华严经诵经网

《大方广佛华严经注音》36

编辑:语海 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》36

shí dì pǐn dì ar shí liù zh? sün

十地品第二十六之三

f? zǐ w?n cǐ guǎng dà hangkt la shynmiào shū shang fǎ

佛子闻此广大行,可乐深妙殊胜法,

x?n jiy yǒng yua dà huün xǐpǔ sàn zh?ng huü g?ngyǎng f?

心皆踊悦大欢喜,普散众华供养佛。

yǎn shuō rú shì miào fǎ shídà dì hǎi shuǐ jiy zhan d?ng

演说如是妙法时,大地海水皆震动,

yí qia tiün nǚ xián huün xǐx? tǔ miào y?n t?ng zàn tàn

一切天女咸欢喜,悉吐妙音同赞叹。

zì zài tiün wáng dà x?n qìngyǔ m? ní bǎo g?ng yǎng f?

自在天王大欣庆,雨摩尼宝供养佛,

zàn yán f? w?i wǒ chū x?ngyǎn shuō dì y? gōng d? hang

赞言佛为我出兴,演说第一功德行。

rú shì zhì zht zhū dì yìyú bǎi qiün ji? shan nán d?

如是智者诸地义,于百千劫甚难得,

wǒ j?n hū rán ?r d? w?npú sà shanghangmiào fǎ y?n

我今忽然而得闻,菩萨胜行妙法音。

yuàn gang yǎn shuō cōng huì zhth?u dì ju? dìng wú yú dào

愿更演说聪慧者,后地决定无余道,

lì yì yí qia zhū tiün r?ncǐ zhū f? zǐ jiy yào w?n

利益一切诸天人,此诸佛子皆乐闻。

yǒng mtng dà x?n xia tuō yuaqǐng j?n güng zàng yán f? zǐ

勇猛大心解脱月,请金刚藏言佛子,

c?ng cǐ zhuǎn rù dì sì dìsuǒ yǒu hangxiàngyuànxuünshuō

从此转入第四地,所有行相愿宣说。

tr shíj?n güngzàng pú sà gào xia tuō yua púsà yánf? zǐpú sà m? hy sà dì sün dì shànq?ngjìng

尔时,金刚藏菩萨告解脱月菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨第三地善清净

yǐyù rùdì sì yàn huì dìdüng xiū xíng shí fǎ míng m?nh? dtng w?i shísuǒ wai guün chá zh?ngshyng jia

已,欲入第四焰慧地,当修行十法明门。何等为十?所谓观察众 生界、

guün chá fǎ jia guün chá shì jia guün chá xū kōng jia guün chá shí jia guün chá yù jia guün chá sa jia guün

观察法界、观察世界、观察虚空界、观察识界、观察欲界、观察色界、观

chá wú sa jia guün chá guǎng x?n xìn xia jia guün chá dà x?n xìn xia jia pú sà yǐ cǐ shí fǎ míng m?n d?

察无色界、观察广心信解界、观察大心信解界。菩萨以此十法明门,得

rù dì sì yàn huì dì

入第四焰慧地。

f? zǐ pú sà zhù cǐ yàn huì dì z? n?ng yǐ shí zhǒng zhì ch?ng shú fǎ gù d? bǐ nai fǎ shyng rú

佛子!菩萨住此焰慧地,则能以十种智成熟法故,得彼内法,生如

lái jiü h? dtng w?i shí suǒ wai shyn x?n bù tuì gù yú sün bǎo zhōngshyngjìng xìn bì jìng bù huài gù

来家。何等为十?所谓:深心不退故;于三宝中 生净信,毕竟不坏故;

guün zhū hangshyng mia gù guün zhū fǎ zì xìng wú shyng gù guün shì jiünch?nghuài gù guün y?n ya yǒu shyng gù guün

观诸行生灭故;观诸法自性无生故;观世间成坏故;观因业有生故;观

shyng sǐ nia pán gù guünzh?ngshyng gu? tǔ ya gù guünqián jì h?u jì gù guün wú suǒ yǒu jìn gù shì w?i shí

生死涅槃故;观众 生国土业故;观前际后际故;观无所有尽故;是为十。

f? zǐ pú sà zhù cǐ dì sì dì guün nai shyn xún shynguün qín yǒngniàn zh? chú shì jiün tün yōu guün wài

佛子!菩萨住此第四地,观内身,循身观,勤勇念知,除世间贪忧;观外

shyn xún shynguün qín yǒngniàn zh? chú shì jiün tün yōu guün nai wài shyn xún shynguün qín yǒngniàn zh? chú

身,循身观,勤勇念知,除世间贪忧;观内外身,循身观,勤勇念知,除

shì jiün tün yōu rú shì guün nai sh?u wài sh?u nai wài sh?u xún sh?uguün guün nai x?n wài x?n nai wài x?n

世间贪忧;如是观内受、外受、内外受、循受观,观内心、外心、内外心、

xún x?n guün guün nai fǎ wài fǎ nai wài fǎ xún fǎ guün qín yǒngniàn zh? chú shì jiün tün yōu fù cì

循心观,观内法、外法、内外法、循法观,勤勇念知,除世间贪忧。复次,

cǐ pú sà wai shyng zhū a bú shàn fǎ w?i bù shyng gù yù shyng qín j?ng jìn fü x?n zhangduàn yǐ shyng zhū a bú

此菩萨未生诸恶不善法为不生故,欲生勤精进发心正断;已生诸恶不

shàn fǎ w?i duàn gù yù shyng qín j?ng jìn fü x?n zhangduàn wai shyng zhū shàn fǎ w?i shyng gù yù shyng qín j?ng jìn

善法为断故,欲生勤精进发心正断;未生诸善法为生故,欲生勤精进

fü x?n zhanghang yǐ shyng zhū shàn fǎ w?i zhù bù sh? gù xiū lìngzyngguǎng gù yù shyng qín j?ng jìn fü x?n zhang

发心正行,已生诸善法为住不失故,修令增广故,欲生勤精进发心正

hang fù cì cǐ pú sà xiū xíng yù dìngduànhang ch?ng jiù sh?n zú y? zhǐ yàn y? zhǐ lí y? zhǐ mia

行。复次,此菩萨修行欲定断行,成就神足,依止厌,依止离,依止灭,

huí xiàng yú sht xiū xíngj?ng jìn dìng x?n dìng guündìng duànhang ch?ng jiù sh?n zú y? zhǐ yàn y? zhǐ

回向于舍。修行精进定、心定、观定、断行,成就神足,依止厌,依止

y?

zhǐ mia

huí xiàng yú

sht

离,依止灭,回向于舍。

xiū xíng xìn gyn

y?

zhǐ yàn

y?

zhǐ

y?

zhǐ mia

huí xiàng yú

sht

xiū

复次,此菩萨修行信根,依止厌,依止离,依止灭,回向于舍。修

xíngj?ng jìn gyn

niàn gyn

dìng gyn

huì gyn

y?

zhǐ yàn

y?

zhǐ

y?

zhǐ mia

huí xiàng yú

sht

行精进根、念根、定根、慧根,依止厌,依止离,依止灭,回向于舍。

fù cì cǐ pú sà xiū xíng xìn lì y? zhǐ yàn y? zhǐ lí y? zhǐ mia huí xiàng yú sht xiū xíngj?ng

复次,此菩萨修行信力,依止厌,依止离,依止灭,回向于舍。修行精

jìn lì niàn lì dìng lì huì lì y? zhǐ yàn y? zhǐ lí y? zhǐ mia huí xiàng yú sht fù cì

进力、念力、定力、慧力,依止厌,依止离,依止灭,回向于舍。复次,

cǐ pú sà xiū xíngniàn ju? fan y? zhǐ yàn y? zhǐ lí y? zhǐ mia huí xiàng yú sht xiū xíng z? fǎ ju?

