华严经诵经网

《大方广佛华严经注音》47

编辑:语海 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》47

f? bù sī yì fǎ pǐn dì sān shí sān zhī xià

佛不思议法品第三十三之下

f? zǐ zhū f? shì zūn yǒu shí zhǒngguǎng dà f? shì wú liàng wú biān bù kě sī yì yí qia shì jiān

佛子!诸佛世尊有十种 广大佛事,无量无边,不可思议,一切世间

zhū tiān jí r?n jiē bù n?ng zhī qù lái xiàn zài suǒ yǒu yí qia shēng w?n dú ju? yì bù n?ng zhī w?i chú rú lái

诸天、及人皆不能知,去来现在所有一切声闻、独觉亦不能知唯除如来

wēi sh?n zhī lì h? děng w?i shí suǒ wai yí qia zhū f? yú jìn xū kōngbiàn fǎ jia yí qia shì jia dōu shuài tu?

威神之力。何等为十?所谓:一切诸佛于尽虚空遍法界一切世界兜率陀

tiān jiē xiànsh?ushēng xiū pú sà hang zu? dà f? shì wú liàng sa xiàng wú liàng wēi d? wú liàngguāngmíng

天皆现受生,修菩萨行,作大佛事,无量色相,无量威德,无量 光明,

wú liàng yīn shēng wú liàng yán cí wú liàng sān mai wú liàng zhì huì suǒ xíngjìng jia sha qǔ yí qia r?n

无量音声,无量言辞,无量三昧,无量智慧,所行境界摄取一切人、

tiān m? fàn shā m?n p? lu? m?n ā xiū lu? děng dà cí wú ài dà bēi jiū jìng píngděng ráo yì

天、魔、梵、沙门、婆罗门、阿修罗等,大慈无碍,大悲究竟,平等饶益

yí qia zh?ngshēng hu? lìngshēngtiān hu? lìngshēng r?n hu? jìng qí gēn hu? tiáo qí xīn hu? shí w?i shuō chā bi?

一切众 生。或令生天,或令生人,或净其根,或调其心,或时为说差别

sān chang hu? shí w?i shuōyuán mǎn yī chang pǔ jiē jì dù lìng chū shēng sǐ shì w?i dì yī guǎng dà f? shì

三乘,或时为说圆满一乘,普皆济度,令出生死,是为第一广大佛事。

f? zǐ yí qia zhū f? c?ng dōu shuàitiānjiàngsh?n mǔ tāi yǐ jiū jìng sān mai guānsh?ushēng fǎ rú huàn rú

佛子!一切诸佛从兜率天降神母胎,以究竟三昧观受生法如幻、如

huà rú yǐng rú kōng rú ra shí yàn suí la ?r sh?u wú liàng wú ài rù wú zhang fǎ qǐ wú zhu?

化、如影、如空、如热时焰,随乐而受,无量无碍,入无诤法,起无著

zhì lí yù qīngjìng ch?ng jiù guǎng dà miàozhuāng yán zàng sh?u zuì h?u shēn zhù dà bǎo zhuāng yán l?u g? ?r zu?

智,离欲清净,成就广大妙 庄 严藏,受最后身,住大宝 庄 严楼阁而作

f? shì hu? yǐ sh?n lì ?r zu? f? shì hu? yǐ zhangniàn ?r zu? f? shì hu? xiànsh?ntōng ?r zu? f? shì hu?

佛事。或以神力而作佛事,或以正念而作佛事,或现神通而作佛事,或

xiàn zhì rì ?r zu? f? shì hu? xiàn zhū f? guǎng dà jìng jia ?r zu? f? shì hu? xiàn zhū f? wú liàngguāngmíng ?r zu?

现智日而作佛事,或现诸佛广大境界而作佛事,或现诸佛无量 光明而作

f? shì hu? rù wú shù guǎng dà sān mai ?r zu? f? shì hu? xiànc?ng bǐ zhū sān mai qǐ ?r zu? f? shì f? zǐ

佛事,或入无数广大三昧而作佛事,或现从彼诸三昧起而作佛事。佛子!

rú lái ěr shí zài mǔ tāi zhōng w?i yù lì yì yí qia shì jiānzhǒngzhǒng shì xiàn ?r zu? f? shì suǒ wai hu? xiàn

如来尔时在母胎中,为欲利益一切世间种 种示现而作佛事。所谓:或现

chū shēng hu? xiànt?ng zǐ hu? xiàn zài gōng hu? xiàn chū jiā hu? fù shì xiànch?ngděngzhang ju? hu? fù shì xiàn

初生,或现童子,或现在宫,或现出家,或复示现成等正觉,或复示现

zhuǎnmiào fǎ lún hu? shì xiàn yú rù bō nia pán rú shì jiē yǐ zhǒngzhǒngfāngbiàn yú yí qia fāng yí qia wǎng

转妙法轮,或示现于入般涅槃,如是皆以种 种方便,于一切方、一切网、

yí qia zú yí qia zhǒng yí qia shì jia zhōng ?r zu? f? shì shì w?i dì ar guǎng dà f? shì

一切族、一切种、一切世界中而作佛事。是为第二广大佛事。

f? zǐ yí qia zhū f? yí qia shàn ya jiē yǐ qīngjìng yí qia shēng zhì jiē yǐ míng ji? ?r yǐ shēng fǎ

佛子!一切诸佛一切善业皆已清净,一切生智皆已明洁,而以生法

y?u dǎo qún mí lìng qí kāi wù jù xíngzh?ngshàn w?i zh?ngshēng gù shì dàn wánggōng yí qia zhū f? yú zhū

诱导群迷,令其开悟,具行众善。为众 生故,示诞王宫,一切诸佛于诸

sa yù gōngdiàn jì yua jiē yǐ shě lí wú suǒ tān rǎn chángguān zhū yǒu kōng wú tǐ xìng yī qiē yua jù xī bù

色欲宫殿妓乐皆已舍离,无所贪染。常观诸有空无体性,一切乐具悉不

zhēn shí chí f? jìng jia jiū jìngyuán mǎn guān zhū nai gōng qī qia shì c?ngshēng dà bēi mǐn guān zhū zh?ngshēng

真实,持佛净戒究竟圆满,观诸内宫、妻妾、侍从生大悲愍;观诸众 生

xū wàng bù shí qǐ dà cí xīn guān zhū shì jiān wú yī kě la ?r shēng dà xǐ yú yí qia fǎ xīn d? zì zài ?r

虚妄不实起大慈心;观诸世间无一可乐而生大喜;于一切法心得自在而

qǐ dà shě jù f? gōng d? xiànshēng fǎ jia shēnxiàngyuán mǎn juàn shǔ qīngjìng ?r yú yí qia jiē wú suǒ

起大舍;具佛功德,现生法界,身相圆满,眷属清净,而于一切皆无所

zhu? yǐ suí lai yīn w?i zh?ng yǎn shuō lìng yú shì fǎ shēnshēng yàn lí rú qí suǒ hang shì suǒ d? guǒ fù yǐ

著。以随类音为众演说,令于世法深生厌离,如其所行示所得果,复以

fāngbiàn suí yìngjiào huà wai ch?ng shú zhě lìng qí ch?ng shú yǐ ch?ng shú zhě lìng d? xia tuō w?i zu? f? shì lìng

方便随应教化;未成熟者令其成熟,已成熟者令得解脱,为作佛事,令

bù tuì zhuǎn fù yǐ guǎng dà cí bēi zhī xīn h?ng w?i zh?ngshēngshuōzhǒngzhǒng fǎ y?u w?i shì xiàn sān zhǒng zì zài

不退转。复以广大慈悲之心,恒为众 生说种 种法,又为示现三种自在,

lìng qí kāi wù xīn d? qīngjìng suī chù nai gōng zh?ng suǒ xián dǔ ?r yú yí qia zhū shì jia zhōng shī zu? f?

令其开悟,心得清净。虽处内宫,众所咸睹,而于一切诸世界中施作佛

shì yǐ dà zhì huì yǐ dà jīng jìn shì xiànzhǒngzhǒng zhū f? sh?ntōng wú ài wú jìn h?ng zhù sān zhǒngqiǎo

事。以大智慧,以大精进,示现种 种诸佛神通,无碍无尽。恒住三种巧

fāngbiàn ya suǒ wai shēn ya jiū jìngqīngjìng yǔ ya cháng suí zhì huì ?r xíng yì ya shanshēn wú yǒu zhàng ài

方便业,所谓:身业究竟清净,语业常随智慧而行,意业甚深无有障碍,

yǐ shì fāngbiàn lì yì zh?ngshēng shì w?i dì sān guǎng dà f? shì

以是方便利益众 生,是为第三广大佛事。

f? zǐ yí qia zhū f? shì chù zhǒngzhǒngzhuāng yán gōngdiàn guān chá yàn lí shě ?r chū jiā yù shǐ zh?ng

佛子!一切诸佛示处种 种 庄 严宫殿,观察厌离,舍而出家,欲使众

shēngliǎo zhī shì fǎ jiē shì wàngxiǎng wú cháng bài huài shēn qǐ yàn lí bù shēng rǎn zhu? yǒngduàn shì jiān tān ài

生了知世法皆是妄想,无常败坏,深起厌离,不生染著,永断世间贪爱

fán nǎo xiū qīngjìnghang lì yì zh?ngshēng dāng chū jiā shí shě sú wēi yí zhù wú zhang fǎ mǎn zú běn

烦恼,修清净行,利益众 生。当出家时,舍俗威仪,住无诤法,满足本

yuàn wú liànggōng d? yǐ dà zhì guāng mia shì chī àn w?i zhū shì jiān wú shàng fú tián cháng w?i zh?ngshēng zàn f?

