? ní

法缯严净髻,一切智摩尼,

gōng d? mǐ bù zhōu guàn dǐng shyng wáng wai

功德靡不周,灌顶 升 王位。

bō lu? mì w?i lún zhū tōng yǐ w?i xiàng

波罗蜜为轮,诸通以为 象 ,

sh?n zú yǐ w?i mǎ zhì huì w?i míng zhū

神足以为马,智慧为明珠,

miào xíng w?i cǎi nǚ sì sha zhǔ zàng sh?n

妙行为采女,四摄主藏神,

füng biàn w?i zhǔ b?ng pú sà zhuàn lún wáng

方便为主兵,菩萨 转 轮王,

sün mai w?i ch?ng guō kōng jì w?i gōng diàn

三昧为 城 郭,空寂为宫殿,

cí jiǎ zhì huì jiàn niàn gōng míng lì jiàn

慈甲智慧剑,念弓明利箭。

güo zhüng sh?n lì gài jiǒng jiàn zhì huì chuáng

高张神力盖,迥建智慧 幢 ,

rtn lì bù d?ng yáo zhí p? m? wáng jūn

忍力不动摇,直破魔王军。

zǒng chí w?i píng dì zh?ng xíng w?i h? shuǐ

总持为平地, 众 行为河水,

jìng zhì w?i yǒng quán miào huì zu? shù lín

净智为涌泉,妙慧作树林。

kōng w?i ch?ng jìng chí ju? fyn hàn dàn huü

空为 澄 净池,觉分菡萏华,

sh?n lì zì zhuüng yán sün mai cháng yú la

神力自 庄 严,三昧常 娱乐。

s? w?i w?i cǎi nǚ gün lù w?i mti shí

思惟为采女,甘露为美食,

jit tuō wai w?i jiüng y?u xì yú sün chang

解脱味为 浆 ,游戏于三 乘 。

cǐ zhū pú sà h?ng wyi miào zhuǎn zyng shàng

此诸菩萨行,微妙 转 增 上 ,

wú liàng ji? xiū xíng qí x?n bù yàn zú

无 量 劫修行,其心不厌足。

g?ng yǎng yí qia f? yán jìng yí qia chà

供养一切佛,严净一切刹,

pǔ lìng yí qia zh?ng ün zhù yí qia zhì

普令一切 众 ,安住一切智。

yí qia chà wyi ch?n x? kt zh? qí shù

一切刹微尘,悉可知其数,

yí qia xū kōng jia y? shü kt dù liàng

一切虚空界,一沙可度 量 。

yí qia zh?ng shyng x?n niàn niàn kt shǔ zh?

一切 众 生 心,念念可数知,

f? zǐ zhū gōng d? shuō zh? bù kt jìn

佛子诸功德,说之不可尽。

yù jù cǐ gōng d? jí zhū shàng miào fǎ

欲具此功德,及诸 上 妙法,

yù shǐ zhū zh?ng shyng lí kǔ cháng ün la

欲使诸众 生,离苦常 安乐。

yù lìng shyn yǔ yì x? yǔ zhū f? dtng

欲令身语意,悉与诸佛等,

yìng fü j?n güng x?n xu? cǐ gōng d? xíng

应发金刚心,学此功德行。


华严经诵经网:http://www.huayanjingpy.com

文章推荐:

佛法修行感应

佛教真实感应

佛教施食感应

佛教现代因果感应

佛教护身符感应