此菩萨修行念觉分,依止厌,依止离,依止灭,回向于舍。修行择法觉

fan j?ng jìn ju? fan xǐ ju? fan y? ju? fan dìng ju? fan sht ju? fan y? zhǐ yàn y? zhǐ lí y?

分、精进觉分、喜觉分、猗觉分、定觉分、舍觉分,依止厌,依止离,依

zhǐ mia huí xiàng yú sht fù cì cǐ pú sà xiū xíngzhangjiàn y? zhǐ yàn y? zhǐ lí y? zhǐ mia

止灭,回向于舍。复次,此菩萨修行正见,依止厌,依止离,依止灭,

huí xiàng yú sht xiū xíngzhang s? w?i zhang yǔ zhang ya zhangmìng zhangj?ng jìn zhangniàn zhangdìng

回向于舍。修行正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定,

y? zhǐ yàn y? zhǐ lí y? zhǐ mia huí xiàng yú sht pú sà xiū xíng rú shì gōng d? w?i bù sht yí qia

依止厌,依止离,依止灭,回向于舍。菩萨修行如是功德,为不舍一切

zh?ngshyng gù btn yuàn suǒ chí gù dà byi w?i shǒu gù dà cí ch?ng jiù gù s? niàn yí qia zhì zhì gù ch?ng

众 生故,本愿所持故,大悲为首故,大慈成就故,思念一切智智故,成

jiù zhuüng yán f? tǔ gù ch?ng jiù rú lái lì wú suǒ wai bù g?ng f? fǎ xiàng hǎo y?n shyng x? jù zú gù qiú yú

就 庄 严佛土故,成就如来力无所畏不共佛法相好音声悉具足故,求于

shàngshàng shū shang dào gù suí shùn suǒ w?n shanshyn f? xia tuō gù s? w?i dà zhì shànqiǎofüngbiàn gù

上 上殊胜道故,随顺所闻甚深佛解脱故,思惟大智善巧方便故。

f? zǐ pú sà zhù cǐ yàn huì dì suǒ yǒu shynjiàn w?i shǒu wǒ r?n zh?ngshyng sh?umìng yùn jia chù

佛子!菩萨住此焰慧地,所有身见为首,我人众 生、寿命、蕴界处

suǒ qǐ zhí zhu? chū m? s? w?i guün chá zhì gù wǒ suǒ gù cái wù gù zhu? chù gù yú rú shì dtng y?

所起执著,出没思惟。观察治故,我所故,财物故,著处故,于如是等一

qiy jiy lí cǐ pú sà ru? jiàn ya shì rú lái suǒ hy fán nǎo suǒ rǎn jiy x? sht lí ru? jiàn ya shì shùn pú

切皆离。此菩萨若见业是如来所诃,烦恼所染,皆悉舍离;若见业是顺菩

sà dào rú lái suǒ zàn jiy x? xiū xíng

萨道、如来所赞,皆悉修行。

f? zǐ cǐ pú sà suí suǒ qǐ füngbiàn huì xiū xí yú dào jí zhù dào fan rú shì ?r d? rùn z? x?n

佛子!此菩萨随所起方便慧;修习于道及助道分,如是而得润泽心、

r?u ruǎn x?n tiáoshùn x?n lì yì ün la x?n wú zá rǎn x?n qiú shàngshàngshang fǎ x?n qiú shū shang zhì huì

柔软心、调顺心、利益安乐心、无杂染心、求上 上 胜法心,求殊胜智慧

x?n jiù yí qia shì jiün x?n gōngjìng zūn d? wú w?i jiàomìng x?n suí suǒ w?n fǎ jiy shàn xiū xíng x?n cǐ pú sà

心、救一切世间心、恭敬尊德无违教命心,随所闻法皆善修行心。此菩萨

zh? yn zh? bào yn x?n jí h? shàn t?ng zhù ün la zhì zhí r?u ruǎn wú ch?u lín háng wú yǒu wǒ màn

知恩、知报恩,心极和善,同住安乐。质直柔软,无稠林行,无有我慢,

shànsh?ujiào huì d? shuō zht yì cǐ pú sà rú shì rtn ch?ng jiù rú shì tiáo r?u ch?ng jiù rú shì jì mia ch?ng

善受教诲,得说者意。此菩萨如是忍成就,如是调柔成就,如是寂灭成

jiù rú shì rtn tiáo r?u jì mia ch?ng jiù jìng zhì h?u dì ya zu? yì xiū xíng shí d? bù xiū x? j?ng jìn

就,如是忍调柔寂灭成就。净治后地业,作意修行时,得不休息精进、

bù zá rǎn j?ng jìn bù tuì zhuǎnj?ng jìn guǎng dà j?ng jìn wú biünj?ng jìn chì rán j?ng jìn wú dtngdtngj?ng

不杂染精进,不退转精进、广大精进、无边精进、炽然精进、无等等精

jìn wú n?nghuàij?ng jìn ch?ng shú yí qia zh?ngshyngj?ng jìn shàn fyn bi? dào fyi dào j?ng jìn shì pú sà x?n jia

进、无能坏精进、成熟一切众 生精进、善分别道非道精进。是菩萨心界

q?ngjìng shyn x?n bù sh? wù xia míng lì shàn gyn zyngzhǎng lí shì g?u zhu? duàn zhū yí hu? míngduàn jù

清净,深心不失,悟解明利,善根增长,离世垢浊,断诸疑惑,明断具

zú xǐ la chōng mǎn f? q?n hù niàn wú liàng zhì la jiy x? ch?ng jiù

足,喜乐充满,佛亲护念,无量志乐皆悉成就。

f?

zhù

yàn huì

yǐ yuàn lì

d? jiàn duō

f?

suǒ wai

jiàn duō bǎi f?

jiàn

佛子!菩萨住此焰慧地,以愿力故,得见多佛。所谓:见多百佛,见

duō qiün f?

jiàn duō bǎi qiün f?

nǎi zhì jiàn duō bǎi qiün yì

nu?

tuō

f?

jiy gōngjìng zūn zh?ng ch?ng shì g?ng

多千佛,见多百千佛,乃至见多百千亿那由他佛,皆恭敬尊重,承事供

yǎng y? fu w? jù yǐn shí tüng yào yí qia z? shyng x? yǐ fang sh? yì yǐ g?ngyǎng yí qia zh?ngsyng

