华严经诵经网

《大方广佛华严经注音》50

编辑:语海 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》50

rú lái chū xiàn pǐn dì sün shí q? zh? y?

如来出现品第三十七之一

tr shí shì zūn c?ng m?i jiün bái háo xiàngzh?ngfàng dà guüngmíng míng rú lái chū xiàn wú liàng bǎi qiün yì

尔时,世尊从眉间白毫相 中放大光明,名:如来出现,无量百千亿

nu? yú tuō ü syng qí guüngmíng yǐ w?i juàn shǔ qí guüng pǔ zhào shí füng jìn xū kōng fǎ jia yí qia shì jia y?u

那由他阿僧祇光明,以为眷属。其光普照十方尽虚空法界一切世界,右

rào shí zü xiǎnxiàn rú lái wú liàng zì zài ju? wù wú shù zhū pú sà zh?ng zhand?ng yí qia shí füng shì jia

绕十匝,显现如来无量自在,觉悟无数诸菩萨众,震动一切十方世界,

chú mia yí qia zhū a dào kǔ yìng bì yí qia zhū m? gōngdiàn xiǎn shì yí qia zhū f? rú lái zu? pú tí zu? ch?ng

除灭一切诸恶道苦,映蔽一切诸魔宫殿,显示一切诸佛如来坐菩提座,成

dtngzhang ju? jí yǐ yí qia dào chǎngzh?ng huì zu? shì shì yǐ ?r lái y?u rào pú sà zh?ng huì rù rú lái xìng

等正觉,及以一切道场 众会。作是事已,而来右绕菩萨众会,入如来性

qǐ miào d? pú sà dǐng shí cǐ dào chǎng yí qia dà zh?ngshyn x?n yǒng yua shyng dà huün xǐ zu? rú shì niàn

起妙德菩萨顶。时,此道场一切大众身心踊跃,生大欢喜,作如是念:

shan qí x? yǒu j?n zht rú lái fàng dà guüngmíng bì düng yǎn shuōshanshyn dà fǎ

甚奇希有,今者如来放大光明,必当演说甚深大法。

tr shí rú lái xìng qǐ miào d? pú sà yú lián huü zu? shàng piün tǎn y?u jiün y?u jì h? zhǎng yì

尔时,如来性起妙德菩萨,于莲华座上,偏袒右肩,右跽合掌,一

x?n xiàng f? ?r shuōs?ng yán

心向佛而说颂言:

zhang ju? gōng d? dà zhì chū pǔ dá jìng jia dào bǐ àn

正觉功德大智出,普达境界到彼岸,

dtng yú sün shì zhū rú lái shì gù wǒ j?n gōng jìng lǐ

等于三世诸如来,是故我今恭敬礼。

yǐ shyng wú xiàngjìng jia àn ?r xiànmiàoxiàngzhuüng yán shyn

已升无相境界岸,而现妙相 庄 严身,

fàng yú lí g?u qiün guüng míng p? m? jūn zh?ng xián lìng jìn

放于离垢千光明,破魔军众咸令尽。

shí füng suǒ yǒu zhū shì jia x? n?ng zhan d?ng wú yǒu yú

十方所有诸世界,悉能震动无有余,

wai c?ng kǒng bù y? zh?ng shyng shàn shì wyi sh?n lì rú shì

未曾恐怖一众 生,善逝威神力如是。

xū kōng fǎ jia xìng píng dtng yǐ n?ng rú shì ?r ün zhù

虚空法界性平等,已能如是而安住,

yí qia hán shyng wú shù liàng xiánlìng mia a chú zh?ng g?u

一切含生无数量,咸令灭恶除众垢。

kǔ xíng qín láo wú shù ji? ch?ng jiù zuì shàng pú tí dào

苦行勤劳无数劫,成就最上菩提道,

yú zhū jìng jia zhì wú ài yǔ yí qia f? tong qí xìng

于诸境界智无碍,与一切佛同其性。

dǎo sh? fàng cǐ dà guüng míng zhan d?ng shí füng zhū shì jia

导师放此大光明,震动十方诸世界,

yǐ xiàn wú liàng sh?n tōng lì ?r fù hái lái rù wǒ shyn

已现无量神通力,而复还来入我身。

ju? dìng fǎ zhōng n?ng shàn xu? wú liàng pú sà jiy lái jí

决定法中能善学,无量菩萨皆来集,

lìng wǒ fü qǐ wan fǎ x?n shì gù wǒ j?n qǐng fǎ wáng

令我发起问法心,是故我今请法王。

j?n cǐ zh?ng huì jiy q?ng jìng shàn n?ng dù tuō zhū shì jiün

今此众会皆清净,善能度脱诸世间,

zhì huì wú biün wú rǎn zhu? rú shì xián shang xián lái jí

智慧无边无染著,如是贤胜咸来集。

lì yì shì jiün zūn dǎo sh? zhì huì j?ng jìn jiy wú liàng

利益世间尊导师,智慧精进皆无量,

j?n yǐ guüngmíngzhào dà zh?ng lìng wǒ wan yú wú shàng fǎ

今以光明照大众,令我问于无上法。

shuí yú dà xiün shyn jìng jia ?r n?ng zhyn shí jù küi yǎn

谁于大仙深境界,而能真实具开演?

shuí shì rú lái fǎ zhǎng zǐ shì jiün zūn dǎo yuàn xiǎn shì

谁是如来法长子?世间尊导愿显示。

tr shí rú lái jí yú kǒu zhōngfàng dà guüngmíng míng wú ài wú wai bǎi qiün yì ü syng qí guüngmíng

尔时,如来即于口中放大光明,名:无碍无畏,百千亿阿僧祇光明

yǐ w?i juàn shǔ pǔ zhào shí füng jìn xū kōngdtng fǎ jia yí qia shì jia y?u rào shí zü xiǎnxiàn rú lái zhǒngzhǒng

以为眷属。普照十方尽虚空等法界一切世界,右绕十匝,显现如来种 种

zì zài küi wù wú liàng zhū pú sà zh?ng zhand?ng yí qia shí füng shì jia chú mia yí qia zhū a dào kǔ yìng

自在,开悟无量诸菩萨众,震动一切十方世界,除灭一切诸恶道苦,映

bì yí qia zhū m? gōngdiàn xiǎn shì yí qia zhū f? rú lái zu? pú tí zu? ch?ngdtngzhang ju? jí yǐ yí qia dào

蔽一切诸魔宫殿,显示一切诸佛如来坐菩提座,成等正觉,及以一切道

chǎngzh?ng huì zu? shì shì yǐ ?r lái y?u rào pú sà zh?ng huì rù pǔ xián pú sà m? hy sà kǒu qí guüng rù

场 众会。作是事已,而来右绕菩萨众会,入普贤菩萨摩诃萨口。其光入

yǐ pǔ xián pú sà shyn jí sh? zǐ zu? gu? yú btn shí jí zhū pú sà shyn zu? bǎi bai w?i chú rú lái sh? zǐ zh?

已,普贤菩萨身及师子座,过于本时及诸菩萨身座百倍,唯除如来师子之

zu?

座。

tr shí rú lái xìng qǐ miào d? pú sà wan pǔ xián pú sà m? hy sà yán f? zǐ f? suǒ shì xiànguǎng

尔时,如来性起妙德菩萨问普贤菩萨摩诃萨言:佛子!佛所示现广

dà sh?nbiàn lìng zhū pú sà jiy shynghuün xǐ bù kt s? yì shì m? n?ng zh? shì h? ruì xiàng

大神变,令诸菩萨皆生欢喜,不可思议,世莫能知,是何瑞相?

pǔ xián pú sà m? hy sà yán f? zǐ wǒ yú wǎng x? jiàn zhū rú lái yìngzhangdtng ju? shì xiàn rú shì

普贤菩萨摩诃萨言:佛子!我于往昔见诸如来应正等觉,示现如是

guǎng dà sh?nbiàn jí shuō rú lái chū xiàn fǎ m?n rú wǒ w?i cǔn j?n xiàn cǐ xiàng düngshuō qí fǎ

广大神变,即说如来出现法门,如我惟忖,今现此相,当说其法。

shuō shì yǔ shí yí qia dà dì x? jiy zhand?ng chū shyng wú liàng wan fǎ guüngmíng shí xìng qǐ miào d?

说是语时,一切大地悉皆震动,出生无量问法光明。时,性起妙德

pú sà wan pǔ xián pú sà yán f? zǐ pú sà m? hy sà yìng yún h? zh? zhū f? rú lái yìngzhangdtngjiào chū

菩萨问普贤菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨,应云何知诸佛如来应正等觉出

xiàn zh? fǎ yuàn w?i wǒ shuō f? zǐ cǐ zhū wú liàng bǎi qiün yì nu? yú tuō pú sà zh?ng huì jiy jiǔ xiū jìng

现之法?愿为我说。佛子!此诸无量百千亿那由他菩萨众会,皆久修净

ya niàn huì ch?ng jiù dào yú jiū jìng dà zhuüng yán àn jù yí qia f? wyi yí zh? hang zhangniàn zhū f? wai c?ng

业,念慧成就,到于究竟大 庄 严岸,具一切佛威仪之行,正念诸佛未曾

wàng sh? dà byi guün chá yí qia zh?ngshyng ju? dìngliǎo zh? zhū dà pú sà sh?ntōngjìng jia yǐ d? zhū f? sh?n lì

忘失,大悲观察一切众 生,决定了知诸大菩萨神通境界,已得诸佛神力

suǒ jiü n?ngsh?u yí qia rú lái miào fǎ jù rú shì dtng wú liànggōng d? jiy yǐ lái jí f? zǐ rǔ yǐ

所加,能受一切如来妙法,具如是等无量功德,皆已来集。佛子!汝已

c?ng yú wú liàng bǎi qiün yì nu? yú tuō f? suǒ ch?ng shì g?ngyǎng ch?ng jiù pú sà zuì shàngmiàohang yú sün mai m?n

曾于无量百千亿那由他佛所,承事供养,成就菩萨最上妙行,于三昧门

jiy d? zì zài rù yí qia f? mì mì zh? chù zh? zhū f? fǎ duànzh?ng yí hu? w?i zhū rú lái sh?n lì suǒ

皆得自在,入一切佛秘密之处,知诸佛法,断众疑惑,为诸如来神力所

jiü zh? zh?ngshyng gyn suí qí suǒ la w?i shuōzhyn shí xia tuō zh? fǎ suí shùn f? zhì yǎn shuō f? fǎ dào yú bǐ

加,知众 生根,随其所乐为说真实解脱之法,随顺佛智演说佛法到于彼

àn yǒu rú shì dtng wú liànggōng d? shàn züi f? zǐ yuànshuō rú lái yìngzhangdtng ju? chū xiàn zh? fǎ shynxiàng

