华严经诵经网

《大方广佛华严经注音》04

编辑:语海 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》04

shì zhǔ miào yán pǐn dì yī zhī sì

世主妙严品第一之四

fù cì pǔ guāng yàn zàng zhǔ huǒ sh?n d? xī chú yí qia shì jiān àn xia tuō m?n pǔ jí guāngchuáng zhǔ

复次,普光焰藏主火神,得悉除一切世间暗解脱门;普集光 幢 主

huǒ sh?n d? n?ng xī yí qia zh?ngshēng zhū hu? piāo liú ra nǎo kǔ xia tuō m?n dà guāngbiànzhào zhǔ huǒ sh?n d?

火神,得能息一切众 生诸惑漂流热恼苦解脱门;大光遍照主火神,得

wú d?ng fú lì dà bēi zàng xia tuō m?n zh?ngmiàogōngdiàn zhǔ huǒ sh?n d? guān rú lái sh?ntōng lì shì xiàn wú biān

无动福力大悲藏解脱门;众妙宫殿主火神,得观如来神通力,示现无边

jì xia tuō m?n wú jìn guāng jì zhǔ huǒ sh?n d? guāngmíngzhào yào wú biān xū kōng jia xia tuō m?n zhǒngzhǒng yàn

际解脱门;无尽光髻主火神,得光明照耀无边虚空界解脱门;种 种焰

yǎn zhǔ huǒ sh?n d? zhǒngzhǒng fú zhuāng yán jì jìngguāng xia tuō m?n shí fānggōngdiàn rú xū mí shān zhǔ huǒ sh?n

眼主火神,得种 种福 庄 严寂静光解脱门;十方宫殿如须弥山主火神,

d? n?ng mia yí qia shì jiān zhū qù chì rán kǔ xia tuō m?n wēi guāng zì zài zhǔ huǒ sh?n d? zì zài kāi wù yí qia

得能灭一切世间诸趣炽然苦解脱门;威光自在主火神,得自在开悟一切

shì jiān xia tuō m?n guāngzhào shí fāng zhǔ huǒ sh?n d? yǒng p? yí qia yú chī zhí zhu?jiàn xia tuō m?n l?i yīn diàn

世间解脱门;光照十方主火神,得永破一切愚痴执着见解脱门;雷音电

guāng zhǔ huǒ sh?n d? ch?ng jiù yí qia yuàn lì dà zhan hǒu xia tuō m?n

光主火神,得成就一切愿力大震吼解脱门。

ěr shí pǔ guāng yàn zàng zhǔ huǒ sh?n ch?ng f? wēi lì biànguān yí qia zhǔ huǒ sh?n zh?ng ?r shuōs?ng

尔时,普光焰藏主火神,承佛威力,遍观一切主火神,众而说颂

yán

言:

rǔ guān rú lái jīng jìn lì guǎng dà yì ji? bù sī yì

汝观如来精进力,广大亿劫不思议,

w?i lì zh?ngshēngxiàn shì jiān suǒ yǒu àn zhàng jiē lìng mia

为利众 生现世间,所有暗障皆令灭。

zh?ngshēng yú chī qǐ zhū jiàn fán nǎo rú liú jí huǒ rán

众 生愚痴起诸见,烦恼如流及火然,

dǎo shī fāngbiàn xī mia chú pǔ jí guāngchuáng yú cǐ wù

导师方便悉灭除,普集光 幢 于此悟。

fú d? rú kōng wú yǒu jìn qiú qí biān jì bù kě d?

福德如空无有尽,求其边际不可得,

cǐ f? dà bēi wú d?ng lì guāngzhào wù rù xīn shēng xǐ

此佛大悲无动力,光照悟入心生喜。

wǒ guān rú lái zhī suǒ hang jīng yú ji? hǎi wú biān jì

我观如来之所行,经于劫海无边际,

rú shì shì xiàn sh?n tōng lì zh?ng miào gōng sh?n suǒ liǎo zhī

如是示现神通力,众妙宫神所了知。

yì ji? xiū ch?ng bù kě sī qiú qí biān jì m? n?ng zhī

亿劫修成不可思,求其边际莫能知,

yǎn fǎ shí xiàng lìng huān xǐ wú jìn guāng sh?n suǒ guān jiàn

演法实相令欢喜,无尽光神所观见。

shí fāng suǒ yǒu guǎng dà zh?ng yí qia xiàn qián zhān yǎng f?

十方所有广大众,一切现前瞻仰佛,

jì jìng guāng míng zhào shì jiān cǐ miào yàn sh?n suǒ n?ng liǎo

寂静光明照世间,此妙焰神所能了。

m?u ní chū xiàn zhū shì jiān zu? yú yí qia gōng diàn zhōng

牟尼出现诸世间,坐于一切宫殿中,

pǔ yǔ wú biān guǎng dà fǎ cǐ shí fāng sh?n zhī jìng jia

普雨无边广大法,此十方神之境界。

zhū f? zhì huì zuì shan shēn yú fǎ zì zài xiàn shì jiān

诸佛智慧最甚深,于法自在现世间,

n?ng xī chǎn míng zhēn shí lǐ wēi guāng wù cǐ xīn xīn qìng

能悉阐明真实理,威光悟此心欣庆。

zhū jiàn yú chī w?i àn gài zh?ngshēng mí hu? cháng liú zhuǎn

诸见愚痴为暗盖,众 生迷惑常流转,

f? w?i kāi chǎn miào fǎ m?n cǐ zhào fāng sh?n n?ng wù rù

佛为开阐妙法门,此照方神能悟入。

yuàn m?n guǎng dà bù sī yì lì dù xiū zhì yǐ qīng jìng

愿门广大不思议,力度修治已清净,

rú xī yuàn xīn jiē chū xiàn cǐ zhan yīn sh?n zhī suǒ liǎo

如昔愿心皆出现,此震音神之所了。

fù cì pǔ xīng yún chuáng zhǔ shuǐsh?n d? píngděng lì yì yí qia zh?ngshēng cí xia tuō m?n hǎi cháo yún

复次,普兴云 幢 主水神,得平等利益一切众 生慈解脱门;海潮云

yīn zhǔ shuǐsh?n d? wú biān fǎ zhuāng yán xia tuō m?n miào sa lún jì zhǔ shuǐsh?n d? guān suǒ yìng huà fāngbiàn

音主水神,得无边法 庄 严解脱门;妙色轮髻主水神,得观所应化方便

pǔ sha xia tuō m?n shànqiǎoxuán fú zhǔ shuǐsh?n d? pǔ yǎn zhū f? shanshēnjìng jia xia tuō m?n lí g?u xiāng jī

普摄解脱门;善巧漩澓主水神,得普演诸佛甚深境界解脱门;离垢香积

zhǔ shuǐsh?n d? pǔ xiànqīngjìng dà guāngmíng xia tuō m?n fú qiáoguāng yīn zhǔ shuǐsh?n d? qīngjìng fǎ jia wú

主水神,得普现清净大光明解脱门;福桥光音主水神,得清净法界无

xiàng wú xìng xia tuō m?n zhī zú zì zài zhǔ shuǐsh?n d? wú jìn dà bēi hǎi xia tuō m?n jìng xǐ shàn yīn zhǔ shuǐ

相无性解脱门;知足自在主水神,得无尽大悲海解脱门;净喜善音主水

sh?n d? yú pú sà zh?ng huì dào chǎngzhōng w?i dà huān xǐ zàng xia tuō m?n pǔ xiàn wēi guāng zhǔ shuǐsh?n d? yǐ

神,得于菩萨众会道场 中为大欢喜藏解脱门;普现威光主水神,得以

wú ài guǎng dà fú d? lì pǔ chū xiàn xia tuō m?n hǒu shēngbiàn hǎi zhǔ shuǐsh?n d? guān chá yí qia zh?ngshēng fā

无碍广大福德力普出现解脱门;吼声遍海主水神,得观察一切众 生发

qǐ rú xū kōngtiáo fú fāngbiàn xia tuō m?n

起如虚空调伏方便解脱门。

ěr shí pǔ xīng yún chuáng zhǔ shuǐsh?n ch?ng f? wēi lì biànguān yí qia zhǔ shuǐsh?nzh?ng ?r shuōs?ng yán

尔时,普兴云 幢 主水神,承佛威力,遍观一切主水神众而说颂言:

qīng jìng cí m?n chà ch?n shù g?ng shēng rú lái yī miào xiàng

清净慈门刹尘数,共生如来一妙相,

yī yī zhū xiàng m? bù rán shì gù jiàn zhě wú yàn zú

一一诸相莫不然,是故见者无厌足。

shì zūn wǎng xī xiū xíng shí pǔ yì yí qia rú lái suǒ

世尊往昔修行时,普诣一切如来所,

zhǒng zhǒng xiū zhì wú xia juàn rú shì fāng biàn yún yīn rù

种 种修治无懈倦,如是方便云音入。

f? yú yí qia shí fāng zhōng jì rán bù d?ng wú lái qù

佛于一切十方中,寂然不动无来去,

yìng huà zh?ng shēng xī lìng jiàn cǐ shì jì lún zhī suǒ zhī

应化众 生悉令见,此是髻轮之所知。

rú lái jìng jia wú biān liàng yí qia zh?ng shēng bù n?ng liǎo

如来境界无边 量 ,一切 众 生 不能 了,

miào yīn yǎn shuō biàn shí fāng cǐ shàn xuán sh?n suǒ xíng chù

妙音演说遍十方,此善旋神所行处。

shì zūn guāng míng wú yǒu jìn chōng biàn fǎ jia bù sī yì

世尊光明无有尽,充遍法界不思议,

shuō fǎ jiào huà dù zh?ng shēng cǐ jìng xiāng sh?n suǒ guān jiàn

说法教化度众 生,此净香神所观见。

rú lái qīng jìng děng xū kōng wú xiāng wú xíng biàn shí fāng

如来清净等虚空,无相无形遍十方,

?r lìng zh?ng huì mǐ bú jiàn cǐ fú guāng sh?n shàn guān chá

而令众会靡不见,此福光神善观察。

f? xī xiū xí dà bēi m?n qí xīn guǎng biàn děng zh?ng shēng

佛昔修习大悲门,其心广遍等众 生,

shì gù rú yún xiàn yú shì cǐ xia tuō m?n zhī zú liǎo

是故如云现于世,此解脱门知足了。

shí fāng suǒ yǒu zhū gu? tǔ xī jiàn rú lái zu? yú zu?