愿无量功德,以大智光灭世痴暗,为诸世间无上福田,常为众 生赞佛

gōng d? lìng yú f? suǒ zhí zhū shàn běn yǐ zhì huì yǎn jiànzhēn shí yì fù w?i zh?ngshēng zàn shuō chū jiā qīng

功德,令于佛所植诸善本,以智慧眼见真实义。复为众 生赞说出家,清

jìng wú gu? yǒng d? chū lí cháng w?i shì jiān zhì huì gāo chuáng shì w?i dì sì guǎng dà f? shì

净无过,永得出离,长为世间智慧高 幢 ,是为第四广大佛事。

f? zǐ yí qia zhū f? jù yí qia zhì yú wú liàng fǎ xī yǐ zhī jiàn pú tí shù xià ch?ng zuì zhang ju?

佛子!一切诸佛具一切智,于无量法悉已知见,菩提树下成最正觉,

xiáng fú zh?ng m? wēi d? ta zūn qí shēnchōng mǎn yí qia shì jia sh?n lì suǒ zu? wú biān wú jìn yú yí

降伏众魔,威德特尊。其身充满一切世界,神力所作,无边无尽,于一

qia zhì suǒ xíng zhī yì jiē d? zì zài xiū zhū gōng d? xī yǐ yuán mǎn qí pú tí zu? jù zú zhuāng yán zhōubiàn

切智所行之义皆得自在,修诸功德悉已圆满。其菩提座具足 庄 严,周遍

shí fāng yí qia shì jia f? chù qí shàngzhuǎnmiào fǎ lún shuō zhū pú sà suǒ yǒu hangyuàn kāi shì wú liàng zhū f?

十方一切世界,佛处其上 转妙法轮,说诸菩萨所有行愿,开示无量诸佛

jìng jia lìng zhū pú sà jiē d? wù rù xiū xíngzhǒngzhǒngqīngjìngmiàohang fù n?ng shì dǎo yí qia zh?ngshēng lìng

境界,令诸菩萨皆得悟入,修行种 种清净妙行。复能示导一切众 生,令

zh?ngshàn gēn shēng yú rú lái píngděng dì zhōng zhù zhū pú sà wú biānmiàohang ch?ng jiù yí qia gōng d? shang fǎ

种善根,生于如来平等地中,住诸菩萨无边妙行,成就一切功德胜法,

yí qia shì jia yí qia zh?ngshēng yí qia f? chà yí qia zhū fǎ yí qia pú sà yí qia jiào huà yí

一切世界、一切众 生、一切佛刹、一切诸法、一切菩萨、一切教化、一

qia sān shì yí qia tiáo fú yí qia sh?nbiàn yí qia zh?ngshēng xīn zhī la yù xī shànliǎo zhī ?r zu? f? shì

切三世、一切调伏、一切神变、一切众 生心之乐欲,悉善了知而作佛事。

shì w?i dì wǔ guǎng dà f? shì

是为第五广大佛事。

f? zǐ yí qia zhū f? zhuǎn bù tuì fǎ lún lìng zhū pú sà bù tuì zhuǎn gù zhuǎn wú liàng fǎ lún lìng

佛子!一切诸佛转不退法轮,令诸菩萨不退转故;转无量法轮,令

yí qia shì jiānxiánliǎo zhī gù zhuǎn kāi wù yí qia fǎ lún n?ng dà wú wai shī zǐ hǒu gù zhuǎn yí qia fǎ zhì

一切世间咸了知故;转开悟一切法轮,能大无畏师子吼故;转一切法智

zàng fǎ lún kāi fǎ zàng m?n chú àn zhàng gù zhuǎn wú ài fǎ lún děng xū kōng gù zhuǎn wú zhu? fǎ lún

藏法轮,开法藏门,除暗障故;转无碍法轮,等虚空故;转无著法轮,

guān yí qia fǎ fēi yǒu wú gù zhuǎnzhào shì fǎ lún lìng yí qia zh?ngshēngjìng fǎ yǎn gù zhuǎn kāi shì yí qia zhì

观一切法非有无故;转照世法轮,令一切众 生净法眼故;转开示一切智

fǎ lún xī biàn yí qia sān shì fǎ gù zhuǎn yí qia f? t?ng yī fǎ lún yí qia f? fǎ bù xiāng w?i gù yí

法轮,悉遍一切三世法故;转一切佛同一法轮,一切佛法不相违故;一

qia zhū f? yǐ rú shì děng wú liàng wú shù bǎi qiān yì nu? yú tuō fǎ lún suí zhū zh?ngshēng xīn hang chā bi? ?r zu?

切诸佛以如是等无量无数百千亿那由他法轮,随诸众 生心行差别而作

f? shì bù kě sī yì shì w?i dì liù guǎng dà f? shì

佛事不可思议。是为第六广大佛事。

f? zǐ yí qia zhū f? rù yú yí qia wáng dū ch?ng yì w?i zhū zh?ngshēng ?r zu? f? shì suǒ wai r?n

佛子!一切诸佛入于一切王都城邑,为诸众 生而作佛事,所谓;人

wáng dū yì tiānwáng dū yì l?ngwáng ya chā wáng qián tà p? wáng ā xiū lu? wáng jiā l?u lu? wáng jǐn

王都邑、天王都邑、龙王、夜叉王、乾闼婆王、阿修罗王、迦楼罗王、紧

nà lu? wáng m? h?u lu? qi? wáng lu? chà wáng pí shě sh? wáng rú shì děngwáng yí qia dū yì rù ch?ng m?n

那罗王、摩睺罗伽王、罗刹王、毗舍阇王,如是等王一切都邑。入城门

shí dà dì zhand?ng guāngmíng pǔ zhào máng zhě d? yǎn l?ng zhě d? ěr kuáng zhě d? xīn luǒ zhě d? yī

时,大地震动,光明普照,盲者得眼,聋者得耳,狂者得心,裸者得衣,

zhū yōu kǔ zhě xī d? ān la yí qia yua qì bù gǔ zì míng zhū zhuāng yán jù ru? zhu? bù zhu? xián chū miào yīn

诸忧苦者悉得安乐。一切乐器不鼓自鸣,诸 庄 严具若著不著,咸出妙音,

zh?ngshēng w?n zhě wú bù xīn la yí qia zhū f? sa shēnqīngjìng xiàng hǎo jù zú jiàn zhě wú yàn n?ng w?i zh?ng

众 生闻者无不欣乐,一切诸佛色身清净,相好具足,见者无厌,能为众

shēng zu? yú f? shì suǒ wai ru? gù shì ru? guān chá ru? d?ngzhuǎn ru? qū shēn ru? xíng ru? zhù

生作于佛事。所谓:若顾视,若观察,若动转,若屈伸,若行,若住,

ru? zu? ru? w? ru? m? ru? yǔ ru? xiànsh?ntōng ru? w?i shuō fǎ ru? yǒu jiào chì rú shì yí qia jiē

若坐,若卧,若默,若语,若现神通,若为说法,若有教敕,如是一切皆

w?i zh?ngshēng ?r zu? f? shì yí qia zhū f? pǔ yú yí qia wú shù shì jia zhǒngzhǒngzh?ngshēng xīn la hǎi zhōng quàn

为众 生而作佛事。一切诸佛普于一切无数世界种 种 众 生心乐海中,劝

lìngniàn f? cháng qín guān chá zh?ng zhū shàn gēn xiū pú sà hang tàn f? sa xiàng wēi miào dì yī yí qia zh?ng

令念佛,常勤观察,种诸善根,修菩萨行,叹佛色相微妙第一,一切众

shēng nán kě zhí yù ru? yǒu d? jiàn ?r xīng xìn xīn z? shēng yí qia wú liàngshàn fǎ jí f? gōng d? pǔ jiē

生难可值遇,若有得见而兴信心,则生一切无量善法,集佛功德,普皆

qīngjìng rú shì chēng zàn f? gōng d? yǐ fēn shēn pǔ wǎng shí fāng shì jia lìng zhū zh?ngshēng xī d? zhānfang sī

清净。如是称赞佛功德已,分身普往十方世界,令诸众 生悉得瞻奉,思

w?i guān chá ch?ng shì g?ngyǎng zh?ng zhū shàn gēn d? f? huān xǐ zēngzhǎng f? zh?ng xī dāngch?ng f? yǐ

惟观察,承事供养,种诸善根,得佛欢喜,增长佛种,悉当成佛。以

rú shì hang ?r zu? f? shì hu? w?i zh?ngshēng shì xiàn sa shēn hu? chū miào yīn hu? dàn wēi xiào lìng qí xìn la

如是行而作佛事,或为众 生示现色身,或出妙音,或但微笑,令其信乐,

t?u dǐng lǐ jìng qǔ gōng h? zhǎng chēngyáng zàn tàn wan xùn qǐ jū ?r zu? f? shì yí qia zhū f? yǐ rú shì

头顶礼敬,曲躬合掌,称扬赞叹,问讯起居而作佛事。一切诸佛以如是

děng wú liàng wú shù bù kě yán shuō bù kě sī yì zhǒngzhǒng f? shì yú yí qia shì jia zhōng suí zhū zh?ngshēng xīn