养;衣服、卧具、饮食、汤药,一切资生悉以奉施。亦以供养一切众僧,

yǐ cǐ shàn gyn jiy x? huí xiàng ü n?u duō lu? sün miǎo sün pú tí yú bǐ f? suǒ gōngjìngt?ng fǎ w?n yǐ

以此善根,皆悉回向阿耨多罗三藐三菩提。于彼佛所,恭敬听法,闻已

sh?u chí jù zú xiū xíng fù yú bǐ zhū f? fǎ zhōng chū jiü xiū dào y?u gang xiū zhì shyn x?n xìn xia j?ng wú

受持,具足修行。复于彼诸佛法中出家修道,又更修治深心信解,经无

liàng bǎi qiün yì nu? yú tuō ji? lìng zhū shàn gyn zhuǎn fù míngjìng

量百千亿那由他劫,令诸善根转复明净。

f? zǐ pì rú j?n sh? liàn zhì zhyn j?n zu? zhuüng yán jù yú suǒ yǒu j?n jiy bù n?ng jí pú sà m? hy

佛子!譬如金师炼治真金作 庄 严具,余所有金皆不能及。菩萨摩诃

sà yì fù rú shì zhù yú cǐ dì suǒ yǒu shàn gyn xià dì shàn gyn suǒ bù n?ng jí rú m? ní bǎo q?ngjìngguüng

萨亦复如是,住于此地所有善根,下地善根所不能及。如摩尼宝清净光

lún n?ngfàngguüngmíng fyi zhū yú bǎo zh? suǒ n?ng jí fyng yǔ dtngyuán x? bù n?nghuài pú sà m? hy sà yì fù

轮能放光明,非诸余宝之所能及,风雨等缘悉不能坏。菩萨摩诃萨亦复

rú shì zhù yú cǐ dì xià dì pú sà suǒ bù n?ng jí zh?ng m? fán nǎo x? bù n?nghuài cǐ pú sà yú sì

如是,住于此地,下地菩萨所不能及,众魔烦恼悉不能坏。此菩萨于四

sha zhōng t?ng shì piün duō shí bō lu? mì zhōng j?ng jìn piün duō yú fyi bù xiū dàn suí lì suí fan

摄中,同事偏多;十波罗蜜中,精进偏多;余非不修,但随力随分。

f?

shì míng l?a shuō

m?

hy

yàn huì

zhù

duō zu?

ya

m?

佛子!是名略说:菩萨摩诃萨第四焰慧地。菩萨住此地,多作须夜摩

tiünwáng

yǐ shànfüngbiànn?ng chú zh?ngshyngshynjiàndtng hu?

lìng zhù zhangjiàn

sh? ài yǔ

lì hangt?ng shì

天王,以善方便能除众 生身见等惑,令住正见,布施爱语,利行同事。

rú shì yí qia zhū suǒ zu? ya jiy bù lí niàn f? bù lí niàn fǎ bù lí niànsyng nǎi zhì bù lí niàn jù zú

如是一切诸所作业,皆不离念佛,不离念法,不离念僧,乃至不离念具足

yí qia zhǒng yí qia zhì zhì fù zu? shì niàn wǒ düng yú yí qia zh?ngshyngzhōng w?i shǒu w?i shang w?i shū

一切种,一切智智。复作是念:我当于一切众 生 中为首,为胜,为殊

shang w?i miào w?i wyi miào w?i shàng w?i wú shàng nǎi zhì w?i yí qia zhì zhì y? zhǐ zht shì pú sà ru?

胜,为妙,为微妙,为上,为无上,乃至为一切智智依止者。是菩萨若

fü qín j?ng jìn yú y? niànqǐng d? rù yì shù sün mai d? jiàn yì shù f? d? zh? yì shù f? sh?n lì n?ngd?ng

发勤精进,于一念顷得入亿数三昧,得见亿数佛,得知亿数佛神力,能动

yì shù shì jia nǎi zhì n?ng shì xiàn yì shù shyn y? yì shyn yì shù pú sà yǐ w?i juàn shǔ ru? yǐ pú sà shū shang

亿数世界,乃至能示现亿数身,一一身亿数菩萨以为眷属。若以菩萨殊胜

yuàn lì zì zài shì xiàn gu? yú cǐ shù bǎi ji? qiün ji? nǎi zhì bǎi qiün yì nu? yú tuō ji? bù n?ng shù zh?

愿力自在示现,过于此数,百劫、千劫,乃至百千亿那由他劫不能数知。

tr shí j?n güngzàng pú sà yù ch?ngxuün qí yì ?r shuōs?ng yán

尔时,金刚藏菩萨欲重宣其义而说颂言:

pú sà yǐ jìng dì sün dì cì guün zh?ng shyng shì fǎ jia

菩萨已净第三地,次观众 生世法界,

kōng jia shí jia jí sün jia x?n xia x? liǎo n?ng qù rù

空界识界及三界,心解悉了能趣入。

shǐ dyng yàn dì zyng shì lì shyng rú lái jiü yǒng bù tuì

始登焰地增势力,生如来家永不退,

yú f? fǎ syng xìn bù huài guün fǎ wú cháng wú yǒu qǐ

于佛法僧信不坏,观法无常无有起。

guün shì ch?nghuài ya yǒu shyng shyng sǐ nia pán chà dtng ya

观世成坏业有生,生死涅槃刹等业,

guün qián h?u jì yì guün jìn rú shì xiū xíng shyng f? jiü

观前后际亦观尽,如是修行生佛家。

d? shì fǎ yǐ zyng cí mǐn zhuǎn gang qín xiū sì niàn chù

得是法已增慈愍,转更勤修四念处,

shyn sh?u x?n fǎ nai wài guün shì jiün tün ài jiy chú qiǎn

身受心法内外观,世间贪爱皆除遣。

pú sà xiū zhì sì qín hang a fǎ chú mia shàn zyng zhǎng

菩萨修治四勤行,恶法除灭善增长,

sh?n zú gyn lì x? shàn xiū q? ju? bü dào yì rú shì

神足根力悉善修,七觉八道亦如是。

w?i dù zh?ng shyng xiū bǐ hang btn yuàn suǒ hù cí byi shǒu

为度众 生修彼行,本愿所护慈悲首,

qiú yí qia zhì jí f? tǔ yì niàn rú lái shí zhǒng lì

求一切智及佛土,亦念如来十种力。

sì wú suǒ wai bù g?ng fǎ shū ta xiàng hǎo shyn mti y?n

四无所畏不共法,殊特相好深美音,

yì qiú miào dào xia tuō chù jí dà füng biàn xiū xíng bǐ

亦求妙道解脱处,及大方便修行彼。

shyn jiàn w?i shǒu liù shí ar wǒ jí wǒ suǒ wú liàng zhǒng

身见为首六十二,我及我所无量 种,

yùn jia chù dtng zhū qǔ zhu? cǐ sì dì zhōng yí qia lí

蕴界处等诸取著,此四地中一切离。

rú lái suǒ hy fán nǎo hang yǐ wú yì lì jiy chú duàn

如来所诃烦恼行,以无义利皆除断,

zhì zht xiū xíng q?ng jìng ya w?i dù zh?ng shyng wú bù zu?