十方所有诸国土,悉见如来坐于座,

lǎng rán kāi wù dà pú tí rú shì xǐ yīn zhī suǒ rù

朗然开悟大菩提,如是喜音之所入。

rú lái suǒ xíng wú guà ài biàn wǎng shí fāng yí qia chà

如来所行无挂碍,遍往十方一切刹,

chù chù shì xiàn dà sh?n tōng pǔ xiàn wēi guāng yǐ n?ng wù

处处示现大神通,普现威光已能悟。

xiū xí wú biān fāng biàn hang děng zh?ng shēng jia xī chōng mǎn

修习无边方便行,等众 生界悉充满,

sh?n tōng miào y?ng mǐ zàn tíng hǒu shēng biàn hǎi sī n?ng rù

神通妙用靡暂停,吼声遍海斯能入。

fù cì chū xiàn bǎo guāng zhǔ hǎi sh?n d? yǐ děng xīn shī yí qia zh?ngshēng fú d? hǎi zh?ng bǎo zhuāng yán

复次,出现宝光主海神,得以等心施一切众 生福德海众宝 庄 严

shēn xia tuō m?n bù kě huài jīn gāngchuáng zhǔ hǎi sh?n d? qiǎofāngbiànshǒu hù yí qia zh?ngshēngshàn gēn xia tuō

身解脱门;不可坏金刚 幢 主海神,得巧方便守护一切众 生善根解脱

m?n bù zá ch?n g?u zhǔ hǎi sh?n d? n?ng ji? yí qia zh?ngshēng fán nǎo hǎi xia tuō m?n h?ng zhù bō làng zhǔ hǎi

门;不杂尘垢主海神,得能竭一切众 生烦恼海解脱门;恒住波浪主海

sh?n d? lìng yí qia zh?ngshēng lí a dào xia tuō m?n jí xiáng bǎo yua zhǔ hǎi sh?n d? pǔ mia dà chī àn xia

神,得令一切众 生离恶道解脱门;吉祥宝月主海神,得普灭大痴暗解

tuō m?n miào huā l?ng jì zhǔ hǎi sh?n d? mia yí qia zhū qù kǔ yǔ ān la xia tuō m?n pǔ chí guāng wai zhǔ hǎi

脱门;妙华龙髻主海神,得灭一切诸趣苦与安乐解脱门;普持光味主海

sh?n d? jìng zhì yí qia zh?ngshēng zhū jiàn yú chī xìng xia tuō m?n bǎo yàn huá guāng zhǔ hǎi sh?n d? chū shēng yí

神,得净治一切众 生诸见愚痴性解脱门;宝焰华光主海神,得出生一

qia bǎo zh?ngxìng pú tí xīn xia tuō m?n jīn gāngmiào jì zhǔ hǎi sh?n d? bù d?ng xīn gōng d? hǎi xia tuō m?n hǎi

切宝种性菩提心解脱门;金刚妙髻主海神,得不动心功德海解脱门;海

cháo l?i yīn zhǔ hǎi sh?n d? pǔ rù fǎ jia sān mai m?n xia tuō m?n

潮雷音主海神,得普入法界三昧门解脱门。

ěr shí chū xiàn bǎo guāng zhǔ hǎi sh?n ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia zhǔ hǎi sh?nzh?ng ?r shuōs?ng yán

尔时,出现宝光主海神,承佛威力,普观一切主海神众而说颂言:

bù kě sī yì dà ji? hǎi g?ng yǎng yí qia zhū rú lái

不可思议大劫海,供养一切诸如来,

pǔ yǐ gōng d? shī qún shēng shì gù duān yán zuì wú bǐ

普以功德施群生,是故端严最无比。

yí qia shì jiān jiē chū xiàn zh?ng shēng gēn yù mǐ bù zhī

一切世间皆出现,众 生根欲靡不知,

pǔ w?i h?ng xuān dà fǎ hǎi cǐ shì jiān chuáng suǒ xīn wù

普为弘宣大法海,此是坚 幢 所欣悟。

yí qia shì jiān zh?ng dǎo shī fǎ yún dà yǔ bù kě ca

一切世间众导师,法云大雨不可测,

xiao ji? wú qi?ng zhū kǔ hǎi cǐ lí g?u ch?n rù fǎ m?n

消竭无穷诸苦海,此离垢尘入法门。

yí qia zh?ng shēng fán nǎo fù liú zhuǎn zhū qù sh?u zh?ng kǔ

一切众 生烦恼覆,流转诸趣受众苦,

w?i qí kāi shì rú lái jìng pǔ shuǐ gōng sh?n rù cǐ m?n

为其开示如来境,普水宫神入此门。

f? yú nán sī ji? hǎi zhōng xiū xíng zhū hang wú yǒu jìn

佛于难思劫海中,修行诸行无有尽,

yǒng ji? zh?ng shēng chī hu? wǎng bǎo yua yú cǐ n?ng míng rù

永截众 生痴惑网,宝月于此能明入。

f? jiànzh?ngshēngchángkǒng bù liú zhuǎnshēng sǐ dà hǎi zhōng

佛见众 生 常恐怖,流转 生死大海中,

shì bǐ rú lái wú shàng dào l?ng jì wù xia shēng xīn yua

示彼如来无上道,龙髻悟解生欣悦。

zhū f? jìng jia bù sī yì fǎ jia xū kōng píng děng xiàng

诸佛境界不思议,法界虚空平等相 ,

n?ng jìng zh?ng shēng chī hu? wǎng rú shì chí wai n?ng xuān shuō

能净众 生痴惑网,如是持味能宣说。

f? yǎn qīng jìng bù sī yì yí qia jìng jia xī gāi lǎn

佛眼清净不思议,一切境界悉该览,

pǔ shì zh?ng shēng zhū miào dào cǐ shì huā guāng xīn suǒ wù

普示众 生诸妙道,此是华光心所悟。

m? jūn guǎng dà wú yāng shù yí chà nà zhōng xī cuī mia

魔军广大无央数,一刹那中悉摧灭,

xīn wú qīng d?ng nán ca liáng jīn gāng miào jì zhī fāng biàn

心无倾动难测量,金刚妙髻之方便。

pǔ yú shí fāng yǎn miào yīn qí yīn fǎ jia mǐ bù zhōu

普于十方演妙音,其音法界靡不周,

cǐ shì rú lái sān mai jìng hǎi cháo yīn sh?n suǒ xíng chù

此是如来三昧境,海潮音神所行处。

fù cì pǔ fā xùn liú zhǔ h? sh?n d? pǔ yǔ wú biān fǎ yǔ xia tuō m?n pǔ ji? quánjiàn zhǔ h? sh?n

复次,普发迅流主河神,得普雨无边法雨解脱门;普洁泉涧主河神,

d? pǔ xiàn yí qia zh?ngshēngqiánlìngyǒng lí fán nǎo xia tuō m?n lí ch?njìng yǎn zhǔ h? sh?n d? yǐ dà bēi fāng

得普现一切众 生前令永离烦恼解脱门;离尘净眼主河神,得以大悲方

biàn pǔ dí yī qiē zh?ngshēng zhū hu? ch?n g?u xia tuō m?n shí fāngbiàn hǒu zhǔ h? sh?n d? h?ng chū ráo yì zh?ng

便,普涤一切众 生诸惑尘垢解脱门;十方遍吼主河神,得恒出饶益众

shēng yīn xia tuō m?n pǔ jiù hù zh?ngshēng zhǔ h? sh?n d? yú yí qia hán shí zhōng h?ng qǐ wú nǎo hài cí xia

生音解脱门;普救护众 生主河神,得于一切含识中,恒起无恼害慈解

tuō m?n wú ra jìngguāng zhǔ h? sh?n d? pǔ shì yí qia qīngliángshàn gēn xia tuō m?n pǔ shēnghuān xǐ zhǔ h?

脱门;无热净光主河神,得普示一切清凉善根解脱门;普生欢喜主河

sh?n d? xiū xíng jù zú shī lìng yí qia zh?ngshēngyǒng lí qiānzhu? xia tuō m?n guǎng d? shangchuáng zhǔ h? sh?n

神,得修行具足施令一切众 生永离悭著解脱门;广德胜 幢 主河神,

d? zu? yí qia huān xǐ fú tián xia tuō m?n guāngzhào pǔ shì zhǔ h? sh?n d? n?nglìng yí qia zh?ngshēng zá rǎn zhě

得作一切欢喜福田解脱门;光照普世主河神,得能令一切众 生杂染者

qīngjìngchēn dú zhě huān xǐ xia tuō m?n hǎi d? guāngmíng zhǔ h? sh?n d? n?nglìng yí qia zh?ngshēng rù xia tuō hǎi

清净嗔毒者欢喜解脱门;海德光明主河神,得能令一切众 生入解脱海,

h?ngsh?u jù zú la xia tuō m?n

恒受具足乐解脱门。

ěr shí pǔ fā xùn liú zhǔ h? sh?n ch?ng f? wēi lì biànguān yí qia zhǔ h? sh?nzh?ng ?r shuōs?ng

尔时,普发迅流主河神,承佛威力,遍观一切主河神众,而说颂

yán

言:

rú lái wǎng xī w?i zh?ngshēng xiū zhì fǎ hǎi wú biānhang

如来往昔为众 生,修治法海无边行,

pì rú pai z? qīng yán shǔ pǔ mia zh?ngshēng fán nǎo ra

譬如霈泽清炎暑,普灭众 生烦恼热。

f? xī nán xuān wú liàng ji? yǐ yuànguāngmíngjìng shì jiān

佛昔难宣无量劫,以愿光明净世间,

zhū gēn shú zhě lìng wù dào cǐ pǔ ji? sh?n xīn suǒ wù

诸根熟者令悟道,此普洁神心所悟。

dà bēi fāngbiànděngzh?ngshēng xī xiàn qí qiáncháng huà y?u

大悲方便等众 生,悉现其前常化诱,

pǔ shǐ jìng zhì fán nǎo g?u jìng yǎn jiàn cǐ shēn huān yua

普使净治烦恼垢,净眼见此深欢悦。

f? yǎn miào yīn pǔ shǐ w?n zh?ngshēng ài la xīn huān xǐ

佛演妙音普使闻,众 生爱乐心欢喜,

xī shǐ dí chú wú liàng kǔ cǐ biàn hǒu sh?n zhī jiě tuō

悉使涤除无量苦,此遍吼神之解脱。

f? xī xiū xí pú tí hang w?i lì zh?ngshēng wú liàng ji?