岸,有如是等无量功德。善哉佛子!愿说如来应正等觉出现之法,身相

yán y?n x?n yì jìng jia suǒ hang zh? hang ch?ng dào zhuǎn fǎ nǎi zhì shì xiàn rù bō nia pán jiàn w?n q?n jìn

言音,心意境界,所行之行,成道转法,乃至示现入般涅槃,见闻亲近

suǒ shyngshàn gyn rú shì dtng shì yuàn jiy w?i shuō

所生善根,如是等事,愿皆为说。

shí rú lái xìng qǐ miào d? pú sà yù ch?ngmíng cǐ yì xiàng pǔ xián pú sà ?r shuōs?ng yuy

时,如来性起妙德菩萨欲重明此义,向普贤菩萨而说颂曰:

shàn züi wú ài dà zhì huì shàn ju? wú biün píng dtng jìng

善哉无碍大智慧,善觉无边平等境,

yuànshuō wú liàng f? suǒ hang f? zǐ w?n yǐ jiy x?n qìng

愿说无量佛所行,佛子闻已皆欣庆。

pú sà yún h? suí shùn rù zhū f? rú lái chū x?ng shì

菩萨云何随顺入,诸佛如来出兴世?

yún h? shyn yǔ x?n jìng jia jí suǒ hang chù yuàn jiy shuō

云何身语心境界,及所行处愿皆说?

yún h? zhū f? ch?ngzhang ju? yún h? rú lái zhuǎn fǎ lún

云何诸佛成 正觉;云何如来转法轮?

yún h? shàn shì bō nia pán dà zh?ng w?n yǐ x?n huün xǐ

云何善逝般涅槃;大众闻已心欢喜。

ru? yǒu jiàn f? dà fǎ wáng q?n jìn zyngzhǎng zhū shàn gyn

若有见佛大法王,亲近增长诸善根,

yuànshuō bǐ zhū gōng d? zàng zh?ngshyngjiàn yǐ h? suǒ hu?

愿说彼诸功德藏,众 生见已何所获。

ru? yǒu d? w?n rú lái míng ru? xiàn zài shì ru? nia pán

若有得闻如来名,若现在世若涅槃,

yú bǐ fú zàngshyngshyn xìn yǒu h? dtng lì yuànxuünshuō

于彼福藏生深信,有何等利愿宣说。

cǐ zhū pú sà jiy h? zhǎng zhünyǎng rú lái r?n jí wǒ

此诸菩萨皆合掌,瞻仰如来仁及我,

dà gōng d? hǎi zh? jìng jia jìngzh?ngshyng zht yuàn w?i shuō

大功德海之境界,净众 生者愿为说。

yuàn yǐ y?n yuán jí pì yùyǎn shuōmiào fǎ xiüngyìng yì

愿以因缘及譬喻,演说妙法相应义,

zh?ngshyng w?n yǐ fü dà x?nyí jìn zhì jìng rú xū kōng

众 生闻已发大心,疑尽智净如虚空。

rú biàn yí qia gu? tǔ zhōngzhū f? suǒ xiànzhuüng yán shyn

如遍一切国土中,诸佛所现 庄 严身,

yuàn yǐ miào y?n jí y?n yùshì f? pú tí yì rú bǐ

愿以妙音及因喻,示佛菩提亦如彼。

shí füngqiün wàn zhū f? tǔyì nu? yú tuō wú liàng ji?

十方千万诸佛土,亿那由他无量劫,

rú j?n suǒ jí pú sà zh?ngyú bǐ yí qia x? nán jiàn

如今所集菩萨众,于彼一切悉难见。

cǐ zhū pú sà xiángōngjìngyú wyi miào yì shyng kt yǎng

此诸菩萨咸恭敬,于微妙义生渴仰,

yuàn yǐ jìng x?n jù küi yǎnrú lái chū xiànguǎng dà fǎ

愿以净心具开演,如来出现广大法。

ěr shí pǔ xián pú sà m? hy sà gào rú lái xìng qǐ miào d? dtng zhū pú sà dà zh?ng yán f? zǐ cǐ

尔时,普贤菩萨摩诃萨告如来性起妙德等诸菩萨大众言:佛子!此

chù bù kt s? yì suǒ wai rú lái yìngzhangdtng ju? yǐ wú liàng fǎ ?r d? chū xiàn h? yǐ gù fyi yǐ y?

处不可思议!所谓如来应正等觉,以无量法而得出现!何以故?非以一

yuán fyi yǐ y? shì rú lái chū xiàn ?r d? ch?ng jiù yǐ shí wú liàng bǎi qiün ü syng qí shì ?r d? ch?ng jiù

缘,非以一事,如来出现而得成就;以十无量百千阿僧祇事而得成就。

h? dtng w?i shí suǒ wai gu? qù wú liàng sha sh?u yí qia zh?ngshyng pú tí x?n suǒ ch?ng gù gu? qù wú liàngq?ng

何等为十?所谓:过去无量摄受一切众 生菩提心所成故;过去无量清

jìng shū shang zhì la suǒ ch?ng gù gu? qù wú liàng jiù hù yí qia zh?ngshyng dà cí dà byi suǒ ch?ng gù gu? qù wú

净殊胜志乐所成故;过去无量救护一切众 生大慈大悲所成故;过去无

liàngxiüng xù hangyuàn suǒ ch?ng gù gu? qù wú liàng xiū zhū fú zhì x?n wú yàn zú suǒ ch?ng gù gu? qù wú liàngg?ng

量 相续行愿所成故;过去无量修诸福智心无厌足所成故;过去无量供

yǎng zhū f? jiào huà zh?ngshyng suǒ ch?ng gù gu? qù wú liàng zhì huì füngbiànq?ngjìng dào suǒ ch?ng gù gu? qù wú liàng

养诸佛教化众 生所成故;过去无量智慧方便清净道所成故;过去无量

q?ngjìnggōng d? zàng suǒ ch?ng gù gu? qù wú liàngzhuüng yán dào zhì suǒ ch?ng gù gu? qù wú liàngtōng dá fǎ yì suǒ

清净功德藏所成故;过去无量 庄 严道智所成故;过去无量通达法义所

ch?ng gù f? zǐ rú shì wú liàng ü syng qí fǎ m?n yuán mǎn ch?ng yú rú lái f? zǐ pì rú sün qiün dà

成故。佛子!如是无量阿僧祇法门圆满,成于如来。佛子!譬如三千大

qiün shì jia fyi yǐ y? yuán fyi yǐ y? shì ?r d? ch?ng jiù yǐ wú liàngyuán wú liàng shì füng nǎi d? ch?ng

千世界,非以一缘,非以一事而得成就;以无量缘、无量事方乃得成。

suǒ wai x?ng bù dà yún jiàng zhù dà yǔ sì zhǒngfyng lún xiàng xù w?i y? qí sì zht h? y? míng n?ng

所谓:兴布大云,降霔大雨,四种风轮相续为依。其四者何?一名:能

chí n?ng chí dà shuǐ gù ar míng n?ngxiüo n?ngxiüo dà shuǐ gù sün míng jiàn lì jiàn lì yí qia zhū chù

持,能持大水故;二名:能消,能消大水故;三名:建立,建立一切诸处

suǒ gù sì míng zhuüng yán zhuüng yán fyn bù xiánshànqiǎo gù rú shì jiy y?u zh?ngshyngg?ng ya jí zhū pú sà

所故;四名:庄 严,庄 严分布咸善巧故;如是皆由众 生共业及诸菩萨

shàn gyn suǒ qǐ lìng yú qí zhōng yí qia zh?ngshyng ga suí suǒ yí ?r d? sh?uy?ng

善根所起,令于其中一切众 生,各随所宜而得受用。

f? zǐ rú shì dtng wú liàng y?n yuán nǎi ch?ng sün qiün dà qiün shì jia fǎ xìng rú shì wú yǒu shyng zht

佛子!如是等无量因缘乃成三千大千世界。法性如是,无有生者,

wú yǒu zu? zht wú yǒu zh? zht wú yǒu ch?ng zht rán bǐ shì jia ?r d? ch?ng jiù rú lái chū xiàn yì fù rú

无有作者,无有知者,无有成者,然彼世界而得成就。如来出现亦复如

shì fyi yǐ y? yuán fyi yǐ y? shì ?r d? ch?ng jiù yǐ wú liàng y?n yuán wú liàng shì xiàng nǎi d? ch?ng jiù

是,非以一缘,非以一事而得成就;以无量因缘、无量事相乃得成就。

suǒ wai c?ng yú gu? qù f? suǒ t?ng w?n sh?u chí dà fǎ yún yǔ y?n cǐ n?ng qǐ rú lái sì zhǒng dà zhì fyng lún

所谓:曾于过去佛所听闻受持大法云雨,因此能起如来四种大智风轮,

h? dtng w?i sì y? zht niàn chí bù wàng tu? lu? ní dà zhì fyng lún n?ng chí yí qia rú lái dà fǎ yún yǔ gù

何等为四?一者,念持不忘陀罗尼大智风轮,能持一切如来大法云雨故。

ar zht chū shyng zhǐ guün dà zhì fyng lún n?ngxiao ji? yí qia fán nǎo gù sün zht shànqiǎo huí xiàng dà zhì fyng

二者,出生止观大智风轮,能消竭一切烦恼故。三者,善巧回向大智风

lún n?ngch?ng jiù yí qia shàn gyn gù sì zht chū shyng lí g?u chü bi? zhuüng yán dà zhì fyng lún lìng gu? qù suǒ

轮,能成就一切善根故。四者,出生离垢差别 庄 严大智风轮,令过去所

huà yí qia zh?ngshyngshàn gyn q?ngjìng ch?ng jiù rú lái wú l?u shàn gyn lì gù rú lái rú shì ch?ngdtngzhang ju?

化一切众 生善根清净,成就如来无漏善根力故。如来如是成等正觉,

fǎ xìng rú shì wú shyng wú zu? ?r d? ch?ng jiù f? zǐ shì w?i rú lái yìngzhangdtng ju? chū xiàn dì y? xiàng

法性如是,无生、无作而得成就。佛子!是为如来应正等觉出现第一相,

pú sà m? hy sà yìng rú shì zh?

菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì f? zǐ pì rú sün qiün dà qiün shì jia jiüng yù ch?ng shí dà yún jiàng yǔ míng yuy h?ng zhù

复次,佛子!譬如三千大千世界将欲成时,大云降雨,名曰:洪霔。

yí qia füng chù suǒ bù n?ngsh?u suǒ bù n?ng chí w?i chú dà qiün jia jiüng yù ch?ng shí f? zǐ rú lái yìngzhang

一切方处所不能受,所不能持,唯除大千界将欲成时。佛子!如来应正

dtng ju? yì fù rú shì x?ng dà fǎ yún yǔ dà fǎ yǔ míng ch?ng jiù rú lái chū xiàn yí qia ar chang

等觉亦复如是,兴大法云,雨大法雨,名:成就如来出现。一切二乘,

x?n zhì xiá lia suǒ bù n?ngsh?u suǒ bù n?ng chí w?i chú zhū dà pú sà x?n xiüng xù lì f? zǐ shì w?i rú

心志狭劣所不能受,所不能持,唯除诸大菩萨心相续力。佛子!是为如

lái yìngzhangdtng ju? chū xiàn dì ar xiàng pú sà m? hy sà yìng rú shì zh? fù cì f? zǐ pì rú zh?ngshyng

来应正等觉出现第二相,菩萨摩诃萨应如是知。复次,佛子!譬如众 生

yǐ ya lì gù dà yún jiàng yǔ lái wú suǒ c?ng qù wú suǒ zhì rú lái yìngzhangdtng ju? yì fù rú shì

以业力故,大云降雨,来无所从,去无所至。如来应正等觉亦复如是,

yǐ zhū pú sà shàn gyn lì gù x?ng dà fǎ yún yǔ dà fǎ yǔ yì wú suǒ c?ng lái wú suǒ zhì qù f? zǐ

以诸菩萨善根力故,兴大法云,雨大法雨,亦无所从来,无所至去。佛子!

shì w?i rú lái yìngzhangdtng ju? chū xiàn dì sün xiàng pú sà m? hy sà yìng rú shì zh?

是为如来应正等觉出现第三相,菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì f? zǐ pì rú dà yún jiàng zhù dà yǔ dà qiün shì jia yí qia zh?ngshyng wú n?ng zh? shù ru?

复次,佛子!譬如大云降霔大雨,大千世界一切众 生无能知数,若

yù suàn jì tú lìng fü kuáng w?i dà qiün shì jia zhǔ m? x? shǒu lu? yǐ gu? qù suǒ xiū shàn gyn lì gù nǎi

欲算计,徒令发狂,唯大千世界主摩醯首罗,以过去所修善根力故,乃

zhì y? d? wú bù míngliǎo f? zǐ rú lái yìngzhangdtng ju? yì fù rú shì xìng dà fǎ yún yǔ dà fǎ yǔ

至一滴无不明了。佛子!如来应正等觉亦复如是,兴大法云,雨大法雨,

yí qia zh?ngshyng shyng w?n dú ju? suǒ bù n?ng zh? ru? yù s? liáng x?n bì kuángluàn w?i chú yí qia shì

一切众 生、声闻、独觉所不能知,若欲思量,心必狂乱,唯除一切世

jiün zhǔ pú sà m? hy sà yǐ gu? qù suǒ xiū ju? huì lì gù nǎi zhì y? w?n y? jù rù zh?ngshyng x?n wú

间主菩萨摩诃萨,以过去所修觉慧力故,乃至一文一句,入众 生心,无

bù míngliǎo f? zǐ shì w?i rú lái yìngzhangdtng ju? chū xiàn dì sì xiàng pú sà m? hy sà yìng rú shì zh?

不明了。佛子!是为如来应正等觉出现第四相,菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì f? zǐ pì rú dà yún jiàng yǔ zh? shí yǒu dà yún yǔ míng w?i n?ng mia n?ng mia huǒ züi yǒu

复次,佛子!譬如大云降雨之时,有大云雨名为:能灭,能灭火灾;有

dà yún yǔ míng w?i n?ng qǐ n?ng qǐ dà shuǐ yǒu dà yún yǔ míng w?i n?ng zhǐ n?ng zhǐ dà shuǐ yǒu

大云雨,名为:能起,能起大水;有大云雨,名为:能止,能止大水;有

dà yún yǔ míng w?i n?ngch?ng n?ngch?ng yí qia m? ní zhū bǎo yǒu dà yún yǔ míng w?i fyn bi? fyn

大云雨,名为:能成,能成一切摩尼诸宝;有大云雨,名为:分别,分

bi? sün qiün dà qiün shì jia f? zǐ rú lái chū xiàn yì fù rú shì x?ng dà fǎ yún yǔ dà fǎ yǔ yǒu dà

别三千大千世界。佛子!如来出现亦复如是,兴大法云,雨大法雨,有大

fǎ yǔ míng w?i n?ng mia n?ng mia yí qia zh?ngshyng fán nǎo yǒu dà fǎ yǔ míng w?i n?ng qǐ n?ng qǐ

法雨,名为:能灭,能灭一切众 生烦恼;有大法雨,名为:能起,能起

yí qia zh?ngshyngshàn gyn yǒu dà fǎ yǔ míng w?i n?ng zhǐ n?ng zhǐ yí qia zh?ngshyngjiàn hu? yǒu dà fǎ yǔ

一切众 生善根;有大法雨,名为:能止,能止一切众 生见惑;有大法雨,

míng w?i n?ngch?ng n?ngch?ng yí qia zhì huì fǎ bǎo yǒu dà fǎ yǔ míng w?i fyn bi? fyn bi? yí qia zh?ng

名为:能成,能成一切智慧法宝;有大法雨,名为:分别,分别一切众

shyng x?n la f? zǐ shì w?i rú lái yìngzhangdtng ju? chū xiàn dì wǔ xiàng pú sà m? hy sà yìng rú shì zh?

生心乐。佛子!是为如来应正等觉出现第五相,菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì f? zǐ pì rú dà yún yǔ yí wai shuǐ suí qí suǒ yǔ wú liàng chü bi? rú lái chū xiàn yì fù

复次,佛子!譬如大云雨一味水,随其所雨,无量差别。如来出现亦复

rú shì yǔ yú dà byi yí wai fǎ shuǐ suí yí shuō fǎ wú liàng chü bi? f? zǐ shì w?i rú lái yìngzhang

如是,雨于大悲一味法水,随宜说法,无量差别。佛子!是为如来应正

dtng ju? chū xiàn dì liù xiàng pú sà m? hy sà yìng rú shì zh? fù cì f? zǐ pì rú sün qiün dà qiün shì

等觉出现第六相,菩萨摩诃萨应如是知。复次,佛子!譬如三千大千世

jia chū shǐ ch?ng shí xiünch?ng sa jia zhū tiüngōngdiàn cì ch?ng yù jia zhū tiüngōngdiàn cì ch?ng yú r?n jí yú zh?ng

界初始成时,先成色界诸天宫殿,次成欲界诸天宫殿,次成于人及余众

shyng zhū suǒ zhù chù f? zǐ rú lái chū xiàn yì fù rú shì xiün qǐ pú sà zhū hang zhì huì cì qǐ yuán ju?

生诸所住处。佛子!如来出现亦复如是,先起菩萨诸行智慧,次起缘觉

zhū hang zhì huì cì qǐ shyng w?n shàn gyn zhū hang zhì huì cì qǐ qí yú zh?ngshyng yǒu w?i shàn gyn zhū hang zhì huì

诸行智慧,次起声闻善根诸行智慧。次起其余众 生有为善根诸行智慧。

f? zǐ pì rú dà yún yǔ yí wai shuǐ suí zhū zh?ngshyngshàn gyn yì gù suǒ qǐ gōngdiànzhǒngzhǒng bù t?ng rú

佛子!譬如大云雨一味水,随诸众 生善根异故,所起宫殿种 种不同。如

lái dà byi yí wai fǎ yǔ suí zh?ngshyng qì ?r yǒu chü bi? f? zǐ shì w?i rú lái yìngzhangdtng ju? chū xiàn dì

来大悲一味法雨,随众 生器而有差别。佛子!是为如来应正等觉出现第

q? xiàng pú sà m? hy sà yìng rú shì zh?

七相,菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì f? zǐ pì rú shì jia chū yù ch?ng shí yǒu dà shuǐshyng biàn mǎn sün qiün dà qiün shì jia

复次,佛子!譬如世界初欲成时,有大水生,遍满三千大千世界;

shyng dà lián huü míng rú lái chū xiàngōng d? bǎo zhuüng yán biàn fù shuǐshàng guüngzhào shí füng yí qia shì jia

生大莲华,名:如来出现功德宝 庄 严,遍覆水上,光照十方一切世界。

shí m? x? shǒu lu? jìng jū tiündtngjiàn shì huü yǐ jí ju? dìng zh? yú cǐ ji? zhōng yǒu tr suǒ f? chū x?ng

时,摩醯首罗、净居天等见是华已,即决定知于此劫中,有尔所佛出兴

yú shì f? zǐ tr shí qí zhōng yǒu fyng lún qǐ míng shànjìngguüngmíng n?ngch?ng sa jia zhū tiüngōngdiàn

于世。佛子!尔时,其中有风轮起,名:善净光明,能成色界诸天宫殿;

yǒu fyng lún qǐ míng jìngguüngzhuüng yán n?ngch?ng yù jia zhū tiüngōngdiàn yǒu fyng lún qǐ míng jiün mì wú

有风轮起,名:净光 庄 严,能成欲界诸天宫殿;有风轮起,名:坚密无

n?nghuài n?ngch?ng dà xiǎo zhū lún w?i shün jí j?n güngshün yǒu fyng lún qǐ míng shang güo n?ngch?ng xū mí shün

能坏,能成大小诸轮围山及金刚山;有风轮起,名:胜高,能成须弥山

wáng yǒu fyng lún qǐ míng bù d?ng n?ngch?ng shí dà shünwáng h? dtng w?i shí suǒ wai qū tu? lu? shün

王;有风轮起,名:不动,能成十大山王。何等为十?所谓:佉陀罗山、

xiün r?n shün fú m? shün dà fú m? shün chí shuüngshün ní mín tu? lu? shün mù zhyn lín tu? shün m? hy

仙人山、伏魔山、大伏魔山、持 双 山、尼民陀罗山、目真邻陀山、摩诃

mù zhyn lín tu? shün xiüngshün xut shün yǒu fyng lún qǐ míng w?i ün zhù n?ngch?ng dà dì yǒu fyng lún

目真邻陀山、香山、雪山。有风轮起,名为:安住,能成大地;有风轮

qǐ míng w?i zhuüng yán n?ngch?ng dì tiüngōngdiàn l?nggōngdiàn qián tà p? gōngdiàn yǒu fyng lún qǐ míng

起,名为:庄 严,能成地天宫殿、龙宫殿、乾闼婆宫殿。有风轮起,名:

wú jìn zàng n?ngch?ng sün qiün dà qiün shì jia yí qia dà hǎi yǒu fyng lún qǐ míng pǔ guüngmíngzàng n?ngch?ng

无尽藏,能成三千大千世界一切大海;有风轮起,名:普光明藏,能成

sün qiün dà qiün shì jia zhū m? ní bǎo yǒu fyng lún qǐ míng jiün gù gyn n?ngch?ng yí qia zhū rú yì shù

三千大千世界诸摩尼宝;有风轮起,名:坚固根,能成一切诸如意树。

f? zǐ dà yún suǒ yǔ yí wai zh? shuǐ wú yǒu fyn bi? yǐ zh?ngshyngshàn gyn bù t?ng gù fyng lún bù