智者修行清净业,为度众 生无不作。

pú sà qín xiū bù xia dài jí d? shí x?n jiy jù zú

菩萨勤修不懈怠,即得十心皆具足,

zhuün qiú f? dào wú yàn juàn zhì q? sh?u zhí dù zh?ngshyng

专求佛道无厌倦,志期受职度众 生。

gōng jìng zūn d? xiū xíng fǎ zh? yn yì huì wú yùn bào

恭敬尊德修行法,知恩易诲无愠暴,

sht màn lí chǎn x?n tiáo r?u zhuǎngang j?ng qín bù tuì zhuǎn

舍慢离谄心调柔,转更精勤不退转。

pú sà zhù cǐ yàn huì dì qí x?n q?ng jìng yǒng bù sh?

菩萨住此焰慧地,其心清净永不失,

wù xia ju? dìng shàn zyng zhǎng yí wǎng g?u zhu? x? jiy lí

悟解决定善增长,疑网垢浊悉皆离。

cǐ dì pú sà r?n zhōngshang g?ng nu? yú tuō wú liàng f?

此地菩萨人中 胜,供那由他无量佛,

t?ng w?n zhang fǎ yì chū jiü bù kt jǔ huài rú zhyn j?n

听闻正法亦出家,不可沮坏如真金。

pú sà zhù cǐ jù gōng d? yǐ zhì füng biàn xiū xíng dào

菩萨住此具功德,以智方便修行道,

bù w?i zh?ng m? x?n tuì zhuǎn pì rú miào bǎo wú n?ng huài

不为众魔心退转,譬如妙宝无能坏。

zhù cǐ duō zu? yàn tiün wáng yú fǎ zì zài zh?ng suǒ zūn

住此多作焰天王,于法自在众所尊,

pǔ huà qún shyng chú a jiàn zhuün qiú f? zhì xiū shàn ya

普化群生除恶见,专求佛智修善业。

pú sà qín jiü j?ng jìn lì hu? sün mai dtng jiy yì shù

菩萨勤加精进力,获三昧等皆亿数,

ru? yǐ yuàn zhì lì suǒ w?i gu? yú cǐ shù wú n?ng zh?

若以愿智力所为,过于此数无能知。

rú shì pú sà dì sì dì suǒ hang q?ng jìng wyi miào dào

如是菩萨第四地,所行清净微妙道,

gōng d? yì zhì g?ng xiüng yìng wǒ w?i f? zǐ yǐ xuün shuō

功德义智共相应,我为佛子已宣说。

pú sà w?n cǐ shang dì hang yú fǎ xia wù x?n huün xǐ

菩萨闻此胜地行,于法解悟心欢喜,

kōng zhōng yǔ huü zàn tàn yán shàn züi dà shì j?n güng zàng

空中雨华赞叹言,善哉大士金刚藏。

zì zài tiün wáng yǔ tiün zh?ng w?n fǎ yǒng yua zhù xū kōng

自在天王与天众,闻法踊跃住虚空,

pǔ fàngzhǒngzhǒngmiàoguüng yún g?ngyǎng rú lái xǐ chōngbiàn

普放种 种妙光云,供养如来喜充遍。

tiün zhū cǎi nǚ z?u tiün yua yì yǐ yán cí gy zàn f?

天诸采女奏天乐,亦以言辞歌赞佛,

x? yǐ pú sà wyi sh?n gùyú bǐ shyng zhōng fü shì yán

悉以菩萨威神故,于彼声 中发是言。

f? yuàn jiǔ yuǎn j?n nǎi mǎnf? dào jiǔ yuǎn j?n nǎi d?

佛愿久远今乃满,佛道久远今乃得,

shì jiü w?n f? zhì tiün gōnglì tiün r?n zht jiǔ nǎi jiàn

释迦文佛至天宫,利天人者久乃见。

dà hǎi jiǔ yuǎn j?n shǐ d?ngf? guüng jiǔ yuǎn j?n nǎi fàng

大海久远今始动,佛光久远今乃放,

zh?ngshyng jiǔ yuǎn shǐ ün ladà byi y?n shyng jiǔ nǎi w?n

众 生久远始安乐,大悲音声久乃闻。

gōng d? bǐ àn jiy yǐ dàojiüo màn hyi àn jiy yǐ mia

功德彼岸皆已到,憍慢黑暗皆已灭,

zuì jí q?ng jìng rú xū kōngbù rǎn shì fǎ y?u lián huü

最极清净如虚空,不染世法犹莲华。

dà m?u ní zūn xiàn yú shìpì rú xū mí chū jù hǎi

大牟尼尊现于世,譬如须弥出巨海,

g?ng yǎng n?ng jìn yí qia kǔg?ng yǎng bì d? zhū f? zhì

供养能尽一切苦,供养必得诸佛智,

cǐ yìng g?ng chù g?ng wú dtngshì gù huün x?n g?ng yǎng f?

此应供处供无等,是故欢心供养佛。

rú shì wú liàng zhū tiün nǚfü cǐ yán cí chyng zàn yǐ

如是无量诸天女,发此言辞称赞已,

yí qia gōng jìng xǐ chōng mǎnzhün yǎng rú lái m? rán zhù

一切恭敬喜充满,瞻仰如来默然住。

shì shí dà shì xia tuō yuafù qǐng wú wai j?n güng zàng

是时大士解脱月,复请无畏金刚藏,

dì wǔ dì zhōng zhū hang xiàngw?i yuàn f? zǐ w?i xuün shuō

第五地中诸行相,唯愿佛子为宣说。

tr shíj?n güngzàng pú sà gào xia tuō yua púsà yánf? zǐpú sà m? hy sà dì sì dì suǒ hang dào

尔时,金刚藏菩萨告解脱月菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨第四地所行道

shànyuán mǎn yǐyù rù dì wǔ nàn shang dìdüng yǐshí zhǒngpíngdtngq?ngjìng x?n qù rùh? dtng w?i shísuǒ

善圆满已,欲入第五难胜地,当以十种平等清净心趣入。何等为十?所

wai yú gu? qù f? fǎ píngdtngq?ngjìng x?n wai lái f? fǎ píngdtngq?ngjìng x?n xiàn zài f? fǎ píngdtngq?ngjìng x?n

谓:于过去佛法平等清净心、未来佛法平等清净心、现在佛法平等清净心、

jia píngdtngq?ngjìng x?n x?n píngdtngq?ngjìng x?n chú jiàn yí huǐ píngdtngq?ngjìng x?n dào fyi dào zhì píngdtngq?ngjìng

戒平等清净心、心平等清净心、除见疑悔平等清净心、道非道智平等清净

x?n xiū xíng zhì jiànpíngdtngq?ngjìng x?n yú yí qia pú tí fyn fǎ shàngshàngguün chá píngdtngq?ngjìng x?n jiào huà

心、修行智见平等清净心、于一切菩提分法上 上观察平等清净心、教化

yí qia zh?ngshyngpíngdtngq?ngjìng x?n pú sà m? hy sà yǐ cǐ shí zhǒngpíngdtngq?ngjìng x?n d? rù pú sà dì wǔ