等无量无数不可言说不可思议种 种佛事,于一切世界中,随诸众 生心

zhī suǒ la yǐ běn yuàn lì dà cí bēi lì yí qia zhì lì fāngbiànjiào huà xī lìngtiáo fú shì w?i dì

之所乐,以本愿力、大慈悲力、一切智力,方便教化,悉令调伏。是为第

qī guǎng dà f? shì

七广大佛事。

f? zǐ yí qia zhū f? hu? zhù ā lán rě chù ?r zu? f? shì hu? zhù jì jìng chù ?r zu? f? shì hu? zhù

佛子!一切诸佛或住阿兰若处而作佛事,或住寂静处而作佛事,或住

k?ngxián chù ?r zu? f? shì hu? zhù f? zhù chù ?r zu? f? shì hu? zhù sān mai ?r zu? f? shì hu? dú chǔ yuán lín

空闲处而作佛事,或住佛住处而作佛事,或住三昧而作佛事,或独处园林

?r zu? f? shì hu? yǐn shēn bù xiàn ?r zu? f? shì hu? zhù shanshēn zhì ?r zu? f? shì hu? zhù zhū f? wú bǐ jìng

而作佛事,或隐身不现而作佛事,或住甚深智而作佛事,或住诸佛无比境

jia ?r zu? f? shì hu? zhù bù kě jiànzhǒngzhǒngshēnhang suí zhū zh?ngshēng xīn yua yù xia fāngbiànjiào huà wú yǒu

界而作佛事,或住不可见种 种身行,随诸众 生心乐欲解,方便教化无有

xiū xī ?r zu? f? shì hu? yǐ tiānshēn qiú yí qia zhì ?r zu? f? shì hu? yǐ l?ngshēn ya chā shēn qián tà p?

休息而作佛事;或以天身求一切智而作佛事,或以龙身、夜叉身、乾闼婆

shēn ā xiū lu? shēn jiā l?u lu? shēn jǐn nà lu? shēn m? h?u lu? qi? r?n fēi r?n děngshēn qiú yí qia zhì

身、阿修罗身、迦楼罗身、紧那罗身、摩睺罗伽、人非人等身,求一切智

?r zu? f? shì hu? yǐ shēng w?n shēn dú ju? shēn pú sà shēn qiú yí qia zhì ?r zu? f? shì hu? shí shuō

而作佛事;或以声闻身、独觉身、菩萨身,求一切智而作佛事。或时说

fǎ hu? shí jì m? ?r zu? f? shì hu? shuō yī f? hu? shuō duō f? ?r zu? f? shì hu? shuō zhū pú sà yí qia

法,或时寂默而作佛事;或说一佛,或说多佛而作佛事;或说诸菩萨一切

hang yí qia yuàn w?i yì hangyuàn ?r zu? f? shì hu? shuō zhū pú sà yì hang yī yuàn w?i wú liànghangyuàn

行、一切愿,为一行愿而作佛事;或说诸菩萨一行、一愿,为无量行愿

?r zu? f? shì hu? shuō f? jìng jia jí shì jiānjìng jia ?r zu? f? shì hu? shuō shì jiānjìng jia jí f? jìng jia ?r zu?

而作佛事;或说佛境界即世间境界而作佛事;或说世间境界即佛境界而作

f? shì hu? shuō f? jìng jia jí fēi jìng jia ?r zu? f? shì hu? zhù yī rì hu? zhù yī ya hu? zhù bàn yua

佛事;或说佛境界即非境界而作佛事;或住一日,或住一夜,或住半月,

hu? zhù yī yua hu? zhù yī nián nǎi zhì zhù bù kě shuō ji? w?i zhū zh?ngshēng ?r zu? f? shì shì w?i dì bā

或住一月,或住一年,乃至住不可说劫,为诸众 生而作佛事。是为第八

guǎng dà f? shì

广大佛事。

f? zǐ yí qia zhū f? shì shēngqīngjìngshàn gēn zhī zàng lìng zhū zh?ngshēng yú f? fǎ zhōngshēngjìng xìn jiě

佛子!一切诸佛是生清净善根之藏,令诸众 生于佛法中 生净信解,

zhū gēn tiáo fú yǒng lí shì jiān lìng zhū pú sà yú pú tí dào jù zhì huì míng bù y?u tā wù hu? xiàn nia pán

诸根调伏,永离世间。令诸菩萨于菩提道具智慧明,不由他悟。或现涅槃

?r zu? f? shì hu? xiàn shì jiān jiē xī wú cháng ?r zu? f? shì hu? shuō f? shēn ?r zu? f? shì hu? shuō suǒ zu?

而作佛事;或现世间皆悉无常而作佛事;或说佛身而作佛事;或说所作

jiē xī yǐ bàn ?r zu? f? shì hu? shuōgōng d? yuán mǎn wú quē ?r zu? f? shì hu? shuōyǒngduàn zhū yǒu gēn běn ?r zu?

皆悉已办而作佛事;或说功德圆满无缺而作佛事;或说永断诸有根本而作

f? shì hu? lìngzh?ngshēng yàn lí shì jiān suí shùn f? xīn ?r zu? f? shì hu? shuōsh?umìngzhōng guī yú jìn ?r zu?

佛事;或令众 生厌离世间,随顺佛心而作佛事;或说寿命终归于尽而作

f? shì hu? shuō shì jiān wú yī kě la ?r zu? f? shì hu? w?i xuānshuō jìn wai lái jì g?ngyǎng zhū f? ?r zu? f?

佛事;或说世间无一可乐而作佛事;或为宣说尽未来际供养诸佛而作佛

shì hu? shuō zhū f? zhuǎnjìng fǎ lún lìng qí d? w?n shēng dà huān xǐ ?r zu? f? shì hu? w?i xuānshuō zhū f? jìng

事;或说诸佛转净法轮,令其得闻生大欢喜而作佛事;或为宣说诸佛境

jia lìng qí fā xīn ?r xiū zhū hang ?r zu? f? shì hu? w?i xuānshuōniàn f? sān mai lìng qí fā xīn cháng yào jiàn

界,令其发心而修诸行而作佛事;或为宣说念佛三昧,令其发心常乐见

f? ?r zu? f? shì hu? w?i xuānshuō zhū gēn qīngjìng qín qiú f? dào xīn wú xia tuì ?r zu? f? shì hu? yì yí

佛而作佛事;或为宣说诸根清净,勤求佛道,心无懈退而作佛事;或诣一

qia zhū f? gu? tǔ guān zhū jìng jia zhǒngzhǒng yīn yuán ?r zu? f? shì hu? sha yí qia zhū zh?ngshēngshēn jiē w?i f?

切诸佛国土,观诸境界种 种因缘而作佛事;或摄一切诸众 生身皆为佛

shēn lìng zhū xia dài fàng yì zh?ngshēng xī zhù rú lái qīngjìng jìn jia ?r zu? f? shì shì w?i dì jiǔ guǎng dà f?

身,令诸懈怠放逸众 生悉住如来清净禁戒而作佛事。是为第九广大佛

shì

事。

f? zǐ yí qia zhū f? rù nia pán shí wú liàngzh?ngshēng bēi háo tì qì shēng dà yōu nǎo dì xiāng

佛子!一切诸佛入涅槃时,无量 众 生悲号涕泣,生大忧恼,递相

zhān gù ?r zu? shì yán rú lái shì zūn yǒu dà cí bēi āi mǐn ráo yì yí qia shì jiān yǔ zhū zh?ngshēng w?i jiù

瞻顾而作是言:如来世尊有大慈悲,哀愍饶益一切世间,与诸众 生为救,

w?i guī rú lái chū xiàn nán kě zhí yù wú shàng fú tián yú jīn yǒng mia jí yǐ rú shì lìng zhū zh?ngshēng bēi háo

为归。如来出现难可值遇,无上福田于今永灭。即以如是令诸众 生悲号

liàn mù ?r zu? f? shì fù w?i huà dù yí qia tiān r?n l?ngsh?n ya chā qián tà p? ā xiū lu? jiā l?u

恋慕而作佛事;复为化度一切天人、龙神、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼

lu? jǐn nà lu? m? h?u lu? qi? r?n fēi r?n děng gù suí qí la yù zì suì qí shēn yǐ w?i sha lì

罗、紧那罗、摩睺罗伽、人、非人等故,随其乐欲,自碎其身以为舍利,

wú liàng wú shù bù kě sī yì lìng zhū zh?ngshēng qǐ jìng xìn xīn gōngjìng zūn zh?ng huān xǐ g?ngyǎng xiū zhū gōng

无量无数不可思议,令诸众 生起净信心,恭敬尊重,欢喜供养,修诸功

d? jù zú yuán mǎn fù qǐ yú tǎ zhǒngzhǒng yán shì yú zhū tiāngōng l?nggōng ya chā gōng qián tà p?

