华严经诵经网

《大方广佛华严经注音》03

编辑:语海 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》03

shì zhǔ miào yán pǐn dì yī zhī sān

世主妙严品第一之三

fù cì chí gu? qián tà p? wáng d? zì zài fāngbiàn sha yí qia zh?ngshēng xia tuō m?n shù guāngqián tà

复次,持国乾闼婆王,得自在方便摄一切众 生解脱门;树光乾闼

p? wáng d? pǔ jiàn yí qia gōng d? zhuāng yán xia tuō m?n jìng mù qián tà p? wáng d? yǒngduàn yí qia zh?ngshēng

婆王,得普见一切功德 庄 严解脱门;净目乾闼婆王,得永断一切众 生

yōu kǔ chū shēnghuān xǐ zàng xia tuō m?n huā guànqián tà p? wáng d? yǒngduàn yí qia zh?ngshēng xi? jiàn hu? xia tuō

忧苦出生欢喜藏解脱门;华冠乾闼婆王,得永断一切众 生邪见惑解脱

m?n xǐ bù pǔ yīn qián tà p? wáng d? rú yún guǎng bù pǔ yìn z? yí qia zh?ngshēng xia tuō m?n yào yáo d?ng

门;喜步普音乾闼婆王,得如云广布普荫泽一切众 生解脱门;乐摇动

měi mù qián tà p? wáng d? xiànguǎng dà miào hǎo shēnlìng yí qia hu? ān la xia tuō m?n miào yīn shī zǐ zhuàngqián

美目乾闼婆王,得现广大妙好身令一切获安乐解脱门;妙音师子 幢 乾

tà p? wáng d? pǔ sàn shí fāng yí qia dà míngchēng bǎo xia tuō m?n pǔ fàng bǎo guāngmíngqián tà p? wáng d?

闼婆王,得普散十方一切大名称宝解脱门;普放宝光明乾闼婆王,得

xiàn yí qia dà huān xǐ guāngmíngqīngjìngshēn xia tuō m?n jīn gāng shù huā chuángqián tà p? wáng d? pǔ zī r?ng yí

现一切大欢喜光明清净身解脱门;金刚树华 幢 乾闼婆王,得普滋荣一

qia shù lìngjiàn zhě huān xǐ xia tuō m?n pǔ xiànzhuāng yán qián tà p? wáng d? shàn rù yí qia f? jìng jia yǔ zh?ng

切树令见者欢喜解脱门;普现 庄 严乾闼婆王,得善入一切佛境界与众

shēng ān la xia tuō m?n

生安乐解脱门。

ěr shí chí gu? qián tà p? wáng ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia qián tà p? zh?ng ?r shuōs?ng yán

尔时,持国乾闼婆王,承佛威力,普观一切乾闼婆众而说颂言:

zhū f? jìng jia wú liàng m?n yí qia zh?ngshēng m? n?ng rù

诸佛境界无量门,一切众 生莫能入,

shàn shì rú kōng xìng qīng jìng pǔ w?i shì jiān kāi zhang dào

善逝如空性清净,普为世间开正道。

rú lái yī yī máo kǒng zhōng gōng d? dà hǎi jiē chōng mǎn

如来一一毛孔中,功德大海皆充满,

yí qia shì jiān xián lì la cǐ shù guāng wáng suǒ n?ng jiàn

一切世间咸利乐,此树光王所能见。

shì jiān guǎng dà yōu kǔ hǎi f? n?ng xiāo ji? xī wú yú

世间广大忧苦海,佛能消竭悉无余,

rú lái cí mǐn duō fāng biàn jìng mù yú cǐ n?ng shēn xia

如来慈愍多方便,净目于此能深解。

shí fāng chà hǎi wú yǒu biān f? yǐ zhì guāng xián zhào yào

十方刹海无有边,佛以智光咸照耀,

pǔ shǐ dí chú xi? a jiàn cǐ shù huá wáng suǒ rù m?n

普使涤除邪恶见,此树华王所入门。

f? yú wǎng xī wú liàng ji? xiū xí dà cí fāng biàn hang

佛于往昔无量劫,修习大慈方便行,

yí qia shì jiān xián wai ān cǐ dào pǔ yīn n?ng wù rù

一切世间咸慰安,此道普音能悟入。

f? shēn qīng jìng jiē yào jiàn n?ng shēng shì jiān wú jìn la

佛身清净皆乐见,能生世间无尽乐,

xia tuō yīn guǒ cì dì ch?ng měi mù yú sī shàn kāi shì

解脱因果次第成,美目于斯善开示。

zh?ngshēng mí hu? cháng liú zhuǎn yú chī zhàng gài jí jiān mì

众 生迷惑常流转,愚痴障盖极坚密,

rú lái w?i shuōguǎng dà fǎ shī zǐ chuángwángn?ng yǎn chàng

如来为说广大法,师子 幢 王能演畅。

rú lái pǔ xiànmiào sa shēn wú liàng chā bi? děngzh?ngshēng

如来普现妙色身,无量差别等众 生,

zhǒngzhǒngfāngbiànzhào shì jiān pǔ fàng bǎo guāng rú shì jiàn

种 种方便照世间,普放宝光如是见。

dà zhì fāng biàn wú liàng m?n f? w?i qún shēng pǔ kāi chǎn

大智方便无量门,佛为群生普开阐,

rù shang pú tí zhēn shí hang cǐ jīn gāngchuángshànguān chá

入胜菩提真实行,此金刚 幢 善观察。

yí chà nà zhōng bǎi qiān ji? f? lì n?ng xiàn wú suǒ d?ng

一刹那中百千劫,佛力能现无所动,

děng yǐ ān la shī qún shēng cǐ yào zhuāng yán zhī xia tuō

等以安乐施群生,此乐 庄 严之解脱。

fù cì zēngzhǎng jiū pán tú wáng d? mia yí qia yuān hài lì xia tuō m?n l?ng zhǔ jiū pán tú wáng d?

复次,增长鸠槃荼王,得灭一切冤害力解脱门;龙主鸠槃荼王,得

xiū xí wú biānhang m?n hǎi xia tuō m?n zhuāng yán chuáng jiū pán tú wáng d? zhī yí qia zh?ngshēng xīn suǒ yào xia

修习无边行门海解脱门;庄 严 幢 鸠槃荼王,得知一切众 生心所乐解

tuō m?n ráo yì xíng jiū pán tú wáng d? pǔ ch?ng jiù qīngjìng dà guāngmíng suǒ zu? ya xia tuō m?n kě bù wai

脱门;饶益行鸠槃荼王,得普成就清净大光明所作业解脱门;可怖畏

jiū pán tú wáng d? kāi shì yí qia zh?ngshēng ān yǐn wú wai dào xia tuō m?n miàozhuāng yán jiū pán tú wáng d?

鸠槃荼王,得开示一切众 生安隐无畏道解脱门;妙 庄 严鸠槃荼王,得

xiao ji? yí qia zh?ngshēng ài yù hǎi xia tuō m?n gāo fēng huì jiū pán tú wáng d? pǔ xiàn zhū qù guāngmíng yún xia

消竭一切众 生爱欲海解脱门;高峰慧鸠槃荼王,得普现诸趣光明云解

tuō m?n yǒngjiàn bì jiū pán tú wáng d? pǔ fàngguāngmíng mia rú shānch?ngzhàng xia tuō m?n wú biānjìng huā yǎn

脱门;勇健臂鸠槃荼王,得普放光明灭如山重 障解脱门;无边净华眼

jiū pán tú wáng d? kāi shì bù tuì zhuǎn dà bēi zàng xia tuō m?n guǎng dà miàn jiū pán tú wáng d? pǔ xiàn zhū

鸠槃荼王,得开示不退转大悲藏解脱门;广大面鸠槃荼王,得普现诸

qù liú zhuǎnshēn xia tuō m?n

趣流转身解脱门。

ěr shí zēngzhǎng jiū pán tú wáng ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia jiū pán tú zh?ng ?r shuōs?ng yán

尔时,增长鸠槃荼王,承佛威力,普观一切鸠槃荼众而说颂言:

ch?ng jiù rěn lì shì dǎo shī w?i wù xiū xíng wú liàng ji?

成就忍力世导师,为物修行无量劫,

yǒng lí shì jiān jiāo màn hu? shì gù qí shēn zuì yán jìng

永离世间憍慢惑,是故其身最严净。

f? xī pǔ xiū zhū hang hǎi jiào huà shí fāng wú liàng zh?ng

佛昔普修诸行海,教化十方无量 众,

zhǒng zhǒng fāng biàn lì qún shēng cǐ xia tuō m?n l?ng zhǔ d?