佛子!大云所雨一味之水,无有分别,以众 生善根不同故,风轮不

t?ng fyng lún chü bi? gù shì jia chü bi? f? zǐ rú lái chū xiàn yì fù rú shì jù zú yí qia shàn gyn gōng

同;风轮差别故,世界差别。佛子!如来出现亦复如是,具足一切善根功

d? fàng yú wú shàng dà zhì guüngmíng míng bú duàn rú lái zhǒng bù s? yì zhì pǔ zhào shí füng yí qia shì jia

德,放于无上大智光明,名:不断如来种不思议智,普照十方一切世界,

yǔ zhū pú sà yí qia rú lái guàndǐng zh? jì düngch?ngzhang ju? chū x?ng yú shì f? zǐ rú lái chū xiàn fù

与诸菩萨一切如来灌顶之记,当成 正觉,出兴于世。佛子!如来出现复

yǒu wú shàng dà zhì guüngmíng míng q?ngjìng lí g?u n?ngch?ng rú lái wú l?u wú jìn zhì fù yǒu wú shàng dà zhì

有无上大智光明,名:清净离垢,能成如来无漏无尽智。复有无上大智

guüngmíng míng pǔ zhào n?ngch?ng rú lái pǔ rù fǎ jia bù s? yì zhì fù yǒu wú shàng dà zhì guüngmíng míng

光明,名:普照,能成如来普入法界不思议智。复有无上大智光明,名:

chí f? zhǒngxìng n?ngch?ng rú lái bù q?ngd?ng lì fù yǒu wú shàng dà zhì guüngmíng míng jiǒng chū wú n?nghuài

持佛种性,能成如来不倾动力。复有无上大智光明,名:迥出无能坏,

n?ngch?ng rú lái wú wai wú huài zhì fù yǒu wú shàng dà zhì guüngmíng míng yí qia sh?ntōng n?ngch?ng rú lái zhū

能成如来无畏无坏智。复有无上大智光明,名:一切神通,能成如来诸

bù g?ng fǎ yí qia zhì zhì fù yǒu wú shàng dà zhì guüngmíng míng chū shyngbiàn huà n?ngch?ng rú lái lìngjiàn

不共法一切智智。复有无上大智光明,名:出生变化,能成如来,令见

w?n q?n jìn suǒ shyngshàn gyn bù sh? huài zhì fù yǒu wú shàng dà zhì guüngmíng míng pǔ suí shùn n?ngch?ng rú

闻亲近,所生善根不失坏智。复有无上大智光明,名:普随顺,能成如

lái wú jìn fú d? zhì huì zh? shyn w?i yí qia zh?ngshyng ?r zu? ráo yì fù yǒu wú shàng dà zhì guüngmíng míng

来无尽福德智慧之身,为一切众 生而作饶益。复有无上大智光明,名:

bù kt jiū jìng n?ngch?ng rú lái shanshynmiào zhì suí suǒ küi wù lìng sün bǎo zh?ngyǒng bù duàn ju? fù yǒu wú

不可究竟,能成如来甚深妙智,随所开悟,令三宝种永不断绝。复有无

shàng dà zhì guüngmíng míng zhǒngzhǒngzhuüng yán n?ngch?ng rú lái xiàng hǎo yán shyn lìng yí qia zh?ngshyng jiy shyng

上大智光明,名:种 种 庄 严,能成如来相好严身,令一切众 生皆生

huün xǐ fù yǒu wú shàng dà zhì guüngmíng míng bù kt huài n?ngch?ng rú lái fǎ jia xū kōng jia dtng shū shangsh?u

欢喜。复有无上大智光明,名:不可坏,能成如来法界虚空界等殊胜寿

mìng wú yǒu qi?ng jìn f? zǐ rú lái dà byi yí wai zh? shuǐ wú yǒu fyn bi? yǐ zhū zh?ngshyng yù la bù

命,无有穷尽。佛子!如来大悲一味之水,无有分别,以诸众 生欲乐不

t?ng gyn xìng ga bi? ?r qǐ zhǒngzhǒng dà zhì fyng lún lìng zhū pú sà ch?ng jiù rú lái chū xiàn zh? fǎ f? zǐ

同,根性各别,而起种 种大智风轮,令诸菩萨成就如来出现之法。佛子!

yí qia rú lái t?ng y? tǐ xìng dà zhì lún zhōng chū shyngzhǒngzhǒng zhì huì guüngmíng f? zǐ rǔ dtngyìng zh? rú

一切如来同一体性,大智轮中出生 种 种智慧光明。佛子!汝等应知如

lái yú y? xia tuō wai chū shyng wú liàng bù kt s? yì zhǒngzhǒnggōng d? zh?ngshyngniàn yán cǐ shì rú lái sh?n

来,于一解脱味出生无量不可思议种 种功德。众 生念言:此是如来神

lì suǒ zào f? zǐ cǐ fyi rú lái sh?n lì suǒ zào f? zǐ nǎi zhì y? pú sà bù yú f? suǒ c?ngzh?ng

力所造。佛子!此非如来神力所造。佛子!乃至一菩萨,不于佛所曾种

shàn gyn n?ng d? rú lái shǎo fyn zhì huì wú yǒu shì chù dàn yǐ zhū f? wyi d? lì gù lìng zhū zh?ngshyng jù

善根,能得如来少分智慧,无有是处。但以诸佛威德力故,令诸众 生具

f? gōng d? ?r f? rú lái wú yǒu fyn bi? wú ch?ng wú huài wú yǒu zu? zht yì wú zu? fǎ f? zǐ

佛功德,而佛如来无有分别,无成,无坏,无有作者,亦无作法。佛子!

shì w?i rú lái yìngzhangdtng ju? chū xiàn dì bü xiàng pú sà m? hy sà yìng rú shì zh?

是为如来应正等觉出现第八相,菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì f? zǐ rú y? xū kōng qǐ sì fyng lún n?ng chí shuǐ lún h? dtng w?i sì y? míng ün zhù

复次,佛子!如依虚空起四风轮,能持水轮。何等为四?一名:安住,

ar míng cháng zhù sün míng jiū jìng sì míng jiün gù cǐ sì fyng lún n?ng chí shuǐ lún shuǐ lún n?ng chí

二名:常住,三名:究竟,四名:坚固。此四风轮能持水轮,水轮能持

dà dì lìng bù sàn huài shì gù shuō dì lún y? shuǐ lún shuǐ lún y? fyng lún fyng lún y? xū kōng xū kōng

大地,令不散坏,是故说:地轮依水轮,水轮依风轮,风轮依虚空,虚空

wú suǒ y? su? wú suǒ y? n?nglìng sün qiün dà qiün shì jia ?r d? ün zhù f? zǐ rú lái chū xiàn yì fù rú

无所依。虽无所依,能令三千大千世界而得安住。佛子!如来出现亦复如

shì y? wú ài huì guüngmíng qǐ f? sì zhǒng dà zhì fyng lún n?ng chí yí qia zh?ngshyngshàn gyn h? dtng w?i sì

是,依无碍慧光明起佛四种大智风轮,能持一切众 生善根。何等为四?

suǒ wai pǔ sha zh?ngshyng jiy lìnghuün xǐ dà zhì fyng lún jiàn lì zhang fǎ lìng zhū zh?ngshyng jiy shyng ài la dà zhì

所谓:普摄众 生皆令欢喜大智风轮,建立正法令诸众 生皆生爱乐大智

fyng lún shǒu hù yí qia zh?ngshyngshàn gyn dà zhì fyng lún jù yí qia füngbiàntōng dá wú l?u jia dà zhì fyng lún

风轮,守护一切众 生善根大智风轮,具一切方便通达无漏界大智风轮,

shì w?i sì f? zǐ zhū f? shì zūn dà cí jiù hù yí qia zh?ngshyng dà byi dù tuō yí qia zh?ngshyng dà

是为四。佛子!诸佛世尊,大慈救护一切众 生,大悲度脱一切众 生,大

cí dà byi pǔ biàn ráo yì rán dà cí dà byi y? dà füngbiànshànqiǎo dà füngbiànshànqiǎo y? rú lái chū xiàn

慈大悲普遍饶益。然大慈大悲,依大方便善巧,大方便善巧,依如来出现,

rú lái chū xiàn y? wú ài huì guüngmíng wú ài huì guüngmíng wú yǒu suǒ y? f? zǐ shì w?i rú lái yìngzhang

如来出现,依无碍慧光明,无碍慧光明无有所依。佛子!是为如来应正

dtng ju? chū xiàn dì jiǔ xiàng pú sà m? hy sà yìng rú shì zh?

等觉出现第九相,菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì f? zǐ pì rú sün qiün dà qiün shì jia jì ch?ng jiù yǐ ráo yì wú liàngzhǒngzhǒngzh?ngshyng

复次,佛子!譬如三千大千世界既成就已,饶益无量 种 种 众 生。

suǒ wai shuǐ zú zh?ngshyng d? shuǐ ráo yì lù dì zh?ngshyng d? dì ráo yì gōngdiànzh?ngshyng d? gōngdiàn ráo yì

所谓:水族众 生得水饶益;陆地众 生得地饶益;宫殿众 生得宫殿饶益;

xū kōngzh?ngshyng d? xū kōng ráo yì rú lái chū xiàn yì fù rú shì zhǒngzhǒng ráo yì wú liàngzh?ngshyng suǒ wai

虚空众 生得虚空饶益。如来出现亦复如是,种 种饶益无量 众 生。所谓:

jiàn f? shynghuün xǐ zht d? huün xǐ yì zhù jìng jia zht d? jìng jia yì zhù zhū chándìng jí wú liàng zht

见佛生欢喜者,得欢喜益;住净戒者,得净戒益;住诸禅定及无量者,

d? shang chū shì dà sh?ntōng yì zhù fǎ m?n guüngmíng zht d? y?n guǒ bù huài yì zhù wú suǒ yǒu guüngmíng zht

得圣出世大神通益;住法门光明者,得因果不坏益;住无所有光明者,

d? yí qia fǎ bù huài yì shì gù shuō yán rú lái chū xiàn ráo yì yí qia wú liàngzh?ngshyng f? zǐ shì w?i rú

得一切法不坏益。是故说言如来出现饶益一切无量 众 生。佛子!是为如

lái yìngzhangdtng ju? chū xiàn dì shí xiàng pú sà m? hy sà yìng rú shì zh? f? zǐ pú sà m? hy sà zh? rú

来应正等觉出现第十相,菩萨摩诃萨应如是知。佛子!菩萨摩诃萨知如

lái chū xiàn z? zh? wú liàng zh? ch?ng jiù wú liànghang gù z? zh? guǎng dà zh? zhōubiàn shí füng gù z? zh?