德,具足圆满。复起于塔种 种严饰于诸天宫、龙宫、夜叉宫,乾闼婆、

ā xiū lu? jiā l?u lu? jǐn nà lu? m? h?u lu? qi? r?n fēi r?n děng zhū gōngdiànzhōng yǐ w?i g?ngyǎng

阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人、非人等诸宫殿中,以为供养,

yá chǐ zhǎo fā xián yǐ qǐ tǎ lìng qí jiàn zhě jiē xī niàn f? niàn fǎ niànsēng xìn la bù huí ch?ng

牙齿、爪发咸以起塔,令其见者皆悉念佛,念法,念僧,信乐不回,诚

jìng zūn zh?ng zài zài chù chù bù shī g?ngyǎng xiū zhū gōng d? yǐ shì fú gù hu? shēngtiānshàng hu? chù r?n

敬尊重,在在处处布施供养,修诸功德,以是福故,或生天上,或处人

jiān zhǒng zú zūn r?ng cái chǎn bai zú suǒ yǒu juàn shǔ xī jiē qīngjìng bù rù a qù chángshēngshàn dào

间,种族尊荣,财产备足,所有眷属悉皆清净,不入恶趣,常 生善道,

h?ng d? jiàn f? jù zh?ng b? fǎ yú sān yǒu zhōng sù d? chū lí ga suí suǒ yuàn hu? zì chang guǒ yú rú lái

恒得见佛,具众白法,于三有中速得出离,各随所愿获自乘果,于如来

suǒ zhī ēn bào ēn yǒng yǔ shì jiān zu? suǒ guī yī f? zǐ zhū f? shì zūn suī bō nia pán r?ng yǔ zh?ngshēng

所知恩报恩,永与世间作所归依。佛子!诸佛世尊虽般涅槃,仍与众 生

zu? bù sī yì qīngjìng fú tián wú jìn gōng d? zuì shàng fú tián lìng zhū zh?ngshēngshàn gēn jù zú fú d? yuán mǎn

作不思议清净福田,无尽功德最上福田,令诸众 生善根具足,福德圆满。

shì w?i dì shí guǎng dà f? shì

是为第十广大佛事。

f? zǐ cǐ zhū f? shì wú liàngguǎng dà bù kě sī yì yí qia shì jiān zhū tiān jí r?n jí qù lái

佛子!此诸佛事无量 广大,不可思议,一切世间诸天及人,及去来

jīn shēng w?n dú ju? jiē bù n?ng zhī w?i chú rú lái wēi sh?n suǒ jiā f? zǐ zhū f? shì zūn yǒu shí zhǒng wú

今声闻、独觉皆不能知,唯除如来威神所加。佛子!诸佛世尊有十种无

ar hang zì zài fǎ h? děng w?i shí suǒ wai yí qia zhū f? xī n?ngshànshuōsh?u jì yán cí ju? dìng wú ar

二行自在法。何等为十?所谓:一切诸佛悉能善说授记言辞,决定无二;

yí qia zhū f? xī n?ng suí shùnzh?ngshēng xīn niàn lìng qí yì mǎn ju? dìng wú ar yí qia zhū f? xī n?ngxiàn ju?

一切诸佛悉能随顺众 生心念,令其意满,决定无二;一切诸佛悉能现觉

yí qia zhū fǎ yǎn shuō qí yì ju? dìng wú ar yí qia zhū f? xī n?ng jù zú qù lái jīn shì zhū f? zhì huì

一切诸法,演说其义,决定无二;一切诸佛悉能具足去来今世诸佛智慧,

ju? dìng wú ar yí qia zhū f? xī zhī sān shì yí qia chà nà jí yí chà nà ju? dìng wú ar yí qia zhū f? xī

决定无二;一切诸佛悉知三世一切刹那即一刹那,决定无二;一切诸佛悉

zhī sān shì yí qia f? chà rù yī f? chà ju? dìng wú ar yí qia zhū f? xī zhī sān shì yí qia f? yǔ jí yī f?

知三世一切佛刹入一佛刹,决定无二;一切诸佛悉知三世一切佛语即一佛

yǔ ju? dìng wú ar yí qia zhū f? xī zhī sān shì yí qia zhū f? yǔ qí suǒ huà yí qia zh?ngshēng tǐ xìngpíngděng

语,决定无二;一切诸佛悉知三世一切诸佛与其所化一切众 生体性平等,

ju? dìng wú ar yí qia zhū f? xī zhī shì fǎ jí zhū f? fǎ xìng wú chā bi? ju? dìng wú ar yí qia zhū f? xī

决定无二;一切诸佛悉知世法及诸佛法性无差别,决定无二;一切诸佛悉

zhī sān shì yí qia zhū f? suǒ yǒu shàn gēn t?ng yī shàn gēn ju? dìng wú ar shì w?i shí

知三世一切诸佛所有善根同一善根,决定无二;是为十。

f? zǐ zhū f? shì zūn yǒu shí zhǒng zhù zhù yí qia fǎ h? děng w?i shí suǒ wai yí qia zhū f?

佛子!诸佛世尊有十种住,住一切法。何等为十?所谓:一切诸佛

zhù ju? wù yí qia fǎ jia yí qia zhū f? zhù dà bēi yǔ yí qia zhū f? zhù běn dà yuàn yí qia zhū f? zhù bù

住觉悟一切法界;一切诸佛住大悲语;一切诸佛住本大愿;一切诸佛住不

shě tiáo fú zh?ngshēng yí qia zhū f? zhù wú zì xìng fǎ yí qia zhū f? zhù píngděng lì yì yí qia zhū f? zhù

舍调伏众 生;一切诸佛住无自性法;一切诸佛住平等利益;一切诸佛住

wú wàng shī fǎ yí qia zhū f? zhù wú zhàng ài xīn yí qia zhū f? zhù h?ngzhangdìng xīn yí qia zhū f? zhù děng

无忘失法;一切诸佛住无障碍心;一切诸佛住恒正定心;一切诸佛住等

rù yí qia fǎ bù w?i shí jì xiàng shì w?i shí f? zǐ zhū f? shì zūn yǒu shí zhǒng zhī yí qia fǎ jìn wú

入一切法,不违实际相;是为十。佛子!诸佛世尊有十种知一切法尽无

yǒu yú h? děng w?i shí suǒ wai zhī gu? qù yí qia fǎ jìn wú yǒu yú zhī wai lái yī qiē fǎ jìn wú yǒu yú

有余。何等为十?所谓:知过去一切法尽无有余;知未来一切法尽无有余;

zhī xiàn zài yí qia fǎ jìn wú yǒu yú zhī yí qia yán yǔ fǎ jìn wú yǒu yú zhī yí qia shì jiān dào jìn wú yǒu

知现在一切法尽无有余;知一切言语法尽无有余;知一切世间道尽无有

yú zhī yí qia zh?ngshēng xīn jìn wú yǒu yú zhī yí qia pú sà shàn gēn shàngzhōng xià zhǒngzhǒng fēn wai jìn wú yǒu

余;知一切众 生心尽无有余;知一切菩萨善根上 中下种 种分位尽无有

yú zhī yí qia f? yuán mǎn zhì jí zhū shàn gēn bù zēng bù jiǎn jìn wú yǒu yú zhī yí qia fǎ jiē c?ngyuán qǐ jìn wú

余;知一切佛圆满智及诸善根不增不减尽无有余;知一切法皆从缘起尽无

yǒu yú zhī yí qia shì jia zhǒng jìn wú yǒu yú zhī yí qia fǎ jia zhōng rú yīn tu? lu? wǎng zhū chā bi? shì jìn wú

有余;知一切世界种尽无有余;知一切法界中如因陀罗网诸差别事尽无

yǒu yú shì w?i shí

有余;是为十。

f? zǐ zhū f? shì zūn yǒu shí zhǒng lì h? děng w?i shí suǒ wai guǎng dà lì zuì shàng lì wú

佛子!诸佛世尊有十种力,何等为十?所谓:广大力、最上力、无

liàng lì dà wēi d? lì nán hu? lì bù tuì lì jiān gù lì bù kě huài lì yí qia shì jiān bù sī

量力、大威德力、难获力、不退力、坚固力、不可坏力、一切世间不思

yì lì yī qiē zh?ngshēng wú n?ngd?ng lì shì w?i shí

议力、一切众 生无能动力,是为十。

f? zǐ zhū f? shì zūn yǒu shí zhǒng dà nà lu? yán chuángyǒngjiàn fǎ h? zhě w?i shí suǒ wai yí

佛子!诸佛世尊有十种,大那罗延 幢 勇健法。何者为十?所谓:一

qia zhū f? shēn bù kě huài mìng bù kě duàn shì jiān dú yào suǒ bù n?ngzhōng yí qia shì jia shuǐ huǒ fēng

切诸佛身不可坏,命不可断,世间毒药所不能中。一切世界水、火、风

zāi jiē yú f? shēn bù n?ng w?i hài yí qia zhū m? tiānl?ng ya chā qián tà p? ā xiū lu? jiā l?u lu?