种 种方便利群生,此解脱门龙主得。

f? yǐ dà zhì jiù zh?ng shēng m? bù míng liǎo zhī qí xīn

佛以大智救众 生,莫不明了知其心,

zhǒngzhǒng zì zài ?r tiáo fú yán chuángjiàn cǐ shēnghuān xǐ

种 种自在而调伏,严 幢 见此生欢喜。

sh?n tōng yìng xiàn rú guāng yǐngfǎ lún zhēn shí t?ng xū kōng

神通应现如光影,法轮真实同虚空,

rú shì chǔ shì wú yāng ji?cǐ ráo yì wáng zhī suǒ zhang

如是处世无央劫,此饶益王之所证 。

zh?ng shēng chī yì cháng m?ng hu?f? guāng zhào xiàn ān yǐn dào

众 生痴翳常蒙惑,佛光照现安隐道,

w?i zu? jiù hù lìng chú kǔkě wai n?ng guān cǐ fǎ m?n

为作救护令除苦,可畏能观此法门。

yù hǎi piāo lún jù zh?ng kǔzhì guāng pǔ zhào mia wú yú

欲海漂沦具众苦,智光普照灭无余,

jì chú kǔ yǐ w?i shuō fǎcǐ miào zhuāng yán zhī suǒ wù

既除苦已为说法,此妙 庄 严之所悟。

f? shēn pǔ yìng wú bú jiànzhǒng zhǒng fāng biàn huà qún shēng

佛身普应无不见,种 种方便化群生,

yīn rú l?i zhan yǔ fǎ yǔrú shì fǎ m?n gāo huì rù

音如雷震雨法雨,如是法门高慧入。

qīng jìng guāng míng bù táng fāru? yù bì lìng xiao ch?ng zhàng

清净光明不唐发,若遇必令消重 障,

yǎn f? gōng d? wú yǒu biānyǒng bì n?ng míng cǐ shēn lǐ

演佛功德无有边,勇臂能明此深理。

w?i yù ān la zhū zh?ng shēngxiū xí dà bēi wú liàng ji?

为欲安乐诸众 生,修习大悲无量劫,

zhǒng zhǒng fāng biàn chú zh?ng kǔrú shì jìng huā zhī suǒ jiàn

种 种方便除众苦,如是净华之所见。

sh?n tōng zì zài bù sī yìqí shēn pǔ xiàn biàn shí fāng

神通自在不思议,其身普现遍十方,

?r yú yí qia wú lái qùcǐ guǎng miàn wáng xīn suǒ liǎo

而于一切无来去,此广面王心所了。

fù cì pí l?u b? chā l?ngwáng d? xiāo mia yí qia zhū l?ng qù chì rán kǔ xia tuō m?n suō ji? lu? l?ng

复次,毗楼博叉龙王,得消灭一切诸龙趣炽然苦解脱门;娑竭罗龙

wáng d? yī niànzhōngzhuǎn zì l?ngxíng shì xiàn wú liàngzh?ngshēngshēn xia tuō m?n yún yīn chuángl?ngwáng d?

王,得一念中 转自龙形,示现无量 众 生身解脱门;云音 幢 龙王,得

yú yí qia zhū yǒu qù zhōng yǐ qīngjìng yīn shuō f? wú biānmíng hào hǎi xia tuō m?n yàn kǒu l?ngwáng d? pǔ xiàn

于一切诸有趣中,以清净音说佛无边名号海解脱门;焰口龙王,得普现

wú biān f? shì jia jiàn lì chā bi? xia tuō m?n yàn yǎn l?ngwáng d? yí qia zh?ngshēngchēn chī gài chán rú lái cí

无边佛世界建立差别解脱门;焰眼龙王,得一切众 生嗔痴盖缠如来慈

mǐn lìng chú mia xia tuō m?n yún chuángl?ngwáng d? kāi shì yí qia zh?ngshēng dà xǐ la fú d? hǎi xia tuō m?n

愍令除灭解脱门;云 幢 龙王,得开示一切众 生大喜乐福德海解脱门;

d? chā jiā l?ngwáng d? yǐ qīngjìng jiù hù yīn mia chú yí qia bù wai xia tuō m?n wú biān bù l?ngwáng d? shì

德叉迦龙王,得以清净救护音灭除一切怖畏解脱门;无边步龙王,得示

xiàn yí qia f? sa shēn jí zhù ji? cì dì xia tuō m?n qīngjìng sa sù jí l?ngwáng d? chū shēng yí qia zh?ngshēng

现一切佛色身及住劫次第解脱门;清净色速疾龙王,得出生一切众 生

dà ài la huān xǐ hǎi xia tuō m?n pǔ xíng dà yīn l?ngwáng d? shì xiàn yí qia píngděng yua yì wú ài yīn xia

大爱,乐欢喜海解脱门;普行大音龙王,得示现一切平等悦意无碍音解

tuō m?n wú ra nǎo l?ngwáng d? yǐ dà bēi pǔ fù yún mia yí qia shì jiān kǔ xia tuō m?n

脱门;无热恼龙王,得以大悲普覆云,灭一切世间苦解脱门。

ěr shí pí l?u b? chā l?ngwáng ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia zhū l?ngzh?ng yǐ jí shuōs?ng yán

尔时,毗楼博叉龙王,承佛威力,普观一切诸龙众已,即说颂言:

rǔ guān rú lái fǎ cháng ěr yí qia zh?ng shēng xián lì yì

汝观如来法常尔,一切众 生咸利益,

n?ng yǐ dà cí āi mǐn lì bá bǐ wai tú lún zhuì zhě

能以大慈哀愍力,拔彼畏涂沦坠者。

yí qia zh?ng shēng zhǒng zhǒng bi? yú yī máo duān jiē shì xiàn

一切众 生 种 种别,于一毛端皆示现,

sh?n tōng biàn huà mǎn shì jiān suō ji? rú shì guān yú f?

神通变化满世间,娑竭如是观于佛。

f? yǐ sh?n tōng wú xiàn lì guǎng yǎn míng hào děng zh?ng shēng

佛以神通无限力,广演名号等众 生,

suí qí suǒ la pǔ shǐ w?n rú shì yún yīn n?ng wù jiě

随其所乐普使闻,如是云音能悟解。

wú liàng wú biān gu? tǔ zh?ng f? n?ng lìng rù yī máo kǒng

无量无边国土众,佛能令入一毛孔,

rú lái ān zu? bǐ huì zhōng cǐ yàn kǒu l?ng zhī suǒ jiàn

如来安坐彼会中,此焰口龙之所见。

yí qia zh?ng shēng chēn huì xīn chán gài yú chī shēn ru? hǎi

一切众 生嗔恚心,缠盖愚痴深若海,

rú lái cí mǐn jiē mia chú yàn l?ng guān cǐ n?ng míng jiàn

如来慈愍皆灭除,焰龙观此能明见。

yí qia zh?ng shēng fú d? lì f? máo kǒng zhōng jiē xiǎn xiàn

一切众 生福德力,佛毛孔中皆显现,

xiàn yǐ lìng guī dà fú hǎi cǐ gāo yún chuáng zhī suǒ guān

现已令归大福海,此高云 幢 之所观。

f? shēn máo kǒng fā zhì guāng qí guāng chù chù yǎn miào yīn

佛身毛孔发智光,其光处处演妙音,

zh?ng shēng w?n zhě chú yōu wai d? chā jiā l?ng wù sī dào

众 生闻者除忧畏,德叉迦龙悟斯道。

sān shì yí qia zhū rú lái gu? tǔ zhuāng yán ji? cì dì

三世一切诸如来,国土 庄 严劫次第,

rú shì jiē yú f? shēn xiàn guǎng bù jiàn cǐ sh?n tōng lì

如是皆于佛身现,广步见此神通力。

wǒ guān rú lái wǎng xī hang g?ng yǎng yí qia zhū f? hǎi

我观如来往昔行,供养一切诸佛海,

yú bǐ xián zēng xǐ la xīn cǐ sù jí l?ng zhī suǒ rù

于彼咸增喜乐心,此速疾龙之所入。

f? yǐ fāng biàn suí lai yīn w?i zh?ng shuō fǎ lìng huān xǐ

佛以方便随类音,为众说法令欢喜,

qí yīn qīng yǎ zh?ng suǒ yua pǔ háng w?n cǐ xīn xīn wù

其音清雅众所悦,普行闻此心欣悟。

zh?ng shēng bī p? zhū yǒu zhōng ya hu? piāo zhuǎn wú r?n jiù

众 生逼迫诸有中,业惑漂转无人救,

f? yǐ dà bēi lìng xia tuō wú ra dà l?ng n?ng wù cǐ

佛以大悲令解脱,无热大龙能悟此。

fù cì pí shā m?n ya chā wáng d? yǐ wú biānfāngbiàn jiù hù a zh?ngshēng xia tuō m?n zì zài yīn

复次,毗沙门夜叉王,得以无边方便救护恶众 生解脱门;自在音

ya chā wáng d? pǔ guān chá zh?ngshēng fāngbiàn jiù hù xia tuō m?n yán chí qì zhàng ya chā wáng d? n?ng zī

夜叉王,得普观察众 生,方便救护解脱门;严持器仗夜叉王,得能资

yì yí qia shan l?i a zh?ngshēng xia tuō m?n dà zhì huì ya chā wáng d? chēngyáng yí qia shanggōng d? hǎi xia tuō