一切众 生平等清净心、菩萨摩诃萨以此十种平等清净心,得入菩萨第五

地。

f? zǐ pú sà m? hy sà zhù cǐ dì wǔ dì yǐ yǐ shàn xiū pú tí fan fǎ gù shànjìngshyn x?n gù

佛子!菩萨摩诃萨住此第五地已,以善修菩提分法故,善净深心故,

fù zhuǎn qiú shàngshang dào gù suí shùnzhyn rú gù yuàn lì suǒ chí gù yú yí qia zh?ngshyng cí mǐn bù sht gù

复转求上 胜道故,随顺真如故,愿力所持故,于一切众 生慈愍不舍故,

j? jí fú zhì zhù dào gù j?ng qín xiū xí bù x? gù chū shyngshànqiǎofüngbiàn gù guün chá zhàomíngshàngshàng dì

积集福智助道故,精勤修习不息故,出生善巧方便故,观察照明上 上地

gù sh?u rú lái hù niàn gù niàn zhì lì suǒ chí gù d? bù tuì zhuǎn x?n

故,受如来护念故,念智力所持故,得不退转心。

f? zǐ cǐ pú sà m? hy sà rú shí zh? cǐ shì kǔ shang dì cǐ shì kǔ jí shang dì cǐ shì kǔ mia

佛子!此菩萨摩诃萨如实知此是苦圣谛,此是苦集圣谛,此是苦灭

shang dì cǐ shì kǔ mia dào shang dì shàn zh? sú dì shàn zh? dì y? yì dì shàn zh? xiàng dì shàn zh? chü

圣谛,此是苦灭道圣谛。善知俗谛,善知第一义谛,善知相谛,善知差

bi? dì shàn zh? ch?ng lì dì shàn zh? shì dì shàn zh? shyng dì shàn zh? jìn wú shyng dì shàn zh? rù dào zhì

别谛,善知成立谛,善知事谛,善知生谛,善知尽无生谛,善知入道智

dì shàn zh? yí qia pú sà dì cì dì ch?ng jiù dì nǎi zhì shàn zh? rú lái zhì ch?ng jiù dì cǐ pú sà suí zh?ng

谛,善知一切菩萨地次第成就谛,乃至善知如来智成就谛。此菩萨随众

shyng x?n la lìnghuün xǐ gù zh? sú dì tōng dá y? shí xiàng gù zh? dì y? yì dì ju? fǎ zì xiàngg?ngxiàng gù

生心乐令欢喜故,知俗谛通达一实相故,知第一义谛觉法自相共相故,

zh? xiàng dì liǎo zhū fǎ fyn wai chü bi? gù zh? chü bi? dì shàn fyn bi? yùn jia chù gù zh? ch?ng lì dì ju? shyn x?n

知相谛了诸法分位差别故,知差别谛善分别蕴界处故,知成立谛觉身心

kǔ nǎo gù zh? shì dì ju? zhū qù shyngxiàng xù gù zh? shyng dì yí qia ra nǎo bì jìng mia gù zh? jìn wú shyng

苦恼故,知事谛觉诸趣生 相续故,知生谛一切热恼毕竟灭故,知尽无生

zhì dì chū shyng wú ar gù zh? rù dào zhì dì zhang ju? yí qia hangxiàng gù shàn zh? yí qia pú sà dì cì dì xiüng

智谛出生无二故,知入道智谛正觉一切行相故,善知一切菩萨地次第相

xù ch?ng jiù nǎi zhì rú lái zhì ch?ng jiù dì yǐ xìn jit zhì lì zh? fyi yǐ jiū jìng zhì lì zh?

续成就,乃至如来智成就谛。以信解智力知,非以究竟智力知。

f?

m?

hy

d?

shì zhū

zhì

shí zh?

qia yǒu w?i fǎ

xū wàng zhà

佛子!此菩萨摩诃萨得如是诸谛智已,如实知一切有为法。虚妄、诈

wti

kuáng hu?

sà tr shí

zhū zh?ngshyngzhuǎnzyng dà

byi

shyng dà

cí guüngmíng

f?

伪、诳惑愚夫。菩萨尔时,于诸众 生 转增大悲,生大慈光明。佛子!

cǐ pú sà m? hy sà d? rú shì zhì lì bù sht yí qia zh?ngshyng cháng qiú f? zhì rú shí guün yí qia yǒu w?i

此菩萨摩诃萨得如是智力,不舍一切众 生,常求佛智,如实观一切有为

hang qián jì h?u jì zh? c?ngqián jì wú míng yǒu ài gù shyngshyng sǐ liú zhuǎn yú zhū yùn zhái bù n?ngd?ng chū

行,前际后际,知从前际无明,有爱故生 生死流转,于诸蕴宅不能动出,

zyngzhǎng kǔ jù wú wǒ wú sh?u zht wú yǎng yù zht wú gang shù qǔ h?u qù shyn zht lí wǒ wǒ suǒ rú qián

增长苦聚,无我无寿者,无养育者,无更数取后趣身者;离我我所如前

jì h?u jì yì rú shì jiy wú suǒ yǒu xū wàng tün zhu? duàn jìn chū lí ru? yǒu ru? wú jiy rú shí zh?

际后际亦如是皆无所有。虚妄、贪著,断尽出离,若有、若无,皆如实知。

f? zǐ cǐ pú sà m? hy sà fù zu? shì niàn cǐ zhū fán fū yú ch? wú zhì shan w?i kt mǐn yǒu wú shù

佛子!此菩萨摩诃萨复作是念:此诸凡夫愚痴、无智,甚为可愍。有无数

shyn yǐ mia j?n mia düng mia rú shì jìn mia bù n?ng yú shyn ?r shyng yàn xiǎng zhuǎngangzyngzhǎng j? guün kǔ

身已灭、今灭、当灭,如是尽灭,不能于身而生厌想,转更增长机关苦

shì suí shyng sǐ liú bù n?nghuán fǎn yú zhū yùn zhái bù qiú chū lí bù zh? yōu wai sì dà dú sh? bù

事,随生死流不能还返;于诸蕴宅,不求出离。不知忧畏四大毒蛇,不

n?ng bá chū zhū màn jiànjiàn bù n?ng x? mia tün huì ch? huǒ bù n?ng p? huài wú míng hyi àn bù n?ng gün ji? ài yù

能拔出诸慢见箭,不能息灭贪恚痴火,不能破坏无明黑暗,不能干竭爱欲

dà hǎi bù qiú shí lì dà shang dǎo sh? rù m? yì ch?u lín yú shyng sǐ hǎi zhōng w?i ju? guün bō tüo zh? suǒ

大海,不求十力大圣导师;入魔意稠林,于生死海中,为觉观波涛之所

piüo nì

漂溺。

f?

m?

hy

zu? shì niàn

zhū zh?ngshyngsh?u rú

shì

gū qi?ng kùn p?