灾皆于佛身不能为害,一切诸魔、天龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、

jǐn nà lu? m? h?u lu? qi? r?n fēi r?n pí shě sh? lu? chà děng jìn qí shì lì yǔ dà jīn gāng rú

紧那罗、摩睺罗伽、人、非人、毗舍阇,罗刹等,尽其势力,雨大金刚如

xū mí shān jí tiě w?i shān biàn yú sān qiān dà qiān shì jia yì shí jù xià bù n?nglìng f? xīn yǒu jīng bù nǎi

须弥山及铁围山,遍于三千大千世界,一时俱下,不能令佛心有惊怖,乃

zhì yī máo yì bù yáo d?ng xíng zhù zu? w? chū wú biàn yì f? suǒ zhù chù sì fāngyuǎn jìn bù lìng qí

至一毛亦不摇动。行、住、坐、卧初无变易,佛所住处四方远近,不令其

xià z? bù n?ng yǔ jiǎ shǐ bù zhì ?r c?ng yǔ zhī zhōng bù w?i sǔn ru? yǒu zh?ngshēng w?i f? suǒ chí jí

下,则不能雨;假使不制而从雨之,终不为损。若有众 生为佛所持,及

f? suǒ shǐ shàng bù kě hài kuàng rú lái shēn shì w?i zhū f? dì yī dà nà lu? yán chuángyǒngjiàn fǎ

佛所使,尚不可害,况如来身?是为诸佛第一大那罗延 幢 勇健法。

f? zǐ yí qia zhū f? yǐ yí qia fǎ jia zhū shì jia zhōng xū mí shānwáng jí tiě w?i shān dà tiě w?i shān

佛子!一切诸佛以一切法界诸世界中须弥山王及铁围山、大铁围山、

dà hǎi shān lín gōngdiàn wū zhái zhì yī máo kǒng jìn wai lái ji? ?r zhū zh?ngshēng bù ju? bù zhī w?i

大海、山林、宫殿、屋宅置一毛孔,尽未来劫,而诸众 生不觉不知,唯

chú rú lái sh?n lì suǒ pī f? zǐ ěr shí zhū f? yú yī máo kǒng chí yú ěr suǒ yí qia shì jia jìn wai lái

除如来神力所被。佛子!尔时,诸佛于一毛孔持于尔所一切世界,尽未来

ji? hu? xíng hu? zhù hu? zu? hu? w? bù shēng yī niàn láo juàn zhī xīn f? zǐ pì rú xū kōng

劫,或行、或住、或坐、或卧,不生一念劳倦之心。佛子!譬如虚空,

pǔ chí yí qia biàn fǎ jia zhōng suǒ yǒu shì jia ?r wú láo juàn yí qia zhū f? yú yī máo kǒng chí zhū shì jia yì fù

普持一切遍法界中所有世界而无劳倦;一切诸佛于一毛孔持诸世界亦复

rú shì shì w?i zhū f? dì ar dà nà lu? yán chuángyǒngjiàn fǎ

如是。是为诸佛第二大那罗延 幢 勇健法。

f? zǐ yí qia zhū f? n?ng yú yī niàn qǐ bù kě shuō bù kě shuō shì jia wēi ch?n shù bù yī yī bù gu? bù

佛子!一切诸佛能于一念起不可说不可说世界微尘数步,一一步过不

kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù gu? tǔ rú shì ?r hang jīng yí qia shì jia wēi ch?n shù ji? f? zǐ jiǎ

可说不可说佛刹微尘数国土,如是而行,经一切世界微尘数劫。佛子!假

shǐ yǒu yī dà jīn gāngshān yǔ shàng suǒ jīng yí qia f? chà qí liàngzhangděng rú shì liàngděng dà jīn gāngshān yǒu

使有一大金刚山,与上所经一切佛刹其量 正等。如是量等大金刚山,有

bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù zhū f? n?ng yǐ rú shì zhū shān zhì yī máo kǒng f? shēn máo kǒng yǔ fǎ jia

不可说不可说佛刹微尘数,诸佛能以如是诸山置一毛孔。佛身毛孔与法界

zhōng yí qia zh?ngshēng máo kǒng shù děng yī yī máo kǒng xī zhì ěr xǔ dà jīn gāngshān chí ěr xǔ shān y?u xíng shí

中一切众 生毛孔数等,一一毛孔悉置尔许大金刚山,持尔许山游行十

fāng rù jìn xū kōng yí qia shì jia c?ng yú qián jì jìn wai lái jì yí qia zhū ji? wú yǒu xiū xī f? shēn

方,入尽虚空一切世界,从于前际,尽未来际一切诸劫,无有休息,佛身

wú sǔn yì bù láo juàn xīn cháng zài dìng wú yǒu sǎn luàn shì w?i zhū f? dì sān dà nà lu? yán chuángyǒngjiàn

无损,亦不劳倦,心常在定,无有散乱。是为诸佛第三大那罗延 幢 勇健

法。

f? zǐ yí qia zhū f? yī zu? shí yǐ ji? jiā fū zu? jīngqián h?u jì bù kě shuō ji? rù f? suǒ sh?u

佛子!一切诸佛一坐食已,结跏趺坐,经前后际不可说劫,入佛所受

bù sī yì la qí shēn ān zhù jì rán bù d?ng yì bù fai shě huà zh?ngshēng shì f? zǐ jiǎ shǐ yǒu r?n

不思议乐,其身安住,寂然不动,亦不废舍化众 生事。佛子!假使有人

yú biàn xū kōng yī yī shì jia xī yǐ máo duān cì dì dù liáng zhū f? n?ng yú yī máo duān chù ji? jiā fū zu?

于遍虚空一一世界,悉以毛端次第度量,诸佛能于一毛端处结跏趺坐,

jìn wai lái ji? rú yī máo duān chù yí qia máo duān chù xī yì rú shì f? zǐ jiǎ shǐ shí fāng yí qia shì jia

尽未来劫。如一毛端处,一切毛端处悉亦如是。佛子!假使十方一切世界

suǒ yǒu zh?ngshēng yī yī zh?ngshēng qí shēn dà xiǎo xī yǔ bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù shì jia liàngděng qīngzh?ng

所有众 生,一一众 生其身大小悉与不可说佛刹微尘数世界量等,轻重

yì ěr zhū f? n?ng yǐ ěr suǒ zh?ngshēng zhì yī zhǐ duān jìn yú h?u jì suǒ yǒu zhū ji? yí qia zhǐ duān jiē yì

亦尔,诸佛能以尔所众 生置一指端,尽于后际所有诸劫,一切指端皆亦

rú shì jìn chí ěr xǔ yí qia zh?ngshēng rù biàn xū kōng yī yī shì jia jìn yú fǎ jia xī shǐ wú yú ?r

如是。尽持尔许一切众 生入遍虚空一一世界,尽于法界,悉使无余,而

f? shēn xīn c?ng wú láo juàn shì w?i zhū f? dì sì dà nà lu? yán chuángyǒngjiàn fǎ

佛身心曾无劳倦。是为诸佛第四大那罗延 幢 勇健法。

f? zǐ yí qia zhū f? n?ng yú yì shēn huà xiàn bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù t?u yī yì t?u huà

佛子!一切诸佛能于一身化现不可说不可说佛刹微尘数头,一一头化

xiàn bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù sh? yī yī sh? huà chū bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù chā

现不可说不可说佛刹微尘数舌,一一舌化出不可说不可说佛刹微尘数差

bi? yīn shēng fǎ jia zh?ngshēng mǐ bù jiē w?n yī yī yīn shēng yǎn bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù xiū duō

别音声,法界众 生靡不皆闻。一一音声演不可说不可说佛刹微尘数修多

lu? zàng yī yī xiū duō lu? zàng yǎn bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù fǎ yī yī fǎ yǒu bù kě shuō bù kě

罗藏,一一修多罗藏演不可说不可说佛刹微尘数法,一一法有不可说不可

shuō f? chà wēi ch?n shù w?n zì jù yì rú shì yǎn shuō jìn bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù ji? jìn shì

说佛刹微尘数文字句义,如是演说,尽不可说不可说佛刹微尘数劫。尽是

ji? yǐ fù gang yǎn shuō jìn bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù ji? rú shì cì dì nǎi zhì jìn yú yí

劫已,复更演说,尽不可说不可说佛刹微尘数劫。如是次第,乃至尽于一

qia shì jia wēi ch?n shù jìn yí qia zh?ngshēng xīn niàn shù wai lái jì ji? y?u kě qi?ng jìn rú lái huà shēn suǒ zhuǎn

切世界微尘数,尽一切众 生心念数,未来际劫犹可穷尽,如来化身所转

fǎ lún wú yǒu qi?ng jìn suǒ wai zhì huì yǎn shuō fǎ lún duàn zhū yí hu? fǎ lún zhào yí qia fǎ fǎ lún

法轮无有穷尽。所谓:智慧演说法轮、断诸疑惑法轮、照一切法法轮、

kāi wú ài zàng fǎ lún lìng wú liàngzh?ngshēnghuān xǐ tiáo fú fǎ lún kāi shì yí qia zhū pú sà hang fǎ lún gāo

开无碍藏法轮、令无量 众 生欢喜调伏法轮、开示一切诸菩萨行法轮、高

shēngyuán mǎn dà zhì huì rì fǎ lún pǔ rán zhào shì zhì huì míngdēng fǎ lún biàn cái wú wai zhǒngzhǒngzhuāng yán fǎ

升圆满大智慧日法轮、普然照世智慧明灯法轮、辩才无畏种 种 庄 严法

lún rú yī f? shēn yǐ sh?ntōng lì zhuǎn rú shì děng chā bi? fǎ lún yí qia shì fǎ wú n?ng w?i yù rú shì

轮。如一佛身以神通力转如是等差别法轮,一切世法无能为喻。如是,

jìn xū kōng jia yī yī máo duān fan liàng zhī chù yǒu bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù shì jia yī yī shì

尽虚空界一一毛端分量之处,有不可说不可说佛刹微尘数世界;一一世

jia zhōng niànniànxiàn bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù huà shēn yī yī huà shēn jiē yì rú shì suǒ shuō