益一切甚羸恶众 生解脱门;大智慧夜叉王,得称扬一切圣功德海解脱

m?n yàn yǎn zhǔ ya chā wáng d? pǔ guān chá yí qia zh?ngshēng dà bēi zhì xia tuō m?n jīn gāng yǎn ya chā wáng

门;焰眼主夜叉王,得普观察一切众 生大悲智解脱门;金刚眼夜叉王,

d? zhǒngzhǒngfāngbiàn lì yì ān la yí qia zh?ngshēng xia tuō m?n yǒngjiàn bì ya chā wáng d? pǔ rù yí qia zhū

得种 种方便利益安乐一切众 生解脱门;勇健臂夜叉王,得普入一切诸

fǎ yì xia tuō m?n yǒng dí dà jūn ya chā wáng d? shǒu hù yí qia zh?ngshēng lìng zhù yú dào wú kōng gu? zhě

法义解脱门;勇敌大军夜叉王,得守护一切众 生,令住于道无空过者

xia tuō m?n fù cái ya chā wáng d? zēngzhǎng yí qia zh?ngshēng fú d? jù lìngh?ngsh?ukuài la xia tuō m?n lì

解脱门;富财夜叉王,得增长一切众 生福德聚令恒受快乐解脱门;力

huài gāo shān ya chā wáng d? suí shùn yì niàn chū shēng f? lì zhì guāngmíng xia tuō m?n

坏高山夜叉王,得随顺忆念出生佛力智光明解脱门。

ěr shí duō w?n dà ya chā wáng ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia ya chā zh?ng huì ?r shuōs?ng yán

尔时,多闻大夜叉王,承佛威力,普观一切夜叉众会而说颂言:

zh?ngshēng zuì a shēn kě bù yú bǎi qiān ji? bú jiàn f?

众 生罪恶深可怖,于百千劫不见佛,

piāo liú shēng sǐ sh?u zh?ng kǔ w?i jiù shì děng f? xíng shì

漂流生死受众苦,为救是等佛兴世。

rú lái jiù hù zhū shì jiān xī xiàn yí qia zh?ng shēng qián

如来救护诸世间,悉现一切众 生前,

xī bǐ wai tú lún zhuàn kǔ rú shì fǎ m?n yīn wáng rù

息彼畏涂轮转苦,如是法门音王入。

zh?ngshēng a ya w?i ch?ngzhàng f? shì miào lǐ lìng kāi xia

众 生恶业为重 障,佛示妙理令开解,

pì yǐ míng dēng zhào shì jiān cǐ fǎ yán zhàng n?ng guān jiàn

譬以明灯照世间,此法严仗能观见。

f? xī ji? hǎi xiū zhū hang chēng zàn shí fāng yí qia f?

佛昔劫海修诸行,称赞十方一切佛,

gù yǒu gāo yuǎn dà míng w?n cǐ zhì huì wáng zhī suǒ liǎo

故有高远大名闻,此智慧王之所了。

zhì huì rú kōng wú yǒu biān fǎ shēn guǎng dà bù sī yì

智慧如空无有边,法身广大不思议,

shì gù shí fāng jiē chū xiàn yàn mù yú cǐ n?ng guān chá

是故十方皆出现,焰目于此能观察。

yí qia qù zhōng yǎn miào yīn shuō fǎ lì yì zhū qún shēng

一切趣中演妙音,说法利益诸群生,

qí shēng suǒ jì zh?ng kǔ mia rù cǐ fāng biàn jīn gāng yǎn

其声所暨众苦灭,入此方便金刚眼。

yí qia shan shēn guǎng dà yì rú lái yī jù n?ng yǎn shuō

一切甚深广大义,如来一句能演说,

rú shì jiào lǐ děng shì jiān yǒng jiàn huì wáng zhī suǒ wù

如是教理等世间,勇健慧王之所悟。

yí qia zh?ngshēng zhù xi? dào f? shì zhang dào bù sī yì

一切众 生住邪道,佛示正道不思议,

pǔ shǐ shì jiān ch?ng fǎ qì cǐ yǒng dí jūn n?ng wù xia

普使世间成法器,此勇敌军能悟解。

shì jiān suǒ yǒu zh?ng fú ya yí qia jiē y?u f? guāng zhào

世间所有众福业,一切皆由佛光照,

f? zhì huì hǎi nàn ca liáng rú shì fù cái zhī xia tuō

佛智慧海难测量,如是富财之解脱。

yì niàn wǎng ji? wú yāng shù f? yú shì zhōng xiū shí lì

忆念往劫无央数,佛于是中修十力,

n?ng lìng zhū lì jiē yuán mǎn cǐ gāo chuáng wáng suǒ liǎo zhī

能令诸力皆圆满,此高 幢 王所了知。

fù cì shàn huì m? h?u lu? qi? wáng d? yǐ yí qia sh?ntōngfāngbiànlìngzh?ngshēng jí gōng d? xia tuō m?n

复次,善慧摩睺罗伽王,得以一切神通方便令众 生集功德解脱门;

jìng wēi yīn m? h?u lu? qi? wáng d? shǐ yí qia zh?ngshēng chú fán nǎo d? qīngliáng yua la xia tuō m?n shang huì

净威音摩睺罗伽王,得使一切众 生除烦恼得清凉悦乐解脱门;胜慧

zhuāng yán jì m? h?u lu? qi? wáng d? pǔ shǐ yí qia shàn bú shàn sī ju? zh?ngshēng rù qīngjìng fǎ xia tuō m?n

庄 严髻摩睺罗伽王,得普使一切善不善思觉众 生,入清净法解脱门;

miào mù zhǔ m? h?u lu? qi? wáng d? liǎo dá yí qia wú suǒ zhu? fú d? zì zài píngděngxiàng xia tuō m?n dēngchuáng

妙目主摩睺罗伽王,得了达一切无所著福德自在平等相解脱门;灯 幢

m? h?u lu? qi? wáng d? kāi shì yí qia zh?ngshēnglìng lí hēi àn bù wai dào xia tuō m?n zuì shangguāngmíngchuáng

摩睺罗伽王,得开示一切众 生令离黑暗怖畏道解脱门;最胜 光明 幢

m? h?u lu? qi? wáng d? liǎo zhī yí qia f? gōng d? shēnghuān xǐ xia tuō m?n shī zǐ yì m? h?u lu? qi? wáng d?

摩睺罗伽王,得了知一切佛功德生欢喜解脱门;师子臆摩睺罗伽王,得

yǒngměng lì w?i yí qia zh?ngshēng jiù hù zhǔ xia tuō m?n zh?ngmiàozhuāng yán yīn m? h?u lu? qi? wáng d? lìng yí qia

勇猛力为一切众 生救护主解脱门;众妙 庄 严音摩睺罗伽王,得令一切

zh?ngshēng suí yì niànshēng wú biān xǐ la xia tuō m?n xū mí yì m? h?u lu? qi? wáng d? yú yí qia suǒ yuán ju?

众 生随忆念生无边喜乐解脱门;须弥臆摩睺罗伽王,得于一切所缘决

dìng bù d?ng dào bǐ àn mǎn zú xia tuō m?n kě ài la guāngmíng m? h?u lu? qi? wáng d? w?i yí qia bù píngděng

定不动,到彼岸满足解脱门;可爱乐光明摩睺罗伽王,得为一切不平等

zh?ngshēng kāi shì píngděng dào xia tuō m?n

众 生,开示平等道解脱门。

ěr shíshàn huì wēi guāng m? h?u lu? qi? wángch?ng f? wēi lìpǔ guān yí qia m? h?u lu? qi? zh?ng

尔时,善慧威光摩睺罗伽王,承佛威力,普观一切摩睺罗伽众,

?r shuōs?ng yán

而说颂言:

rǔ guān rú lái xìng qīng jìngpǔ xiàn wēi guāng lì qún pǐn

汝观如来性清净,普现威光利群品,

shì gān lù dào shǐ qīng liángzh?ng kǔ yǒng mia wú suǒ yī

示甘露道使清凉,众苦永灭无所依。

yí qia zh?ng shēng jū yǒu hǎizhū a ya hu? zì chán fù

一切众 生居有海,诸恶业惑自缠覆,

shì bǐ suǒ xíng jì jìng fǎlí ch?n wēi yīn n?ng shàn liǎo

示彼所行寂静法,离尘威音能善了。

f? zhì wú děng pǒ sī yì zhī zh?ng shēng xīn wú bú jìn

佛智无等叵思议,知众 生心无不尽,

w?i bǐ chǎn míng qīng jìng fǎ rú shì yán jì xīn n?ng wù

为彼阐明清净法,如是严髻心能悟。

wú liàng zhū f? xiàn shì jiān pǔ w?i zh?ngshēng zu? fú tián

无量诸佛现世间,普为众 生作福田,

fú hǎi guǎng dà shēn nán ca miào mù dà wáng n?ng xī jiàn

福海广大深难测,妙目大王能悉见。

yí qia zh?ng shēng yōu wai kǔ f? pǔ xiàn qián ?r jiù hù

一切众 生忧畏苦,佛普现前而救护,

fǎ jia xū kōng mǐ bù zhōu cǐ shì dēng chuáng suǒ xíng jìng

法界虚空靡不周,此是灯 幢 所行境。

f? yī máo kǒng zhū gōng d? shì jiān g?ng dù bù n?ng liǎo

佛一毛孔诸功德,世间共度不能了,

wú biān wú jìn t?ng xū kōng rú shì guǎng dà guāngchuángjiàn

无边无尽同虚空,如是广大光 幢 见。

rú lái tōng dá yí qia fǎ yú bǐ fǎ xìng jiē míng zhào

如来通达一切法,于彼法性皆明照,

rú xū mí shān bù qīng d?ng rù cǐ fǎ m?n shī zǐ yì

如须弥山不倾动,入此法门师子臆。

f? yú wǎng xī guǎng dà ji? jí huān xǐ hǎi shēn wú jìn

佛于往昔广大劫,集欢喜海深无尽,

shì gù jiàn zhě mǐ bù xīn cǐ fǎ yán yīn zhī suǒ rù

是故见者靡不欣,此法严音之所入。

liǎo zhī fǎ jia wú xíng xiàng bō lu? mì hǎi xī yuán mǎn

了知法界无形相,波罗蜜海悉圆满,

dà guāng pǔ jiù zhū zh?ngshēng shān yì n?ng zhī cǐ fāngbiàn

大光普救诸众 生,山臆能知此方便。

rǔ guān rú lái zì zài lì shí fāng jiàng xiàn wǎng bù jūn

汝观如来自在力,十方降现罔不均,

yí qia zh?ngshēngxiánzhào wù cǐ miàoguāngmíngn?ngshàn rù

一切众 生咸照悟,此妙光明能善入。

fù cì shàn huì guāngmíngtiān jǐn nà lu? wáng d? pǔ shēng yí qia xǐ la ya xia tuō m?n miào huā chuáng

复次,善慧光明天紧那罗王,得普生一切喜乐业解脱门;妙华 幢

jǐn nà lu? wáng d? n?ngshēng wú shàng fǎ xǐ lìng yí qia sh?u ān la xia tuō m?n zhǒngzhǒngzhuāng yán jǐn nà

紧那罗王,得能生无上法喜,令一切受安乐解脱门;种 种 庄 严紧那

lu? wáng d? yí qia gōng d? mǎn zú guǎng dà qīngjìng xìn xia zàng xia tuō m?n yua yì hǒu shēng jǐn nà lu? wáng

罗王,得一切功德满足广大清净信解藏解脱门;悦意吼声紧那罗王,

d? h?ng chū yí qia yua yì shēng lìng w?n zhě lí yōu bù xia tuō m?n bǎo shù guāngmíng jǐn nà lu? wáng d? dà

得恒出一切悦意声,令闻者离忧怖解脱门;宝树光明紧那罗王,得大

bēi ān lì yí qia zh?ngshēng lìng ju? wù suǒ yuán xia tuō m?n pǔ la jiàn jǐn nà lu? wáng d? shì xiàn yí qia

悲安立一切众 生,令觉悟所缘解脱门;普乐见紧那罗王,得示现一切

miào sa shēn xia tuō m?n zuì shangguāngzhuāng yán jǐn nà lu? wáng d? liǎo zhī yí qia shū shangzhuāng yán guǒ suǒ c?ng

妙色身解脱门;最胜 光 庄 严紧那罗王,得了知一切殊胜 庄 严果所从

shēng ya xia tuō m?n wēi miào huā chuáng jǐn nà lu? wáng d? shànguān chá yí qia shì jiān ya suǒ shēng bào xia tuō

生业解脱门;微妙华 幢 紧那罗王,得善观察一切世间,业所生报解脱

m?n d?ng dì lì jǐn nà lu? wáng d? h?ng qǐ yí qia lì yì zh?ngshēng shì xia tuō m?n wēi měng zhǔ jǐn nà lu?

门;动地力紧那罗王,得恒起一切利益众 生事解脱门;威猛主紧那罗

wáng d? shàn zhī yí qia jǐn nà lu? xīn qiǎo sha yù xia tuō m?n

王,得善知一切紧那罗心,巧摄御解脱门。

ěr shí shàn huì guāngmíngtiān jǐn nà lu? wáng ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia jǐn nà lu? zh?ng ?r

尔时,善慧光明天紧那罗王,承佛威力,普观一切紧那罗众,而

shuōs?ng yán

说颂言:

shì jiān suǒ yǒu ān la shì yí qia jiē y?u jiàn f? xīng

世间所有安乐事,一切皆由见佛兴,

dǎo shī lì yì zhū zh?ng shēng pǔ zu? jiù hù guī yī chù

导师利益诸众 生,普作救护归依处。

chū shēng yí qia zhū xǐ la shì jiān xián d? wú yǒu jìn

出生一切诸喜乐,世间咸得无有尽,

n?ng lìng jiàn zhě bù táng yuán cǐ shì huā chuáng zhī suǒ wù

能令见者不唐捐,此是华 幢 之所悟。

f? gōng d? hǎi wú yǒu jìn qiú qí biān jì bù kě d?

佛功德海无有尽,求其边际不可得,

guāngmíng pǔ zhào yú shí fāng cǐ zhuāng yán wáng zhī jiě tuō

光明普照于十方,此 庄 严王之解脱。

rú lái dà yīn cháng yǎn chàng kāi shì lí yōu zhēn shí fǎ

如来大音常演畅,开示离忧真实法,

zh?ngshēng w?n zhě xián xīn yua rú shì hǒu shēngn?ng xìn sh?u

众 生闻者咸欣悦,如是吼声能信受。

wǒ guān rú lái zì zài lì jiē y?u wǎng xī suǒ xiū xíng

我观如来自在力,皆由往昔所修行,

dà bēi jiù wù lìng qīng jìng cǐ bǎo shù wáng n?ng wù rù

大悲救物令清净,此宝树王能悟入。

rú lái nán kě d? jiàn w?n zh?ngshēng yì ji? shí nǎi yù

如来难可得见闻,众 生亿劫时乃遇,

zh?ngxiàng w?i yán xī jù zú cǐ yào jiàn wáng zhī suǒ dǔ

众 相为严悉具足,此乐见王之所睹。

rǔ guān rú lái dà zhì huì pǔ yìng qún shēng xīn suǒ yù

汝观如来大智慧,普应群生心所欲,

yí qia zhì dào mǐ bù xuān zuì shangzhuāng yán cǐ n?ngliǎo

一切智道靡不宣,最胜 庄 严此能了。

ya hǎi guǎng dà bù sī yì zh?ngshēng kǔ la jiē c?ng qǐ

业海广大不思议,众 生苦乐皆从起,

rú shì yí qia n?ng kāi shì cǐ huā chuáng wáng suǒ liǎo zhī

如是一切能开示,此华 幢 王所了知。

zhū f? sh?n tōng wú jiàn xiē shí fāng dà dì h?ng zhan d?ng

诸佛神通无间歇,十方大地恒震动,

yí qia zh?ngshēng m? n?ng zhī cǐ guǎng dà lì h?ngmíngjiàn

一切众 生莫能知,此广大力恒明见。

chǔ yú zh?ng huì xiàn sh?n tōng fàng dà guāng míng lìng ju? wù

处于众会现神通,放大光明令觉悟,

xiǎn shì yí qia rú lái jìng cǐ wēi měng zhǔ n?ng guān chá

显示一切如来境,此威猛主能观察。

fù cì dà sù jí lì jiā l?u lu? wáng d? wú zhu? wú ài yǎn pǔ guān chá zh?ngshēng jia xia tuō m?n

复次,大速疾力迦楼罗王,得无著无碍眼,普观察众 生界解脱门;

bù kě huài bǎo jì jiā l?u lu? wáng d? pǔ ān zhù fǎ jia jiào huà zh?ngshēng xia tuō m?n qīngjìng sù jí jiā

不可坏宝髻迦楼罗王,得普安住法界,教化众 生解脱门;清净速疾迦

l?u lu? wáng d? pǔ ch?ng jiù bō lu? mì jīng jìn lì xia tuō m?n bù tuì xīn zhuāng yán jiā l?u lu? wáng d? yǒng

楼罗王,得普成就波罗蜜精进力解脱门;不退心 庄 严迦楼罗王,得勇

měng lì rù rú lái jìng jia xia tuō m?n dà hǎi chù sha chí lì jiā l?u lu? wáng d? rù f? hangguǎng dà zhì huì hǎi

猛力入如来境界解脱门;大海处摄持力迦楼罗王,得入佛行广大智慧海

xia tuō m?n jiān fǎ jìngguāng jiā l?u lu? wáng d? ch?ng jiù wú biānzh?ngshēng chā bi? zhì xia tuō m?n miào yán guàn

解脱门;坚法净光迦楼罗王,得成就无边众 生差别智解脱门;妙严冠

jì jiā l?u lu? wáng d? zhuāng yán f? fǎ ch?ng xia tuō m?n pǔ ji? shì xiàn jiā l?u lu? wáng d? ch?ng jiù bù kě