佛昔修习菩提行,为利众 生无量劫,

shì gù guāngmíngbiàn shì jiān hù sh?n yì niànshēnghuān xǐ

是故光明遍世间,护神忆念生欢喜。

f? xī xiū xíng w?i zh?ngshēng zhǒngzhǒngfāngbiànlìngch?ng shú

佛昔修行为众 生,种 种方便令成熟,

pǔ jìng fú hǎi chú zh?ng kǔ wú ra jiàn cǐ xīn xīn qìng

普净福海除众苦,无热见此心欣庆。

shī m?n guǎng dà wú qi?ng jìn yí qia zh?ngshēngxián lì yì

施门广大无穷尽,一切众 生咸利益,

n?ng lìng jiàn zhě wú qiān zhu? cǐ pǔ xǐ sh?n zhī suǒ wù

能令见者无悭著,此普喜神之所悟。

f? xī xiū xíng shí fāngbiàn ch?ng jiù wú biāngōng d? hǎi

佛昔修行实方便,成就无边功德海,

n?nglìngjiàn zhě mǐ bù xīn cǐ shangchuángsh?n xīn wù yua

能令见者靡不欣,此胜 幢 神心悟悦。

zh?ngshēng yǒu g?u xiánjìng zhì yí qia yuàn hài děngshēng cí

众 生有垢咸净治,一切怨害等生慈,

gù d? guāngzhào mǎn xū kōng pǔ shì h? sh?njiànhuān xǐ

故得光照满虚空,普世河神见欢喜。

f? shì fú tián gōng d? hǎi n?ng lìng yí qia lí zhū a

佛是福田功德海,能令一切离诸恶,

nǎi zhì ch?ng jiù dà pú tí cǐ hǎi guāngsh?n zhī xia tuō

乃至成就大菩提,此海光神之解脱。

fù cì r?u ruǎnshang wai zhǔ jià sh?n d? yǔ yí qia zh?ngshēng fǎ zī wai lìngch?ng jiù f? shēn xia tuō

复次,柔软胜味主稼神,得与一切众 生法滋味令成就佛身解脱

m?n shí huā jìngguāng zhǔ jià sh?n d? n?nglìng yí qia zh?ngshēngsh?uguǎng dà xǐ la xia tuō m?n sa lì yǒngjiàn

门;时华净光主稼神,得能令一切众 生受广大喜乐解脱门;色力勇健

zhǔ j i àsh?n d? yǐ yí qia yuán mǎn fǎ m?n jìng zhū jìng jia xia tuō m?n zēng y ì jīng q ì z h ǔ j i àsh?n d ? jiàn f ?

主稼神,得以一切圆满法门净诸境界解脱门;增益精气主稼神,得见佛

dà bēi wú liàngsh?ntōngbiàn huà lì xia tuō m?n pǔ shēng gēn guǒ zhǔ jià sh?n d? pǔ xiàn f? fú tián lìng xià

大悲无量神通变化力解脱门;普生根果主稼神,得普现佛福田,令下

zhǒng wú shī huài xia tuō m?n miào yán huán jì zhǔ jià sh?n d? pǔ fā zh?ngshēngjìng xìn huá xia tuō m?n rùn z?

种无失坏解脱门;妙严环髻主稼神,得普发众 生净信华解脱门;润泽

jìng huā zhǔ jià sh?n d? dà cí mǐn jì zhū zh?ngshēng lìngzēngzhǎng fú d? hǎi xia tuō m?n ch?ng jiù miàoxiāng zhǔ

净华主稼神,得大慈愍济诸众 生,令增长福德海解脱门;成就妙香主

jià sh?n d? guǎng kāi shì yí qia hang fǎ xia tuō m?n jiàn zhě ài la zhǔ jià sh?n d? n?nglìng fǎ jia yí qia zh?ng

稼神,得广开示一切行法解脱门;见者爱乐主稼神,得能令法界一切众

shēng shě lí xia dài yōu nǎo děng zhū a pǔ qīngjìng xia tuō m?n lí g?u guāngmíng zhǔ jià sh?n d? guān chá yí qia

生舍离懈怠忧恼等诸恶普清净解脱门;离垢光明主稼神,得观察一切

zh?ngshēngshàn gēn suí yìngshuō fǎ lìngzh?ng huì huān xǐ mǎn zú xia tuō m?n

众 生善根随应说法令众会欢喜满足解脱门。

ěr shí r?u ruǎnshang wai zhǔ jià sh?n ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia zhǔ jià sh?nzh?ng ?r shuōs?ng yán

尔时,柔软胜味主稼神,承佛威力,普观一切主稼神众而说颂言:

rú lái wú shàng gōng d? hǎi pǔ xiàn míng dēng zhào shì jiān

如来无上功德海,普现明灯照世间,

yí qia zh?ngshēngxián jiù hù xī yǔ ān la wú yí zhě

一切众 生咸救护,悉与安乐无遗者。

shì zūn gōng d? wú yǒu biān zh?ngshēng w?n zhě bù tángyuán

世尊功德无有边,众 生闻者不唐捐,

xī shǐ lí kǔ chánghuān xǐ cǐ shì shí huā zhī suǒ rù

悉使离苦常欢喜,此是时华之所入。

shàn shì zhū lì jiē yuán mǎn gōng d? zhuāng yán xiàn shì jiān

善逝诸力皆圆满,功德 庄 严现世间,

yí qia zh?ngshēng xī tiáo fú cǐ fǎ yǒng lì n?ngmíngzhang

一切众 生悉调伏,此法勇力能明证。

f? xī xiū zhì dà bēi hǎi qí xīn niàn niàn děng shì jiān

佛昔修治大悲海,其心念念等世间,

shì gù sh?n tōng wú yǒu biān zēng yì jīng qì n?ng guān jiàn

是故神通无有边,增益精气能观见。

1f? biàn shì jiānchángxiànqián yí qia fāngbiàn wú kōng gu?

佛遍世间常现前,一切方便无空过,

xī jìngzh?ngshēng zhū hu? nǎo cǐ pǔ shēngsh?n zhī xia tuō

悉净众 生诸惑恼,此普生神之解脱。

f? shì shì jiān dà zhì hǎi fàngjìngguāngmíng wú bù biàn

佛是世间大智海,放净光明无不遍,

guǎng dà xìn xia xī c?ngshēng rú shì yán jì n?ngmíng rù

广大信解悉从生,如是严髻能明入。

rú lái guān shì qǐ cí xīn w?i lì zh?ngshēng ?r chū xiàn

如来观世起慈心,为利众 生而出现,

shì bǐ tián yí zuì shang dào cǐ jìng huā sh?n zhī xia tuō

示彼恬怡最胜道,此净华神之解脱。

shàn shì suǒ xiū qīng jìng hang pú tí shù xià jù xuān shuō

善逝所修清净行,菩提树下具宣说,

rú shì jiào huà mǎn shí fāng cǐ miàoxiāngsh?nn?ngtīngsh?u

如是教化满十方,此妙香神能听受。

f? yú yí qia zhū shì jiān xī shǐ lí yōu shēng dà xǐ

佛于一切诸世间,悉使离忧生大喜,

suǒ yǒu gēn yù jiē zhì jìng kě ài la sh?n sī wù rù

所有根欲皆治净,可爱乐神斯悟入。

rú lái chū xiàn yú shì jiān pǔ guānzh?ngshēng xīn suǒ la

如来出现于世间,普观众 生心所乐,

zhǒngzhǒngfāngbiàn ?r ch?ng shú cǐ jìngguāngsh?n xia tuō m?n

种 种方便而成熟,此净光神解脱门。

fù cì jí xiáng zhǔ yào sh?n d? pǔ guān yí qia zh?ngshēng xīn ?r qín sha qǔ xia tuō m?n zhān tán lín

复次,吉祥主药神,得普观一切众 生心而勤摄取解脱门;栴檀林

zhǔ yào sh?n d? yǐ guāngmíng sha zh?ngshēng bǐ jiàn zhě wú kōng gu? xia tuō m?n lí ch?nguāngmíng zhǔ yào sh?n

主药神,得以光明摄众 生,俾见者无空过解脱门;离尘光明主药神,

d? n?ng yǐ jìngfāngbiàn mia yí qia zh?ngshēng fán nǎo xia tuō m?n míngchēng pǔ w?n zhǔ yào sh?n d? n?ng yǐ dà míng

得能以净方便灭一切众 生烦恼解脱门;名称普闻主药神,得能以大名

chēngzēngzhǎng wú biānshàn gēn hǎi xia tuō m?n máo kǒngxiànguāng zhǔ yào sh?n d? dà bēi chuáng sù fù yí qia bìngjìng

称增长无边善根海解脱门;毛孔现光主药神,得大悲 幢 速赴一切病境

jia xia tuō m?n p? àn qīngjìng zhǔ yào sh?n d? liáo zhì yí qia mángmíngzh?ngshēnglìng zhì yǎn qīngjìng xia tuō m?n