界中,念念现不可说不可说佛刹微尘数化身;一一化身皆亦如是。所说

yīn shēng w?n zì jù yì yī yī chōng mǎn yí qia fǎ jia qí zhōngzh?ngshēng jiē d? xia liǎo ?r f? yán yīn

音声,文字句义,一一充满一切法界,其中 众 生皆得解了,而佛言音

wú biàn wú duàn wú yǒu qi?ng jìn shì w?i zhū f? dì wǔ dà nà lu? yán chuángyǒngjiàn fǎ

无变无断,无有穷尽。是为诸佛第五大那罗延 幢 勇健法。

f? zǐ yí qia zhū f? jiē yǐ d? xiàngzhuāng yán xiōng yì y?u ru? jīn gāng bù kě sǔn huài pú tí shù xià

佛子!一切诸佛皆以德相 庄 严胸臆,犹若金刚不可损坏,菩提树下

ji? jiā fū zu? m? wáng jūn zh?ng qí shù wú biān zhǒngzhǒng yì xíngshan kě bù wai zh?ngshēngjiàn zhě mǐ bù jīng

结跏趺坐。魔王军众其数无边,种 种异形甚可怖畏,众 生见者靡不惊

sha xī fā kuángluàn hu? shí zhì sǐ rú shì m? zh?ngbiàn mǎn xū kōng rú lái jiàn zhī xīn wú kǒng bù

慑,悉发狂乱,或时致死。如是魔众遍满虚空,如来见之,心无恐怖,

r?ng sa bù biàn yī máo bù shù bù d?ng bù luàn wú suǒ fēn bi? lí zhū xǐ nù jì rán qīngjìng zhù f?

容色不变,一毛不竖,不动不乱,无所分别。离诸喜怒,寂然清净,住佛

suǒ zhù jù cí bēi lì zhū gēn tiáo fú xīn wú suǒ wai fēi zhū m? zh?ng suǒ n?ngqīngd?ng ?r n?ng cuī fú

所住,具慈悲力,诸根调伏,心无所畏,非诸魔众所能倾动,而能摧伏

yí qia m? jūn jiē shǐ huí xīn qǐ shǒu guī yī rán h?u fù yǐ sān lún jiào huà lìng qí xī fā ā n?u duō lu? sān

一切魔军,皆使回心稽首归依,然后复以三轮教化,令其悉发阿耨多罗三

miǎo sān pú tí yì yǒng bù tuì zhuǎn shì w?i zhū f? dì liù dà nà lu? yán chuángyǒngjiàn fǎ

藐三菩提意,永不退转。是为诸佛第六大那罗延 幢 勇健法。

f? zǐ yí qia zhū f? yǒu wú ài yīn qí yīn pǔ biàn shí fāng shì jia zh?ngshēng w?n zhě zì rán tiáo fú

佛子!一切诸佛有无碍音,其音普遍十方世界,众 生闻者自然调伏。

bǐ zhū rú lái suǒ chū yīn shēng xū mí lú děng yí qia zhū shān bù n?ng w?i zhàng tiāngōng l?nggōng ya chā gōng

彼诸如来所出音声,须弥卢等一切诸山不能为障,天宫、龙宫、夜叉宫,

qián tà p? ā xiū lu? jiā l?u lu? jǐn nà lu? m? h?u lu? qi? r?n fēi r?n děng yí qia zhū gōng suǒ bù

乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人、非人等一切诸宫所不

n?ngzhàng yí qia shì jia gāo dà yīn shēng yì bù n?ngzhàng suí suǒ yìng huà yí qia zh?ngshēng mǐ bù jiē w?n

能障,一切世界高大音声亦不能障。随所应化,一切众 生靡不皆闻,

w?n zì jù yì xī d? xia liǎo shì w?i zhū f? dì qī dà nà lu? yán chuángyǒngjiàn fǎ

文字句义悉得解了。是为诸佛第七大那罗延 幢 勇健法。

f? zǐ yí qia zhū f? xīn wú zhàng ài yú bǎi qiān yì nu? yú tuō bù kě shuō bù kě shuō ji? h?ngshàn

佛子!一切诸佛心无障碍,于百千亿那由他不可说不可说劫,恒善

qīngjìng qù lái xiàn zài yí qia zhū f? tong yì tǐ xìng wú zhu? wú yì wú wǒ wú wǒ suǒ fēi nai fēi

清净,去来现在一切诸佛同一体性,无浊无翳,无我、无我所,非内、非

wài liǎojìngkōng jì bù shēngwàngxiǎng wú suǒ yī wú suǒ zu? bù zhù zhū xiàng yǒngduàn fēn bi? běn

外,了境空寂,不生妄想。无所依,无所作,不住诸相,永断分别。本

xìngqīngjìng shě lí yí qia pān yuán yì niàn yú yí qia fǎ cháng wú w?i zhang zhù yú shí jì lí yù qīngjìng

性清净,舍离一切攀缘忆念,于一切法常无违诤。住于实际,离欲清净,

rù zhēn fǎ jia yǎn shuō wú jìn lí liàng fēi liàng suǒ yǒu wàngxiǎng ju? w?i wú w?i yí qia yán shuō yú

入真法界,演说无尽。离量、非量所有妄想,绝为、无为一切言说,于

bù kě shuō wú biānjìng jia xī yǐ tōng dá wú ài wú jìn zhì huì fāngbiàn ch?ng jiù shí lì yí qia gōng d? zhuāng yán

不可说无边境界悉已通达。无碍无尽智慧方便,成就十力一切功德 庄 严

qīngjìng yǎn shuōzhǒngzhǒng wú liàng zhū fǎ jiē yǔ shí xiàng bù xiāng w?i bai yú zhū fǎ jia sān shì zhū fǎ xī

清净,演说种 种无量诸法,皆与实相不相违背。于诸法界三世诸法悉

děng wú yì jiū jìng zì zài rù yí qia fǎ zuì shang zhī zàng yí qia fǎ m?n zhangniàn bù hu? ān zhù shí fāng

等无异,究竟自在。入一切法最胜之藏,一切法门正念不惑,安住十方

yí qia f? chà ?r wú d?ngzhuǎn d? bú duàn zhì zhī yí qia fǎ jiū jìng wú yú jìn zhū yǒu l?u xīn shàn xia

一切佛刹而无动转。得不断智,知一切法究竟无余,尽诸有漏,心善解

tuō huì shàn xia tuō zhù yú shí jì tōng dá wú ài xīn chángzhangdìng yú sān shì fǎ jí yǐ yí qia zh?ng

脱,慧善解脱,住于实际,通达无碍,心常 正定。于三世法及以一切众

shēng xīn hang yī niàn le dá jiē wú zhàng ài shì w?i zhū f? dì bā dà nà lu? yán chuángyǒngjiàn fǎ

生心行,一念了达,皆无障碍。是为诸佛第八大那罗延 幢 勇健法。

f? zǐ yí qia zhū f? tong yī fǎ shēn jìng jia wú liàngshēn gōng d? wú biānshēn shì jiān wú jìn shēn

佛子!一切诸佛同一法身、境界无量身、功德无边身、世间无尽身、

sān jia bù rǎn shēn suí niàn shì xiànshēn fēi shí fēi xū píngděngqīngjìngshēn wú lái wú qù wú w?i bù huàishēn

三界不染身、随念示现身、非实非虚平等清净身、无来无去无为不坏身、

yī xiàng wú xiàng fǎ zì xìngshēn wú chù wú fāngbiàn yī qia shēn sh?nbiàn zì zài wú biān sa xiàngshēn zhǒngzhǒng

一相无相法自性身、无处无方遍一切身、神变自在无边色相身、种 种

shì xiàn pǔ rù yī qia shēn miào fǎ fāngbiànshēn zhì zàng pǔ zhàoshēn shì fǎ píngděngshēn pǔ biàn fǎ jia shēn

示现普入一切身、妙法方便身、智藏普照身、示法平等身、普遍法界身、

wú d?ng wú fēn bi? fēi yǒu fēi wú chángqīngjìngshēn fēi fāngbiàn fēi bù fāngbiàn fēi mia fēi bù mia suí suǒ yìng huà yí

无动无分别非有非无常清净身、非方便非不方便非灭非不灭随所应化一

qia zh?ngshēngzhǒngzhǒng xìn xia ?r shì xiànshēn c?ng yí qia gōng d? bǎo suǒ shēngshēn jù yí qia zhū f? fǎ zhēn rú

切众 生 种 种信解而示现身、从一切功德宝所生身、具一切诸佛法真如

shēn běn xìng jì jìng wú zhàng ài shēn ch?ng jiù yí qia wú ài fǎ shēn biàn zhù yí qia qīngjìng fǎ jia shēn fēn

身、本性寂静无障碍身、成就一切无碍法身、遍住一切清净法界身、分

xíng pǔ biàn yí qia shì jiānshēn wú pān yuán wú tuì zhuǎnyǒng xia tuō jù yí qia zhì pǔ liǎo dá shēn shì w?i zhū f?