髻迦楼罗王,得 庄 严佛法城解脱门;普捷示现迦楼罗王,得成就不可

huàipíngděng lì xia tuō m?n pǔ guān hǎi jiā l?u lu? wáng d? liǎo zhī yí qia zh?ngshēngshēn ?r w?i xiànxíng xia

坏平等力解脱门;普观海迦楼罗王,得了知一切众 生身,而为现形解

tuō m?n l?ng yīn dà mù jīng jiā l?u lu? wáng d? pǔ rù yí qia zh?ngshēng m? shēnghang zhì xia tuō m?n

脱门;龙音大目精迦楼罗王,得普入一切众 生殁生行智解脱门。

ěr shí dà sù jí lì jiā l?u lu? wáng ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia jiā l?u lu? zh?ng ?r shuōs?ng

尔时,大速疾力迦楼罗王,承佛威力,普观一切迦楼罗众而说颂

yán

言:

f? yǎn guǎng dà wú biān jì pǔ jiàn shí fāng zhū gu? tǔ

佛眼广大无边际,普见十方诸国土,

qí zhōngzh?ngshēng bù kě liáng xiàn dà sh?ntōng xī tiáo fú

其中 众 生不可量,现大神通悉调伏。

f? sh?n tōng lì wú suǒ ài biàn zu? shí fāng ju? shù xià

佛神通力无所碍,遍坐十方觉树下,

yǎn fǎ rú yún xī chōng mǎn bǎo jì tīng w?n xīn bù nì

演法如云悉充满,宝髻听闻心不逆。

f? yú wǎng xī xiū zhū hang pǔ jìng guǎng dà bō lu? mì

佛于往昔修诸行,普净广大波罗蜜,

g?ng yǎng yí qia zhū rú lái cǐ sù jí wáng shēn xìn jiě

供养一切诸如来,此速疾王深信解。

rú lái yī yī máo kǒng zhōng yī niàn pǔ xiàn wú biān hang

如来一一毛孔中,一念普现无边行,

rú shì nán sī f? jìng jia bù tuì zhuāng yán xī míng dǔ

如是难思佛境界,不退 庄 严悉明睹。

f? hang guǎng dà bù sī yì yí qia zh?ngshēng m? n?ng ca

佛行广大不思议,一切众 生莫能测,

dǎo shī gōng d? zhì huì hǎi cǐ zhí chí wáng suǒ hang chù

导师功德智慧海,此执持王所行处。

rú lái wú liàng zhì huì guāng n?ng m i a zh?ngshēng c h ī h u ? wǎng

如来无量智慧光,能灭众 生痴惑网,

yí qia shì jiān xián jiù hù cǐ shì jiān fǎ suǒ chí shuō

一切世间咸救护,此是坚法所持说。

fǎ ch?ngguǎng dà bù kě qi?ng qí m?n zhǒngzhǒng wú shù liàng

法城 广大不可穷,其门种 种无数量,

rú lái chǔ shì dà kāi chǎn cǐ miào guàn jì n?ng míng rù

如来处世大开阐,此妙冠髻能明入。

yí qia zhū f? yī fǎ shēn zhēn rú píng děng wú fēn bi?

一切诸佛一法身,真如平等无分别,

f? yǐ cǐ lì cháng ān zhù pǔ ji? xiàn wáng sī jù yǎn

佛以此力常安住,普捷现王斯具演。

f? xī zhū yǒu sha zh?ngshēng pǔ fàngguāngmíngbiàn shì jiān

佛昔诸有摄众 生,普放光明遍世间,

zhǒngzhǒngfāngbiàn shì tiáo fú cǐ shang fǎ m?n guān hǎi wù

种 种方便示调伏,此胜法门观海悟。

f? guān yí qia zhū gu? tǔ xī yī ya hǎi ?r ān zhù

佛观一切诸国土,悉依业海而安住,

pǔ yǔ fǎ yǔ yú qí zhōng l?ng yīn xia tuō n?ng rú shì

普雨法雨于其中,龙音解脱能如是。

fù cì lu? h?u ā xiū lu? wáng d? xiàn w?i dà huì zūn shang zhǔ xia tuō m?n pí m? zhì duō lu? ā xiū

复次,罗睺阿修罗王,得现为大会尊胜主解脱门;毗摩质多罗阿修

lu? wáng d? shì xiàn wú liàng ji? xia tuō m?n qiǎohuàn shù ā xiū lu? wáng d? xiāo mia yí qia zh?ngshēng kǔ lìng

罗王,得示现无量劫解脱门;巧幻术阿修罗王,得消灭一切众 生苦令

qīngjìng xia tuō m?n dà juàn shǔ ā xiū lu? wáng d? xiū yí qia kǔ hang zì zhuāng yán xia tuō m?n p? zhì ā

清净解脱门;大眷属阿修罗王,得修一切苦行自 庄 严解脱门;婆稚阿

xiū lu? wáng d? zhand?ng shí fāng wú biānjìng jia xia tuō m?n biànzhào ā xiū lu? wáng d? zhǒngzhǒngfāngbiàn ān

修罗王,得震动十方无边境界解脱门;遍照阿修罗王,得种 种方便安

lì yí qia zh?ngshēng xia tuō m?n jiān gù hángmiàozhuāng yán ā xiū lu? wáng d? pǔ jí bù kě huàishàn gēn jìng

立一切众 生解脱门;坚固行妙 庄 严阿修罗王,得普集不可坏善根,净

zhū rǎn zhu? xia tuō m?n guǎng dà yīn huì ā xiū lu? wáng d? dà bēi lì wú yí hu? zhǔ xia tuō m?n xiànshang

诸染著解脱门;广大因慧阿修罗王,得大悲力无疑惑主解脱门;现胜

d? ā xiū lu? wáng d? pǔ lìngjiàn f? ch?ng shì g?ngyǎng xiū zhū shàn gēn xia tuō m?n shàn yīn ā xiū lu? wáng

德阿修罗王,得普令见佛承事供养,修诸善根解脱门;善音阿修罗王,

d? pǔ rù yí qia qù ju? dìngpíngděnghang xia tuō m?n

得普入一切趣,决定平等行解脱门。

ěr shí lu? h?u ā xiū lu? wáng ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia ā xiū lu? zh?ng ?r shuōs?ng yán

尔时,罗睺阿修罗王,承佛威力,普观一切阿修罗众而说颂言:

shí fāng suǒ yǒu guǎng dà zh?ng f? zài qí zhōng zuì shū ta

十方所有广大众,佛在其中最殊特,

guāngmíng biànzhàoděng xū kōng pǔ xiàn yí qia zh?ngshēngqián

光明遍照等虚空,普现一切众 生前。

bǎi qiān wàn ji? zhū f? tǔ yí chà nà zhōng xī míng xiàn

百千万劫诸佛土,一刹那中悉明现,

shū guāng huà wù mǐ bù zhōu rú shì pí m? shēn zàn xǐ

舒光化物靡不周,如是毗摩深赞喜。

rú lái jìng jia wú yǔ děng zhǒngzhǒng fǎ m?n cháng lì yì

如来境界无与等,种 种法门常利益,

zh?ngshēng yǒu kǔ jiē lìng mia shān m? lu? wáng cǐ n?ng jiàn

众 生有苦皆令灭,苫末罗王此能见。

wú liàng ji? zhōng xiū kǔ hang lì yì zh?ngshēngjìng shì jiān

无量劫中修苦行,利益众 生净世间,

y?u shì m?u ní zhì pǔ ch?ng dà juàn shǔ wáng sī jiàn f?

由是牟尼智普成,大眷属王斯见佛。

wú ài wú děng dà sh?n tōng biàn d?ng shí fāng yí qia chà

无碍无等大神通,遍动十方一切刹,

bù shǐ zh?ng shēng yǒu jīng bù dà lì yú cǐ n?ng míng liǎo

不使众 生有惊怖,大力于此能明了。

f? chū yú shì jiù zh?ng shēng yí qia zhì dào xián kāi shì

佛出于世救众 生,一切智道咸开示,

xī lìng shě kǔ d? ān la cǐ yì biàn zhào suǒ h?ng chǎn

悉令舍苦得安乐,此义遍照所弘阐。

shì jiān suǒ yǒu zh?ng fú hǎi f? lì n?ng shēng pǔ lìng jìng

世间所有众福海,佛力能生普令净,

f? n?ng kāi shì xia tuō chù jiān xíng zhuāng yán rù cǐ m?n

佛能开示解脱处,坚行 庄 严入此门。

f? dà bēi shēn wú yǔ děng zhōu háng wú ài xī lìng jiàn

佛大悲身无与等,周行无碍悉令见,

y?u rú yǐng xiàng xiàn shì jiān yīn huì n?ng xuān cǐ gōng d?