佛子!此菩萨摩诃萨复作是念:此诸众 生受如是苦,孤穷困迫,无

jiù

y?

wú zhōu wú

sht

dǎo wú

wú míng fù

hyi

àn chán guǒ

j?n w?i bǐ

qia zh?ng

救无依,无洲无舍,无导无目,无明覆翳,黑暗缠裹。我今为彼一切众

shyng xiū xíng fú zhì zhù dào zh? fǎ dú y? fü x?n bù qiú bàn lǚ yǐ shì gōng d? lìng zhū zh?ngshyng bì jìngq?ng

生修行福智助道之法,独一发心,不求伴侣;以是功德令诸众 生毕竟清

jìng nǎi zhì hu? d? rú lái shí lì wú ài zhì huì f? zǐ cǐ pú sà m? hy sà yǐ rú shì zhì huì guün chá

净,乃至获得如来十力、无碍智慧。佛子!此菩萨摩诃萨以如是智慧观察

suǒ xiū shàn gyn jiy w?i jiù hù yí qia zh?ngshyng lì yì yí qia zh?ngshyng ün la yí qia zh?ngshyng üi mǐn

所修善根,皆为救护一切众 生,利益一切众 生,安乐一切众 生,哀愍

yí qia zh?ngshyng ch?ng jiù yí qia zh?ngshyng xia tuō yí qia zh?ngshyng sha sh?u yí qia zh?ngshyng lìng yí qia

一切众 生,成就一切众 生,解脱一切众 生,摄受一切众 生。令一切

zh?ngshyng lí zhū kǔ nǎo lìng yí qia zh?ngshyng pǔ d? q?ngjìng lìng yí qia zh?ngshyng x? jiy tiáo fú lìng y? qiy

众 生离诸苦恼,令一切众 生普得清净,令一切众 生悉皆调伏,令一切

zh?ngshyng rù bō nia pán

众 生入般涅槃。

f? zǐ pú sà m? hy sà zhù cǐ dì wǔ nàn shang dì míng w?i niàn zht bù wàng zhū fǎ gù míng

佛子!菩萨摩诃萨住此第五难胜地,名为:念者,不忘诸法故;名

w?i zhì zht n?ngshàn ju? liǎo gù míng w?i yǒu qù zht zh? j?ng yì qù cì dì lián h? gù míng w?i

为:智者,能善决了故;名为:有趣者,知经意趣,次第连合故;名为:

cán kuì zht zì hù hù tü gù míng w?i jiün gù zht bù sht jia hang gù míng w?i ju? zht n?ngguün shì

惭愧者,自护护他故;名为:坚固者,不舍戒行故;名为:觉者,能观是

chù fyi chù gù míng w?i suí zhì zht bù suí yú tü gù míng w?i suí huì zht shàn zh? yì fyi yì jù

处、非处故;名为:随智者,不随于他故;名为:随慧者,善知义非义句

chü bi? gù míng w?i sh?ntōng zht shàn xiū chándìng gù míng w?i füngbiànshànqiǎo zht n?ng suí shì hang gù

差别故;名为:神通者,善修禅定故;名为:方便善巧者,能随世行故;

míng w?i wú yàn zú zht shàn jí fú d? gù míng w?i bù xiū x? zht cháng qiú zhì huì gù míng w?i

名为:无厌足者,善集福德故;名为:不休息者,常求智慧故;名为:

bù pí juàn zht jí dà cí byi gù míng w?i w?i tü qín xiū zht yù lìng yí qia zh?ngshyng rù nia pán gù

不疲倦者,集大慈悲故;名为:为他勤修者,欲令一切众 生入涅槃故;

míng w?i qín qiú bú xia zht qiú rú lái lì wú wai bù g?ng fǎ gù míng w?i fü yì n?ngxíng zht ch?ng jiù

名为:勤求不懈者,求如来力无畏不共法故;名为:发意能行者,成就

zhuüng yán f? tǔ gù míng w?i qín xiū zhǒngzhǒngshàn ya zht n?ng jù zú xiàng hǎo gù míng w?i cháng qín xiū

庄 严佛土故;名为:勤修种 种善业者,能具足相好故;名为:常勤修

xí zht qiú zhuüng yán f? shyn yǔ yì gù míng w?i dà zūn zh?nggōngjìng fǎ zht yú yí qia pú sà fǎ sh? chù

习者,求 庄 严佛身语意故;名为:大尊重恭敬法者,于一切菩萨法师处

rú jiào ?r xíng gù míng w?i x?n wú zhàng ài zht yǐ dà füngbiànchángxíng shì jiün gù míng w?i rì ya yuǎn

如教而行故;名为:心无障碍者,以大方便常行世间故;名为:日夜远

lí yú x?n zht cháng yào jiào huà yí qia zh?ngshyng gù

离余心者,常乐教化一切众 生故。

f? zǐ pú sà m? hy sà rú shì qín xiū xíng shí yǐ bù sh? jiào huà zh?ngshyng yǐ ài yǔ lì hangt?ng

佛子!菩萨摩诃萨如是勤修行时,以布施教化众 生,以爱语利行同

shì jiào huà zh?ngshyng shì xiàn sa shynjiào huà zh?ngshyng yǎn shuō zhū fǎ jiào huà zh?ngshyng küi shì pú sà hangjiào

事,教化众 生,示现色身教化众 生,演说诸法教化众 生开示菩萨行教

huà zh?ngshyng xiǎn shì rú lái dà wyi lì jiào huà zh?ngshyng shì shyng sǐ gu? huànjiào huà zh?ngshyng chyng zàn rú lái

化众 生,显示如来大威力教化众 生,示生死过患教化众 生,称赞如来

zhì huì lì yì jiào huà zh?ngshyng xiàn dà sh?ntōng lì jiào huà zh?ngshyng yǐ zhǒngzhǒngfüngbiànhangjiào huà zh?ngshyng

智慧利益教化众 生,现大神通力教化众 生,以种 种方便行教化众 生。

f? zǐ cǐ pú sà m? hy sà n?ng rú shì qín füngbiànjiào huà zh?ngshyng x?n h?ngxiüng xù qù f? zhì huì suǒ

佛子!此菩萨摩诃萨能如是勤方便教化众 生,心恒相续,趣佛智慧;所

zu? shàn gyn wú yǒu tuì zhuǎn cháng qín xiū xu? shū shanghang fǎ

作善根,无有退转,常勤修学殊胜行法。

f?

m?

hy

w?i lì

yì zh?ngshyng gù

shì jiün jì

güi xí

suǒ wai

w?n

佛子!此菩萨摩诃萨为利益众 生故,世间技艺靡不该习。所谓:文

suàn shù

shū

yìn xǐ

dì shuǐ

huǒ fyng

zhǒngzhǒng zhū lùn xián suǒ tōng dá

y?u shànfüng yào

字、算数、图书、印玺、地水、火风,种 种诸论咸所通达。又善方药,

liáo zhì zhū bìng diünkuáng gün xiüo guǐ mai gǔ dú x? n?ng chú duàn w?n bǐ zàn yǒng gy wǔ