形普遍一切世间身、无攀缘无退转永解脱具一切智普了达身,是为诸佛

dì jiǔ dà nà lu? yán chuángyǒngjiàn fǎ

第九大那罗延 幢 勇健法。

f? zǐ yí qia zhū f? děng wù yí qia zhū rú lái fǎ děng xiū yí qia zhū pú sà hang ru? yuàn ru? zhì

佛子!一切诸佛等悟一切诸如来法,等修一切诸菩萨行,若愿、若智,

qīngjìngpíngděng y?u rú dà hǎi xī d? mǎn zú hang lì zūn shang wai c?ng tuì qia zhù zhū sān mai wú liàng

清净平等,犹如大海,悉得满足。行力尊胜,未曾退怯,住诸三昧无量

jìng jia shì yī qiē dào quànshàn jia a zhì lì dì yī yǎn fǎ wú wai suí yǒu suǒ wan xī n?ngshàn dá zhì

境界,示一切道,劝善诫恶。智力第一演法无畏,随有所问悉能善答。智

huì shuō fǎ píngděngqīngjìng shēn yǔ yì hang xī jiē wú zá zhù f? suǒ zhù zhū f? zhǒngxìng yǐ f? zhì huì ?r

慧说法平等清净,身语意行悉皆无杂,住佛所住诸佛种性,以佛智慧而

zu? f? shì zhù yí qia zhì yǎn wú liàng fǎ wú yǒu gēn běn wú yǒu biān jì sh?ntōng zhì huì bù kě sī

作佛事。住一切智,演无量法,无有根本,无有边际,神通智慧不可思

yì yí qia shì jiān wú n?ng xia liǎo zhì huì shēn rù jiàn yí qia fǎ wēi miàoguǎng dà wú liàng wú biān sān

议,一切世间无能解了。智慧深入,见一切法微妙广大,无量无边,三

shì fǎ m?n xiánshàntōng dá yí qia shì jia xī n?ng kāi xiǎo yǐ chū shì zhì yú zhū shì jiān zu? bù kě shuōzh?ngzh?ng

世法门咸善通达,一切世界悉能开晓。以出世智于诸世间作不可说种 种

f? shì ch?ng bù tuì zhì rù zhū f? shù suī yǐ zhang d? bù kě yán shuō lí w?n zì fǎ ?r n?ng kāi shì zhǒng

佛事,成不退智,入诸佛数。虽已证得不可言说离文字法,而能开示种

zhǒng yán cí yǐ pǔ xián zhì jí zhū shànxíng ch?ng jiù yī niànxiāngyìngmiào huì yú yí qia fǎ xī n?ng ju? liǎo

种言辞;以普贤智集诸善行,成就一念相应妙慧,于一切法悉能觉了。

rú xiān suǒ niàn yí qia zh?ngshēng jiē yī zì chang ?r shī qí fǎ yí qia zhū fǎ yī qiē shì jia yí qia zh?ng

如先所念,一切众 生皆依自乘而施其法,一切诸法,一切世界,一切众

shēng y í qia sān shì yú fǎ jia nai rú shì jìng jia qí liàng wú biān yǐ wú ài zhì xī n?ng zhī jiàn f?

生,一切三世,于法界内如是境界,其量无边,以无碍智悉能知见。佛

zǐ yí qia zhū f? yú yī niànqǐng suí suǒ yìng huà chū xīng yú shì zhù qīngjìng tǔ ch?ngděngzhang ju? xiàn

子!一切诸佛于一念顷,随所应化出兴于世,住清净土,成等正觉,现

sh?ntōng lì kāi wù sān shì yí qia zh?ngshēng xīn yì jí shí bù shī yú shí f? zǐ zh?ngshēng wú biān shì

神通力,开悟三世一切众 生心意及识,不失于时。佛子!众 生无边,世

jia wú biān fǎ jia wú biān sān shì wú biān zhū f? zuì shang yì wú yǒu biān xī xiàn yú zhōngch?ngděngzhang ju?

界无边,法界无边,三世无边,诸佛最胜亦无有边,悉现于中 成等正觉,

yǐ f? zhì huì fāngbiàn kāi wù wú yǒu xiū xī f? zǐ yí qia zhū f? yǐ sh?ntōng lì xiàn zuì miàoshēn zhù wú

以佛智慧方便开悟,无有休息。佛子!一切诸佛以神通力现最妙身,住无

biān chù dà bēi fāngbiàn xīn wú zhàng ài yú yí qia shí cháng w?i zh?ngshēng yǎn shuōmiào fǎ shì w?i zhū f? dì

边处,大悲方便,心无障碍,于一切时常为众 生演说妙法,是为诸佛第

shí dà nà lu? yán chuángyǒngjiàn fǎ f? zǐ cǐ yí qia zhū f? dà nà lu? yán chuángyǒngjiàn fǎ wú liàng wú

十大那罗延 幢 勇健法。佛子!此一切诸佛大那罗延 幢 勇健法,无量无

biān bù kě sī yì qù lái xiàn zài yí q i a zh?ngshēng jí yǐ ar chang bù n?ng xia liǎo w?i chú rú lái sh?n lì suǒ

边不可思议,去来现在一切众 生及以二乘不能解了,唯除如来神力所

jiā

加。

f? zǐ zhū f? shì zūn yǒu shí zhǒng ju? dìng fǎ h? děng w?i shí suǒ wai yí qia zhū f? dìngc?ng dōu

佛子!诸佛世尊有十种决定法。何等为十?所谓:一切诸佛定从兜

shuàish?u jìn xià shēng yí qia zhū f? dìng shì sh?ushēng chǔ tāi shí yua yí qia zhū f? dìng yàn shì sú la qiú

率寿尽下生;一切诸佛定示受生,处胎十月;一切诸佛定厌世俗,乐求

chū jiā yí qia zhū f? ju? dìng zu? yú pú tí shù xià ch?ngděngzhang ju? wù zhū f? fǎ yí qia zhū f? dìng yú

出家;一切诸佛决定坐于菩提树下成等正觉,悟诸佛法;一切诸佛定于

yī niàn wù yí qia fǎ yí qia shì jia shì xiànsh?n lì yī qiē zhū f? dìngn?ngyìng shí zhuǎnmiào fǎ lún yí qia

一念悟一切法,一切世界示现神力;一切诸佛定能应时转妙法轮;一切

zhū f? dìngn?ng suí bǐ suǒ zh?ngshàn gēn yìng shí shuō fǎ ?r w?i sh?u jì yí qia zhū f? dìngn?ngyìng shí w?i zu? f?

诸佛定能随彼所种善根,应时说法而为授记,一切诸佛定能应时为作佛

shì yí qia zhū f? dìngn?ng w?i zhū ch?ng jiù pú sà ?r sh?u jì bi? yī qiē zhū f? dìngn?ng yī niàn pǔ dá yí qia

事;一切诸佛定能为诸成就菩萨而授记别;一切诸佛定能一念普答一切

zh?ngshēng suǒ wan shì w?i shí f? zǐ zhū f? shì zūn yǒu shí zhǒng sù jí fǎ h? děng w?i shí suǒ wai

众 生所问;是为十。佛子!诸佛世尊有十种速疾法。何等为十?所谓:

yí qia zhū f? ru? yǒu jiàn zhě sù d? yuǎn lí yí qia a qù yí qia zhū f? ru? yǒu jiàn zhě sù d? yuán mǎn shū

一切诸佛若有见者,速得远离一切恶趣;一切诸佛若有见者,速得圆满殊

shanggōng d? yí qia zhū f? ru? yǒu jiàn zhě sù n?ngch?ng jiù guǎng dà shàn gēn yí qia zhū f? ru? yǒu jiàn zhě

胜功德;一切诸佛若有见者,速能成就广大善根;一切诸佛若有见者,

sù d? wǎngshēngjìngmiàotiānshàng yí qia zhū f? ru? yǒu jiàn zhě sù n?ng chú duàn yī qiē yí hu? yí qia zhū f?

速得往生净妙天上;一切诸佛若有见者,速能除断一切疑惑;一切诸佛

ru? yǐ fā pú tí xīn ?r d? jiàn zhě sù d? ch?ng jiù guǎng dà xìn jiě yǒng bù tuì zhuǎn n?ng suí suǒ yìngjiào huà

若已发菩提心而得见者,速得成就广大信解,永不退转,能随所应教化

zh?ngshēng ru? wai fā xīn jí n?ng sù fā ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí xīn yí qia zhū f? ru? wai rù zhang wai

众 生,若未发心即能速发阿耨多罗三藐三菩提心;一切诸佛若未入正位

?r d? jiàn zhě sù rù zhang wai yí qia zhū f? ru? yǒu jiàn zhě sù n?ngqīngjìng shì chū shì jiān yí qia zhū gēn

而得见者,速入正位;一切诸佛若有见者,速能清净世出世间一切诸根;

yí qia zhū f? ru? yǒu jiàn zhě sù d? chú mia yí qia zhàng ài yí qia zhū f? ru? yǒu jiàn zhě sù n?ng hu? d?