犹如影像现世间,因慧能宣此功德。

xī yǒu wú děng dà sh?n tōng chù chù xiàn shēn chōng fǎ jia

希有无等大神通,处处现身充法界,

ga zài pú tí shù xià zu? cǐ yì shang d? n?ng xuān shuō

各在菩提树下坐,此义胜德能宣说。

rú lái wǎng xiū sān shì hang zhū qù lún huí mǐ bù jīng

如来往修三世行,诸趣轮回靡不经,

tuō zh?ngshēng kǔ wú yǒu yú cǐ miào yīn wáng suǒ chēng zàn

脱众 生苦无有余,此妙音王所称赞。

fù cì shì xiàngōngdiàn zhǔ zh?ush?n d? pǔ rù yí qia shì jiān xia tuō m?n fā qǐ huì xiāng zhǔ zh?ush?n

复次,示现宫殿主昼神,得普入一切世间解脱门;发起慧香主昼神,

d? pǔ guān chá yí qia zh?ngshēng jiē lì yì lìnghuān xǐ mǎn zú xia tuō m?n y à oshangzhuāngy á n z h ǔzh?ush?n d?

得普观察一切众 生皆利益,令欢喜满足解脱门;乐胜 庄 严主昼神,得

n?ngfàng wú biān kě ài la fǎ guāngmíng xia tuō m?n huā xiāngmiàoguāng zhǔ zh?ush?n d? kāi fā wú biānzh?ngshēngqīng

能放无边可爱乐法光明解脱门;华香妙光主昼神,得开发无边众 生清

jìng xìn xia xīn xia tuō m?n pǔ jí miào yào zhǔ zh?ush?n d? jī jí zhuāng yán pǔ guāngmíng lì xia tuō m?n yào

净信解心解脱门;普集妙药主昼神,得积集 庄 严普光明力解脱门;乐

zu? xǐ mù zhǔ zh?ush?n d? pǔ kāi wù yí qia kǔ la zh?ngshēng jiē lìng d? fǎ la xia tuō m?n guānfāng pǔ

作喜目主昼神,得普开悟一切苦乐众 生,皆令得法乐解脱门;观方普

xiàn zhǔ zh?ush?n d? shí fāng fǎ jia chā bi? shēn xia tuō m?n dà bēi wēi lì zhǔ zh?ush?n d? jiù hù yí qia zh?ng

现主昼神,得十方法界差别身解脱门;大悲威力主昼神,得救护一切众

shēng lìng ān la xia tuō m?n shàn gēn guāngzhào zhǔ zh?ush?n d? pǔ shēng xǐ zú gōng d? lì xia tuō m?n miào

生,令安乐解脱门;善根光照主昼神,得普生喜足功德力解脱门;妙

huā yīng lu? zhǔ zh?ush?n d? shēngchēng pǔ w?n zh?ngshēngjiàn zhě jiē hu? yì xia tuō m?n

华璎珞主昼神,得声 称普闻,众 生见者皆获益解脱门。

ěr shí shì xiàngōngdiàn zhǔ zh?ush?n ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia zhǔ zh?ush?nzh?ng ?r shuōs?ng

尔时,示现宫殿主昼神,承佛威力,普观一切主昼神众,而说颂

yán

言:

f? zhì rú kōng wú yǒu jìn guāng míng zhào yào biàn shí fāng

佛智如空无有尽,光明照耀遍十方,

zh?ngshēng xīn hang xī liǎo zhī yí qia shì jiān wú bù rù

众 生心行悉了知,一切世间无不入。

zhī zhū zh?ngshēng xīn suǒ la rú yìng w?i shuōzh?ng fǎ hǎi

知诸众 生心所乐,如应为说众法海,

jù yì guǎng dà ga bù t?ng jù zú huì sh?n n?ng xī jiàn

句义广大各不同,具足慧神能悉见。

f? fàng guāng míng zhào shì jiān jiàn w?n huān xǐ bù táng yuán

佛放光明照世间,见闻欢喜不唐捐,

shì qí shēnguǎng jì mia chù cǐ yào zhuāng yán xīn wù xia

示其深广寂灭处,此乐 庄 严心悟解。

f? yǔ fǎ yǔ wú biān liàng n?ng lìng jiàn zhě dà huān xǐ

佛雨法雨无边量,能令见者大欢喜,

zuì shangshàn gēn c?ng cǐ shēng rú shì miàoguāng xīn suǒ wù

最胜善根从此生,如是妙光心所悟。

pǔ rù fǎ m?n kāi wù lì kuàng ji? xiū zhì xī qīng jìng

普入法门开悟力,旷劫修治悉清净,

rú shì jiē w?i sha zh?ng shēng cǐ miào yào sh?n zhī suǒ liǎo

如是皆为摄众 生,此妙药神之所了。

zhǒngzhǒngfāngbiàn huà qún shēng ru? jiàn ru? w?n xiánsh?u yì

种 种方便化群生,若见若闻咸受益,

jiē lìng yǒng yua dà huān xǐ miào yǎn zh?u sh?n rú shì jiàn

皆令踊跃大欢喜,妙眼昼神如是见。

shí lì yìng xiàn biàn shì jiān shí fāng fǎ jia xī wú yú

十力应现遍世间,十方法界悉无余,

tǐ xìng fēi wú yì fēi yǒu cǐ guān fāng sh?n zhī suǒ rù

体性非无亦非有,此观方神之所入。

zh?ngshēng liú zhuǎnxiǎn nàn zhōng rú lái āi mǐn chū shì jiān

众 生流转险难中,如来哀愍出世间,

xī lìng chú mia yí qia kǔ cǐ xia tuō m?n bēi lì zhù

悉令除灭一切苦,此解脱门悲力住。

zh?ngshēng àn fù lún yǒng xī f? w?i shuō fǎ dà kāi xiǎo

众 生暗覆沦永夕,佛为说法大开晓,

jiē shǐ d? la chú zh?ng kǔ dà shàn guāng sh?n rù cǐ m?n

皆使得乐除众苦,大善光神入此门。

rú lái fú liàngt?ng xū kōng shì jiānzh?ng fú xī c?ngshēng

如来福量同虚空,世间众福悉从生,

fán yǒu suǒ zu? wú kōng gu? rú shì xia tuō huā yīng d?

凡有所作无空过,如是解脱华璎得。

fù cì pǔ d? jìngguāng zhǔ ya sh?n d? jì jìngchándìng yào dà yǒngjiàn xia tuō m?n xǐ yǎn guān shì zhǔ

复次,普德净光主夜神,得寂静禅定乐大勇健解脱门;喜眼观世主

ya sh?n d? guǎng dà qīngjìng kě ài la gōng d? xiàng xia tuō m?n hù shì jīng qì zhǔ ya sh?n d? pǔ xiàn shì

夜神,得广大清净可爱乐功德相解脱门;护世精气主夜神,得普现世

jiāntiáo fú zh?ngshēng xia tuō m?n jì jìng hǎi yīn zhǔ ya sh?n d? jī jí guǎng dà huān xǐ xīn xia tuō m?n pǔ

间调伏众 生解脱门;寂静海音主夜神,得积集广大欢喜心解脱门;普

xiàn jí xiáng zhǔ ya sh?n d? shanshēn zì zài yua yì yán yīn xia tuō m?n pǔ fā shù huā zhǔ ya sh?n d? guāng

现吉祥主夜神,得甚深自在悦意言音解脱门;普发树华主夜神,得光

míng mǎn zú guǎng dà huān xǐ zàng xia tuō m?n píngděng hù yù zhǔ ya sh?n d? kāi wù zh?ngshēng lìngch?ng shú shàn

明满足广大欢喜藏解脱门;平等护育主夜神,得开悟众 生,令成熟善

gēn xia tuō m?n y?u xì kuài la zhǔ ya sh?n d? jiù hù zh?ngshēng wú biān cí xia tuō m?n zhū gēn cháng xǐ zhǔ

根解脱门;游戏快乐主夜神,得救护众 生无边慈解脱门;诸根常喜主

ya sh?n d? pǔ xiànzhuāng yán dà bēi m?n xia tuō m?n shì xiànjìng fú zhǔ ya sh?n d? pǔ shǐ yí qia zh?ngshēng

夜神,得普现 庄 严大悲门解脱门;示现净福主夜神,得普使一切众 生

suǒ la mǎn zú xia tuō m?n

所乐满足解脱门。

ěr shí pǔ d? jìngguāng zhǔ ya sh?n ch?ng f? wēi lì biànguān yí qia zhǔ ya sh?nzh?ng ?r shuōs?ng