来出现,则知无量;知成就无量行故,则知广大;知周遍十方故,则知

wú lái qù zh? lí shyng zhù mia gù z? zh? wú xíng wú suǒ xíng zh? lí x?n yì shí gù z? zh? wú shyn

无来去,知离生住灭故,则知无行无所行;知离心意识故,则知无身;

zh? rú xū kōng gù z? zh? píngdtng zh? yí qia zh?ngshyng jiy wú wǒ gù z? zh? wú jìn zh? biàn yí qia chà

知如虚空故,则知平等;知一切众 生皆无我故,则知无尽;知遍一切刹

wú yǒu jìn gù z? zh? wú tuì zh? jìn h?u jì wú duàn ju? gù z? zh? wú huài zh? rú lái zhì wú yǒu duì gù

无有尽故,则知无退;知尽后际无断绝故,则知无坏;知如来智无有对故,

z? zh? wú ar zh? píngdtngguün chá w?i wú w?i gù z? zh? yí qia zh?ngshyng jiy d? ráo yì btn yuàn huí xiàng zì

则知无二;知平等观察为无为故,则知一切众 生皆得饶益;本愿回向自

zài mǎn zú gù

在满足故。

tr shí pǔ xián pú sà m? hy sà yù ch?ngmíng cǐ yì ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨摩诃萨欲重明此义而说颂言:

shí lì dà xi?ng zuì wú shàng pì rú xū kōng wú dtng dtng

十力大雄最无上,譬如虚空无等等,

jìng jia guǎng dà bù kt liáng gōng d? dì y? chüo shì jiün

境界广大不可量,功德第一超世间。

shí lì gōng d? wú biün liàng x?n yì s? liáng suǒ bù jí

十力功德无边量,心意思量所不及,

r?n zhōng sh? zǐ y? fǎ m?n zh?ng shyng yì ji? m? n?ng zh?

人中师子一法门,众 生亿劫莫能知。

shí füng gu? tǔ suì w?i ch?n hu? yǒu suàn jì zh? qí shù

十方国土碎为尘,或有算计知其数,

rú lái y? máo gōng d? liàng qiün wàn yì ji? wú n?ng shuō

如来一毛功德量,千万亿劫无能说。

rú r?n chí chǐ liáng xū kōng fù yǒu suí hang jì qí shù

如人持尺量虚空,复有随行计其数,

xū kōng biün jì bù kt d? rú lái jìng jia yì rú shì

虚空边际不可得,如来境界亦如是。

hu? yǒu n?ng yú chà nà qǐng x? zh? sün shì zh?ng shyng x?n

或有能于刹那顷,悉知三世众 生心,

sha j?ng zh?ng shyng shù dtng ji? bù n?ng zh? f? y? niàn xìng

设经众 生数等劫,不能知佛一念性。

pì rú fǎ jia biàn yí qia bù kt jiàn qǔ w?i yí qia

譬如法界遍一切,不可见取为一切,

shí lì jìng jia yì fù rán biàn yú yí qia fyi yí qia

十力境界亦复然,遍于一切非一切。

zhyn rú lí wàng h?ng jì jìng wú shyng wú mia pǔ zhōu biàn

真如离妄恒寂静,无生无灭普周遍,

zhū f? jìng jia yì fù rán tǐ xìng píng dtng bù zyng jiǎn

诸佛境界亦复然,体性平等不增减。

pì rú shí jì ?r fyi jì pǔ zài sün shì yì fyi pǔ

譬如实际而非际,普在三世亦非普,

dǎo sh? jìng jia yì rú shì biàn yú sün shì jiy wú ài

导师境界亦如是,遍于三世皆无碍。

fǎ xìng wú zu? wú biàn yì y?u rú xū kōng btn q?ng jìng

法性无作无变易,犹如虚空本清净,

zhū f? xìng jìng yì rú shì btn xìng fyi xìng lí yǒu wú

诸佛性净亦如是,本性非性离有无。

fǎ xìng bù zài yú yán lùn wú shuō lí shuō h?ng jì mia

法性不在于言论,无说离说恒寂灭,

shí lì jìng jia xìng yì rán yí qia w?n cí m? n?ng biàn

十力境界性亦然,一切文辞莫能辩。

liǎo zh? zhū fǎ xìng jì mia rú niǎo fyi kōng wú yǒu jì

了知诸法性寂灭,如鸟飞空无有迹,

yǐ btn yuàn lì xiàn sa shyn lìng jiàn rú lái dà sh?n biàn

以本愿力现色身,令见如来大神变。

ru? yǒu yù zh? f? jìng jia düng jìng qí yì rú xū kōng

若有欲知佛境界,当净其意如虚空,

yuǎn lí wàng xiǎng jí zhū qǔ lìng x?n suǒ xiàng jiy wú ài

远离妄想及诸取,令心所向皆无碍。

shì gù f? zǐ yìng shàn t?ng wǒ yǐ shǎo pì míng f? jìng

是故佛子应善听,我以少譬明佛境,

shí lì gōng d? bù kt liáng w?i wù zh?ng shyng j?n l?a shuō

十力功德不可量,为悟众 生今略说。

dǎo sh? suǒ xiàn yú shyn ya yǔ ya x?n ya zhū jìng jia

导师所现于身业,语业心业诸境界,

zhuǎn miào fǎ lún bō nia pán yí qia shàn gyn wǒ j?n shuō

转妙法轮般涅槃,一切善根我今说。

pì rú shì jia chū ün lì fyi y? y?n yuán ?r kt ch?ng

譬如世界初安立,非一因缘而可成 ,

wú liàng füng biàn zhū y?n yuán ch?ng cǐ sün qiün dà qiün jia

无量方便诸因缘,成此三千大千界。

rú lái chū xiàn yì rú shì wú liàng gōng d? nǎi d? ch?ng

如来出现亦如是,无量功德乃得成,

chà ch?n x?n niàn shàng kt zh? shí lì shyng y?n m? n?ng ca

刹尘心念尚可知,十力生因莫能测。

pì rú ji? chū yún zhù yǔ ?r qǐ sì zhǒng dà fyng lún

譬如劫初云澍雨,而起四种大风轮,

zh?ng shyng shàn gyn pú sà lì ch?ng cǐ sün qiün ga ün zhù

众 生善根菩萨力,成此三千各安住。

shí lì fǎ yún yì rú shì qǐ zhì fyng lún q?ng jìng yì

十力法云亦如是,起智风轮清净意,

x? suǒ huí xiàng zhū zh?ngshyng pǔ dǎo lìngch?ng wú shàng guǒ

昔所回向诸众 生,普导令成无上果。

rú yǒu dà yǔ míng h?ng zhù wú yǒu chù suǒ n?ng r?ng sh?u

如有大雨名洪澍,无有处所能容受,

w?i chú shì jia jiüng ch?ng shí q?ng jìng xū kōng dà fyng lì

唯除世界将 成时,清净虚空大风力。

rú lái chū xiàn yì rú shì pǔ yǔ fǎ yǔ chōng fǎ jia

如来出现亦如是,普雨法雨充法界,

yí qia lia yì wú n?ng chí w?i chú q?ng jìng guǎng dà x?n

一切劣意无能持,唯除清净广大心。

pì rú kōng zhōng zhù dà yǔ wú suǒ c?ng lái wú suǒ qù

譬如空中澍大雨,无所从来无所去,

zu? zht sh?u zht x? yì wú zì rán rú shì pǔ chōng qià

作者受者悉亦无,自然如是普充洽。

shí lì fǎ yǔ yì rú shì wú qù wú lái wú zào zu?

十力法雨亦如是,无去无来无造作,

btn hang w?i y?n pú sà lì yí qia dà x?n xián t?ng sh?u

本行为因菩萨力,一切大心咸听受。

pì rú kōng yún zhù dà yǔ yí qia wú n?ng shù qí d?

譬如空云澍大雨,一切无能数其滴,

w?i chú sün qiün zì zài wáng jù gōng d? lì x? míng liǎo

唯除三千自在王,具功德力悉明了。

shàn shì fǎ yǔ yì rú shì yí qia zh?ng shyng m? n?ng ca

善逝法雨亦如是,一切众 生莫能测,

w?i chú yú shì zì zài r?n míng jiàn rú guün zhǎng zhōng bǎo

唯除于世自在人,明见如观掌 中宝。

pì rú kōng yún zhù dà yǔ n?ng mia n?ng qǐ yì n?ng duàn

譬如空云澍大雨,能灭能起亦能断,

yí qia zhyn bǎo x? n?ng ch?ng sün qiün suǒ yǒu jiy fyn bi?

一切珍宝悉能成,三千所有皆分别。

shí lì fǎ yǔ yì rú shì mia hu? qǐ shàn duàn zhū jiàn

十力法雨亦如是,灭惑起善断诸见,

yí qia zhì bǎo jiy shǐ ch?ng zh?ng shyng x?n la x? fyn bi?

一切智宝皆使成,众 生心乐悉分别。

pì rú kōng zhōng yǔ yí wai suí qí suǒ yǔ ga bù t?ng

譬如空中雨一味,随其所雨各不同,

qǐ bǐ yǔ xìng yǒu fyn bi? rán suí wù yì fǎ rú shì

岂彼雨性有分别,然随物异法如是。

rú lái fǎ yǔ fyi y? yì píng dtng jì jìng lí fyn bi?

如来法雨非一异,平等寂静离分别,

rán suí suǒ huà zhǒng zhǒng shū zì rán rú shì wú biün xiàng

然随所化种 种殊,自然如是无边相。

pì rú shì jia chū ch?ng shí xiün ch?ng sa jia tiün gōng diàn

譬如世界初成时,先成色界天宫殿,

cì jí yù tiün cì r?n chù qián tà p? gōng zuì h?u ch?ng

次及欲天次人处,乾闼婆宫最后成 。

rú lái chū xiàn yì rú shì xiün qǐ wú biün pú sà hang

如来出现亦如是,先起无边菩萨行,

cì huà yào jì zhū yuán ju? cì shyng w?n zh?ng h?u zh?ng shyng

次化乐寂诸缘觉,次声闻众后众 生。

zhū tiün chū jiàn lián huü ruì zh? f? düng chū shyng huün xǐ

诸天初见莲华瑞,知佛当出生欢喜,

shuǐ yuán fyng lì qǐ shì jiün gōng diàn shün chuün x? ch?ng lì

水缘风力起世间,宫殿山川悉成立。

rú lái sù shàn dà guüng míngqiǎo bi? pú sà yǔ qí jì

如来宿善大光明,巧别菩萨与其记,

suǒ yǒu zhì lún tǐ jiy jìngga n?ng küi shì zhū f? fǎ

所有智轮体皆净,各能开示诸佛法。

pì rú shù lín y? dì yǒudì y? yú shuǐ d? bù huài

譬如树林依地有,地依于水得不坏,

shuǐ lún y? fyng fyng y? kōng?r qí xū kōng wú suǒ y?