一切诸佛若有见者,速得除灭一切障碍;一切诸佛若有见者,速能获得

wú wai biàn cái shì w?i shí

无畏辩才;是为十。

f? zǐ zhū f? shì zūn yǒu shí zhǒngyìngcháng yì niànqīngjìng fǎ h? děng w?i shí suǒ wai yí qia zhū

佛子!诸佛世尊有十种应常忆念清净法。何等为十?所谓:一切诸

f? gu? qù yīn yuán yí qia pú sà yìngcháng yì niàn yí qia zhū f? qīngjìngshanghang yí qia pú sà yìngcháng yì

佛过去因缘,一切菩萨应常忆念;一切诸佛清净胜行,一切菩萨应常忆

niàn yí qia zhū f? mǎn zú zhū dù yí qia pú sà yìngcháng yì niàn yí qia zhū f? ch?ng jiù dà yuàn yí qia

念;一切诸佛满足诸度,一切菩萨应常忆念;一切诸佛成就大愿,一切

pú sà yìngcháng yì niàn yí qia zhū f? jī jí shàn gēn yī qiē pú sà yìngcháng yì niàn yí qia zhū f? yǐ jù

菩萨应常忆念;一切诸佛积集善根,一切菩萨应常忆念;一切诸佛已具

fàn hang yí qia pú sà yìngcháng yì niàn yí qia zhū f? xiànch?ngzhang ju? yí qia pú sà yìngcháng yì niàn yí

梵行,一切菩萨应常忆念;一切诸佛现成 正觉,一切菩萨应常忆念;一

qia zhū f? sa shēn wú liàng yí qia pú sà yìngcháng yì niàn yí qia zhū f? sh?ntōng wú liàng yí qia pú sà yìng

切诸佛色身无量,一切菩萨应常忆念;一切诸佛神通无量,一切菩萨应

cháng yì niàn yí qia zhū f? shí lì wú wai yí qia pú sà yìngcháng yì niàn shì w?i shí f? zǐ zhū f?

常忆念;一切诸佛十力无畏,一切菩萨应常忆念;是为十。佛子!诸佛

shì zūn yǒu shí zhǒng yí qia zhì zhù h? děng w?i shí suǒ wai yí qia zhū f? yú yī niànzhōng xī zhī sān shì

世尊有十种一切智住。何等为十?所谓:一切诸佛于一念中,悉知三世

yí qia zh?ngshēng xīn xīn suǒ hang yí qia zhū f? yú yī niànzhōng xī zhī sān shì yí qia zh?ngshēng suǒ jí zhū ya

一切众 生心心所行;一切诸佛于一念中,悉知三世一切众 生所集诸业

jí ya guǒ bào yí qia zhū f? yú yī niànzhōng xī zhī yí qia zh?ngshēng suǒ yí yǐ sān zhǒng lún jiào huà tiáo fú

及业果报;一切诸佛于一念中,悉知一切众 生所宜,以三种轮教化调伏;

yí qia zhū f? yú yī niànzhōng jìn zhī fǎ jia yí qia zh?ngshēng suǒ yǒu xīn xiàng yú yí qia chù pǔ xiàn f? xīng

一切诸佛于一念中,尽知法界一切众 生所有心相,于一切处普现佛兴,

lìng qí d? jiàn fāngbiàn sha sh?u yí qia zhū f? yú yī niànzhōng pǔ suí fǎ jia yí qia zh?ngshēng xīn la yù xia

令其得见,方便摄受;一切诸佛于一念中,普随法界一切众 生心乐欲解,

shì xiànshuō fǎ lìng qí tiáo fú yí qia zhū f? yú yī niànzhōng xī zhī fǎ jia yí qia zh?ngshēng xīn zhī suǒ la

示现说法,令其调伏;一切诸佛于一念中,悉知法界一切众 生心之所乐,

wai xiànsh?n lì yí qia zhū f? yú yī niànzhōngbiàn yí qia chù suí suǒ yìng huà yī qiē zh?ngshēng shì xiàn chū xīng

为现神力;一切诸佛于一念中遍一切处,随所应化一切众 生示现出兴,

w?i shuō f? shēn bù kě qǔ zhu? yí qia zhū f? yú yī niànzhōng pǔ zhì fǎ jia yí qia chù yí qia zh?ngshēng bǐ bǐ

为说佛身不可取著;一切诸佛于一念中,普至法界一切处一切众 生彼彼

zhū dào yí qia zhū f? yú yī niànzhōng suí zhū zh?ngshēng yǒu yì niàn zhě zài zài chù chù wú bù wǎngyìng yí

诸道;一切诸佛于一念中,随诸众 生有忆念者,在在处处无不往应;一

qia zhū f? yú yī niànzhōng xī zhī yí qia zh?ngshēng jiě yù w?i qí shì xiàn wú liàng sa xiàng shì w?i shí

切诸佛于一念中悉知一切众 生解欲,为其示现无量色相;是为十。

f? zǐ zhū f? shì zūn yǒu shí zhǒng wú liàng bù kě sī yì f? sān mai h? děng w?i shí suǒ wai yí

佛子!诸佛世尊有十种无量不可思议佛三昧。何等为十?所谓:一

qia zhū f? h?ng zài zhangdìng yú yī niànzhōngbiàn yí qia chù pǔ w?i zh?ngshēngguǎngshuōmiào fǎ yí qia zhū f?

切诸佛恒在正定,于一念中遍一切处,普为众 生 广说妙法;一切诸佛

h?ng zài zhangdìng yú yī niànzhōngbiàn yí qia chù pǔ w?i zh?ngshēngshuō wú wǒ jì yí qia zhū f? h?ng zhù zhang

恒在正定,于一念中遍一切处,普为众 生说无我际;一切诸佛恒住正

dìng yú yī niànzhōngbiàn yí qia chù pǔ rù sān shì yí qia zhū f? h?ng zài zhangdìng yú yī niànzhōngbiàn yí

定,于一念中遍一切处,普入三世;一切诸佛恒在正定,于一念中遍一

qia chù pǔ rù shí fāngguǎng dà f? chà yí qia zhū f? h?ng zài zhangdìng yú yī niànzhōngbiàn yí qia chù pǔ

切处,普入十方广大佛刹;一切诸佛恒在正定,于一念中遍一切处,普

xiàn wú liàngzhǒngzhǒng f? shēn yí qia zhū f? h?ng zài zhangdìng yú yī niànzhōngbiàn yī qiē chù suí zhū zh?ngshēng

现无量 种 种佛身;一切诸佛恒在正定,于一念中遍一切处,随诸众 生

zhǒngzhǒng xīn xia xiànshēn yǔ yì yí qia zhū f? h?ng zài zhangdìng yú yī niànzhōngbiàn yí qia chù shuō yí qia fǎ

种 种心解现身语意;一切诸佛恒在正定,于一念中遍一切处,说一切法

lí yù zhēn jì yí qia zhū f? h?ng zhù zhangdìng yú yī niànzhōngbiàn yí qia chù yǎn shuō yí qia yuán qǐ zì xìng

离欲真际;一切诸佛恒住正定,于一念中遍一切处,演说一切缘起自性;

yí qia zhū f? h?ng zhù zhangdìng yú yī niànzhōngbiàn yí qia chù shì xiàn wú liàng shì chū shì jiānguǎng dà zhuāng yán

一切诸佛恒住正定,于一念中遍一切处,示现无量世出世间广大 庄 严,

lìng zhū zh?ngshēngcháng d? jiàn f? yí qia zhū f? h?ng zhù zhangdìng yú yī niànzhōngbiàn yí qia chù lìng zhū zh?ng

令诸众 生 常得见佛;一切诸佛恒住正定,于一念中遍一切处,令诸众

shēng xī d? tōng dá yí qia f? fǎ wú liàng xia tuō jiū jìng dào yú wú shàng bǐ àn shì w?i shí f? zǐ

生悉得通达一切佛法,无量解脱,究竟到于无上彼岸;是为十。佛子!

zhū f? shì zūn yǒu shí zhǒng wú ài xia tuō h? děng w?i shí suǒ wai yí qia zhū f? n?ng yú yī ch?nxiàn bù kě

诸佛世尊有十种无碍解脱。何等为十?所谓:一切诸佛能于一尘现不可

shuō bù kě shuō zhū f? chū xīng yú shì yí qia zhū f? n?ng yú yī ch?nxiàn bù kě shuō bù kě shuō zhū f? zhuǎnjìng fǎ

说不可说诸佛出兴于世;一切诸佛能于一尘现不可说不可说诸佛转净法

lún yí qia zhū f? n?ng yú yī ch?nxiàn bù kě shuō bù kě shuōzh?ngshēngsh?u huà tiáo fú yí qia zhū f? n?ng yú yī

轮;一切诸佛能于一尘现不可说不可说众 生受化调伏;一切诸佛能于一

ch?nxiàn bù kě shuō bù kě shuō zhū f? gu? tǔ yí qia zhū f? n?ng yú yī ch?nxiàn bù kě shuō bù kě shuō pú sà sh?u

尘现不可说不可说诸佛国土;一切诸佛能于一尘现不可说不可说菩萨授

jì yí qia zhū f? n?ng yú yī ch?nxiàn qù lái jīn yí qia zhū f? yí qia zhū f? n?ng yú yī ch?nxiàn qù lái jīn zhū

记;一切诸佛能于一尘现去来今一切诸佛;一切诸佛能于一尘现去来今诸

shì jia zhǒng yí qia zhū f? n?ng yú yī ch?nxiàn qù lái jīn yí qia sh?ntōng yí qia zhū f? n?ng yú yī ch?nxiàn qù

世界种;一切诸佛能于一尘现去来今一切神通;一切诸佛能于一尘现去

lái jīn yí qia zh?ngshēng yí qia zhū f? n?ng yú yī ch?nxiàn qù lái jīn yí qia f? shì shì w?i shí

来今一切众 生;一切诸佛能于一尘现去来今一切佛事;是为十。


华严经诵经网:http://www.huayanjingpy.com

文章推荐:

佛教护身符感应

佛教放生感应故事

佛教感应故事

佛教感应

佛教快速咒语的感应