尔时,普德净光主夜神,承佛威力,遍观一切主夜神众,而说颂

yán

言:

rǔ děng yìng guān f? suǒ hang guǎng dà jì jìng xū kōng xiàng

汝等应观佛所行,广大寂静虚空相,

yù hǎi wú yá xī zhì jìng lí g?u duān yán zhào shí fāng

欲海无涯悉治净,离垢端严照十方。

yí qia shì jiān xián la jiàn wú liàng ji? hǎi shí yī yù

一切世间咸乐见,无量劫海时一遇,

dà bēi niàn wù mǐ bù zhōu cǐ xia tuō m?n guān shì dǔ

大悲念物靡不周,此解脱门观世睹。

dǎo shī jiù hù zhū shì jiān zh?ngshēng xī jiàn zài qí qián

导师救护诸世间,众 生悉见在其前,

n?ng lìng zhū qù jiē qīng jìng rú shì hù shì n?ng guān chá

能令诸趣皆清净,如是护世能观察。

f? xī xiū zhì huān xǐ hǎi guǎng dà wú biān bù kě ca

佛昔修治欢喜海,广大无边不可测,

shì gù jiàn zhě xián xīn la cǐ shì jì yīn zhī suǒ liǎo

是故见者咸欣乐,此是寂音之所了。

rú lái jìng jia bù kě liáng jì ?r n?ng yǎn biàn shí fāng

如来境界不可量,寂而能演遍十方,

pǔ shǐ zh?ng shēng yì qīng jìng shī lì ya sh?n w?n yǒng yua

普使众 生意清净,尸利夜神闻踊悦。

f? yú wú fú zh?ngshēngzhōng dà fú zhuāng yán shan wēi yào

佛于无福众 生 中,大福 庄 严甚威曜,

shì bǐ lí ch?n jì mia fǎ pǔ fā huā sh?n wù sī dào

示彼离尘寂灭法,普发华神悟斯道。

shí fāng pǔ xiàn dà sh?n tōng yí qia zh?ng shēng xī tiáo fú

十方普现大神通,一切众 生悉调伏,

zhǒngzhǒng sa xiàng jiē lìngjiàn cǐ hù yù sh?n zhī suǒ guān

种 种色相皆令见,此护育神之所观。

rú lái wǎng xī niàn niàn zhōng xī jìng fāng biàn cí bēi hǎi

如来往昔念念中,悉净方便慈悲海,

jiù hù shì jiān wú bù biàn cǐ fú la sh?n zhī xia tuō

救护世间无不遍,此福乐神之解脱。

zh?ngshēng yú chī chángluànzhu? qí xīn jiān dú shan kě wai

众 生愚痴常乱浊,其心坚毒甚可畏,

rú lái cí mǐn w?i chū xīng cǐ mia yuan sh?n n?ng wù xǐ

如来慈愍为出兴,此灭冤神能悟喜。

f? xī xiū xíng w?i zh?ng shēng yí qia yuàn yù jiē lìng mǎn

佛昔修行为众 生,一切愿欲皆令满,

y?u shì jù ch?ng gōng d? xiàng cǐ xiàn fú sh?n zhī suǒ rù

由是具成功德相,此现福神之所入。

fù cì biàn zhù yí qia zhǔ fāngsh?n d? pǔ jiù hù lì xia tuō m?n pǔ xiànguāngmíng zhǔ fāngsh?n d?

复次,遍住一切主方神,得普救护力解脱门;普现光明主方神,得

ch?ng bàn huà yí qia zh?ngshēngsh?ntōng ya xia tuō m?n guāngxíngzhuāng yán zhǔ fāngsh?n d? p? yí qia àn zhàngshēng

成办化一切众 生神通业解脱门;光行 庄 严主方神,得破一切暗障 生

xǐ la dà guāngmíng xia tuō m?n zhōuháng bù ài zhǔ fāngsh?n d? pǔ xiàn yí qia chù bù táng láo xia tuō m?n yǒng

喜乐大光明解脱门;周行不碍主方神,得普现一切处不唐劳解脱门;永

duàn mí hu? zhǔ fāngsh?n d? shì xiànděng yí qia zh?ngshēng shù míng hào fā shēnggōng d? xia tuō m?n biàn y?u jìngkōng

断迷惑主方神,得示现等一切众 生数名号发生功德解脱门;遍游净空

zhǔ fāngsh?n d? h?ng fā miào yīn lìngtīng zhě jiē huān xǐ xia tuō m?n yún chuáng dà yīn zhǔ fāngsh?n d? rú l?ng

主方神,得恒发妙音令听者皆欢喜解脱门;云 幢 大音主方神,得如龙

pǔ yǔ lìngzh?ngshēnghuān xǐ xia tuō m?n jì mù wú luàn zhǔ fāngsh?n d? shì xiàn yí qia zh?ngshēng ya wú chā bi?

普雨令众 生欢喜解脱门;髻目无乱主方神,得示现一切众 生业无差别

zì zài lì xia tuō m?n pǔ guān shì ya zhǔ fāngsh?n d? guān chá yí qia qù shēngzhōngzhǒngzhǒng ya xia tuō m?n

自在力解脱门;普观世业主方神,得观察一切趣生 中 种 种业解脱门;

zhōubiàn y?u lǎn zhǔ fāngsh?n d? suǒ zu? shì jiē jiū jìngshēng yí qia zh?ngshēnghuān xǐ xia tuō m?n

周遍游览主方神,得所作事皆究竟生一切众 生欢喜解脱门。

ěr shí biàn zhù yí qia zhǔ fāngsh?n ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia zhǔ fāngsh?nzh?ng ?r shuōs?ng yán

尔时,遍住一切主方神,承佛威力,普观一切主方神众而说颂言:

rú lái zì zài chū shì jiān jiào huà yí qia zhū qún shēng

如来自在出世间,教化一切诸群生 ,

pǔ shì fǎ m?n lìng wù rù xī shǐ dāng ch?ng wú shàng zhì

普示法门令悟入,悉使当成无上智。

sh?n tōng wú liàng děng zh?ng shēng suí qí suǒ la shì zhū xiàng

神通无量等众 生,随其所乐示诸相,

jiàn zhě jiē m?ng chū lí kǔ cǐ xiàn guāng sh?n xia tuō lì

见者皆蒙出离苦,此现光神解脱力。

f? yú àn zhàng zh?ng shēng hǎi w?i xiàn fǎ jù dà guāng míng

佛于暗障 众 生海,为现法炬大光明,

qí guāng pǔ zhào wú bú jiàn cǐ hang zhuāng yán zhī xia tuō

其光普照无不见,此行 庄 严之解脱。

jù zú shì jiān zhǒng zhǒng yīn pǔ zhuǎn fǎ lún wú bù jiě

具足世间种 种音,普转法轮无不解,

zh?ng shēng tīng zhě fán nǎo mia cǐ biàn wǎng sh?n zhī suǒ wù

众 生听者烦恼灭,此遍往神之所悟。

yí qia shì jiān suǒ yǒu míng f? míng děng bǐ ?r chū shēng

一切世间所有名,佛名等彼而出生 ,

xī shǐ zh?ng shēng lí chī hu? cǐ duàn mí sh?n suǒ hang chù

悉使众 生离痴惑,此断迷神所行处。

ru? yǒu zh?ng shēng zhì f? qián d? w?n rú lái měi miào yīn

若有众 生至佛前,得闻如来美妙音,

m? bù xīn shēng dà huān xǐ biàn yáu xū kōng wù sī fǎ

莫不心生大欢喜,遍游虚空悟斯法。

f? yú yī yí chà nà zhōng pǔ yǔ wú biān dà fǎ yǔ

佛于一一刹那中,普雨无边大法雨,

xī shǐ zh?ng shēng fán nǎo mia cǐ yún chuáng sh?n suǒ liǎo zhī

悉使众 生烦恼灭,此云 幢 神所了知。

yí qia shì jiān zhū ya hǎi f? xī kāi shì děng wú yì

一切世间诸业海,佛悉开示等无异,

pǔ shǐ zh?ng shēng chú ya hu? cǐ jì mù sh?n zhī suǒ liǎo

普使众 生除业惑,此髻目神之所了。

yí qia zhì dì wú yǒu biān yí qia zh?ng shēng zhǒng zhǒng xīn

一切智地无有边,一切众 生 种 种心,

rú lái zhào jiàn xī míng liǎo cǐ guǎng dà m?n guān shì rù

如来照见悉明了,此广大门观世入。

f? yú wǎng xī xiū zhū hang wú liàng zhū dù xī yuán mǎn

佛于往昔修诸行,无量诸度悉圆满,

dà cí āi mǐn lì zh?ng shēng cǐ biàn y?u sh?n zhī xia tuō

大慈哀愍利众 生,此遍游神之解脱。

fù cì jìngguāng pǔ zhào zhǔ kōngsh?n d? pǔ zhī zhū qù yí qia zh?ngshēng xīn xia tuō m?n pǔ you shēn

复次,净光普照主空神,得普知诸趣一切众 生心解脱门;普游深

guǎng zhǔ kōngsh?n d? pǔ rù fǎ jia xia tuō m?n shēng jí xiángfēng zhǔ kōngsh?n d? liǎo dá wú biānjìng jia shēn

广主空神,得普入法界解脱门;生吉祥风主空神,得了达无边境界身

xiàng xia tuō m?n lí zhàng ān zhù zhǔ kōngsh?n d? n?ng chú yí qia zh?ngshēng ya hu? zhàng xia tuō m?n guǎng bù

相解脱门;离障安住主空神,得能除一切众 生业惑障解脱门;广步

miào jì zhǔ kōngsh?n d? pǔ guān chá sī w?i guǎng dà hang hǎi xia tuō m?n wú ài guāng yàn zhǔ kōngsh?n d? dà

妙髻主空神,得普观察思惟广大行海解脱门;无碍光焰主空神,得大

bēi guāng pǔ jiù hù yí qia zh?ngshēng a nàn xia tuō m?n wú ài shang lì zhǔ kōngsh?n d? pǔ rù yí qia wú suǒ