界解脱门;破暗清净主药神,得疗治一切盲冥众 生令智眼清净解脱门;

pǔ fā hǒu shēng zhǔ yào sh?n d? n?ng yǎn f? yīn shuō zhū fǎ chā bi? yì xia tuō m?n bì rì guāngchuáng zhǔ yào

普发吼声主药神,得能演佛音说诸法差别义解脱门;蔽日光 幢 主药

sh?n d? n?ng zu? yí qia zh?ngshēngshàn zhī shi lìngjiàn zhě xiánshēngshàn gēn xia tuō m?n míngjiàn shí fāng zhǔ yào sh?n

神,得能作一切众 生善知识令见者咸生善根解脱门;明见十方主药神,

d? qīngjìng dà bēi zàngn?ng yǐ fāngbiànlìngshēng xìn xia xia tuō m?n pǔ fā wēi guāng zhǔ yào sh?n d? fāngbiànlìng

得清净大悲藏能以方便令生信解解脱门;普发威光主药神,得方便令

niàn f? mia yí qia zh?ngshēngbìng xia tuō m?n

念佛灭一切众 生病解脱门。

ěr shí jí xiáng zhǔ yào sh?n ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia zhǔ yào sh?nzh?ng ?r shuōs?ng yán

尔时,吉祥主药神,承佛威力,普观一切主药神众,而说颂言:

rú lái zhì huì bù sī yì xī zhī yí qia zh?ng shēng xīn

如来智慧不思议,悉知一切众 生心,

n?ng yǐ zhǒngzhǒngfāngbiàn lì mia bǐ qún mí wú liàng kǔ

能以种 种方便力,灭彼群迷无量苦。

dà xi?ng shàn qiǎo nán ca liáng fán yǒu suǒ zu? wú kōng gu?

大雄善巧难测量,凡有所作无空过,

bì shǐ zh?ng shēng zhū kǔ mia zhān tán lín sh?n n?ng wù cǐ

必使众 生诸苦灭,栴檀林神能悟此。

rǔ guān zhū f? fǎ rú shì wǎng xī qín xiū wú liàng ji?

汝观诸佛法如是,往悉勤修无量劫,

?r yú zhū yǒu wú suǒ zhu? cǐ lí ch?n guāng suǒ rù m?n

而于诸有无所著,此离尘光所入门。

f? bǎi qiān ji? nán kě yù ru? yǒu d? jiàn jí w?n míng

佛百千劫难可遇,若有得见及闻名,

bì lìng hu? yì wú kōng gu? cǐ pǔ chēng sh?n zhī suǒ liǎo

必令获益无空过,此普称神之所了。

rú lái yī yī máo kǒngzhōng xī fàngguāngmíng mia zh?nghuàn

如来一一毛孔中,悉放光明灭众患,

shì jiān fán nǎo jiē lìng jìn cǐ xiàn guāng sh?n suǒ rù m?n

世间烦恼皆令尽,此现光神所入门。

yí qia zh?ngshēng chī suǒ máng hu? ya zh?ng kǔ wú liàng bi?

一切众 生痴所盲,惑业众苦无量别,

f? xī juān chú kāi zhì zhào rú shì p? àn n?ng guān jiàn

佛悉蠲除开智照,如是破暗能观见。

rú lái yī yīn wú xiàn liàng n?ng kāi yí qia fǎ m?n hǎi

如来一音无限量,能开一切法门海,

zh?ngshēng tīng zhě xī liǎo zhī cǐ shì dà yīn zhī xia tuō

众 生听者悉了知,此是大音之解脱。

rǔ guān f? zhì nán sī yì pǔ xiàn zhū qù jiù qún shēng

汝观佛智难思议,普现诸趣救群生,

n?ng lìng jiàn zhě jiē c?ng huà cǐ bì rì chuáng shēn wù liǎo

能令见者皆从化,此蔽日 幢 深悟了。

rú lái dà bēi fāng biàn hǎi w?i lì shì jiān ?r chū xiàn

如来大悲方便海,为利世间而出现,

guǎng kāi zhang dào shì zh?ngshēng cǐ jiànfāngsh?nn?ngliǎo dá

广开正道示众 生,此见方神能了达。

rú lái pǔ fàng dà guāng míng yí qia shí fāng wú bù zhào

如来普放大光明,一切十方无不照,

lìng suí niàn f? shēng gōng d? cǐ fā wēi guāng xia tuō m?n

令随念佛生功德,此发威光解脱门。

fù cì bù huā rú yún zhǔ lín sh?n d? guǎng dà wú biān zhì hǎi zàng xia tuō m?n zhu? gàn shū guāng zhǔ

复次,布华如云主林神,得广大无边智海藏解脱门;擢干舒光主

lín sh?n d? guǎng dà xiū zhì pǔ qīngjìng xia tuō m?n shēng yá fā yào zhǔ lín sh?n d? zēngzhǎngzhǒngzhǒngjìng xìn

林神,得广大修治普清净解脱门;生芽发耀主林神,得增长 种 种净信

yá xia tuō m?n jí xiángjìng ya zhǔ lín sh?n d? yí qia qīngjìnggōng d? zhuāng yán jù xia tuō m?n chuí bù yàn

芽解脱门;吉祥净叶主林神,得一切清净功德 庄 严聚解脱门;垂布焰

zàng zhǔ lín sh?n d? pǔ m?n qīngjìng huì h?ngzhōu lǎn fǎ jia xia tuō m?n miàozhuāng yán guāng zhǔ lín sh?n d? pǔ

藏主林神,得普门清净慧恒周览法界解脱门;妙 庄 严光主林神,得普

zhī yí qia zh?ngshēnghang hǎi ?r xīng bù fǎ yún xia tuō m?n kě yì l?i shēng zhǔ lín sh?n d? rěn sh?u yí qia bù

知一切众 生行海而兴布法云解脱门;可意雷声主林神,得忍受一切不

kě yì shēng yǎn qīngjìng yīn xia tuō m?n xiāngguāng pǔ biàn zhǔ lín sh?n d? shí fāng pǔ xiàn xī suǒ xiū zhì guǎng dà

可意声演清净音解脱门;香 光普遍主林神,得十方普现昔所修治广大

hangjìng jia xia tuō m?n miàoguāng huí yào zhǔ lín sh?n d? yǐ yí qia gōng d? fǎ ráo yì shì jiān xia tuō m?n huā

行境界解脱门;妙光回耀主林神,得以一切功德法饶益世间解脱门;华

guǒ guāng wai zhǔ lín sh?n d? n?nglìng yí qia jiàn f? chū xīngchángjìngniàn bù wàngzhuāng yán gōng d? zàng xia tuō m?n

果光味主林神,得能令一切见佛出兴常敬念不忘 庄 严功德藏解脱门。

ěr shí bù huā rú yún zhǔ lín sh?n ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia zhǔ lín sh?nzh?ng ?r shuōs?ng yán

尔时,布华如云主林神,承佛威力,普观一切主林神众而说颂言:

f? xī xiū xí pú tí hang fú d? zhì huì xī ch?ng mǎn

佛昔修习菩提行,福德智慧悉成满,

yí qia zhū lì jiē jù zú fàng dà guāng míng chū shì jiān

一切诸力皆具足,放大光明出世间。

bēi m?n wú liàngděngzh?ngshēng rú lái wǎng xī pǔ jìng zhì

悲门无量等众 生,如来往昔普净治,

shì gù yú shì n?ng w?i yì cǐ zhu? gàn sh?n zhī suǒ liǎo

是故于世能为益,此擢干神之所了。

ru? yǒu zh?ng shēng yī jiàn f? bì shǐ rù yú shēn xìn hǎi

若有众 生一见佛,必使入于深信海,

pǔ shì yí qia rú lái dào cǐ miào yá sh?n zhī xia tuō

普示一切如来道,此妙芽神之解脱。

yī máo suǒ jí zhū gōng d? ji? hǎi xuān yáng bù kě jìn

一毛所集诸功德,劫海宣扬不可尽,

zhū f? fāng biàn nán sī yì jìng ya n?ng míng cǐ shēn yì

诸佛方便难思议,净叶能明此深义。

wǒ niàn rú lái yú wǎng xī g?ng yǎng chà ch?n wú liàng f?

我念如来于往昔,供养刹尘无量佛,

yī yī f? suǒ zhì jiàn míng cǐ yàn zàng sh?n zhī suǒ liǎo

一一佛所智渐明,此焰藏神之所了。

yí qia zh?ng shēng zhū hang hǎi shì zūn yī niàn xī liǎo zhī

一切众 生诸行海,世尊一念悉了知,

rú shì guǎng dà wú ài zhì miàozhuāng yán sh?nn?ng wù rù

如是广大无碍智,妙 庄 严神能悟入。

h?ng yǎn rú lái jì miào yīn pǔ shēng wú děng dà huān xǐ

恒演如来寂妙音,普生无等大欢喜,

suí qí xia yù jiē lìng wù cǐ shì l?i yīn suǒ hang fǎ

随其解欲皆令悟,此是雷音所行法。

rú lái shì xiàn dà sh?n tōng shí fāng gu? tǔ jiē zhōu biàn

如来示现大神通,十方国土皆周遍,

f? xī xiū xíng xī lìng jiàn cǐ pǔ xiāng guāng suǒ rù m?n

佛昔修行悉令见,此普香 光所入门。

zh?ngshēngqiān bì bù xiū d? mí hu? ch?n liú shēng sǐ zhōng

众 生譣诐不修德,迷惑沉流生死中,

w?i bǐ chǎn míng zh?ng zhì dào cǐ miào guāng sh?n zhī suǒ jiàn

为彼阐明众智道,此妙光神之所见。

f? w?i ya zhàng zhū zh?ngshēng jīng yú yì ji? shí nǎi xiàn

佛为业障诸众 生,经于亿劫时乃现,

qí yú niàn niàn cháng lìng jiàn cǐ wai guāng sh?n suǒ guān chá

其余念念常令见,此味光神所观察。

fù cì bǎo fēng kāi huā zhǔ shānsh?n d? rù dà jì dìngguāngmíng xia tuō m?n huā lín miào jì zhǔ shānsh?n