水轮依风风依空,而其虚空无所依。

yí qia f? fǎ y? cí byicí byi fù y? füng biàn lì

一切佛法依慈悲,慈悲复依方便立,

füng biàn y? zhì zhì y? huìwú ài huì shyn wú suǒ y?

方便依智智依慧,无碍慧身无所依。

pì rú shì jia jì ch?ng lìyí qia zh?ng shyng hu? qí lì

譬如世界既成立,一切众 生获其利,

dì shuǐ suǒ zhù jí kōng jūar zú sì zú jiy m?ng yì

地水所住及空居,二足四足皆蒙益。

fǎ wáng chū xiàn yì rú shìyí qia zh?ng shyng hu? qí lì

法王出现亦如是,一切众 生获其利,

ru? yǒu jiàn w?n jí q?n jìnx? shǐ mia chú zhū hu? nǎo

若有见闻及亲近,悉使灭除诸惑恼。

rú lái chū xiàn fǎ wú biünshì jiün mí hu? m? n?ng zh?

如来出现法无边,世间迷惑莫能知,

w?i yù küi wù zhū hán shíwú pì yù zhōng shuō qí pì

为欲开悟诸含识,无譬谕中说其譬。

f? zǐzhū pú sà m? hy sàyìng yún h? jiàn rú lái yìngzhangdtng ju? shynf? zǐzhū púsà m?

佛子!诸菩萨摩诃萨,应云何见如来应正等觉身?佛子!诸菩萨摩

hy sàyìng yú wú liàng chù jiàn rú lái shynh? yǐ gùzhū pú sà m? hy sàbù yìng yú y? fǎy?

诃萨,应于无量处见如来身。何以故?诸菩萨摩诃萨,不应于一法、一

shì yì shyn y? gu? tǔ y? zh?ngshyngjiàn yú rú lái yìngbiàn yí qia chù jiàn yú rú lái f? zǐ pì

事、一身、一国土、一众 生见于如来,应遍一切处见于如来。佛子!譬

rú xū kōng biàn zhì yí qia sa fyi sa chù fyi zhì fyi bù zhì h? yǐ gù xū kōng wú shyn gù rú

如虚空,遍至一切色、非色处,非至、非不至。何以故?虚空无身故,如

lái shyn yì rú shì biàn yí qia chù biàn yí qia zh?ngshyng biàn yí qia fǎ biàn yí qia gu? tǔ fyi zhì

来身亦如是,遍一切处,遍一切众 生,遍一切法,遍一切国土,非至、

fyi bù zhì h? yǐ gù rú lái shyn wú shyn gù w?i zh?ngshyng gù shì xiàn qí shyn f? zǐ shì w?i rú lái

非不至。何以故?如来身无身故,为众 生故示现其身。佛子!是为如来

shyn dì y? xiàng zhū pú sà m? hy sà yìng rú shì jiàn

身第一相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

fù cì f? zǐ pì rú xū kōngkuünguǎng fyi sa ?r n?ngxiǎnxiàn yí qia zhū sa ?r bǐ xū kōng wú

复次,佛子!譬如虚空宽广非色,而能显现一切诸色,而彼虚空无

yǒu fyn bi? yì wú xì lùn rú lái shyn yì fù rú shì yǐ zhì guüngmíng pǔ zhàomíng gù lìng yí qia zh?ngshyng shì

有分别亦无戏论。如来身亦复如是,以智光明普照明故,令一切众 生世

chū shì jiün zhū shàn gyn ya jiy d? ch?ng jiù ?r rú lái shyn wú yǒu fyn bi? yì wú xì lùn h? yǐ gù c?ng

出世间诸善根业皆得成就,而如来身无有分别,亦无戏论。何以故?从

btn yǐ lái yí qia zhí zhu? yí qia xì lùn jiy yǒngduàn gù f? zǐ shì w?i rú lái shyn dì ar xiàng zhū

本已来,一切执著、一切戏论皆永断故。佛子!是为如来身第二相,诸

pú sà m? hy sà yìng rú shì jiàn fù cì f? zǐ pì rú rì chū yú yán fú tí wú liàngzh?ngshyng jiy d?

菩萨摩诃萨应如是见。复次,佛子!譬如日出于阎浮提,无量 众 生皆得

ráo yì suǒ wai p? àn zu? míng biàn sh? lìng zào shyngzhǎng cǎo mù ch?ng shú gǔ jià ku? cha xū kōng küi

饶益。所谓:破暗作明,变湿令燥,生 长草木,成熟谷稼,廓彻虚空开

fū lián huü xíng zht jiàn dào jū zht bàn ya h? yǐ gù rì lún pǔ fàng wú liàngguüng gù f? zǐ rú

敷莲华,行者见道,居者办业。何以故?日轮普放无量 光故。佛子!如

lái zhì rì yì fù rú shì yǐ wú liàng shì pǔ yì zh?ngshyng suǒ wai mia a shyngshàn p? yú w?i zhì dà

来智日亦复如是,以无量事普益众 生。所谓:灭恶生善,破愚为智,大

cí jiù hù dà byi dù tuō lìng qí zyngzhǎng gyn lì ju? fan lìngshyngshyn xìn sht lí zhu? x?n lìng d? jiàn

慈救护,大悲度脱。令其增长根力觉分,令生深信,舍离浊心;令得见

w?n bù huài y?n guǒ lìng d? tiün yǎn jiàn m? shyng chù lìng x?n wú ài bù huàishàn gyn lìng zhì xiū míng

闻,不坏因果;令得天眼,见殁生处;令心无碍,不坏善根;令智修明,

küi fū ju? huü lìng qí fü x?n ch?ng jiù btn hang h? yǐ gù rú lái guǎng dà zhì huì rì shyn fàng wú liàng

开敷觉华;令其发心,成就本行。何以故?如来广大智慧日身,放无量

guüng pǔ zhào yào gù f? zǐ shì w?i rú lái shyn dì sün xiàng zhū pú sà m? hy sà yìng rú shì jiàn

光普照耀故。佛子!是为如来身第三相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

fù cì f? zǐ pì rú rì chū yú yán fú tí xiünzhào yí qia xū mí shündtng zhū dà shünwáng cì zhào

复次,佛子!譬如日出于阎浮提,先照一切须弥山等诸大山王,次照

hyi shün cì zhào güo yuán rán h?u pǔ zhào yí qia dà dì rì bù zu? niàn wǒ xiünzhào cǐ h?u zhào yú bǐ

黑山,次照高原,然后普照一切大地。日不作念:我先照此,后照于彼。

dàn yǐ shün dì yǒu güo xià gù zhào yǒu xiün h?u rú lái yìngzhangdtng ju? yì fù rú shì ch?ng jiù wú biün fǎ jia

但以山地有高下故,照有先后。如来应正等觉亦复如是,成就无边法界

zhì lún chángfàng wú ài zhì huì guüngmíng xiünzhào pú sà m? hy sà dtng zhū dà shünwáng cì zhàoyuán ju? cì

智轮,常放无碍智慧光明,先照菩萨摩诃萨等诸大山王,次照缘觉,次

zhàoshyng w?n cì zhào ju? dìngshàn gyn zh?ngshyng suí qí x?n qì shì guǎng dà zhì rán h?u pǔ zhào yí qia zh?ng

照声闻,次照决定善根众 生,随其心器,示广大智,然后普照一切众

shyng nǎi zhì xi? dìng yì jiy pǔ jí w?i zu? wai lái lì yì y?n yuánlìngch?ng shú gù ?r bǐ rú lái dà zhì rì

生,乃至邪定亦皆普及,为作未来利益因缘令成熟故。而彼如来大智日

guüng bù zu? shì niàn wǒ düngxiünzhào pú sà dà hang nǎi zhì h?u zhào xi? dìngzh?ngshyng dàn fàngguüngmíngpíngdtng pǔ

光不作是念:我当先照菩萨大行,乃至后照邪定众 生。但放光明平等普

zhào wú ài wú zhàng wú suǒ fyn bi? f? zǐ pì rú rì yua suí shí chū xiàn dà shün yōu gǔ pǔ zhào wú

照,无碍无障,无所分别。佛子!譬如日月随时出现,大山幽谷普照无

s? rú lái zhì huì yì fù rú shì pǔ zhào yí qia wú yǒu fyn bi? suí zhū zh?ngshyng gyn yù bù t?ng zhì huì

私。如来智慧亦复如是,普照一切无有分别,随诸众 生根欲不同,智慧

guüngmíngzhǒngzhǒng yǒu yì f? zǐ shì w?i rú lái shyn dì sì xiàng zhū pú sà m? hy sà yìng rú shì jiàn

光明种 种有异。佛子!是为如来身第四相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

fù cì f? zǐ pì rú rì chū shyngmángzh?ngshyng wú yǎn gyn gù wai c?ng d? jiàn su? wai c?ngjiàn

复次,佛子!譬如日出,生盲众 生无眼根故,未曾得见;虽未曾见,

rán w?i rì guüng zh? suǒ ráo yì h? yǐ gù y?n cǐ d? zh? zh?u ya shí ji? sh?uy?ngzhǒngzhǒng y? fu yǐn shí

然为日光之所饶益。何以故?因此得知昼夜时节,受用种 种衣服饮食,

lìngshyntiáo shì lí zh?nghuàn gù rú lái zhì rì yì fù rú shì wú xìn wú xia huǐ jia huǐ jiàn xi?

令身调适离众患故。如来智日亦复如是,无信、无解、毁戒、毁见、邪

mìng zì hu? shyngmáng zh? lai wú xìn yǎn gù bú jiàn zhū f? zhì huì rì lún su? bú jiàn f? zhì huì rì lún yì

命自活,生盲之类无信眼故,不见诸佛智慧日轮虽不见佛智慧日轮,亦

w?i zhì rì zh? suǒ ráo yì h? yǐ gù yǐ f? wyi lì lìng bǐ zh?ngshyng suǒ yǒu shyn kǔ jí zhū fán nǎo wai

为智日之所饶益。何以故?以佛威力,令彼众 生所有身苦及诸烦恼、未

lái kǔ y?n jiy xiüo mia gù f? zǐ rú lái yǒu guüngmíng míng j? jí yí qia gōng d? yǒu guüngmíng míng

来苦因皆消灭故。佛子!如来有光明,名:积集一切功德;有光明,名:

pǔ zhào yí qia yǒu guüngmíng míng q?ngjìng zì zài zhào yǒu guüngmíng míng chū dà miào y?n yǒu guüngmíng

普照一切;有光明,名:清净自在照;有光明,名:出大妙音;有光明,

míng pǔ jit yí qia yǔ yán fǎ lìng tü huün xǐ yǒu guüngmíng míng shì xiànyǒngduàn yí qia yí zì zài jìng jia

名:普解一切语言法令他欢喜;有光明,名:示现永断一切疑自在境界,

yǒu guüngmíng míng wú zhù zhì zì zài pǔ zhào yǒu guüngmíng míng yǒngduàn yí qia xì lùn zì zài zhì yǒu