疗治诸病,颠狂、干消、鬼魅、蛊毒、悉能除断。文笔、赞咏、歌舞、

jì yua xì xiào tán shuō x? shàn qí shì gu? ch?ng cūn yì gōngzhái yuányuàn quán liú byi chí

妓乐、戏笑、谈说,悉善其事。国城、村邑、宫宅、园苑、泉流、陂池、

cǎo shù huü yào fán suǒ bù lia xián d? qí yí j?n yín m? ní zhyn zhū liú lí lu? bai bì

草树、花药,凡所布列,咸得其宜。金银、摩尼、真珠、琉璃、螺贝、璧

yù shün hú dtngzàng x? zh? qí chù chū yǐ shì r?n rì yua x?ng xiù niǎomíng dì zhan ya mang jí xiōng

玉、珊瑚等藏悉知其处,出以示人。日月星宿、鸟鸣、地震、夜梦吉凶,

shynxiàng xiū jiù xiánshànguün chá y? wú cu? miù chí jia rù chán sh?ntōng wú liàng sì wú sa dtng jí yú

身相休咎,咸善观察,一无错谬。持戒入禅,神通无量,四无色等及余

yí qia shì jiün zh? shì dàn yú zh?ngshyng bù w?i sǔn nǎo w?i lì yì gù xián x? küi shì jiànlìng ün zhù wú

一切世间之事,但于众 生,不为损恼,为利益故咸悉开示,渐令安住无

shàng f? fǎ

上佛法。

f?

zhù shì nán shang dì

yǐ yuàn lì

d? jiàn duō

f?

suǒ wai

jiàn duō bǎi f?

佛子!菩萨住是难胜地,以愿力故,得见多佛。所谓:见多百佛,

jiàn duō qiün f? jiàn duō bǎi qiün f? nǎi zhì jiàn duō bǎi qiün yì nu? yú tuō f? x? gōngjìng zūn zh?ng ch?ng shì

见多千佛,见多百千佛,乃至见多百千亿那由他佛,悉恭敬尊重,承事

g?ngyǎng y? fu yǐn shí w? jù tüng yào yí qia z? shyng x? yǐ fang sh? yì yǐ g?ngyǎng yí qia zh?ng

供养,衣服、饮食、卧具、汤药、一切资生悉以奉施。亦以供养一切众

syng yǐ cǐ shàn gyn huí xiàng ü n?u duō lu? sün miǎo sün pú tí yú zhū f? suǒ gōngjìngt?ng fǎ w?n yǐ sh?u chí

僧,以此善根回向阿耨多罗三藐三菩提。于诸佛所恭敬听法,闻已受持,

suí lì xiū xíng fù yú bǐ zhū f? fǎ zhōng ?r d? chū jiü jì chū jiü yǐ y?u gang w?n fǎ d? tu? lu? ní

随力修行。复于彼诸佛法中而得出家,既出家已,又更闻法,得陀罗尼,

w?i w?n chí fǎ sh? zhù cǐ dì zhōng j?ng yú bǎi ji? j?ng yú qiün ji? nǎi zhì wú liàng bǎi qiün yì nu? yú tuō

为闻持法师。住此地中,经于百劫,经于千劫,乃至无量百千亿那由他

ji? suǒ yǒu shàn gyn zhuǎngangmíngjìng f? zǐ pì rú zhyn j?n yǐ chy qú m? yíng zhuǎngangmíngjìng cǐ dì

劫,所有善根转更明净。佛子!譬如真金以砗磲磨莹,转更明净;此地

pú sà suǒ yǒu shàn gyn yì fù rú shì yǐ füngbiàn huì s? w?i guün chá zhuǎngangmíngjìng f? zǐ pú sà zhù

菩萨所有善根亦复如是,以方便慧思惟观察,转更明净。佛子!菩萨住

cǐ nàn shang dì yǐ füngbiàn zhì ch?ng jiù gōng d? xià dì shàn gyn suǒ bù n?ng jí f? zǐ rú rì yua x?ng xiù

此难胜地,以方便智成就功德,下地善根所不能及。佛子!如日月星宿、

gōngdiànguüngmíng fyng lì suǒ chí bù kt jǔ huài yì fyi yú fyng suǒ n?ngq?ngd?ng cǐ dì pú sà suǒ yǒu shàn

宫殿光明,风力所持,不可沮坏,亦非余风所能倾动。此地菩萨所有善

gyn yì fù rú shì yǐ füngbiàn zhì suí zhú guün chá bù kt jǔ huài yì fyi yí qia shyng w?n dú ju? shì jiün

根,亦复如是;以方便智随逐观察,不可沮坏,亦非一切声闻独觉世间

shàn gyn suǒ n?ngq?ngd?ng cǐ pú sà shí bō lu? mì zhōng chán bō lu? mì piün duō yú fyi bù xiū dàn suí lì

善根所能倾动。此菩萨十波罗蜜中,禅波罗蜜偏多;余非不修,但随力

suí fan

随分。

f? zǐ shì míng l?a shuō pú sà m? hy sà dì wǔ nàn shang dì pú sà zhù cǐ dì duō zu? dōu shuài

佛子!是名略说:菩萨摩诃萨第五难胜地。菩萨住此地,多作兜率

tu? tiünwáng yú zhū zh?ngshyng suǒ zu? zì zài cu? fú yí qia wài dào xi? jiàn n?nglìngzh?ngshyng zhù shí dì zhōng

陀天王,于诸众 生所作自在,摧伏一切外道邪见,能令众 生住实谛中,

bù sh? ài yǔ lì hangt?ng shì rú shì yí qia zhū suǒ zu? ya jiy bù lí niàn f? bù lí niàn fǎ bù lí niàn

布施爱语利行同事。如是一切诸所作业,皆不离念佛,不离念法,不离念

syng nǎi zhì bù lí niàn jù zú yí qia zhǒng yí qia zhì zhì fù zu? shì niàn wǒ düng yú zh?ngshyngzhōng w?i shǒu

僧,乃至不离念具足一切种,一切智智。复作是念:我当于众 生 中为首,

w?i shang w?i shū shang w?i miào w?i wyi miào w?i shàng w?i wú shàng nǎi zhì w?i yí qia zhì zhì y? zhǐ zht

为胜,为殊胜,为妙,为微妙,为上,为无上,乃至为一切智智依止者。

cǐ pú sà ru? fü qín j?ng jìn yú y? niànqǐng d? qiün yì sün mai jiànqiün yì f? zh? qiün yì f? sh?n lì n?ng

此菩萨若发勤精进,于一念顷得千亿三昧,见千亿佛,知千亿佛神力,能

d?ngqiün yì f? shì jia nǎi zhì shì xiànqiün yì shyn y? yì shyn shì qiün yì pú sà yǐ w?i juàn shǔ ru? yǐ pú sà

动千亿佛世界,乃至示现千亿身,一一身示千亿菩萨以为眷属。若以菩萨

shū shangyuàn lì zì zài shì xiàn gu? yú cǐ shù bǎi ji? qiün ji? nǎi zhì bǎi qiün yì nu? yú tuō ji? bù n?ng shù

殊胜愿力自在示现,过于此数,百劫、千劫乃至百千亿那由他劫不能数

zh?