复次,宝峰开华主山神,得入大寂定光明解脱门;华林妙髻主山神,

d? xiū xí cí shàn gēn ch?ng shú bù kě sī yì shù zh?ngshēng xia tuō m?n gāo chuáng pǔ zhào zhǔ shānsh?n d? guān chá

得修习慈善根成熟不可思议数众 生解脱门;高 幢 普照主山神,得观察

yí qia zh?ngshēng xīn suǒ la yán jìng zhū gēn xia tuō m?n lí ch?n bǎo jì zhǔ shānsh?n d? wú biān ji? hǎi qín

一切众 生心所乐,严净诸根解脱门;离尘宝髻主山神,得无边劫海勤

jīng jìn wú yàn dài xia tuō m?n guāngzhào shí fāng zhǔ shānsh?n d? yǐ wú biāngōng d? guāng pǔ ju? wù xia tuō

精进无厌怠解脱门;光照十方主山神,得以无边功德光,普觉悟解脱

m?n dà lì guāngmíng zhǔ shānsh?n d? n?ng zì ch?ng shú fù lìngzh?ngshēng shě lí yú mí xíng xia tuō m?n wēi

门;大力光明主山神,得能自成熟,复令众 生舍离愚迷行解脱门;威

guāng pǔ shang zhǔ shānsh?n d? bá yí qia kǔ shǐ wú yǒu yú xia tuō m?n wēi mì guāng lún zhǔ shānsh?n d?

光普胜主山神,得拔一切苦,使无有余解脱门;微密光轮主山神,得

yǎn jiào fǎ guāngmíngxiǎn shì yí qia rú lái gōng d? xia tuō m?n pǔ yǎn xiànjiàn zhǔ shānsh?n d? lìng yí qia zh?ng

演教法光明显示一切如来功德解脱门;普眼现见主山神,得令一切众

shēng nǎi zhì yú mangzhōng zēngzhǎngshàn gēn xia tuō m?n jīn gāngjiān gù yǎn zhǔ shānsh?n d? chū xiàn wú biān

生,乃至于梦中,增长善根解脱门;金刚坚固眼主山神,得出现无边

dà yì hǎi xia tuō m?n

大义海解脱门。

ěr shí kāi huā zā dì zhǔ shānsh?n ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia zhǔ shānsh?nzh?ng ?r shuōs?ng

尔时,开华匝地主山神,承佛威力,普观一切主山神众,而说颂

yán

言:

wǎng xiū shang hang wú yǒu biān jīn hu? sh?n tōng yì wú liàng

往修胜行无有边,今获神通亦无量,

fǎ m?n guǎng pì rú ch?n shù xī shǐ zh?ngshēngshēn wù xǐ

法门广辟如尘数,悉使众 生深悟喜。

zh?ngxiàng yán shēnbiàn shì jiān máo kǒngguāngmíng xī qīngjìng

众 相严身遍世间,毛孔光明悉清净,

dà cí fāng biàn shì yí qia huā lín miào jì wù cǐ m?n

大慈方便示一切,华林妙髻悟此门。

f? shēn pǔ xiàn wú yǒu biān shí fāng shì jia jiē chōng mǎn

佛身普现无有边,十方世界皆充满,

zhū gēn yán jìng jiàn zhě xǐ cǐ fǎ gāo chuáng n?ng wù rù

诸根严净见者喜,此法高 幢 能悟入。

lì ji? qín xiū wú xia juàn bù rǎn shì fǎ rú xū kōng

历劫勤修无懈倦,不染世法如虚空,

zhǒngzhǒngfāngbiàn huà qún shēngwù cǐ fǎ m?n míng bǎo jì

种 种方便化群生,悟此法门名宝髻。

zh?ngshēngmáng àn rù xiǎn dàof? āi mǐn bǐ shū guāngzhào

众 生盲暗入险道,佛哀愍彼舒光照,

pǔ shǐ shì jiān c?ng shuì ju?wēi guāng wù cǐ xīn shēng xǐ

普使世间从睡觉,威光悟此心生喜。

xī zài zhū yǒu guǎng xiū xíngg?ng yǎng chà ch?n wú shù f?

昔在诸有广修行,供养刹尘无数佛,

lìng zh?ng shēng jiàn fā dà yuàncǐ dì dà lì n?ng míng rù

令众 生见发大愿,此地大力能明入。

jiàn zhū zh?ngshēng liú zhuǎn kǔyí qia ya zhàngh?ngchán fù

见诸众 生流转苦,一切业障恒缠覆,

yǐ zhì huì guāng xī mia chúcǐ pǔ shang sh?n zhī xia tuō

以智慧光悉灭除,此普胜神之解脱。

yī yī máo kǒng chū miào yīnsuí zh?ng shēng xīn zàn zhū f?

一一毛孔出妙音,随众 生心赞诸佛,

xī biàn shí fāng wú liàng ji?cǐ shì guāng lún suǒ rù m?n

悉遍十方无量劫,此是光轮所入门。

f? biàn shí fāng pǔ xiàn qiánzhǒngzhǒng fāng biàn shuō miào fǎ

佛遍十方普现前,种 种方便说妙法,

guǎng yì zh?ngshēng zhū hang hǎicǐ xiànjiànsh?n zhī suǒ wù

广益众 生诸行海,此现见神之所悟。

fǎ m?n rú hǎi wú biān liàngyī yīn w?i shuō xī lìng jiě

法门如海无边量,一音为说悉令解,

yí qia ji? zhōng yǎn bù qi?ngrù cǐ fāng biàn jīn gāng mù

一切劫中演不穷,入此方便金刚目。

fù cìpǔ d? jìng huā zhǔ dì sh?nd? yǐcí bēi xīnniànniàn pǔ guān yí qia zh?ngshēng xia tuō m?n

复次,普德净华主地神,得以慈悲心,念念普观一切众 生解脱门;

jiān fú zhuāng yán zhǔ dì sh?n d? pǔ xiàn yí qia zh?ngshēng fú d? lì jiě tuō m?n miào huā yán shù zhǔ dì sh?n

坚福 庄 严主地神,得普现一切众 生福德力解脱门;妙华严树主地神,

d? pǔ rù zhū fǎ chū shēng yí qia f? chà zhuāng yán xia tuō m?n pǔ sàn zh?ng bǎo zhǔ dì sh?n d? xiū xí zhǒng

得普入诸法,出生一切佛刹 庄 严解脱门;普散众宝主地神,得修习种

zhǒng zhū sān mai lìngzh?ngshēng chú zhàng g?u xia tuō m?n jìng mù guān shí zhǔ dì sh?n d? lìng yí qia zh?ngshēng

种诸三昧,令众 生除障垢解脱门;净目观时主地神,得令一切众 生

cháng y?u xì kuài la xia tuō m?n jīn sa miào yǎn zhǔ dì sh?n d? shì xiàn yí qia qīngjìngshēn tiáo fú zh?ngshēng

常游戏快乐解脱门;金色妙眼主地神,得示现一切清净身,调伏众 生

xia tuō m?n xiāng máo fà guāng zhǔ dì sh?n d? liǎo zhī yí qia f? gōng d? hǎi dà wēi lì xia tuō m?n jì yīn

解脱门;香毛发光主地神,得了知一切佛功德海大威力解脱门;寂音

yua yì zhǔ dì sh?n d? pǔ sha chí yí qia zh?ngshēng yán yīn hǎi xia tuō m?n miào huā xuán jì zhǔ dì sh?n d?

悦意主地神,得普摄持一切众 生言音海解脱门;妙华旋髻主地神,得

chōng mǎn f? chà lí g?u xìng xia tuō m?n jīn gāng pǔ chí zhǔ dì sh?n d? yí qia f? fǎ lún suǒ sha chí pǔ chū xiàn

充满佛刹离垢性解脱门;金刚普持主地神,得一切佛法轮所摄持普出现

xia tuō m?n

解脱门。

ěr shí pǔ d? jìng huā zhǔ dì sh?n ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia zhǔ dì sh?nzh?ng ?r shuōs?ng yán

尔时,普德净华主地神,承佛威力,普观一切主地神众而说颂言:

rú lái wǎng xī niàn niàn zhōng dà cí bēi m?n bù kě shuō

如来往昔念念中,大慈悲门不可说,

rú shì xiū xíng wú yǒu yǐ gù d? jiān láo bù huài shēn

如是修行无有已,故得坚牢不坏身。

sān shì zh?ngshēng jí pú sà suǒ yǒu yí qia zh?ng fú jù

三世众 生及菩萨,所有一切众福聚,

xī xiàn rú lái máo kǒng zhōng fú yán jiàn yǐ shēng huān xǐ

悉现如来毛孔中,福严见已生欢喜。

guǎng dà jì jìng sān m? dì bù shēng bù mia wú lái qù

广大寂静三摩地,不生不灭无来去,

yán jìng gu? tǔ shì zh?ng shēng cǐ shù huā sh?n zhī xia tuō

严净国土示众 生,此树华神之解脱。

f? yú wǎng xī xiū zhū hang w?i lìngzh?ngshēngxiāoch?ngzhàng

佛于往昔修诸行,为令众 生消重 障,

pǔ sàn zh?ng bǎo zhǔ dì sh?n jiàn cǐ xia tuō shēng huān xǐ

普散众宝主地神,见此解脱生欢喜。

rú lái jìng jia wú biān jì niàn niàn pǔ xiàn yú shì jiān

如来境界无边际,念念普现于世间,

jìng mù guān shí zhǔ dì sh?n jiàn f? suǒ hang xīn qìng yua

净目观时主地神,见佛所行心庆悦。

miào yīn wú xiàn bù sī yì pǔ w?i zh?ng shēng mia fán nǎo

妙音无限不思议,普为众 生灭烦恼,

jīn sa yǎn sh?n n?ng liǎo wù jiàn f? wú biān shang gōng d?