有光明,名:无住智自在普照;有光明,名:永断一切戏论自在智;有

guüngmíng míng suí suǒ yìng chū miào y?n shyng yǒu guüngmíng míng chū q?ngjìng zì zài y?n zhuüng yán gu? tǔ ch?ng

光明,名:随所应出妙音声;有光明,名:出清净自在音 庄 严国土成

shú zh?ngshyng f? zǐ rú lái y? y? máo kǒngfàng rú shì dtngqiünzhǒngguüngmíng wǔ bǎi guüngmíng pǔ zhào xià füng

熟众 生。佛子!如来一一毛孔放如是等千种 光明,五百光明普照下方;

wǔ bǎi guüngmíng pǔ zhàoshàngfüngzhǒngzhǒng chà zhōngzhǒngzhǒng f? suǒ zhū pú sà zh?ng qí pú sà dtngjiàn cǐ guüng

五百光明普照上方种 种刹中 种 种佛所。诸菩萨众其菩萨等见此光

míng yì shí jiy d? rú lái jìng jia shí t?u shí yǎn shí tr shí bí shí sh? shí shyn shí shǒu

明,一时皆得如来境界,十头、十眼、十耳、十鼻、十舌、十身、十手、

shí zú shí dì shí zhì jiy x? q?ngjìng bǐ zhū pú sà xiün suǒ ch?ng jiù zhū chù zhū dì jiàn bǐ guüng

十足、十地、十智、皆悉清净。彼诸菩萨先所成就诸处、诸地,见彼光

míngzhuǎngangq?ngjìng yí qia shàn gyn jiy x? ch?ng shú qù yí qia zhì zhù ar chang zht mia yí qia g?u qí yú

明转更清净,一切善根皆悉成熟,趣一切智。住二乘者灭一切垢,其余

y? fyn shyngmángzh?ngshyng shyn jì kuài la x?n yì q?ngjìng r?u ruǎntiáo fú kün xiū niàn zhì dì yù a guǐ

一分生盲众 生,身既快乐,心亦清净,柔软调伏,堪修念智。地狱饿鬼、

chù shyng zhū qù suǒ yǒu zh?ngshyng jiy d? kuài la xia tuō zh?ng kǔ mìngzhōng jiy shyngtiünshàng r?n jiün f? zǐ

畜生诸趣所有众 生,皆得快乐,解脱众苦,命终皆生天上人间。佛子!

bǐ zhū zh?ngshyng bù ju? bù zh? yǐ h? y?n yuán yǐ h? sh?n lì ?r lái shyng cǐ bǐ shyngmáng zht zu? rú shì

彼诸众 生不觉不知,以何因缘、以何神力而来生此?彼生盲者作如是

niàn wǒ shì fàn tiün wǒ shì fàn huà shì shí rú lái zhù pǔ zì zài sün mai chū liù shí zhǒngmiào y?n ?r

念:我是梵天。我是梵化。是时,如来住普自在三昧,出六十种妙音而

gào zh? yán rǔ dtng fyi shì fàn tiün yì fyi fàn huà yì fyi dì shì hù shì suǒ zu? jiy shì rú lái wyi sh?n zh?

告之言:汝等非是梵天,亦非梵化,亦非帝释护世所作,皆是如来威神之

lì bǐ zhū zh?ngshyng w?n shì yǔ yǐ yǐ f? sh?n lì jiy zh? sù mìng shyng dà huün xǐ x?n huün xǐ gù zì

力。彼诸众 生闻是语已,以佛神力皆知宿命,生大欢喜。心欢喜故,自

rán ?r chū yōu tán huü yún xiüng yún y?n yua yún y? yún gài yún chuáng yún fün yún m? xiüng yún

然而出优昙华云、香云、音乐云、衣云、盖云、幢 云、幡云、末香云、

bǎo yún sh? zǐ chuáng bàn yua l?u g? yún gy yǒng zàn tàn yún zhǒngzhǒngzhuüng yán yún jiy yǐ zūn zh?ng x?n g?ng

宝云、师子 幢 半月楼阁云、歌咏赞叹云、种 种 庄 严云,皆以尊重心供

yǎng rú lái h? yǐ gù cǐ zhū zh?ngshyng d? jìng yǎn gù rú lái yǔ bǐ sh?u ü n?u duō lu? sün miǎo sün pú tí

养如来。何以故?此诸众 生得净眼故,如来与彼授阿耨多罗三藐三菩提

jì f? zǐ rú lái zhì rì rú shì lì yì shyngmángzh?ngshyng lìng d? shàn gyn jù zú ch?ng shú f? zǐ

记。佛子!如来智日,如是利益生盲众 生,令得善根,具足成熟。佛子!

shì w?i rú lái shyn dì wǔ xiàng zhū pú sà m? hy sà yìng rú shì jiàn

是为如来身第五相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

fù cì f? zǐ pì rú yua lún yǒu sì qí ta wai c?ng yǒu fǎ h? dtng w?i sì y? zht yìng bì

复次,佛子!譬如月轮,有四奇特未曾有法。何等为四?一者,映蔽

yí qia x?ng xiù guüngmíng ar zht suí zhú yú shí shì xiàn ku? yíng sün zht yú yán fú tí ch?ngjìngshuǐzhōngyǐng

一切星宿光明;二者,随逐于时示现亏盈;三者,于阎浮提澄净水中影

wú bù xiàn sì zht yí qia jiàn zht jiy duì mù qián ?r cǐ yua lún wú yǒu fyn bi? wú yǒu xì lùn f? zǐ

无不现;四者,一切见者皆对目前,而此月轮无有分别,无有戏论。佛子!

rú lái shyn yua yì fù rú shì yǒu sì qí ta wai c?ng yǒu fǎ h? dtng w?i sì suǒ wai yìng bì yí qia shyng

如来身月亦复如是,有四奇特未曾有法。何等为四?所谓:映蔽一切声

w?n dú ju? xu? wú xu? zh?ng suí qí suǒ yí shì xiànsh?umìng xiū duǎn bù t?ng ?r rú lái shyn wú yǒu zyng

闻、独觉、学无学众,随其所宜,示现寿命修短不同,而如来身无有增

jiǎn yí qia shì jia jìng x?n zh?ngshyng pú tí qì zhōng yǐng wú bù xiàn yí qia zh?ngshyng yǒu zhün duì zht jiy

减。一切世界净心众 生菩提器中,影无不现。一切众 生有瞻对者,皆

wai rú lái w?i xiàn wǒ qián suí qí x?n la ?r w?i shuō fǎ suí qí dì wai lìng d? xia tuō suí suǒ yìng huà lìngjiàn

谓如来唯现我前,随其心乐而为说法;随其地位令得解脱;随所应化令见

f? shyn ?r rú lái shyn wú yǒu fyn bi? wú yǒu xì lùn suǒ zu? lì yì jiy d? jiū jìng f? zǐ shì w?i rú

佛身;而如来身无有分别,无有戏论,所作利益皆得究竟。佛子!是为如

lái shyn dì liù xiàng zhū pú sà m? hy sà yìng rú shì jiàn

来身第六相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

fù cì f? zǐ pì rú sün qiün dà qiün shì jia dà fàn tiünwáng yǐ shǎofüngbiàn yú dà qiün shì jia pǔ

复次,佛子!譬如三千大千世界,大梵天王以少方便,于大千世界普

xiàn qí shyn yí qia zh?ngshyng jiy jiàn fàn wángxiàn zài jǐ qián ?r cǐ fàn wáng yì bù fyn shyn wú zhǒngzhǒngshyn

现其身,一切众 生皆见梵王现在己前,而此梵王亦不分身,无种 种身。

f? zǐ zhū f? rú lái yì fù rú shì wú yǒu fyn bi? wú yǒu xì lùn yì bù fyn shyn wú zhǒngzhǒngshyn

佛子!诸佛如来亦复如是,无有分别,无有戏论,亦不分身,无种 种身,

?r suí yí qia zh?ngshyng x?n la shì xiàn qí shyn yì bù zu? niànxiàn ru? gün shyn f? zǐ shì w?i rú lái shyn dì

而随一切众 生心乐示现其身,亦不作念现若干身。佛子!是为如来身第

q? xiàng zhū pú sà m? hy sà yìng rú shì jiàn fù cì f? zǐ pì rú y? wángshàn zh? zh?ng yào jí zhū zh?u

七相,诸菩萨摩诃萨应如是见。复次,佛子!譬如医王善知众药及诸咒

lùn yán fú tí zhōng zhū suǒ yǒu yào y?ng wú bú jìn fù yǐ sù shì zhū shàn gyn lì dà míngzh?u lì w?i füng

论,阎浮提中诸所有药用无不尽,复以宿世诸善根力、大明咒力,为方

biàn gù zh?ngshyngjiàn zht bìng wú bù yù bǐ dà y? wáng zh? mìngjiüngzhōng zu? shì niàn yán wǒ mìngzhōng h?u

便故,众 生见者病无不愈。彼大医王知命将 终,作是念言:我命终后,

yí qia zh?ngshyng wú suǒ y? hù wǒ j?n yí yìng w?i xiànfüngbiàn shì shí y? wáng h? yào tú shyn míngzh?u lì

一切众 生无所依怙,我今宜应为现方便。是时,医王合药涂身,明咒力

chí lìng qí zhōng h?u shyn bù fyn sàn bù wti bù kū wyi yí shì t?ng yǔ btn wú bi? fán suǒ liáo zhì x? d?

持,令其终后身不分散,不萎不枯,威仪视听与本无别,凡所疗治悉得

chú chà f? zǐ rú lái yìngzhangdtng ju? wú shàng y? wáng yì fù rú shì yú wú liàng bǎi qiün yì nu? yú tuō ji?

除差。佛子!如来应正等觉无上医王亦复如是,于无量百千亿那由他劫,

liàn zhì fǎ yào yǐ d? ch?ng jiù xiū xu? yí qia füngbiànshànqiǎo dà míngzh?u lì jiy dào bǐ àn shànn?ng chú

炼治法药已得成就,修学一切方便善巧,大明咒力,皆到彼岸,善能除

mia yí qia zh?ngshyng zhū fán nǎo bìng jí zhù sh?umìng j?ng wú liàng ji? qí shynq?ngjìng wú yǒu s? lǜ wú yǒu d?ng

灭一切众 生诸烦恼病及住寿命,经无量劫,其身清净无有思虑,无有动

y?ng yí qia f? shì wai cháng xiū x? zh?ngshyngjiàn zht zhū fán nǎo bìng x? d? xiüo mia f? zǐ shì w?i rú

用,一切佛事未尝休息,众 生见者,诸烦恼病悉得消灭。佛子!是为如

lái shyn dì bü xiàng zhū pú sà m? hy sà yìng rú shì jiàn

来身第八相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

fù cì f? zǐ pì rú dà hǎi yǒu dà m? ní bǎo míng jí y? qiy guüngmíng pí lú zhy nà zàng

复次,佛子!譬如大海有大摩尼宝,名:集一切光明毗卢遮那藏。

ru? yǒu zh?ngshyng chù qí guüng zht x? t?ng qí sa ru? yǒu jiàn zht yǎn d? q?ngjìng suí bǐ guüngmíng suǒ zhào zh?