知。

tr shíj?n güngzàng pú sà yù ch?ngxuün qí yì?r shuōs?ng yuy

尔时,金刚藏菩萨欲重宣其义而说颂曰:

pú sà sì dì yǐ q?ng jìngs? w?i sün shì f? píng dtng

菩萨四地已清净,思惟三世佛平等,

jia x?n chú yí dào fyi dàorú shì guün chá rù wǔ dì

戒心除疑道非道,如是观察入五地。

niàn chù w?i gōng gyn lì jiànzhang qín w?i mǎ sh?n zú chy

念处为弓根利箭,正勤为马神足车,

wǔ lì jiün kǎi p? yuàn díyǒng jiàn bù tuì rù wǔ dì

五力坚铠破怨敌,勇健不退入五地。

cán kuì w?i y? ju? fyn mánjìng jia w?i xiüng chán tú xiüng

惭愧为衣觉分鬘,净戒为香禅涂香,

zhì huì füng biàn miào zhuüng yánrù zǒng chí lín sün mai yuàn

智慧方便妙 庄 严,入总持林三昧苑。

rú yì w?i zú zhang niàn jǐngcí byi w?i yǎn zhì huì yá

如意为足正念颈,慈悲为眼智慧牙,

r?n zhōng sh? zǐ wú wǒ hǒup? fán nǎo yuàn rù wǔ dì

人中师子无我吼,破烦恼怨入五地。

pú sà zhù cǐ dì wǔ dìzhuǎn xiū shangshàngq?ngjìng dào

菩萨住此第五地,转修胜 上清净道,

zhì qiú f? fǎ bù tuì zhuǎns? niàn cí byi wú yàn juàn

志求佛法不退转,思念慈悲无厌倦。

j? jí fú zhì shang gōng d? j?ng qín füng biàn guün shàng dì

积集福智胜功德,精勤方便观上地,

f? lì suǒ jiü jù niàn huì liǎo zh? sì dì jiy rú shí

佛力所加具念慧,了知四谛皆如实。

shàn zh? shì dì shang yì dì xiàng dì chü bi? ch?ng lì dì

善知世谛胜义谛,相谛差别成立谛,

shì dì shyng jìn jí dào dì nǎi zhì rú lái wú ài dì

事谛生尽及道谛,乃至如来无碍谛。

rú shì guün dì su? wyi miào wai d? wú ài shang xia tuō

如是观谛虽微妙,未得无碍胜解脱,

yǐ cǐ n?ng shyng dà gōng d? shì gù chüo gu? shì zhì huì

以此能生大功德,是故超过世智慧。

w?n cí gy wǔ jiy qiǎo miào

gōng zhái yuán chí x? ün yǐn

yì fù shàn xia zhū füng yào

liáo zhì zh?ng bìng x? lìng yù

w?i yù jiào huà zhū shì jiün

shàn zh? shū shù yìn dtng fǎ

gu? tǔ xiàng hǎo jiy zhuüng yán

rú shì yí qia w?i zh?ngshyng

xí xíng fú zhì wú yàn zú

gōng jìng duō w?n bù pí juàn

míng w?i yǒu niàn yǒu huì zht

nǎi zhì ju? xia füng biàn zht

rú shì zh? yǐ qín j?ng jìn

suǒ zu? jiy w?i dù zh?ng shyng

ài h? piüo zhuǎn bù xiá guün

kǔ hǎi lún xū quy míng dǎo

yùn zhái jia sh? zhū jiàn jiàn

x?n huǒ mtng chì ch? àn zh?ng

mí wàng piüo liú wú fǎn q?

cǐ dtng kt mǐn wǒ yìng dù

jì guün dì yǐ zh? yǒu w?i tǐ xìng xū wti wú jiün shí

既观谛已知有为,体性虚伪无坚实,

d? f? cí mǐn guüngmíng fyn w?i lì zh?ngshyng qiú f? zhì

得佛慈愍光明分,为利众 生求佛智。

guün zhū yǒu w?i xiün h?u jì wú míng hyi àn ài chán fù

观诸有为先后际,无明黑暗爱缠缚,

liú zhuǎn chí huí kǔ jù zhōng wú wǒ wú r?n wú sh?u mìng

流转迟回苦聚中,无我无人无寿命。

ài qǔ w?i y?n sh?u lái kǔ yù qiú biün jì bù kt d?

爱取为因受来苦,欲求边际不可得,迷妄漂流无返期,此等可愍我应度。

蕴宅界蛇诸见箭,心火猛炽痴暗重,爱河漂转不暇观,苦海沦胥阙明导。

如是知已勤精进,所作皆为度众 生,名为有念有慧者,乃至觉解方便者。

习行福智无厌足,恭敬多闻不疲倦,国土相好皆 庄 严,如是一切为众 生。

为欲教化诸世间,善知书数印等法,亦复善解诸方药,疗治众病悉令愈。文辞歌舞皆巧妙,宫宅园池悉安隐,

bǎo zàng fyi y? xián shì r?n lì yì wú liàngzh?ngshyng gù

宝藏非一咸示人,利益无量 众 生故。

rì yua x?ng xiù dì zhan d?ng nǎi zhì shyn xiàng yì guün chá

日月星宿地震动,乃至身相亦观察,

sì chán wú sa jí sh?n tōng w?i yì shì jiün jiy xiǎn shì

四禅无色及神通,为益世间皆显示。

zhì zht zhù cǐ nán shang dì g?ng nu? yú f? yì t?ng fǎ

智者住此难胜地,供那由佛亦听法,

rú yǐ miào bǎo m? zhyn j?n suǒ yǒu shàn gyn zhuǎn míng jìng

如以妙宝磨真金,所有善根转明净。

pì rú x?ng xiù zài xū kōng fyng lì suǒ chí wú sǔn d?ng

譬如星宿在虚空,风力所持无损动,

yì rú lián huü bù zhu? shuǐ rú shì dà shì hang yú shì

亦如莲华不著水,如是大士行于世。

zhù cǐ duō zu? dōu lǜ wáng n?ng cu? yì dào zhū xi? jiàn

住此多作兜率王,能摧异道诸邪见,

suǒ xiū zhū shàn w?i f? zhì yuàn d? shí lì jiù zh?ng shyng

所修诸善为佛智,愿得十力救众 生。

bǐ fù xiū xíng dà j?ng jìn jí shí g?ng yǎng qiün yì f?

彼复修行大精进,即时供养千亿佛,

d? dìng d?ng chà yì fù rán yuàn lì suǒ zu? gu? yú shì

得定动刹亦复然,愿力所作过于是。

rú shì dì wǔ nàn shang dì r?n zhōng zuì shàngzhyn shí dào

如是第五难胜地,人中最上真实道,

wǒ yǐ zhǒng zhǒng füng biàn lì w?i zhū f? zǐ xuün shuō jìng

我以种 种方便力,为诸佛子宣说竟。


华严经诵经网:http://www.huayanjingpy.com

文章推荐:

佛教护身符感应

佛教放生感应故事

佛教感应故事

佛教感应

佛教快速咒语的感应