金色眼神能了悟,见佛无边胜功德。

yí qia sa xíng jiē huà xiàn shí fāng fǎ jia xī chōng mǎn

一切色形皆化现,十方法界悉充满,

xiāng máo fà guāngchángjiàn f? rú shì pǔ huà zhū zh?ngshēng

香毛发光 常见佛,如是普化诸众 生。

miào yīn pǔ biàn yú shí fāng wú liàng ji? zhōng w?i zh?ngshuō

妙音普遍于十方,无量劫中为众说,

yua yì dì sh?n xīn liǎo dá c?ng f? d? w?n shēn jìng xǐ

悦意地神心了达,从佛得闻深敬喜。

f? máo kǒng chū xiāng yàn yún suí zh?ngshēng xīn biàn shì jiān

佛毛孔出香焰云,随众 生心遍世间,

yí qia jiàn zhě jiē ch?ng shú cǐ shì huā xuán suǒ guān chù

一切见者皆成熟,此是华旋所观处。

jiān gù nán huài rú jīn gāng bù kě qīng d?ng yú xū mí

坚固难坏如金刚,不可倾动逾须弥,

f? shēn rú shì chǔ shì jiān pǔ chí d? jiàn shēng huān xǐ

佛身如是处世间,普持得见生欢喜。

1fù cì bǎo fēngguāng yào zhǔ ch?ngsh?n d? fāngbiàn lì yì zh?ngshēng xia tuō m?n miào yán gōngdiàn zhǔ ch?ng

复次,宝峰光曜主城神,得方便利益众 生解脱门;妙严宫殿主城

sh?n d? zhī zh?ngshēng gēn jiào huà ch?ng shú xia tuō m?n qīngjìng xǐ bǎo zhǔ ch?ngsh?n d? chánghuān xǐ lìng yí qia

神,得知众 生根教化成熟解脱门;清净喜宝主城神,得常欢喜令一切

zh?ngshēngsh?u zhū fú d? xia tuō m?n lí yōu qīngjìng zhǔ ch?ngsh?n d? jiù zhū bù wai dà bēi zàng xia tuō m?n

众 生受诸福德解脱门;离忧清净主城神,得救诸怖畏大悲藏解脱门;

huā dēng yàn yǎn zhǔ ch?ngsh?n d? pǔ míngliǎo dà zhì huì xia tuō m?n yàn chuángmíngxiàn zhǔ ch?ngsh?n d? pǔ fāng

华灯焰眼主城神,得普明了大智慧解脱门;焰 幢 明现主城神,得普方

biàn shì xiàn xia tuō m?n shang fú wēi guāng zhǔ ch?ngsh?n d? pǔ guān chá yí qia zh?ngshēnglìng xiū guǎng dà fú d?

便示现解脱门;盛福威光主城神,得普观察一切众 生令修广大福德

hǎi xia tuō m?n jìngguāngmíngshēn zhǔ ch?ngsh?n d? kāi wù yí qia yú àn zh?ngshēng xia tuō m?n xiāngchuángzhuāng

海解脱门;净光明身主城神,得开悟一切愚暗众 生解脱门;香 幢 庄

yán zhǔ ch?ngsh?n d? guān rú lái zì zài lì pǔ biàn shì jiāntiáo fú zh?ngshēng xia tuō m?n bǎo fēngguāng mù zhǔ ch?ng

严主城神,得观如来自在力普遍世间调伏众 生解脱门;宝峰光目主城

sh?n d? n?ng yǐ dà guāngmíng p? yí qia zh?ngshēngzhàng ài shān xia tuō m?n

神,得能以大光明破一切众 生 障碍山解脱门。

ěr shí bǎo fēngguāng yào zhǔ ch?ngsh?n ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia zhǔ ch?ngsh?nzh?ng ?r shuōs?ng yán

尔时,宝峰光曜主城神,承佛威力,普观一切主城神众而说颂言:

dǎo shī rú shì bù sī yì guāng míng biàn zhào yú shí fāng

导师如是不思议,光明遍照于十方,

zh?ngshēngxiànqián xī jiàn f? jiào huà ch?ng shú wú yāng shù

众 生现前悉见佛,教化成熟无央数。

zhū zh?ng shēng gēn ga chā bi? f? xī liǎo zhī wú yǒu yú

诸众 生根各差别,佛悉了知无有余,

miào yán gōng diàn zhǔ ch?ng sh?n rù cǐ fǎ m?n xīn qìng yua

妙严宫殿主城神,入此法门心庆悦。

rú lái wú liàng ji? xiū xíng hù chí wǎng xī zhū f? fǎ

如来无量劫修行,护持往昔诸佛法,

yì chángch?ngfangshēnghuān xǐ miào bǎo ch?ngsh?n wù cǐ m?n

意常 承奉生欢喜,妙宝城神悟此门。

rú lái xī yǐ n?ng chú qiǎn yí qia zh?ng shēng zhū kǒng bù

如来昔已能除遣,一切众 生诸恐怖,

?r h?ng yú bǐ qǐ cí bēi cǐ lí yōu sh?n xīn wù xǐ

而恒于彼起慈悲,此离忧神心悟喜。

f? zhì guǎng dà wú yǒu biān pì rú xū kōng bù kě liáng

佛智广大无有边,譬如虚空不可量,

huā mù ch?ng sh?n sī wù yua n?ng xu? rú lái zhī miào huì

华目城神斯悟悦,能学如来之妙慧。

rú lái sa xiàngděngzh?ngshēng suí qí la yù jiē lìngjiàn

如来色相等众 生,随其乐欲皆令见,

yàn chuángmíngxiàn xīn n?ng wù xí cǐ fāngbiànshēnghuān xǐ

焰 幢 明现心能悟,习此方便生欢喜。

rú lái wǎng xiū zh?ng fú hǎi qīng jìng guǎng dà wú biān jì

如来往修众福海,清净广大无边际,

fú d? chuángguāng yú cǐ m?n guān chá liǎo wù xīn xīn qìng

福德 幢 光于此门,观察了悟心欣庆。

zh?ngshēng yú mí zhū yǒu zhōng rú shì shēngmáng zú wú dǔ

众 生愚迷诸有中,如世生盲卒无睹,

f? w?i lì yì xīng yú shì qīng jìng guāng sh?n rù cǐ m?n

佛为利益兴于世,清净光神入此门。

rú lái zì zài wú yǒu biān rú yún pǔ biàn yú shì jiān

如来自在无有边,如云普遍于世间,

nǎi zhì xiànmanglìngtiáo fú cǐ shì xiāngchuáng suǒ guānjiàn

乃至现梦令调伏,此是香 幢 所观见。

zh?ngshēng chī àn rú máng gǔ zhǒngzhǒngzhàng gài suǒ chán fù

众 生痴暗如盲瞽,种 种 障盖所缠覆,

f? guāng zhào cha pǔ lìng kāi rú shì bǎo fēng zhī suǒ rù

佛光照彻普令开,如是宝峰之所入。

fù cì jìngzhuāng yán chuáng dào chǎngsh?n d? chū xiàngàngyǎng f? guǎng dà zhuāng yán jù shì yuàn lì xia tuō

复次,净 庄 严 幢 道场神,得出现供养佛广大 庄 严具誓愿力解脱

m?n xū mí bǎo guāng dào chǎngsh?n d? xiàn yí qia zh?ngshēngqiánch?ng jiù guǎng dà pú tí hang xia tuō m?n l?i

门;须弥宝光道场神,得现一切众 生前成就广大菩提行解脱门;雷

yīn chuángxiàng dào chǎngsh?n d? suí yí qia zh?ngshēng xīn suǒ la lìngjiàn f? yú mangzhōng wai shuō fǎ xia tuō m?n

音 幢 相道场神,得随一切众 生心所乐令见佛于梦中为说法解脱门;

yǔ huā miào yǎn dào chǎngsh?n d? n?ng yǔ yí qia nán shě zh?ng bǎo zhuāng yán jù xia tuō m?n qīngjìng yàn xíng dào chǎng

雨华妙眼道场神,得能雨一切难舍众宝 庄 严具解脱门;清净焰形道场

sh?n d ? n?ngxiànmiàozhuāngy á n d à ochǎngguǎngh u àzh?ngshēnglìngch?ngs h ú x i a t u ō m ? n h u āyīngchuí j ì d à ochǎngsh?n

神,得能现妙 庄 严道场 广化众 生令成熟解脱门;华缨垂髻道场神,

d ? s u í gēn shuō fǎ lìngshēngzhangniàn xia tuō m?n yǔ bǎo zhuāng yán dào chǎngsh?n d? n?ng yǐ biàn cái pǔ yǔ

得随根说法,令生 正念解脱门;雨宝 庄 严道场神,得能以辩才,普雨

wú biānhuān xǐ fǎ xia tuō m?n yǒngměngxiāng yǎn dào chǎngsh?n d? guǎngchēng zàn zhū f? gōng d? xia tuō m?n jīn

无边欢喜法解脱门;勇猛香眼道场神,得广 称赞诸佛功德解脱门;金

gāng cǎi yún dào chǎngsh?n d? shì xiàn wú biān sa xiàng shù zhuāng yán dào chǎng xia tuō m?n lián huā guāngmíng dào chǎng

刚彩云道场神,得示现无边色相树 庄 严道场解脱门;莲华光明道场

sh?n d? pú tí shù xià jì rán bù d?ng ?r chōngbiàn shí fāng xia tuō m?n miàoguāngzhào yào dào chǎngsh?n d?

神,得菩提树下寂然不动,而充遍十方解脱门;妙光照曜道场神,得

xiǎn shì rú lái zhǒngzhǒng lì xia tuō m?n

显示如来种 种力解脱门。

ěr shí jìngzhuāng yán chuáng dào chǎngsh?n ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia dào chǎngsh?nzh?ng ?r shuōs?ng

尔时,净 庄 严 幢 道场神,承佛威力,普观一切道场神众而说颂

yán

言;

wǒ niàn rú lái wǎng xī shí yú wú liàng ji? suǒ xiū xíng

我念如来往昔时,于无量劫所修行,

zhū f? chū xīng xián gōng yǎng gù hu? rú kōng dà gōng d?