若有众 生触其光者,悉同其色;若有见者,眼得清净。随彼光明所照之

chù yǔ m? ní bǎo míng w?i ün la lìng zhū zh?ngshyng lí kǔ diào shì f? zǐ zhū rú lái shyn yì fù

处,雨摩尼宝,名为:安乐,令诸众 生离苦调适。佛子!诸如来身亦复

rú shì w?i dà bǎo jù yí qia gōng d? dà zhì huì zàng ru? yǒu zh?ngshyng chù f? shyn bǎo zhì huì guüng zht t?ng f?

如是,为大宝聚一切功德大智慧藏。若有众 生触佛身宝智慧光者,同佛

shyn sa ru? yǒu jiàn zht fǎ yǎn q?ngjìng suí bǐ guüngmíng suǒ zhào zh? chù lìng zhū zh?ngshyng lí pín qi?ng kǔ

身色;若有见者,法眼清净。随彼光明所照之处,令诸众 生离贫穷苦,

nǎi zhì jù zú f? pú tí la f? zǐ rú lái fǎ shyn wú suǒ fyn bi? yì wú xì lùn ?r n?ng pǔ w?i yí qia

乃至具足佛菩提乐。佛子!如来法身无所分别,亦无戏论,而能普为一切

zh?ngshyng zu? dà f? shì f? zǐ shì w?i rú lái shyn dì jiǔ xiàng zhū pú sà m? hy sà yìng rú shì jiàn

众 生作大佛事。佛子!是为如来身第九相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

fù cì f? zǐ pì rú dà hǎi yǒu dà rú yì m? ní bǎo wáng míng yí qia shì jiünzhuüng yán zàng

复次,佛子!譬如大海有大如意摩尼宝王,名:一切世间 庄 严藏。

jù zú ch?ng jiù bǎi wàn gōng d? suí suǒ zhù chù lìng zhū zh?ngshyng züi huànxiüo chú suǒ yuàn mǎn zú rán cǐ rú

具足成就百万功德,随所住处,令诸众 生灾患消除,所愿满足;然此如

yì m? ní bǎo wáng fyi shǎo fú zh?ngshyng suǒ n?ng d? jiàn rú lái shyn rú yì bǎo wáng yì fù rú shì míng w?i n?ng

意摩尼宝王非少福众 生所能得见。如来身如意宝王亦复如是,名为:能

lìng yí qia zh?ngshyng jiy x? huün xǐ ru? yǒu jiànshyn w?n míng zàn d? x? lìngyǒng lí shyng sǐ kǔ huàn jiǎ

令一切众 生皆悉欢喜。若有见身、闻名、赞德,悉令永离生死苦患,假

shǐ yí qia shì jia yí qia zh?ngshyng yì shí zhuün x?n yù jiàn rú lái x? lìng d? jiàn suǒ yuàn jiy mǎn f?

使一切世界、一切众 生,一时专心欲见如来,悉令得见,所愿皆满。佛

zǐ f? shyn fyi shì shǎo fú zh?ngshyng suǒ n?ng d? jiàn w?i chú rú lái zì zài sh?n lì suǒ yìngtiáo fú ru? yǒu zh?ng

子!佛身非是少福众 生所能得见,唯除如来自在神力所应调伏。若有众

shyng y?n jiàn f? shynbiànzh?ngshàn gyn nǎi zhì ch?ng shú w?i ch?ng shú gù nǎi lìng d? jiàn rú lái shyn tr f? zǐ

生因见佛身便种善根,乃至成熟,为成熟故,乃令得见如来身耳。佛子!

shì w?i rú lái shyn dì shí xiàng zhū pú sà m? hy sà yìng rú shì jiàn yǐ qí x?n wú liàngbiàn shí füng gù

是为如来身第十相,诸菩萨摩诃萨,应如是见。以其心无量遍十方故,

suǒ hang wú ài rú xū kōng gù pǔ rù fǎ jia gù zhù zhyn shí jì gù wú shyng wú mia gù dtng zhù sün shì

所行无碍如虚空故,普入法界故,住真实际故,无生无灭故,等住三世

gù yǒng lí yí qia fyn bi? gù zhù jìn h?u jì shì yuàn gù yán jìng yí qia shì jia gù zhuüng yán y? y? f?

故,永离一切分别故,住尽后际誓愿故,严净一切世界故,庄 严一一佛

shyn gù

身故。

tr shí pǔ xián pú sà m? hy sà yù ch?ngmíng cǐ yì ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨摩诃萨欲重明此义而说颂言:

pì rú xū kōng biàn shí füng ru? sa fyi sa yǒu fyi yǒu

譬如虚空遍十方,若色非色有非有,

sün shì zh?ngshyngshyn gu? tǔ rú shì pǔ zài wú biün jì

三世众 生身国土,如是普在无边际。

zhū f? zhyn shyn yì rú shì yí qia fǎ jia wú bù biàn

诸佛真身亦如是,一切法界无不遍,

bù kt d? jiàn bù kt qǔ w?i huà zh?ngshyng ?r xiànxíng

不可得见不可取,为化众 生而现形。

pì rú xū kōng bù kt qǔ pǔ shǐ zh?ngshyng zào zh?ng ya

譬如虚空不可取,普使众 生造众业,

bù niàn wǒ j?n h? suǒ zu? yún h? wǒ zu? w?i shuí zu?

不念我今何所作,云何我作为谁作。

zhū f? shyn ya yì rú shì pǔ shǐ qún shyng xiū shàn fǎ

诸佛身业亦如是,普使群生修善法,

rú lái wai c?ng yǒu fyn bi? wǒ j?n yú bǐ zhǒngzhǒng zu?

如来未曾有分别,我今于彼种 种作。

pì rú rì chū yán fú tí guüngmíng p? àn x? wú yú

譬如日出阎浮提,光明破暗悉无余,

shün shù chí lián dì zh?ng wù zhǒngzhǒng pǐn lai jiy m?ng yì

山树池莲地众物,种 种品类皆蒙益。

zhū f? rì chū yì rú shì shyngzhǎng r?n tiünzh?ngshànxíng

诸佛日出亦如是,生 长人天众善行,

yǒng chú ch? àn d? zhì míng h?ng sh?u zūn r?ng yí qia la

永除痴暗得智明,恒受尊荣一切乐。

pì rú rì guüng chū xiàn shí xiünzhàoshünwáng cì yú shün

譬如日光出现时,先照山王次余山,

h?u zhào güo yuán jí dà dì ?r rì wai shǐ yǒu fyn bi?

后照高原及大地,而日未始有分别。

shàn shì guüngmíng yì rú shì xiünzhào pú sà cì yuán ju?

善逝光明亦如是,先照菩萨次缘觉,

h?u zhàoshyng w?n jí zh?ngshyng ?r f? btn lái wú d?ngniàn

后照声闻及众 生,而佛本来无动念。

pì rú shyngmáng bú jiàn rì rì guüng yì w?i zu? ráo yì

譬如生盲不见日,日光亦为作饶益,

lìng zh? shí ji? sh?u yǐn shí yǒng lí zh?nghuànshyn ün yǐn

令知时节受饮食,永离众患身安隐。

wú xìn zh?ngshyng bú jiàn f? ?r f? yì w?i x?ng yì lì

无信众 生不见佛,而佛亦为兴义利,

w?n míng jí yǐ chù guüngmíng y?n cǐ nǎi zhì d? pú tí

闻名及以触光明,因此乃至得菩提。

pì rú jìng yua zài xū kōng n?ng bì zh?ngx?ng shì yíng quy

譬如净月在虚空,能蔽众星示盈缺,

yí qia shuǐzhōng jiy xiànyǐng zhū yǒu guünzhün x? duì qián

一切水中皆现影,诸有观瞻悉对前。

rú lái jìng yua yì fù rán n?ng bì yú chang shì xiū duǎn

如来净月亦复然,能蔽余乘示修短,

pǔ xiàn tiün r?n jìng x?n shuǐ yí qia jiy wai duì qí qián

普现天人净心水,一切皆谓对其前。

pì rú fàn wáng zhù zì gōng pǔ xiàn sün qiün zhū fàn chù

譬如梵王住自宫,普现三千诸梵处,

yí qia r?n tiünxián d? jiàn shí bù fyn shynxiàng yú bǐ

一切人天咸得见,实不分身向于彼。

zhū f? xiàn shyn yì rú shì yí qia shí füng wú bù biàn

诸佛现身亦如是,一切十方无不遍,

qí shyn wú shù bù kt chyng yì bù fyn shyn bù fyn bi?

其身无数不可称,亦不分身不分别。

rú yǒu y? wáng shàn füng shù ru? yǒu jiàn zht bìng jiy yù

如有医王善方术,若有见者病皆愈,

mìng su? yǐ jìn yào tú shyn lìng qí zu? wù x? rú chū

命虽已尽药涂身,令其作务悉如初。

zuì shang y? wáng yì rú shì jù zú füngbiàn yí qia zhì

最胜医王亦如是,具足方便一切智,

yǐ x? miàohangxiàn f? shyn zh?ngshyngjiàn zht fán nǎo mia

以昔妙行现佛身,众 生见者烦恼灭。

pì rú hǎi zhōng yǒu bǎo wáng pǔ chū wú liàng zhū guüngmíng

譬如海中有宝王,普出无量诸光明,

zh?ngshyng chù zht t?ng qí sa ru? yǒu jiàn zht yǎn q?ngjìng

众 生触者同其色,若有见者眼清净。

zuì shang bǎo wáng yì rú shì chù qí guüng zht x? t?ng sa

最胜宝王亦如是,触其光者悉同色,

ru? yǒu d? jiàn wǔ yǎn küi p? zhū ch?n àn zhù f? dì

若有得见五眼开,破诸尘暗住佛地。

pì rú rú yì m? ní bǎo suí yǒu suǒ qiú jiy mǎn zú

譬如如意摩尼宝,随有所求皆满足,

shǎo fú zh?ngshyng bù n?ngjiàn fyi shì bǎo wáng yǒu fyn bi?

少福众 生不能见,非是宝王有分别。

shàn shì bǎo wáng yì rú shì x? mǎn suǒ qiú zhū yù la

善逝宝王亦如是,悉满所求诸欲乐,

wú xìn zh?ngshyng bú jiàn f? fyi shì shàn shì x?n qì sht

无信众 生不见佛,非是善逝心弃舍。


华严经诵经网:http://www.huayanjingpy.com

文章推荐:

佛教护身符感应

佛教放生感应故事

佛教感应故事

佛教感应

佛教快速咒语的感应