悲光普救护一切众 生厄难解脱门;无碍胜力主空神,得普入一切无所

zhu? fú d? lì xia tuō m?n lí g?u guāngmíng zhǔ kōngsh?n d? n?nglìng yí qia zh?ngshēng xīn lí zhū gài qīngjìng

著福德力解脱门;离垢光明主空神,得能令一切众 生,心离诸盖清净

xia tuō m?n shēnyuǎnmiào yīn zhǔ kōngsh?n d? pǔ jiàn shí fāng zhì guāngmíng xia tuō m?n guāngbiàn shí fāng zhǔ

解脱门;深远妙音主空神,得普见十方,智光明解脱门;光遍十方主

kōngsh?n d? bù d?ng běn chù ?r pǔ xiàn shì jiān xia tuō m?n

空神,得不动本处,而普现世间解脱门。

ěr shí jìngguāng pǔ zhào zhǔ kōngsh?n ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia zhǔ kōngsh?nzh?ng ?r shuōs?ng

尔时,净光普照主空神,承佛威力,普观一切主空神众,而说颂

yán

言:

rú lái guǎng dà mù qīng jìng rú xū kōng

如来广大目,清净如虚空,

pǔ jiàn zhū zh?ng shēng yí qia xī míng liǎo

普见诸众 生,一切悉明了。

f? shēn dà guāng míng biàn zhào yú shí fāng

佛身大光明,遍照于十方,

chù chù xiàn qián zhù pǔ y?u guān cǐ dào

处处现前住,普游观此道。

f? shēn rú xū kōng wú shēng wú suǒ qǔ

佛身如虚空,无生无所取,

wú d? wú zì xìng jí xiáng fēng suǒ jiàn

无得无自性,吉祥风所见。

rú lái wú liàng ji? guǎng shuō zhū shang dào

如来无量劫,广说诸圣道,

pǔ mia zh?ngshēngzhàng yuánguāng wù cǐ m?n

普灭众 生 障,圆光悟此门。

wǒ guān f? wǎng xī suǒ jí pú tí hang

我观佛往昔,所集菩提行,

xī w?i ān shì jiān miào jì xíng sī jìng

悉为安世间,妙髻行斯境。

yí qia zh?ngshēng jia liú zhuǎnshēng sǐ hǎi

一切众 生界,流转 生死海,

f? fàng mia kǔ guāng wú ài sh?n n?ng jiàn

佛放灭苦光,无碍神能见。

qīng jìng gōng d? zàng n?ng w?i shì fú tián

清净功德藏,能为世福田,

suí yǐ zhì kāi ju? lì sh?n yú cǐ wù

随以智开觉,力神于此悟。

zh?ng shēng chī suǒ fù liú zhuǎn yú xiǎn dào

众 生痴所覆,流转于险道,

f? w?i fàng guāng míng lí g?u sh?n n?ng zhang

佛为放光明,离垢神能证。

zhì huì wú biān jì xī xiàn zhū gu? tǔ

智慧无边际,悉现诸国土,

guāng míng zhào shì jiān miào yīn sī jiàn f?

光明照世间,妙音斯见佛。

f? w?i dù zh?ng shēng xiū xíng biàn shí fāng

佛为度众 生,修行遍十方,

rú shì dà yuàn xīn pǔ xiàn n?ng guān chá

如是大愿心,普现能观察。

fù cì wú ài guāngmíng zhǔ fēngsh?n d? pǔ rù f? fǎ jí yí qia shì jiān xia tuō m?n pǔ xiànyǒng ya

复次,无碍光明主风神,得普入佛法及一切世间解脱门;普现勇业

zhǔ fēngsh?n d? wú liàng gu? tǔ f? chū xiàn xiánguǎng dà g?ngyǎng xia tuō m?n piāo jī yún chuáng zhǔ fēngsh?n

主风神,得无量国土佛出现,咸广大供养解脱门;飘击云 幢 主风神,

d? yǐ xiāngfēng pǔ mia yí qia zh?ngshēngbìng xia tuō m?n jìngguāngzhuāng yán zhǔ fēngsh?n d? pǔ shēng yí qia zh?ng

得以香风普灭一切众 生病解脱门;净光 庄 严主风神,得普生一切众

shēngshàn gēn lìng cuī mia ch?ngzhàngshān xia tuō m?n lì n?ng ji? shuǐ zhǔ fēngsh?n d? n?ng p? wú biān a m? zh?ng xia

生善根令摧灭重 障山解脱门;力能竭水主风神,得能破无边恶魔众解

tuō m?n dà shēngbiàn hǒu zhǔ fēngsh?n d? yǒng mia yí qia zh?ngshēng bù xia tuō m?n shù miǎochuí jì zhǔ fēngsh?n

脱门;大声遍吼主风神,得永灭一切众 生怖解脱门;树杪垂髻主风神,

d? rù yíqia zhū fǎ shí xiàngbiàn cái hǎi xia tuō m?n pǔ háng wú ài zhǔ fēngsh?n d? tiáo fú yí qia zh?ngshēng

得入一切诸法实相辩才海解脱门;普行无碍主风神,得调伏一切众 生

fāngbiànzàng xia tuō m?n zhǒngzhǒnggōngdiàn zhǔ fēngsh?n d? rù jì jìngchándìng m?n mia jí zh?ng yú chī àn xia

方便藏解脱门;种 种宫殿主风神,得入寂静禅定门,灭极重愚痴暗解

tuō m?n dà guāng pǔ zhào zhǔ fēngsh?n d? suí shùn yí qia zh?ngshēngxíng wú ài lì xia tuō m?n

脱门;大光普照主风神,得随顺一切众 生行无碍力解脱门。

ěr shí wú ài guāngmíng zhǔ fēngsh?n ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia zhǔ fēngsh?nzh?ng ?r shuōs?ng yán

尔时,无碍光明主风神,承佛威力,普观一切主风神众而说颂言:

yí qia zhū f? fǎ shan shēn wú ài fāng biàn pǔ n?ng rù

一切诸佛法甚深,无碍方便普能入,

suǒ yǒu shì jiān cháng chū xiàn wú xiàng wú xíng wú yǐng xiàng

所有世间常出现,无相无形无影像。

rǔ guān rú lái yú wǎng xī yī niàn gōng yǎng wú biān f?

汝观如来于往昔,一念供养无边佛,

rú shì yǒng měng pú tí hang cǐ pǔ xiàn sh?n n?ng wù liǎo

如是勇猛菩提行,此普现神能悟了。

rú lái jiù shì bù sī yì suǒ yǒu fāng biàn wú kōng gu?

如来救世不思议,所有方便无空过,

xī shǐ zh?ng shēng lí zhū kǔ cǐ yún chuáng sh?n zhī xia tuō

悉使众 生离诸苦,此云 幢 神之解脱。

zh?ngshēng wú fú sh?uzh?ng kǔ ch?ng gài mì zhàngcháng mí fù

众 生无福受众苦,重盖密障 常迷覆,

yí qia jiē lìng d? xia tuō cǐ jìng guāng sh?n suǒ liǎo zhī

一切皆令得解脱,此净光神所了知。

rú lái guǎng dà sh?n tōng lì ka tiǎn yí qia m? jūn zh?ng

如来广大神通力,克殄一切魔军众,

suǒ yǒu tiáo fú zhū fāng biàn yǒng jiàn wēi lì n?ng guān chá

所有调伏诸方便,勇健威力能观察。

f? yú máo kǒng yǎn miào yīn qí yīn pǔ biàn yú shì jiān

佛于毛孔演妙音,其音普遍于世间,

yí qia kǔ wai jiē lìng xī cǐ biàn hǒu sh?n zhī suǒ liǎo

一切苦畏皆令息,此遍吼神之所了。

f? yú yí qia zh?ng chà hǎi bù sī yì ji? cháng yǎn shuō

佛于一切众刹海,不思议劫常演说,

cǐ rú lái dì miào biàn cái shù miǎo jì sh?n n?ng wù xia

此如来地妙辩才,树杪髻神能悟解。

f? yú yí qia fāng biàn m?n zhì rù qí zhōng xī wú ài

佛于一切方便门,智入其中悉无碍,

jìng jia wú biān wú yǔ děng cǐ pǔ háng sh?n zhī xia tuō

境界无边无与等,此普行神之解脱。

rú lái jìng jia wú yǒu biān chù chù fāng biàn jiē lìng jiàn

如来境界无有边,处处方便皆令见,

?r shēn jì jìng wú zhū xiàng zhǒng zhǒng gōng sh?n xia tuō m?n

而身寂静无诸相,种 种宫神解脱门。

rú lái ji? hǎi xiū zhū hang yí qia zhū lì jiē ch?ng mǎn

如来劫海修诸行,一切诸力皆成满,

n?ng suí shì fǎ yìng zh?ng shēng cǐ pǔ zhào sh?n zhī suǒ jiàn

能随世法应众 生,此普照神之所见。


华严经诵经网:http://www.huayanjingpy.com

文章推荐:

修行一年的感应

修烟供的神奇感应

修法打坐七的真实感应

修法感应

修大礼拜的感应