诸佛出兴咸供养,故获如空大功德。

f? xī xiū xíng wú jìn shī wú liàng chà tǔ wēi ch?n děng

佛昔修行无尽施,无量刹土微尘等,

xū mí guāng zhào pú tí sh?n yì niàn shàn shì xīn xīn qìng

须弥光照菩提神,忆念善逝心欣庆。

rú lái sa xiàng wú yǒu qi?ng biàn huà zhōu liú yí qia chà

如来色相无有穷,变化周流一切刹,

nǎi zhì mangzhōngcháng shì xiàn l?i chuángjiàn cǐ shēnghuān xǐ

乃至梦中 常示现,雷 幢 见此生欢喜。

xī xíng sha hang wú liàng ji? n?ng shě nán shě yǎn rú hǎi

昔行舍行无量劫,能舍难舍眼如海,

rú shì sha hang wai zh?ng shēng cǐ miào yǎn sh?n n?ng wù yua

如是舍行为众 生,此妙眼神能悟悦。

wú biān sa xiàng bǎo yàn yún xiàn pú tí chǎng biàn shì jiān

无边色相宝焰云,现菩提场遍世间,

yàn xíng qīng jìng dào chǎng sh?n jiàn f? zì zài shēng huān xǐ

焰形清净道场神,见佛自在生欢喜。

zh?ngshēng hang hǎi wú yǒu biān f? pǔ mí lún yǔ fǎ yǔ

众 生行海无有边,佛普弥纶雨法雨,

suí qí gēn jiě chú yí hu? huā yīng wù cǐ xīn huān xǐ

随其根解除疑惑,华缨悟此心欢喜。

wú liàng fǎ m?n chā bi? yì biàn cái dà hǎi jiē n?ng rù

无量法门差别义,辩才大海皆能入,

yǔ bǎo yán jù dào chǎng sh?n yú xīn niàn niàn h?ng rú shì

雨宝严具道场神,于心念念恒如是。

yú bù kě shuō yí qia tǔ jìn shì yán cí chēng zàn f?

于不可说一切土,尽世言辞称赞佛,

gù hu? míng yù dà gōng d? cǐ yǒng yǎn sh?n n?ng yì niàn

故获名誉大功德,此勇眼神能忆念。

zhǒngzhǒng sa xiàng wú biān shù pǔ xiàn pú tí shù wáng xià

种 种色相无边树,普现菩提树王下,

jīn gāng cǎi yún wù cǐ m?n h?ng guān dào shù shēng huān xǐ

金刚彩云悟此门,恒观道树生欢喜。

shí fāng biān jì bù kě d? f? zu? dào chǎng zhì yì rán

十方边际不可得,佛坐道场智亦然,

lián huā bù guāng jìng xìn xīn rù cǐ xia tuō shēn shēng xǐ

莲华步光净信心,入此解脱深生喜。

dào chǎng yí qia chū miào yīn zàn f? nán sī qīng jìng lì

道场一切出妙音,赞佛难思清净力,

jí yǐ ch?ng jiù zhū yīn hang cǐ miào guāng sh?n n?ng tīng sh?u

及以成就诸因行,此妙光神能听受。

fù cì bǎo yìn shǒu zú xíngsh?n d? pǔ yǔ zh?ng bǎo shēngguǎng dà huān xǐ xia tuō m?n lián huā guāng zú

复次,宝印手足行神,得普雨众宝生 广大欢喜解脱门;莲华光足

xíngsh?n d? shì xiàn f? shēn zu? yí qia guāng sa lián huā zu? lìngjiàn zhě huān xǐ xia tuō m?n zuì shang huā

行神,得示现佛身,坐一切光色莲华座,令见者欢喜解脱门;最胜华

jì zú xíngsh?n d? yī yī xīn niànzhōng jiàn lì yí qia rú lái zh?ng huì dào chǎng xia tuō m?n sha zhū shànjiàn

髻足行神,得一一心念中,建立一切如来众会道场解脱门;摄诸善见

zú xíngsh?n d? jǔ zú fā bù xī tiáo fú wú biānzh?ngshēng xia tuō m?n miào bǎo xīngchuáng zú xíngsh?n d?

足行神,得举足发步,悉调伏无边众 生解脱门;妙宝星 幢 足行神,得

niànniànzhōng huà xiànzhǒngzhǒnglián huā wǎngguāngmíng pǔ yǔ zh?ng bǎo chū miào yīn shēng xia tuō m?n la tǔ miào yīn

念念中化现种 种莲华网光明,普雨众宝出妙音声解脱门;乐吐妙音

zú xíngsh?n d? chū shēng wú biānhuān xǐ hǎi xia tuō m?n zhān tán shù guāng zú xíngsh?n d? yǐ xiāngfēng pǔ ju?

足行神,得出生无边欢喜海解脱门;栴檀树光足行神,得以香风普觉

yí qia dào chǎngzh?ng huì xia tuō m?n lián huā guāngmíng zú xíngsh?n d? yí qia máo kǒngfàngguāngmíng yǎn wēi miào

一切道场 众会解脱门;莲华光明足行神,得一切毛孔放光明,演微妙

fǎ yīn xia tuō m?n wēi miàoguāngmíng zú xíngsh?n d? qí shēnbiàn chū zhǒngzhǒngguāngmíngwǎng pǔ zhào yào xia tuō

法音解脱门;微妙光明足行神,得其身遍出种 种 光明网普照曜解脱

m?n jī jí miào huā zú xíngsh?n d? kāi wù yí qia zh?ngshēng lìngshēngshàn gēn hǎi xia tuō m?n

门;积集妙华足行神,得开悟一切众 生,令生善根海解脱门。

ěr shí bǎo yìn shǒu zú xíngsh?n ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia zú xíngsh?nzh?ng ?r shuōs?ng yán

尔时,宝印手足行神,承佛威力,普观一切足行神众而说颂言:

f? xī xiū xíng wú liàng ji? g?ng yǎng yí qia zhū rú lái

佛昔修行无量劫,供养一切诸如来,

xīn h?ng qìng yua bù pí yàn xǐ m?n shēn dà y?u rú hǎi

心恒庆悦不疲厌,喜门深大犹如海。

niànniànsh?ntōng bù kě liáng huà xiànlián huā zhǒngzhǒngxiāng

念念神通不可量,化现莲华种 种 香,

f? zu? qí shàng pǔ y?u wǎng h?ng sa guāng sh?n jiē dǔ jiàn

佛坐其上普游往,红色光神皆睹见。

zhū f? rú lái fǎ rú shì guǎng dà zh?ng huì biàn shí fāng

诸佛如来法如是,广大众会遍十方,

pǔ xiàn sh?n tōng bù kě yì zuì shang huā sh?n xī míng zhǔ

普现神通不可议,最胜华神悉明瞩。

shí fāng gu? tǔ yí qia chù yú zhōng jǔ zú ru? xià zú

十方国土一切处,于中举足若下足,

xī n?ng ch?ng jiù zhū qún shēng cǐ shàn jiàn sh?n xīn wù xǐ

悉能成就诸群生,此善见神心悟喜。

rú zh?ngshēng shù pǔ xiànshēn cǐ yī yì shēnchōng fǎ jia

如众 生数普现身,此一一身充法界,

xī fàngjìngguāng yǔ zh?ng bǎo rú shì xia tuō xīngchuáng rù

悉放净光雨众宝,如是解脱星 幢 入。

rú lái jìng jia wú biān jì pǔ yǔ fǎ yǔ jiē chōng mǎn

如来境界无边际,普雨法雨皆充满,

zh?ng huì dǔ f? shēnghuān xǐ cǐ miào yīn shēng zhī suǒ jiàn

众会睹佛生欢喜,此妙音声之所见。

f? yīn shēngliàngděng xū kōng yī qia yīn shēng xī zài zhōng

佛音声 量等虚空,一切音声悉在中,

tiāo fú zh?ng shēng mǐ bù biàn rú shì zhān tán n?ng tīng sh?u

调伏众 生靡不遍,如是栴檀能听受。

yí qia máo kǒng chū huà yīn chǎn yáng sān shì zhū f? míng

一切毛孔出化音,阐扬三世诸佛名,

w?n cǐ yīn zhě jiē huān xǐ lián huā guāng sh?n rú shì jiàn

闻此音者皆欢喜,莲华光神如是见。

f? shēn biàn xiàn bù sī yì bù bù sa xiàng y?u rú hǎi

佛身变现不思议,步步色相犹如海,

suí zh?ngshēng xīn xī lìngjiàn cǐ miàoguāngmíng zhī suǒ d?

随众 生心悉令见,此妙光明之所得。

shí fāng pǔ xiàn dà sh?n tōng yí qia zh?ng shēng xī kāi wù

十方普现大神通,一切众 生悉开悟,

zh?ngmiào huā sh?n yú cǐ fǎ jiàn yǐ xīn shēng dà huān xǐ

众妙华神于此法,见已心生大欢喜。

fù cì jìng xǐ jìng jia shēnzh?ngsh?n d? yì f? wǎng xī shì yuàn hǎi xia tuō m?n guāngzhào shí fāngshēn

复次,净喜境界身众神,得忆佛往昔誓愿海解脱门;光照十方身

zh?ngsh?n d? guāngmíng pǔ zhào wú biān shì jia xia tuō m?n hǎi yīn tiáo fú shēnzh?ngsh?n d? dà yīn pǔ ju? yí

众神,得光明普照无边世界解脱门;海音调伏身众神,得大音普觉一

qia zh?ngshēng lìnghuān xǐ tiáo fú xia tuō m?n jìng huā yán jì shēnzh?ngsh?n d? shēn rú xū kōngzhōubiàn zhù xia

切众 生,令欢喜调伏解脱门;净华严髻身众神,得身如虚空周遍住解

tuō m?n wú liàng wēi yí shēnzh?ngsh?n d? shì yí qia zh?ngshēng zhū f? jìng jia xia tuō m?n zuì shangguāng yán

脱门;无量威仪身众神,得示一切众 生诸佛境界解脱门;最胜 光严

shēnzh?ngsh?n d? lìng yí qia jī fá zh?ngshēng sa lì mǎn zú xia tuō m?n jìngguāngxiāng yún shēnzh?ngsh?n d?

身众神,得令一切饥乏众 生色力满足解脱门;净光 香云身众神,得

chú yí qia zh?ngshēng fán nǎo g?u xia tuō m?n shǒu hù sha chí shēnzh?ngsh?n d? zhuǎn yí qia zh?ngshēng yú chī m?

除一切众 生烦恼垢解脱门;守护摄持身众神,得转一切众 生愚痴魔

ya xia tuō m?n pǔ xiàn sha huà shēnzh?ngsh?n d? pǔ yú yí qia shì zhǔ gōngdiànzhōng xiǎn shì zhuāng yán xiàng xia

业解脱门;普现摄化身众神,得普于一切世主宫殿中,显示 庄 严相解

tuō m?n bù d?ngguāngmíngshēnzh?ngsh?n d? pǔ sha yí qia zh?ngshēng jiē lìngshēngqīngjìngshàn gēn xia tuō m?n

脱门;不动光明身众神,得普摄一切众 生,皆令生清净善根解脱门。

ěr shí jìng xǐ jìng jia shēnzh?ngsh?n ch?ng f? wēi lì pǔ guān yī qiē shēnzh?ngsh?nzh?ng ?r shuōs?ng

尔时,净喜境界身众神,承佛威力,普观一切身众神众,而说颂

yán

言:

wǒ yì xū mí ch?n ji? qián yǒu f? miào guāng chū xīng shì

我忆须弥尘劫前,有佛妙光出兴世,

1shì zūn yú bǐ rú lái suǒ fā xīn g?ng yǎng yí qia f?

世尊于彼如来所,发心供养一切佛。

rú lái shēnfàng dà guāngmíng qí guāng fǎ jia mǐ bù chōng

如来身放大光明,其光法界靡不充,

zh?ngshēng yù zhě xīn tiáo fú cǐ zhào fāng sh?n zhī suǒ jiàn

众 生遇者心调伏,此照方神之所见。

rú lái shēng zhan shí fāng gu? yí qia yán yīn xī yuán mǎn

如来声震十方国,一切言音悉圆满,

pǔ ju? qún shēng wú yǒu yú tiáo fú w?n cǐ xīn huān qìng

普觉群生无有余,调伏闻此心欢庆。

f? shēn qīng jìng h?ng jì mia pǔ xiàn zh?ng sa wú zhū xiàng

佛身清净恒寂灭,普现众色无诸相,

rú shì biàn zhù yú shì jiān cǐ jìng huā sh?n zhī suǒ rù

如是遍住于世间,此净华神之所入。

dǎo shī rú shì bù sī yì suí zh?ng shēng xīn xī lìng jiàn

导师如是不思议,随众 生心悉令见,

hu? zu? hu? xíng hu? shí zhù wú liàng wēi yí suǒ wù m?n

或坐或行或时住,无量威仪所悟门。

f? bǎi qiān ji? nàn f?ng yù chū xīng lì yì n?ng zì zài

佛百千劫难逢遇,出兴利益能自在,

lìng shì xī lí pín qi?ng kǔ zuì shangguāng yán rù sī chù

令世悉离贫穷苦,最胜 光严入斯处。

rú lái yī yī chǐ xiāngjiàn pǔ fàngxiāngdēngguāng yàn yún

如来一一齿相间,普放香灯光焰云,

mia chú yí qia zh?ng shēng hu? lí g?u yún sh?n rú shì jiàn

灭除一切众 生惑,离垢云神如是见。

zh?ngshēng rǎn hu? w?i ch?ngzhàng suí zhú m? jìngcháng liú zhuǎn

众 生染惑为重 障,随逐魔径常流转,

rú lái kāi shì xia tuō dào shǒu hù zhí chí n?ng wù rù

如来开示解脱道,守护执持能悟入。

wǒ guān rú lái zì zài lì guāng bù fǎ jia xī chōng mǎn

我观如来自在力,光布法界悉充满,

chǔ wáng gōng diàn huà zh?ng shēng cǐ pǔ xiàn sh?n zhī jìng jia

处王宫殿化众 生,此普现神之境界。

zh?ngshēng mí wàng jù zh?ng kǔ f? zài qí zhōngcháng jiù sha

众 生迷妄具众苦,佛在其中 常救摄,

jiē lìng mia hu? shēng xǐ xīn bù d?ng guāng sh?n suǒ guān jiàn

皆令灭惑生喜心,不动光神所观见。

fù cì miào sa nà lu? yán zhí jīn gāngsh?n d? jiàn rú lái shì xiàn wú biān sa xiàngshēn xia tuō m?n rì

复次,妙色那罗延执金刚神,得见如来示现无边色相身解脱门;日

lún sù jí chuáng zhí jīn gāngsh?n d? f? shēn yī yī máo rú rì lún xiànzhǒngzhǒngguāngmíng yún xia tuō m?n xū

轮速疾 幢 执金刚神,得佛身一一毛如日轮,现种 种 光明云解脱门;须

mí huā guāng zhí jīn gāngsh?n d? huà xiàn wú liàngshēn dà sh?nbiàn xia tuō m?n qīngjìng yún yīn zhí jīn gāngsh?n

弥华光执金刚神,得化现无量身大神变解脱门;清净云音执金刚神,

d? wú biān suí lai yīn xia tuō m?n miào bì tiān zhǔ zhí jīn gāngsh?n d? xiàn w?i yí qia shì jiān zhǔ kāi wù zh?ng

得无边随类音解脱门;妙臂天主执金刚神,得现为一切世间主开悟众

shēng xia tuō m?n kě ài la guāngmíng zhí jīn gāngsh?n d? pǔ kāi shì yí qia f? fǎ chā bi? m?n xián jìn wú

生解脱门;可爱乐光明执金刚神,得普开示一切佛法差别门,咸尽无

yí xia tuō m?n dà shù l?i yīn zhí jīn gāngsh?n d? yǐ kě ài la zhuāng yán jù sha yí qia shù sh?n xia tuō

遗解脱门;大树雷音执金刚神,得以可爱乐 庄 严具,摄一切树神解脱

m?n shī zǐ wángguāngmíng zhí jīn gāngsh?n d? rú lái guǎng dà fú zhuāng yán jù jiē jù zú míngliǎo xia tuō m?n

门;师子王光明执金刚神,得如来广大福 庄 严聚,皆具足明了解脱门;

mì yàn jí xiáng mù zhí jīn gāngsh?n d? pǔ guān chá xiǎn a zh?ngshēng xīn w?i xiàn wēi yán shēn xia tuō m?n lián

密焰吉祥目执金刚神,得普观察险恶众 生心。为现威严身解脱门;莲

huā m? ní jì zhí jīn gāngsh?n d? pǔ yǔ yí qia pú sà zhuāng yán jù m? ní jì xia tuō m?n

华摩尼髻执金刚神,得普雨一切菩萨 庄 严具摩尼髻解脱门。

ěr shí miào sa nà lu? yán zhí jīn gāngsh?n ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia zhí jīn gāngsh?nzh?ng

尔时,妙色那罗延执金刚神,承佛威力,普观一切执金刚神众,

?r shuōs?ng yán

而说颂言:

rǔ yìng guān fǎ wáng fǎ wáng fǎ rú shì

汝应观法王,法王法如是,

sa xiàng wú yǒu biān pǔ xiàn yú shì jiān

色相无有边,普现于世间。

f? shēn yī yī máo guāng wǎng bù sī yì

佛身一一毛,光网不思议,

pì rú jìng rì lún pǔ zhào shí fāng gu?

譬如净日轮,普照十方国。

rú lái sh?n tōng lì fǎ jia xī zhōu biàn

如来神通力,法界悉周遍,

yí qia zh?ngshēngqián shì xiàn wú jìn shēn

一切众 生前,示现无尽身。

rú lái shuō fǎ yīn shí fāng m? bù w?n

如来说法音,十方莫不闻,

suí zhū zh?ngshēng lai xī lìng xīn mǎn zú

随诸众 生类,悉令心满足。

zh?ngjiàn m?u ní zūn chǔ shì gōngdiànzhōng

众见牟尼尊,处世宫殿中,

pǔ w?i zhū qún shēng chǎn yáng yú dà fǎ

普为诸群生,阐扬于大法。

fǎ hǎi xuán fú chù yí qia chā bi? yì

法海漩澓处,一切差别义,

zhǒngzhǒngfāngbiàn m?n yǎn shuō wú qi?ng jìn

种 种方便门,演说无穷尽。

wú biān dà fāng biàn pǔ yìng shí fāng gu?

无边大方便,普应十方国,

yù f? jìng guāng míng xī jiàn rú lái shēn

遇佛净光明,悉见如来身。

g?ng yǎng yú zhū f? yì chà wēi ch?n shù

供养于诸佛,亿刹微尘数,

gōng d? rú xū kōng yí qia suǒ zhān yǎng

功德如虚空,一切所瞻仰。

sh?n tōng lì píng děng yí qia chà jiē xiàn

神通力平等,一切刹皆现,

ān zu? miào dào chǎng pǔ xiànzh?ngshēngqián

安坐妙道场,普现众 生前。

yàn yún pǔ zhàomíng zhǒngzhǒngguāngyuán mǎn

焰云普照明,种 种 光圆满,

fǎ jia wú bù jí shì f? suǒ hang chù

法界无不及,示佛所行处。


华严经诵经网:http://www.huayanjingpy.com

文章推荐:

修行中出现的感应

修行一年的感应

修烟供的神奇感应

修法打坐七的真实感应

修法感应